Budowa obwodnicy Miejsca Piastowego w ciągu drogi krajowej DK28

Materiał informacyjny MPRB Sp. z o.o.
Udostępnij:

MPRB działając w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, zaprasza zainteresowane strony na spotkania informacyjne dotyczące projektowanej obwodnicy Miejsca Piastowego w ciągu drogi krajowej nr 28, zgodnie z poniższym harmonogramem.

Zainteresowane strony mogą również zapoznać się z planami przebiegu poszczególnych wariantów obwodnicy, dla których materiały projektowe zostaną wyłożone we wszystkich Urzędach Gmin na 7 dni przed planowanym spotkaniem informacyjnym dla danej gminy oraz na stronie internetowej:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/4370/Akcja-informacyjna-obwodnica-Miejsca-Piastowego

Wszelkie uwagi, wnioski i zastrzeżenia do przedstawionych wariantów przebiegów obwodnicy zainteresowane strony mogą zgłaszać na spotkaniach informacyjnych w w.w. terminach lub w formie pisemnej na formularzach opinii udostępnionych w Urzędach Gmin oraz na spotkaniach informacyjnych.

Podpisane formularze opinii, dotyczące przedsięwzięcia należy przesyłać w terminie do 26.07.2021 r. pocztą na adres: MPRB Sp. z o.o., ul. Jana Dekerta 18, 30-703 Kraków, lub pocztą elektroniczną na adres: [email protected].

Przesłane opinie zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i finansowych oraz środowiskowych zostaną uwzględnione.

ZAPRASZAMY

Zasady bezpieczeństwa:

  1. Ze względu na Państwa bezpieczeństwo podczas spotkania należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021r. r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 861 z późn. zm.).
  2. Obowiązuje ograniczenie liczby uczestników podczas spotkania, które wynosi do 150 osób , dlatego zwracamy się z prośbą o wyznaczenie na spotkanie przedstawiciela/pełnomocnika.
  3. Wszystkie osoby uczestniczące w spotkaniu mają obowiązek wypełnić listę obecności.
  4. Osoby chore lub osłabione prosimy o pozostanie w domu.
  5. Przed wejściem na salę należy zdezynfekować dłonie, zasłonić usta i nos maseczką oraz zachować odległość co najmniej 1,5 m między sobą.
  6. Ze względu na okoliczności, spotkanie powinno mieć krótki i sprawny przebieg. W tym celu materiały informacyjne zostaną przekazane gminom oraz udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego.