Matura z geografii 2010: arkusze

mmazur
Arkusze z matury z geografii 2010. Zapraszamy do pobrania pytań z dzisiejszej matury z geografii.

W piątek, 13 maja 2011, pisemna matura z geografii. Sprawdź pytania i odpowiedzi: Matura z geografii 2011. Odpowiedzi, pytania i arkusze zadań

Na Podkarpaciu maturę z geografii na poziomie podstawowym zdawało 3690 maturzystów, a na rozszerzonym 2428.

POBIERZ: Matura z geografii 2010, arkusz podstawowy
POBIERZ: Matura z geografii 2010, arkusz rozszerzony

***********************************

Arkusz egzaminacyjny z geografii, poziom podstawowy, matura 2010

Zadania 1-7 wykonaj na podstawie załączonej barwnej mapy przedstawiającej
fragment Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz własnej wiedzy.
Zadanie 1. (2 pkt)
Na podstawie mapy uzupełnij poniższe zdania.
1. Wysokość bezwzględna niezalesionego wzniesienia położonego na północ od
miejscowości Grabowa wynosi ......................................................... .
2. Miejscowość, przez którą przebiegają: południk 19°31'E oraz droga wojewódzka nr 791,
nosi nazwę ......................................................... .
3. Rzeka Minóżka wypływa ze źródła o nazwie ......................................................... .
4. Formami ochrony przyrody występującymi na obszarze przedstawionym na mapie w polu
D4 są ................................................................. i .................................................................. .
Zadanie 2. (1 pkt)
Na fotografii przedstawiono ostańce krasowe w Podzamczu (pole G1), które są formami
terenu charakterystycznymi dla Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.
Źródło: www.potworki.com.pl

Podkreśl poprawne zakończenie zdania.
Skała, w której są wyrzeźbione widoczne na zdjęciu ostańce krasowe, należy do grupy skał
A. magmowych głębinowych.
B. magmowych wylewnych.
C. osadowych okruchowych luźnych.
D. osadowych pochodzenia organicznego.

Zadanie 3. (2 pkt)
Turysta wybrał się na wycieczkę na szczyt wzniesienia Dąbrówka (pole E7).
a) Oblicz różnicę wysokości, jaką musi pokonać turysta wędrujący ze szkoły w Chechle
(pole E6) na szczyt wzniesienia Dąbrówka (pole E7). Zapisz obliczenia.
Obliczenia
Różnica wysokości ................... m
b) Podkreśl poprawne zakończenie zdania.
Ze wzniesienia Dąbrówka (pole E7) turysta może w dniu 22 czerwca obserwować zachód
Słońca, patrząc w kierunku miejscowości
A. Błędów.
B. Klucze.
C. Kwaśniów.
D. Grabowa.
Zadanie 4. (1 pkt)
Oblicz odległość w terenie w linii prostej między szczytem Dąbrówki (pole E7)
a szczytem Bucznej Góry (pole F7). Podaj wynik z dokładnością do 0,1 km. Zapisz
obliczenia.
Obliczenia
Odległość w terenie ................... km
Zadanie 5. (1 pkt)
Na podstawie mapy podaj podobieństwo oraz różnicę w zagospodarowaniu terenu
dla potrzeb turystów pomiędzy obszarami przedstawionymi w polach D3 i H2.
Podobieństwo
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Różnica
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Zadanie 6. (1 pkt)
Na podstawie mapy podaj dwie cechy przyrodnicze obszaru przedstawionego w polu H3,
które nie sprzyjają osadnictwu.
1. ..................................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................................
Zadanie 7. (2 pkt)
Na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej istnieją obszary, na których pomimo
dogodnych warunków przyrodniczych dla rozwoju turystyki miejscowa ludność
w niewielkim stopniu czerpie korzyści z ruchu turystycznego. Przykładem są okolice wsi
Żelazko i Śrubarnia (pola F3 i G4).
Zaproponuj trzy inwestycje na terenie wsi Żelazko lub Śrubarnia, które mogą przynieść
mieszkańcom korzyści ekonomiczne wynikające z napływu turystów.
1. ..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
3. ..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Zadanie 8. (3 pkt)
W trzech miejscach spośród czterech zaznaczonych poniżej na rysunku literami A−D
osadzono gnomony - pionowe słupy tej samej wysokości. Na rysunkach 1−3 pokazano cienie
rzucane przez gnomony w momencie górowania Słońca 21 marca.

Zadanie 9. (2 pkt)
Na klimatogramach przedstawiono roczny przebieg średnich miesięcznych wartości
temperatury powietrza i miesięcznych sum opadów atmosferycznych w trzech stacjach
spośród zaznaczonych literami na mapie zasięgów stref klimatycznych Ziemi.
Przyporządkuj każdemu z klimatogramów właściwą stację wybraną spośród
zaznaczonych na mapie literami A, B, C, D.

Zadanie 10. (1 pkt)
Na schematycznym rysunku przedstawiono sytuację, w której front chłodny przemieszcza się
z miejsca A do miejsca B.

Spośród podanych zdań wybierz i podkreśl zdanie prawdziwe.
A. Po przejściu frontu temperatura powietrza w miejscu B wzrośnie.
B. Masa powietrza, która przemieszcza się nad miejscem A, wślizguje się wolno na masę
powietrza zalegającego przy powierzchni Ziemi.
C. Na froncie chłodnym tworzą się chmury burzowe.
Zadanie 11. (2 pkt)
W tabeli przedstawiono średnie miesięczne temperatury powietrza i miesięczne sumy opadów
w Krakowie i Zakopanem.

a) Na podstawie danych w tabeli podkreśl cechę klimatu Zakopanego.
A. Występowanie średniej temperatury rocznej o wartości poniżej 0 °C.
B. Występowanie rocznej amplitudy temperatury o wartości poniżej 20 °C.
C. Przewaga opadów w półroczu chłodnym.
D. Występowanie sumy opadów rocznych o wartości poniżej 1000 mm.
b) Podaj przyczynę różnicy między sumą opadów rocznych w Krakowie i w Zakopanem.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Zadanie 12. (2 pkt)
Przyporządkuj każdemu z podanych obszarów Polski charakterystyczny dla niego typ
genetyczny jezior. Nazwy typów jezior wybierz spośród podanych poniżej.
Typy jezior: cyrkowe, deltowe, krasowe, przybrzeżne, rynnowe.
Obszar występowania jezior Typ genetyczny jezior
wybrzeże Bałtyku
pojezierza północnej Polski
Tatry Wysokie
Żuławy Wiślane
Zadanie 13. (1 pkt)
Na rysunkach przedstawiono układy warstw skalnych charakterystyczne dla obszarów
o zaburzonej budowie tektonicznej.

Podaj numery rysunków przedstawiających układy warstw skalnych, w których
nastąpiło:
- pochylenie i sfałdowanie warstw pod wpływem bocznego nacisku o kierunku
poziomym .........
- przerwanie ciągłości warstw i pionowe przemieszczenie obszaru położonego
między uskokami .........
- powstanie części wypukłych nazywanych antyklinami i części wklęsłych,
czyli synklin. .........
Zadanie 14. (2 pkt)
Południowa część Europy leży w strefie czynnego wulkanizmu.
a) Podaj nazwę położonego we Włoszech na Półwyspie Apenińskim wulkanu, którego
wybuch w 79 r. zniszczył między innymi miasta Herkulanum i Pompeje.
............................................................................
Z wulkanów może wydostawać się lawa, pary, gazy wulkaniczne oraz produkty stałe.
b) Podaj trzy przykłady stałych produktów erupcji wulkanicznej.
............................................................................
............................................................................
............................................................................

Na podstawie przedstawionego na mapie przykładu pradoliny podkreśl dwie cechy tej
formy rzeźby.
A. Pradolina jest szeroką doliną o płaskim dnie.
B. Jest to U-kształtna dolina utworzona przez lodowiec górski.
C. Dnem pradoliny płyną rzeki o dużych spadkach wody.
D. Dno pradoliny jest często zabagnione.
E. Profil poprzeczny pradoliny ma kształt litery V.
Zadanie 16. (2 pkt)
Obok nazwy każdej z wymienionych formacji roślinnych wpisz literę, którą oznaczono
typowe dla niej rośliny.
Tundra ........ A. świerk, modrzew
Tajga ........ B. baobab, akacja
Lasy liściaste strefy umiarkowanej ........ C. kakaowiec, liana
Sawanna ........ D. brzoza karłowata, chrobotek reniferowy
Wilgotne lasy równikowe ........ E. pinia, oleander
F. dąb, jesion

Zadanie 17. (2 pkt)
Uzupełnij tabelę, wpisując nazwy krain geograficznych wybrane spośród wymienionych
poniżej.
Krainy geograficzne: Alpy, Andy, Atlas, Góry Skaliste, Himalaje, Nizina Francuska,
Nizina Nullarbor, Nizina Zatokowa, Wielkie Góry Wododziałowe,
Wyżyna Abisyńska, Wyżyna Gujańska, Wyżyna Tybetańska.

Zadanie 18. (2 pkt)
W tabeli przedstawiono liczbę urodzeń żywych w wybranych krajach świata na 1000 ludności
w 2009 r.

Podaj trzy przyczyny niskiego wskaźnika urodzeń w krajach wysoko rozwiniętych,
takich jak Niemcy i Włochy.
1. ..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
3. ..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Zadanie 19. (1 pkt)
W 1985 roku liczba ludności Łodzi wynosiła prawie 848 tysięcy mieszkańców i była o około
108 tysięcy większa niż w Krakowie. W 2007 roku Kraków pod względem liczby
mieszkańców stał się drugim miastem Polski i wyprzedził Łódź.
Na wykresach przedstawiono wybrane cechy ludności Łodzi i Krakowa w latach 1985, 2000,
2006.

Na podstawie wykresów wyjaśnij, podając dwie przyczyny, dlaczego Kraków pod
względem liczby mieszkańców wyprzedził Łódź.
1. ..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Zadanie 20. (1 pkt)
Podkreśl nazwy dwóch obszarów charakteryzujących się obecnością rozległych stref
zurbanizowanych typu megalopolis.
A. północno-wschodnie wybrzeża USA
B. wybrzeża Europy Południowej
C. wybrzeża wyspy Honsiu
D. zachodnie wybrzeża Australii
E. północno-wschodnie wybrzeża Brazylii

Zadanie 21. (1 pkt)
Uzupełnij ciąg przyczynowo-skutkowy, wpisując we właściwe miejsca litery, którymi
oznaczono kolejne zmiany w środowisku geograficznym spowodowane wzrostem liczby
ludności.
A. Zmniejszenie retencji.
B. Zwiększenie zapotrzebowania na żywność.
C. Wzrost zagrożenia powodziami.
D. Wycinanie lasów.

Zadanie 22. (3 pkt)
Na mapie przedstawiono wartości PKB na 1 mieszkańca w 2007 roku oraz średni wzrost
gospodarczy w przeliczeniu na rok w latach 1995-2005.

a) Na podstawie mapy wymień po dwa województwa charakteryzujące się podanymi
w tabeli cechami.

b) Podaj dwie konsekwencje zróżnicowania wartości PKB na 1 mieszkańca między
województwami Polski.
1. ..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
c) Podaj dwie cechy wschodnich województw Polski, które mogą sprzyjać
podejmowaniu działalności gospodarczej przez zagranicznych inwestorów.
1. ..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

W tabeli przedstawiono wybrane dane dotyczące uprawy pszenicy we Francji w 2007 r.
Powierzchnia Zbiory
zasiewów
w tys. ha w tys. ton na 1 mieszkańca w kg udział w świecie w %
5315 33219 538,3 5,5
Źródło: Mały Rocznik Statystyczny Polski 2009, GUS, Warszawa, 2009 r.
Na podstawie danych z tabeli oblicz wielkość plonów pszenicy we Francji w 2007 r.
Podaj wynik w dt/ha. Pamiętaj, że 1 dt = 100 kg. Zapisz obliczenia.
Obliczenia
Plony ..................... dt/ha
Zadanie 24. (2 pkt)
W krajach wysoko rozwiniętych surowcowe okręgi poddawane są restrukturyzacji. W Polsce
ten proces zachodzi w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym.
a) Wymień dwie przyczyny restrukturyzacji surowcowych okręgów przemysłowych.
1. ..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
b) Podkreśl nazwę okręgu przemysłowego o genezie surowcowej, który został
zrestrukturyzowany w II połowie XX wieku.
A. Paryski B. Reńsko-Westfalski C. Tokijski D. Uralski

Zadanie 25. (1 pkt)
Podkreśl dwie zmiany w przemyśle, które wystąpiły we Francji i w Wielkiej Brytanii
w II połowie XX wieku.
A. Upowszechnienie technologii przyjaznych dla środowiska.
B. Zwiększenie udziału węgla kamiennego w produkcji energii elektrycznej.
C. Ograniczenie produkcji materiałochłonnej i energochłonnej.
D. Wzrost zatrudnienia połączony ze spadkiem kwalifikacji pracowników.
Zadanie 26. (1 pkt)
Każdemu z wymienionych poniżej krajów przyporządkuj po jednym odnawialnym
źródle energii mającym znaczący udział w produkcji energii elektrycznej w tym kraju.
Źródła energii wybierz spośród podanych.
Źródła energii: energia spadku wody, energia słoneczna, energia prądów morskich, energia
geotermalna, energia wiatru.
Dania ...........................................................................................................................................
Norwegia .....................................................................................................................................
Zadanie 27. (2 pkt)
Na mapie zaznaczono szarą barwą cztery wybrane państwa.

Przyporządkuj każdej z podanych międzynarodowych organizacji jedno państwo
członkowskie, wpisując jego nazwę we właściwe miejsce tabeli. Państwa wybierz
wyłącznie spośród zaznaczonych na mapie.

Zadanie 28. (2 pkt)
W wyniku Układu z Schengen zrezygnowano z kontroli granicznej pomiędzy większością
państw UE. W 2009 roku wyjątek stanowiły: Bułgaria, Rumunia, Cypr, Wielka Brytania
oraz Irlandia. Na poniższej mapie zaznaczono trasy sześciu wycieczek z Warszawy.

Podkreśl trzy zaznaczone na mapie trasy wycieczek, które turyści podróżujący
w sierpniu 2009 roku przejechali samochodem bez kontroli granicznej.
Warszawa - Tallin (A)
Warszawa - Petersburg (B)
Warszawa - Paryż (C)
Warszawa - Rzym (D)
Warszawa - Warna (E)
Warszawa - Ateny (F)
Zadanie 29. (1 pkt)
Podkreśl dwie cechy społeczno-gospodarcze charakterystyczne dla krajów wysoko
rozwiniętych.
A. Rozwój gałęzi przemysłu o niskim stopniu przetwarzania.
B. Wysoka towarowość rolnictwa.
C. Wysoka chłonność rynków zbytu.
D. Wysoki wskaźnik zatrudnienia w rolnictwie.

Zadanie 30. (2 pkt)
Na zdjęciach przedstawiono charakterystyczne atrakcje turystyczne wybranych regionów
Polski. Poniżej na mapie konturowej zaznaczono położenie wybranych atrakcji turystycznych
Polski, w tym obiektów przedstawionych na fotografiach.

Przyporządkuj obiekty przedstawione na fotografiach do regionów wymienionych
w tabeli. Wpisz literę, którą na mapie oznaczono położenie tych obiektów.
Region Polski Obiekt
(numer fotografii)
Miejsce występowania
(litera na mapie)
Kujawy
Wyżyna Kielecko-Sandomierska
Żuławy Wiślane
Zadanie 31. (2 pkt)
Zapoznaj się z poniższym tekstem i wykonaj polecenie.
Rozwiązywanie problemów wielkich miast na przykładzie Kurytyby w Brazylii
Światowe Forum Habitat II uznało brazylijskie miasto Kurytyba za jedno z najbardziej
innowacyjnych miast na świecie, z doskonale rozwiązanymi problemami transportowymi,
ekologicznymi i społecznymi.
Doświadczenia Kurytyby przeczą poglądom, że jedynym lekarstwem na problemy metropolii
są najnowsze skomplikowane technologie. Większość planistów uważa, że miasta powyżej
miliona mieszkańców muszą mieć metro. Przyjmuje się również, że takie miasta muszą
budować kosztowne zakłady selekcji śmieci. W Kurytybie nie ma ani jednego takiego
zakładu. Każdego dnia mieszkańcy zbierają makulaturę. Inicjatywa ta powoduje, że w ponad
70% gospodarstw segreguje się odpady. Za wypełnione śmieciami worki biedniejsi mogą
otrzymać żetony autobusowe, paczki żywnościowe i szkolne zeszyty. W ciągu ostatnich
trzech lat uczniowie ponad 100 szkół za prawie 200 ton odpadków dostali blisko 1,9 mln
zeszytów. W wyniku innego przedsięwzięcia zatrudniani są bezrobotni do sprzątania dzikich
wysypisk. Te innowacje oparte są raczej na zwiększaniu zatrudnienia niż na mechanizacji.
W mieście przyjęto też pierwszeństwo transportu publicznego nad indywidualnym.
Zaprojektowano system ekspresowych autobusów jako jednolitą całość. Trasy autobusowe
posiadają wiele korzystnych cech kosztownego systemu podziemnego metra, z którego
budowy w Kurytybie zrezygnowano. Metro kosztowałoby ok. 60-70 mln dol. za kilometr,
koszt trasy szybkiego autobusu to ok. 200 tys. dol. za kilometr. Autobusy poruszające się
po przeznaczonych tylko dla nich trasach nie muszą przedzierać się między innymi
samochodami.
Na podstawie: Szymańska D., Urbanizacja na świecie, PWN, Warszawa 2007 r.
Na podstawie tekstu podaj cztery przykłady korzyści dla Kurytyby, które są skutkiem
wprowadzonych w tym mieście rozwiązań.
1. ..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
3. ..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
4. ..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie