MISTRZOWIE URODY | Regulamin plebiscytu pod nazwą Mistrzowie Urody 2018

EH
Udostępnij:

Regulamin plebiscytu pod nazwą Mistrzowie Urody 2018,
zwanego dalej Plebiscytem

Art. 1
Informacje ogólne

1. Organizatorem Plebiscytu jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą Mistrzowie Urody 2018 .
3. Plebiscyt polega na wyłonieniu w drodze głosowania laureatów w kategoriach: Fryzjer Roku, Kosmetyczka Roku, Stylistka Paznokci Roku, Salon Fryzjerski Roku oraz Studio Urody Roku.
4. Plebiscyt będzie trwać od dnia 31.01.2018 do dnia 31.03.2018.
5. Plebiscyt będzie prowadzony na łamach Nowin, a także na stronach serwisu internetowego www.nowiny24.pl/mistrzowie-urody zwanego Serwisem.
6. Głosowanie we wszystkich kategoriach plebiscytu: Fryzjer Roku, Kosmetyczka Roku, Stylistka Paznokci Roku, Salon Fryzjerski Roku, Studio Urody Roku, będzie prowadzone w dwóch etapach (powiatowym i wojewódzkim), osobno w miastach: Tarnobrzeg, Rzeszów, Przemyśl, Krosno oraz w powiatach: bieszczadzkim, brzozowskim, dębickim, jarosławskim, jasielskim, kolbuszowskim, krośnieńskim, leskim, leżajskim, lubaczowskim, łańcuckim, mieleckim, niżańskim, przemyskim, przeworskim, ropczycko-sędziszowskim, rzeszowskim, sanockim, stalowowolskim, strzyżowskim, tarnobrzeskim.
7. Organizator powołuje trzyosobową komisję plebiscytową w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora.
8. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
9. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.

Art. 2
Warunki udziału w plebiscycie

1. Plebiscyt ma charakter otwarty. Mogą w nim brać udział osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem spełniający warunki o których mowa w pkt 2.
2. Uczestnicy mogą oddawać głosy tylko z terenu Rzeczpospolitej Polskiej korzystając z sieci operatorów telefonii komórkowych mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Kandydatami w Plebiscycie mogą być osoby fizyczne i podmioty gospodarcze świadczące usługi w kategoriach plebiscytowych wymienionych w Art.1 pkt.. 3 niniejszego regulaminu w województwie podkarpackim, zgłoszeni do udziału w Plebiscycie. Kandydat może brać udział w wielu kategoriach plebiscytu, jeśli świadczy w nich usługi.
4. W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
5. W plebiscycie głos może oddać każdy mający pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Organizator zastrzega, że uwzględniane są jedynie zgłoszenia wysyłane za pomocą telefonu komórkowego za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, w szczególności nie będą uwzględniane SMS wysyłane za pomocą bramek oraz komunikatorów internetowych, a także stacjonarnych aparatów telefonicznych, w tym aparatów telefonicznych przeznaczonych do użytku publicznego Internetu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Plebiscycie Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności:
a. Biorą udział w Plebiscycie korzystając ze sprzętu komputerowego, jak również generują tzw. „sztuczny ruch". Uczestnicy nie mogą w szczególności korzystać z urządzeń, które automatycznie wysyłają wiadomości SMS ani żadnych sposobów wysyłania wiadomości SMS, innych niż wysłanie ich z telefonu komórkowego (wyklucza to możliwość korzystania z modemów GSM podłączonych do komputera lub telefonów komórkowych podłączonych do komputera);
b. Biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnego nr telefonu (tj. nieobsługiwanego przez żadnego z operatorów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej).

Art. 3
Zasady przeprowadzania Plebiscytu

I. Zgłaszanie kandydatur do plebiscytu
1. Zgłoszenia kandydatur do udziału w plebiscycie można dokonać na stronie internetowej www.nowiny24.pl/mistrzowie-urody wypełniając specjalny formularz do dnia 22.02.2018 r.
2. Zgłoszenie powinno zawierać:
a. imię i nazwisko lub nazwę (salonu/studia) zgłoszonego kandydata oraz jego zgodę na udział w plebiscycie oraz na przetwarzanie danych
b. wskazanie kategorii plebiscytu
c. wskazanie powiatu, którego dotyczy zgłoszenie
d. kontaktowy numer telefonu zgłaszanego kandydata (nieobowiązkowe)
e. imię i nazwisko oraz kontaktowy numer telefonu osoby zgłaszającej kandydata
3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią powyższego pkt. 2 oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie dołączona do listy kandydatów. W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie zgłaszający może uzyskać informację o przyczynach negatywnej weryfikacji i może dokonać ponownego zgłoszenia lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6.
4. W dniu 16.02.2018 r. na stronie internetowej www.nowiny24.pl/mistrzowie-urody zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie. Kolejne zgłoszenia będą dodawane sukcesywnie.
5. W przypadku zgłoszenia w danym powiecie mniej niż pięć kandydatur w kategorii fryzjer, kosmetyczka, stylistka paznokci, studio urody, salon fryzjerski, komisja plebiscytowa podejmie decyzję o uruchomieniu głosowania w tych kategoriach w danych powiatach lub o uruchomieniu głosowania w wybranych - połączonych powiatach.

II. Głosowanie I etap - powiatowy
1. Głosowanie w plebiscycie w etapie powiatowym odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 16.02.2018 godz.13:59:59 do dnia 14.03.2018 do godz. 20:59:59 na następujących warunkach:
a. głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie „Nowin (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www. prasa24. pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym Regulaminem i akceptuje jego treść;
b. głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując prefiks podany na stronie nowiny24.pl/mistrzowie-urody po kropce wpisując numer wybranego kandydata;
c. w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
d. koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
e. jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na daną kandydaturę;
f. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
g. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu, pomimo, że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi.
h. w przypadku wysłania SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu na numer z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
i. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
j. dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S. A. , a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
3. W przypadku, gdy dwie lub więcej osób będą miały łącznie taką samą liczbę punktów wszyscy kandydaci z taką samą, największą liczbę głosów uzyskają awans do drugiego wojewódzkiego etapu (finału) plebiscytu.

III. Głosowanie II etap - wojewódzki
1. Głosowanie w plebiscycie w etapie wojewódzkim odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 16.03.2018 godz.13:59:59 do dnia 23.03.2018 do godz. 20:59:59 na następujących warunkach:
a. głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie „Nowin (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www. prasa24. pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym Regulaminem i akceptuje jego treść;
b. głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując prefiks podany na stronie nowiny24.pl/mistrzowie-urody po kropce wpisując numer wybranego kandydata;
c. w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
d. koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
e. jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na daną kandydaturę;
f. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
g. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu, pomimo, że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi.
h. w przypadku wysłania SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu na numer z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
i. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
j. dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S. A. , a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
3. O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa liczba głosów.
4. W przypadku, gdy dwie lub więcej osób będą miały łącznie taką samą liczbę głosów wyższe miejsce w końcowej klasyfikacji zajmie osoba wskazana przez Komisję Plebiscytową.

Art. 4
Ogłoszenie wyników Plebiscytu

1. Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu do 31.03.2018 r. na stronie internetowej serwisu www.nowiny24.pl

Art. 5
Nagrody w Plebiscycie

1. Za wydanie nagród w Plebiscycie odpowiada Organizator.
2. Zwycięzcy w kategorii Fryzjer Roku, Kosmetyczka Roku, Stylistka Paznokci Roku w Rzeszowie, Tarnobrzegu, Przemyślu, Krośnie i pozostałych powiatach woj. podkarpackiego otrzymają:
miejsce I: awans do II wojewódzkiego etapu głosowania, dyplom,
miejsce II: dyplom
miejsce III: dyplom
3. Zwycięzcy w kategorii Studio Urody i Salon Fryzjerski w Rzeszowie, Tarnobrzegu, Przemyślu, Krośnie i pozostałych powiatach woj. podkarpackiego otrzymają:
miejsce I: awans do II wojewódzkiego etapu głosowania, voucher na promocję na portalu nowiny24.pl w kwocie 1500zł, dyplom,
miejsce II: voucher na promocję na portalu nowiny24.pl w kwocie 1000zł, dyplom
miejsce III: voucher na promocję na portalu nowiny24.pl w kwocie 500zł, dyplom
4. Fryzjerzy, Kosmetyczki i Stylistki Paznokci, które otrzymają największą liczbę głosów w głosowaniu wojewódzkim otrzymają :
miejsce I: statuetkę,
miejsce II: statuetkę,
miejsce III: statuetkę,
miejsce IV: dyplom,
miejsce V: dyplom,
miejsce VI: dyplom,
miejsce VII: dyplom,
5. Studia Urody i Salony Fryzjerskie, które otrzymają największą liczbę głosów w głosowaniu wojewódzkim otrzymają :
miejsce I: statuetkę, voucher na produkcję 3-minutowego filmu promocyjnego
miejsce II: statuetkę, voucher na produkcję 1-minutowego filmu promocyjnego
miejsce III: statuetkę, voucher na produkcję 30 sekundowego filmu promocyjnego
6. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną, ani na wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
7. Nagrody rzeczowe zostaną wręczone podczas Gali lub mogą zostać odebrane osobiście w siedzibie Nowin mieszącej się pod adresem Kraszewskiego 2, 35-016 Rzeszów, lub mogą zostać dostarczone paczką pocztową lub kurierską na wskazany przez zwycięzcy adres pocztowy. W przypadku wysyłki nagród Nagroda zostanie zostaną one wysłane na koszt Organizatora.
8. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2016, poz. 2032 ze zm. ). W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
W przypadku innych podmiotów podatek zostanie rozliczony zgodnie z przepisami prawa.
9. Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez uczestnika.

Art. 6
Reklamacje

1. Reklamacje związane z Plebiscytem mogą być kierowane w formie pisemnej do Organizatora na adres: Nowiny, ul. Kraszewskiego 2, Rzeszów z dopiskiem „Plebiscyt Mistrzowie Urody – reklamacja”.
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Polska Press sp. z o. o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
3. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
4. Przystępując do udziału w niniejszym plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy [email protected] pl w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.
5. Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą osoby głosującej po otrzymaniu informacji o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w Plebiscycie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji osoby głosującej.
6. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Plebiscytu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w w/w celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Plebiscytu.
7. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: id_facebook, IP, data bez godziny (dla anonimId i fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, zestaw danych przeglądarki ( między innymi informacje o nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ odpowiedzi serwera).

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Więcej informacji na stronie głównej Nowiny 24