58. PLEBISCYT SPORTOWY | Regulamin

EH
Udostępnij:

Regulamin plebiscytu pod nazwą "58. Plebiscyt Sportowy Podkarpacia 2017"
zwanego dalej „Plebiscytem”

Art. 1
Informacje ogólne
1.Organizatorem Plebiscytu jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2.Niniejszy regulamin (zwany dalej: regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „58. Plebiscyt Sportowy Podkarpacia 2017”.
3.Celem Plebiscytu jest wyłonienie najlepszych i najpopularniejszych drużyn, sportowców i trenerów Podkarpacia.
4.W drodze głosowania czytelnicy wybiorą laureatów w kategorii: Najpopularniejszy: Sportowiec Senior Roku, Sportowiec Junior Roku, Trener Roku, Drużyna Roku (m.in. zespół, sztafeta, para itp.), Trener propagujący sport (m.in. nauczyciele w-fu, trenerzy personalni, instruktorzy itp.). Plebiscyt będzie prowadzony w dwóch etapach. Pierwszy, powiatowy etap plebiscytu, będzie trwał od dnia 24.11.2017 do dnia 18.12.2017. Drugi, wojewódzki etap (finał) plebiscytu będzie trwał od dnia 22.12.2017 do dnia 05.01.2018.
5.Kapituła plebiscytu wybierze laureatów w kategorii: Sportowiec Roku, Trener Roku i Talent Roku. Zwycięzcy w tych kategoriach zostaną ogłoszeni do 31.01.2018 r.
6.Plebiscyt organizowany będzie od dnia 24.11.2017r. do dnia 31.01.2018r.
7.Organizator powołuje trzyosobową komisję plebiscytową w skład której wchodzą przedstawiciele organizatora.
8.Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.

Art. 2
Warunki udziału w plebiscycie

1.Plebiscyt ma charakter otwarty.
2.Kandydatami w Plebiscycie mogą być sportowcy, trenerzy z województwa podkarpackiego, zgłoszeni do udziału w Plebiscycie. Jeśli kandydatem w plebiscycie będzie osoba niepełnoletnia, wtedy zgłoszenie następuje za zgodą opiekuna prawnego. Zgoda opiekuna powinna obejmować udział w plebiscycie, zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku w celach i na zasadach określonych niniejszym regulaminem oraz na jego postanowienia.
3.Uczestnicy mogą oddawać głosy tylko z terenu Rzeczpospolitej Polskiej korzystając z sieci operatorów telefonii komórkowych mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
4.W plebiscycie mogą głosować osoby pełnoletnie mieszkające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym regulaminem.
5.W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
6.Organizator zastrzega, że uwzględniane są jedynie głosy wysyłane za pomocą telefonu komórkowego za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, w szczególności nie będą uwzględniane SMS wysyłane za pomocą bramek oraz komunikatorów internetowych, a także stacjonarnych aparatów telefonicznych, w tym aparatów telefonicznych przeznaczonych do użytku publicznego Internetu.
7.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Plebiscycie Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności:
a.Biorą udział w Plebiscycie korzystając ze sprzętu komputerowego, jak również generują tzw. „sztuczny ruch". Uczestnicy nie mogą w szczególności korzystać z urządzeń, które automatycznie wysyłają wiadomości SMS ani żadnych sposobów wysyłania wiadomości SMS, innych niż wysłanie ich z telefonu komórkowego (wyklucza to możliwość korzystania z modemów GSM podłączonych do komputera lub telefonów komórkowych podłączonych do komputera);
b.Biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnego nr telefonu (tj. nieobsługiwanego przez żadnego z operatorów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej).
c.Osób, co do których zachodzi domniemanie braku nieposzlakowanej opinii.

Art. 3
Zasady przeprowadzania Plebiscytu

I.Zgłaszanie kandydatur
1.Plebiscyt będzie się odbywał w dniach od 24.11.2017 r. do 31.01.2018r.
2.Zgłoszenie powinno zawierać:
a.Wskazanie powiatu, którego dotyczy zgłoszenie
b.Wskazanie kategorii
c.Wskazanie dyscypliny sportu
d.Imię i nazwisko sportowca, trenera lub nazwę drużyny
e.Klub sportowy kandydata lub szkoła w przypadku nauczyciela
f.Dane kontaktowe osoby zgłaszającej kandydata (do wiadomości redakcji). Jeśli zgłoszenie pochodzi od innej osoby niż kandydat zgodę kandydata na udział w plebiscycie, nieodpłatne rozpowszechnienie wizerunku i danych oraz na postanowienia regulaminu.
g.wszystkie dane wskazane jako wymagane w treści formularza zgłoszeniowego.
3.Zgłoszenia można dokonać:
a.drogą elektroniczną na formularzu dostępnym na stronie internetowej www.nowiny24.pl/sportowiec przez e-mail: [email protected] w komentarzu na Facebooku. Prawidłowe zgłoszenia należy dostarczyć do dnia 05.12.2017 roku.
4.Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią pkt. 2 niniejszego artykułu oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie dołączona do listy kandydatów.
W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6.
5.W dniu 24.11.2017 r. na stronie internetowej nowiny24.pl/sportowiec zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie. Kolejne zgłoszenia będą dodawane sukcesywnie.
6.Jeżeli zgłoszenie pochodzi od innej osoby aniżeli kandydat, kandydat ma prawo żądania wycofania swej kandydatury z plebiscytu w każdym czasie. W takim przypadku Organizator wycofuje kandydata. Organizator anuluje głosy oddane na kandydata lecz nie zwraca kosztów sms osobom głosującym na wycofana kandydaturę.
7. W przypadku zgłoszenia w danym powiecie mniej niż trzech kandydatur w każdej kategorii komisja plebiscytowa podejmie decyzję o uruchomieniu głosowania w danych powiatach lub o uruchomieniu głosowania w powiecie w połączeniu z innym powiatem.

II. Głosowanie

A.Głosowanie – Etap I – powiatowy
dotyczy kategorii Sportowiec Senior Roku, Sportowiec Junior Roku, Trener Roku, Drużyna Roku m.in. zespół, sztafeta, para itp., Trener propagator sportu (m.in. nauczyciele w-fu, trenerzy personalni, instruktorzy itp.).

1.Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 24.11.2017r od godziny 13:59:59 do 18.12.2017 r. do godziny 18:59:59 na następujących warunkach.:
a.głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod do e-wydania
„Nowin” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.Prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
b.głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując prefiks podany na stronie nowiny24.pl/sportowiec po kropce wpisując numer wybranego kandydata;
c.w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
d.koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
e.jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na daną kandydaturę
f.uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
g.w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu. Głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu;
h.w przypadku wysłania SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu na numer z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
i.obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
j.dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
2.W każdym z głosowań prowadzonych odrębnie w powiatach województwa podkarpackiego oraz w każdej kategorii plebiscytu - kandydat, który zdobędzie największą liczbę głosów, uzyska awans do drugiego, regionalnego (wojewódzkiego) etapu (finału) Plebiscytu. Kandydaci zachowają głosy zdobyte w pierwszym, powiatowym etapie Plebiscytu.
3.W przypadku, gdy dwie lub więcej osób będą miały łącznie taką samą liczbę punktów wszyscy kandydaci z taką samą , największą liczbą głosów uzyskają awans do drugiego wojewódzkiego etapu (finału) plebiscytu.

B.Głosowanie – Etap II – wojewódzki
dotyczy kategorii Sportowiec Senior Roku, Sportowiec Junior Roku, Trener Roku, Drużyna Roku m.in. zespół, sztafeta, para itp., Trener propagator sport (m.in. nauczyciele w-fu, trenerzy personalni, instruktorzy itp.).

1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 22.12.2017r od godziny 13:59:59 do 05.01.2018 r. do godziny 18:59:59 na następujących warunkach.:
a.głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod do e-wydania „Nowin” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.Prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
b. głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 treści wpisując prefiks podany na stronie nowiny24.pl/nauczyciel po kropce wpisując numer wybranego kandydata
c. w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
d. koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
e. jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na daną kandydaturę;
f. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
g. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu. Głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu;
h. w przypadku wysłania SMS o treści która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu na numer z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
i. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
j.dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
2.O zwycięstwie decyduje największa liczba głosów.
3.W głosowaniu wojewódzkim wyłonieni zostaną laureaci miejsc 1-3 w każdej kategorii.
4.W przypadku, gdy dwie lub więcej osób będą miały łącznie taką samą liczbę głosów wyższe miejsce w końcowej klasyfikacji zajmie osoba wskazana przez Komisję Plebiscytową.

Art. 4
Ogłoszenie wyników Plebiscytu

1.Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu do 31.01.2018 r. na stronie internetowej www.nowiny24.pl

Art. 5
Nagrody w Plebiscycie

1.Za wydanie nagród w plebiscycie odpowiada Organizator.
2.Kandydaci, którzy w pierwszym, powiatowym etapie Plebiscytu, w każdym powiecie oraz w każdej kategorii Plebiscytu, zdobędą najwięcej głosów, uzyskają awans do drugiego, regionalnego (wojewódzkiego) etapu (finału) Plebiscytu oraz medal.
3.Kandydaci, którzy w drugim, regionalnym (wojewódzkim) etapie (finale) Plebiscytu będą zwycięzcami otrzymają:
a. w kategoriach Sportowiec Senior, Sportowiec Junior, Trener, Drużyna, Trener propagator sportu nagrody zostaną przyznane za zajęcie miejsca od 1 do 3
b. w kategoriach Najlepszy Sportowiec Roku, Najlepszy Trener Roku oraz Najlepszy Talent Roku kapituła przyzna nagrody dla:
- Kategoria: Sportowiec, miejsce 1-10
- Kategoria: Trener, miejsce 1
- Kategoria: Talent , miejsce 1-3
4.Kapituła może zdecydować o przyznaniu dodatkowych nagród i wyróżnień.
5.Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
6.Nagrody rzeczowe zostaną przekazane w terminie do 28.02.2018 w porozumieniu z laureatem. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2016 r., Nr 14, poz.2032). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7.Mogą zostać przyznane dodatkowe nagrody przez organizatora bądź partnerów plebiscytu, niezależnie od wyniku głosów kapituły i czytelników bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez uczestnika.

Art. 6
Reklamacje

1.Reklamacje związane z plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres Redakcja Gazety Codziennej Nowiny, ul Kraszewskiego 2, 35-016 Rzeszów z dopiskiem „58 Plebiscyt sportowy”.
2.Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4.Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7
Ochrona danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2.Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
3.Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
4.Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy [email protected] w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.
5.Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą osoby głosującej po otrzymaniu informacji
o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w Plebiscycie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji osoby głosującej.
6.Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Plebiscytu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w w/w celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Plebiscytu.
7.Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: id_facebook, IP, data bez godziny (dla anonimId i fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, zestaw danych przeglądarki ( między innymi informacje o nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ odpowiedzi serwera).

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Więcej informacji na stronie głównej Nowiny 24