Jak obliczyć podatek dochodowy dla osób fizycznych?

kd
Podatek dochodowy musi płacić każdy, kto w Polsce pracuje (legalnie – to ważne)y. Panuje mylne przekonanie, że ten, dla niektórych przykry obowiązek, ciąży jedynie na firmach. To jednak nie jest jednak prawda. Podatek dochodowy płacić muszą zarówno osoby fizyczne, ale i prawne. Oznacza, to że bez znaczenia jest fakt, czy jesteś zatrudniony na etat, czy też jesteś wspólnikiem w firmie, a może prowadzisz własną działalność.

Jak obliczyć podatek dochodowy?

Większość ludzi, zwłaszcza tych, którzy nie pracują „na własny rachunek”, nie ma pojęcia jak obliczyć podatek dochodowy. Nie wiedzą również, gdzie trzeba go wpłacać i do kiedy trzeba to robić. Oczywiście trzeba zaznaczyć tutaj, że nie muszą tego wiedzieć, bo wszystkich formalności dopełniają za nich pracodawcy – konkretnie dział księgowości. Jeśli jednak, zamierzasz otworzyć własną firmę, trzeba się zorientować w temacie podatku dochodowego. Dlatego jeśli chcecie samodzielnie obliczać podatek dochodowy – skupcie się na czytaniu tego tekstu. Postaramy się – najlepiej jak umiemy – pomóc przedrzeć się przez dżunglę skomplikowanych przepisów. Tak, abyś mógł obliczać podatek dochodowy, praktycznie z zamkniętymi oczami. I do tego samodzielnie. Pamiętaj, że nieprawidłowe rozliczenie podatku dochodowego może bardzo źle wpłynąć na interesy firmy – błędny podatek może zaowocować grzywną!

Jak obliczyć podatek dochodowy dla osób fizycznych?
pixabay/777546

Pamiętajcie, że jest znacząca różnica dzieląca podatek dochodowy od osób fizycznych, a podatek dochodowy od osób prawnych. Prawo cywilne nie definiuje pojęcia osoby fizycznej, a określa jedynie, że każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną. Wynika z tego, że osobą fizyczną jest każdy człowiek, niezależnie od wieku, płci, stanu zdrowia fizycznego i psychicznego.
Pojęcie osoby prawnej definiuje Kodeks cywilny, który stanowi, że osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną. Na podstawie tej definicji można wskazać jednostki, które osobowość prawną mają:

 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • spółki akcyjne
 • spółki europejskie
 • banki
 • spółdzielnie
 • przedsiębiorstwa państwowe
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • fundacje
 • uczelnie wyższe
 • kościoły
Jak obliczyć podatek dochodowy dla osób fizycznych?
pixabay/Capri23auto

Ile wynosi podatek dochodowy?

Na to pytanie nie ma jednej odpowiedzi. To, ile wynosi podatek dochodowy zależy od tego, ile zarabiamy.

Jak obliczyć podatek dochodowy dla osób fizycznych?
pixabay/stevepb 2

Jaki jest podatek dochodowy? Jaki PIT wypełnić?

Zastanówmy się czym tak w ogóle jest podatek dochodowy. W Internecie jest ich sporo. Do wyboru, do koloru. Są one dostosowane do wielu użytkowników. Mamy wersje uproszczone dla ludzi, którzy nie mają za dużo wspólnego z ekonomią, jak i wersje specjalistyczne. Takie definicje są układane dla osób, które są doskonale obyte w zawiłościach podatków i innych finansowych porachunków. Tutaj skupimy się na tych pierwszych.

Jak obliczyć podatek dochodowy dla osób fizycznych?
pixabay/FirmBee

Podatek dochodowy – co to jest?

Podatek dochodowy to obowiązkowa świadczenie na rzecz państwa. Od czego zależy jego wysokość? Od tego ile uzyskaliśmy dochodu po odliczeniach, na które składają się koszty uzyskania przychodu. To jest bardzo proste:

Przychód - koszty uzyskania przychodu = dochód.

I to właśnie stanowi podstawę dochodu do obliczenia podatku dochodowego. PIT to innymi słowy podatek dochodowy od osób fizycznych.

Jak obliczyć podatek dochodowy dla osób fizycznych?
pixabay/jarmoluk

Podatek dochodowy – jakim przepisom w Polsce podlega?

Podatkowi dochodowemu (PIT) podlegają wszystkie dochody uzyskiwane z indywidualnej działalności gospodarczej czy udziału w spółce osobowej. Regulują to dwa akty prawne: ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) i ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.).

Co należy zrobić, aby obliczyć podatek dochodowy za dany okres rozliczeniowy?
Ale przejdźmy do konkretów. Warto wiedzieć, czym jest podatek dochodowy, ale wszyscy chcemy wiedzieć – jak obliczyć podatek dochodowy.

 1. Na początku od kwoty naszego przychodu od początku roku kalendarzowego trzeba odjąć koszty, które ponieśliśmy od 1 stycznia – wtedy otrzymamy kwotę dochodu. Jak już ją będziemy mieć, wszystko pójdzie gładko!
 2. Od obliczonej przez nas w poprzednim punkcie kwoty dochodu odejmujemy możliwą do rozliczenia stratę z lat ubiegłych, a także sumę zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w danym roku podatkowym (o ile nie były zaliczane do kosztów w KPiR). Otrzymamy dochód do opodatkowania. Jeśli nie jest to pełna kwota, musimy do zaokrąglić.
 3. Mnożymy podstawę opodatkowania przez 18% - jest to stawkę podatku do kwoty 85 528 zł dochodu.
 4. Na tym nie koniec. Od podatku odejmujemy sumę opłaconych w danym roku składek na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% od podstawy, nie cała zapłacona składka) - otrzymujemy podatek należny za cały rok.
 5. W dalszym kroku od kwoty podatku należnego od początku roku kalendarzowego odejmujemy zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach oraz 556,02 zł (kwota zmniejszająca podatek) - uzyskujemy kwotę podatku za dany okres rozliczeniowy.

Uwaga: Od 2017 roku, po zmianie przepisów, od 2017 roku, po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego (przypomnijmy dochód powyżej 85. 528 zł) na etapie obliczania zaliczki na podatek dochodowy nie uwzględniamy kwoty wolnej od podatku!
Zaliczę za dany okres rozliczeniowy zaokrąglamy do pełnych złotych. I tak, w ten sposób uzyskujemy kwotę, która podlega wpłacie do Urzędu Skarbowego.

Jak obliczyć podatek dochodowy dla osób fizycznych?
pixabay/stevepb 3

Trudne? Może za pierwszym razem. Nie zrażajcie się – praktyka czyni mistrza. Zostańcie mistrzem obliczania podatku dochodowego!

Podatek dochodowy nie jest jedyny….

Zanim przejdziemy do tego, jak obliczyć podatek zryczałtowany (jest to pokazane na końcu tekstu, możecie przewinąć, ale nie przewijajcie), zobaczcie czym różnią się poszczególne podatki. Bo podatków w Polsce mamy sporo warto wiedzieć, czym one się między sobą różnią.

Podatek progresywny

 • Jest to podliczamy przychód od początku roku narastająco. Oznacza to, że co miesiąc jest on coraz większy. Jak liczymy koszty? Podliczamy w ten sam sposób i odejmujemy tą kwotę od przychodów.
 • Od kwoty, która uzyskujemy (dochód) – następnie obliczmy stratę z roku ubiegłego, (o ile taka była), a także sumę składek, które musimy zapłacić na ubezpieczenie społeczne w danym roku podatkowym.
 • Otrzymana kwota końcowa to dochód, który podlega opodatkowaniu, tzw. podstawa opodatkowania. Otrzymaną kwotę tą zaokrąglamy w górę do pełnej liczby.
 • Podstawę opodatkowania mnożymy przez 18%, o ile jest to kwota nie przekraczająca 85 528 zł. Jeśli nasz dochód jest większy to wtedy mnożymy przez stawkę podatku 32%.
 • Co dalej? Od uzyskanej kwoty odejmujemy sumę zapłaconych w danym roku podatkowym składek na ubezpieczenie zdrowotne. Ważne jest to, że nie całość, a jedynie 7,75% od podstawy (całość to 9%).
 • Następnie od uzyskanej kwoty odliczamy zaliczki na podatek dochodowy wpłacane przez dany rok podatkowy.
 • Następnie, w przypadku stawki 18%, odliczamy kwotę 556,02. Uwag! W przypadku wyższych dochodów i stawki 32% nie wolno tego robić.
 • I w końcu! Uzyskana kwota to podatek należny, czyli suma, którą należy zapłacić fiskusowi.

Czy jest Podatek liniowy?

Podatek liniowy to metoda obliczania podatku, której wysokość należnego podatku jest wprost proporcjonalna do wielkości podstawy opodatkowania.

Jak obliczyć podatek dochodowy dla osób fizycznych?
pixabay/stevepb 4

Jak obliczmy podatek liniowy?
•Kwotę dochodu oraz składki na ubezpieczenie społeczne oraz stratę obliczamy tak, jak robiliśmy to do tej pory.
•Jest jednak różnica. Polega ona na tym, że uzyskaną kwotę mnożymy przez 19%. Uzyskaną kwotę jak zawsze zaokrąglamy.
•Następnie odliczmy składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczek na podatek dochodowy, dokładnie w taki sam sposób jak w przypadku podatku progresywnego. W ten oto sposób uzyskujemy kwotę podatku należnego.
•UWAGA: w tym wariancie nie odliczamy kwoty 556,02 zł.

Co to jest zryczałtowany podatek dochodowy i jak go obliczać?

Zryczałtowany podatek dochodowy jest to podatnik wybierając określone w załączniku do ustawy o „ryczałcie” rodzaje działalności gospodarczej może skorzystać z opodatkowania przychodów z tej działalności w formie karty podatkowej. W większości przypadków jest to różnego rodzaju działalność usługowa niewielkich rozmiarów.

Jak obliczyć podatek dochodowy dla osób fizycznych?
pixabay/stevepb 5

Jak obliczamy zryczałtowany podatek dochodowy?

 • Zaczynamy od podliczania przychodów uzyskanych w danym roku podatkowym, ale bez odliczania kosztów jakie ponieśliśmy.
 • Od tej kwoty odliczamy sumę składek na ubezpieczenie społeczne uiszczone w danym roku, za który obliczmy podatek. Tutaj można także odliczyć składki, które nie zostały ujęte w poprzednich wyliczeniach podatku.
 • Uzyskaną w ten sposób kwotę zaokrąglamy (jak zawsze), do pełnych złotych, a następnie mnożymy przez stawkę podatku przypisaną do rodzaju prowadzonej działalności przez nas działalności.

Wykaz stawek i katalog działalności znajduje się w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, jest to art. 12 ust. 1.

Jak obliczyć podatek dochodowy dla osób fizycznych?
pixabay/stevepb 6
 • Od uzyskanej kwoty podatku można odejmujemy 7,75% podstawy składek na ubezpieczenie zdrowotne. Tu także można ująć składki, które nie zostały wliczone wcześniej.
 • Na końcu wyliczeń, uzyskana przez nas kwota, po zaokrągleniu, stanowi sumę podatku dochodowego należną Urzędowi Skarbowemu.

Po wyliczeniu należnego podatku, podatnik ma możliwość obniżyć go o opłacone w danym okresie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Jak obliczyć zaliczkę na zryczałtowany podatek dochodowy krok po kroku:

 1. Przychody w poszczególnych stawkach ryczałtu należy podzielić przez łączny przychód osiągnięty w danym miesiącu. W taki sposób zostanie wyliczona proporcja danej stawki do całości.
 2. Obliczamy składkę społeczną do odliczenia, czyli sumę składek społecznych zapłaconych w miesiącu, za który liczony jest podatek i niewykorzystanych składek społecznych z poprzednich miesięcy.
 3. Od kwoty przychodu danej stawki należy odjąć składkę na ubezpieczenia społeczne do tego, co obliczyliśmy, którą należy przed tym pomnożyć przez wyliczoną zaliczkę - wynik zaokrąglamy, wówczas uzyskamy podstawę opodatkowania.
Jak obliczyć podatek dochodowy dla osób fizycznych?
pixabay/stevepb 7

Podatek dochodowy kalkulator

Jeśli jednak nie udało nam się Was przekonać, że liczenie podatku dochodowego jest proste, możecie skorzystać ze specjalnych kalkulatorów, które są dostępne w Internecie. Pomogą one Wam w obliczeniach, ale nie ręczymy, że zrobią to dobrze.

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie