Prezeska Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet Victoria w Rzeszowie.

 

Marzena Wilk została nominowana do konkursu Kobieta Przedsiębiorcza 2011

Najważniejsze osiągnięcia

Jej działania koncentrują się wokół spraw kobiet. Pozyskała środki finansowe od różnorodnych grantodawców, w tym także unijne i zrealizowała wiele projektów, głównie skierowanych do kobiet.

Bierze udział w pracach Koalicji na Rzecz Równych Szans. Jest to nieformalna platforma skupiająca szereg organizacji pozarządowych działających na rzecz praw człowieka i promowania zasady równości i niedyskryminacji.

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego jest koordynatorem koalicji. Pani Marzena bierze także udział w działaniach sieci „Równość i różnorodność - praktycznie”, która skupia się na poprawie jakości współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną oraz na rozwoju kompetencji członków i członkiń tych organizacji w obszarze edukacji antydyskryminacyjnej.

Zajmuje się szerzeniem idei samoobrony WENDO, czyli samoobrony dla kobiet i dziewcząt na Podkarpaciu poprzez organizację bezpłatnych warsztatów (średnio 2 rocznie od 2007 r.) Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „Victoria” zajmuje się także pracą na rzecz kobiet, ofiar przemocy domowej poprzez wsparcie prawno-psychologiczne, pomoc w trakcie procesów sądowych oraz na drodze wychodzenia z przemocy, usamodzielniania się.

W roku 2011 udzielono ponad 350 porad. Napisała i realizuje projekt „Godne życie” finansowany ze środków POKL, który wspiera kobiety, ofiary przemocy domowej nie tylko prawnie, psychologicznie, ale pozwala im zaistnieć na rynku pracy.

Największy sukces w 2011 roku

W 2011 roku otrzymała od wojewody podkarpackiej z okazji Dnia Pracownika Socjalnego podziękowanie, jako osoba, która pomaga drugiemu człowiekowi w rozwiązywaniu najtrudniejszych problemów życiowych.

Jeśli uważasz, że Marzena Wilk powinna zwyciężyć w naszym konkursie, wyślij SMS na numer 72466 w treści napisz nkobieta.34. Koszt jednego SMS-a 2,46 zł z VAT.

Aktualny ranking głosowania Czytelników