Kontakt z Działem Reklamy...

  Kontakt z Działem Reklamy

  Biuro Reklamy

  Nowiny

  Aktualizacja:

  Nowiny

  Kontakt z Działem Reklamy
  Kontakt z Działem Reklamy

  Adres siedziby biura reklamy:


  Polska Press Sp. z o.o.
  Odział w Rzeszowie

  ul. Unii Lubelskiej 3
  35-016 Rzeszów  Dział handlowy:


  Anna Ablewicz
  T: 17 86 72 356
  M: 691 432 914

  Ewa Bończak
  T: 17 86 72 351
  M: 691 432 876
  M: 601 944 976
  E: ewa.bonczak@polskapress.pl

  Stanisław Myrda
  T: 17 86 72 354
  M: 697 770 362
  E: stanislaw.myrda@polskapress.pl

  Kinga Radke
  T: 17 86 72 352
  M: 693 432 870
  E: kinga.radke@polskapress.pl

  Elżbieta Rzymek
  T: 17 86 72 353
  M: 691 432 909
  M: 600 245 052
  E: elzbieta.rzymek@polskapress.pl

  Paulina Kopera
  T: 17 86 72 357
  M: 691 453 909
  E: paulina.kopera@polskapress.pl


  Biuro ogłoszeń:


  Zapraszamy do biura od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 16:00
  fax 17 86 72 343

  Marta Baran - Kierownik biura ogłoszeń
  T: 17 86 72 333
  M: 691 467 104
  E: marta.baran@polskapress.pl

  Mariusz Muszański
  T: 17 86 72 334
  M: 691 467 134
  E: mariusz.muszanski@polskapress.pl

  Tycjan Zamołojko
  T: 17 86 72 345
  E: tycjan.zamolojko@polskapress.pl

  Elwira Bartosz
  T: 17 86 72 336
  E: elwira.bartosz@polskapress.pl


  Dyrektor Biura Reklamy:


  Mariusz Knutel
  T: 17 86 72 331
  E: mariusz.knutel@polskapress.pl


  NOTA INFORMACYJNA

  Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 672) przy ul. Domaniewskiej 45, Oddział Rzeszów, ul. Unii Lubelskiej 3, 35-016 Rzeszów

  We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail iod@polskapress.pl.

  W jakim celu są nam potrzebne Państwa dane osobowe?

  Państwa dane osobowe są nam potrzebne, by:

  • zawrzeć i wykonać umowę (jeśli dojdzie do zawarcia umowy),
  • dokonać rozliczeń finansowych wynikających z tej umowy, w tym wypełnić ciążące na nas obowiązki podatkowe i rachunkowe,
  • jeśli będą Państwo naszym klientem - prowadzić działania marketingowe z zakresu marketingu bezpośredniego, w tym przedstawiać oferty naszych produktów i usług, badać Państwa satysfakcję i opinię,
  • móc w razie potrzeby wykazać zasadność naszych roszczeń, zrealizować nasze prawa lub obronić się przed roszczeniami, korzystać z naszych uprawnień,
  • rozwijać i monitorować naszą działalność biznesową, m.in. poprzez wykonywanie wewnętrznych analiz i statystyk.

  Jeśli wyrażą Państwo dodatkową i dobrowolną zgodę wówczas będziemy mogli również:

  • przedstawiać Państwu informacje handlowe i marketingowe na temat naszych towarów lub usług lub towarów i usług naszych partnerów za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

  Jeżeli wyrażą Państwo całkowity sprzeciw marketingowy, wpiszemy Państwa na listę Robinsonów w celu niewykonywania działań marketingowych względem Państwa.

  Na jakiej podstawie będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe?

  Dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie z przepisami dopasowanymi do celu przetwarzania. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, jeśli:
  • przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy,
  • przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania naszych obowiązków prawnych (np.: przechowywanie dokumentacji w celach podatkowych lub rachunkowych),
  • istnieje nasz prawnie uzasadniony interes w postaci chęci promowania/prezentowania naszych towarów i usług, składania ofert, badania Państwa satysfakcji i opinii, dochodzenia praw i obrony przed roszczeniami, sporządzania wewnętrznych analiz i statystyk biznesowych, czy też korzystania z naszych uprawnień,
  • mamy Państwa dodatkową zgodę na przesyłanie przez nas informacji handlowych na temat naszych towarów lub usług lub towarów i usług naszych partnerów z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
  • istnieje nasz prawnie uzasadniony interes w celu respektowania Państwa decyzji o sprzeciwie marketingowym i prowadzenia "listy Robinsonów".

  Czy będziemy ujawniać Państwa dane osobowe?

  W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Państwa danych osobowych następującym grupom odbiorców:
  • naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Państwa dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki,
  • podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający/procesor) np. naszym podwykonawcom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, firmom windykacyjnym, bankom, agencjom reklamowym, dostawcom narzędzi informatycznych,
  • innym odbiorcom danych – np. naszym doradcom prawnym i podatkowym, spółkom z naszej grupy kapitałowej,
  • sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

  Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

  Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres trwania umowy zawartej z Państwem oraz przez okres, w jakim mogliby Państwo wystąpić z reklamacją lub innymi roszczeniami wobec nas (okres przedawnienia Państwa roszczeń), a także przez okres tzw. przedawnienia podatkowego.

  W zakresie działań marketingowych będziemy przetwarzać Państwa dane do chwili złożenia przez Państwa sprzeciwu albo cofnięcia zgody, w każdym przypadku nie dłużej niż przez okres 6 lat od zakończenia wykonywania umowy lub wyrażenia zgody.

  Dane osobowe w ramach "listy Robinsonów" będziemy przetwarzać przez okres 3 miesięcy od złożenia sprzeciwu marketingowego.

  Jakie prawa Państwu przysługują?

  Posiadają Państwo prawo do:
  • żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Państwa danych w celach marketingu bezpośredniego,
  • wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże w takiej sytuacji będziemy dalej przetwarzać Państwa dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał ku temu uzasadniony powód,
  • przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Państwa zgody,
  • jeśli podstawą przetwarzania przez nas Państwa danych jest Państwa zgoda, wówczas posiadają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia mogą Państwo wykonać poprzez zwrócenie się na adres kontaktowy: rodo.zgloszenia@polskapress.pl albo pisemnie na nasz adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02 – 672 Warszawa.

  Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, mogą Państwo w każdej wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Czy podanie danych jest obowiązkowe i jakie są konsekwencje ich niepodania?

  Podanie przez Państwa danych osobowych potrzebnych do zawarcia umowy (z wyjątkiem e-mail i numeru telefonu) jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy. W przypadku braku podania danych osobowych wskazanych w umowie (z wyjątkiem e-mail i numeru telefonu) nie będzie możliwe jej zawarcie i realizacja. W przypadku niepodania adresu e-mail oraz numeru telefonu nie będzie możliwy kontakt z Państwem w celu bieżącej obsługi umowy.

  Wyrażenie zgody na wykorzystanie części danych osobowych do działań marketingowych prowadzonych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej i elektronicznej jest dobrowolne i niepowiązane z umową. W przypadku niewyrażenia zgody nie będą Państwo otrzymywać od nas żadnych komunikatów handlowych i marketingowych drogą telefoniczną lub elektroniczną.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej