Mototrendy 3.1. Polskie, unikatowe narzędzie do analizy rynku motoryzacyjnego pokazane przez IBRM SAMAR

Dariusz Kowalczuk
Dariusz Kowalczuk
Redakcja "Motofakty.pl" regulanie prezentuje naszym Czytelnikom raporty z rynku aut nowych i używanych przygotowywane przez Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR. Wojciech Drzewiecki, prezes tego instytutu zaprezentował właśnie unikatowe na naszym rynku narzędzie do analizy rynku motoryzacyjnego, a nazwane - Mototrendy 3.1. Pozwala ono na wszechstronne "prześwietlenie" rynku - aktualnych cen, ich zmian na przestrzeni czasu, panujących trendów, preferencji klientów, etc. I - co ważne - dotyczy nie tylko aut nowych, ale także i używanych. Podczas spotkania zaprezentowano także Indeks Cenowy SAMAR (ICS), służący analizie cen nowych pojazdów na rynku.
Redakcja "Motofakty.pl" regulanie prezentuje naszym Czytelnikom raporty z rynku aut nowych i używanych przygotowywane przez Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR. Wojciech Drzewiecki, prezes tego instytutu zaprezentował właśnie unikatowe na naszym rynku narzędzie do analizy rynku motoryzacyjnego, a nazwane - Mototrendy 3.1. Pozwala ono na wszechstronne "prześwietlenie" rynku - aktualnych cen, ich zmian na przestrzeni czasu, panujących trendów, preferencji klientów, etc. I - co ważne - dotyczy nie tylko aut nowych, ale także i używanych. Podczas spotkania zaprezentowano także Indeks Cenowy SAMAR (ICS), służący analizie cen nowych pojazdów na rynku. Dariusz Kowalczuk
Redakcja "Motofakty.pl" regulanie prezentuje naszym Czytelnikom raporty z rynku aut nowych i używanych przygotowywane przez Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR. Wojciech Drzewiecki, prezes tego instytutu zaprezentował właśnie unikatowe na naszym rynku narzędzie do analizy rynku motoryzacyjnego, a nazwane - Mototrendy 3.1. Pozwala ono na wszechstronne "prześwietlenie" rynku - aktualnych cen, ich zmian na przestrzeni czasu, panujących trendów, preferencji klientów, etc. I - co ważne - dotyczy nie tylko aut nowych, ale także i używanych. Podczas spotkania zaprezentowano także Indeks Cenowy SAMAR (ICS), służący analizie cen nowych pojazdów na rynku.

Spis treści

Dotychczas analizy cenowe IBRM SAMAR obejmowały jedynie średnią ważoną cenę sprzedaży. Wskaźnik ten jest jednak często niewłaściwie interpretowany. Jego zmianę traktowano jako wzrost/spadek cen cennikowych. W rzeczywistości średnia ważona cena sprzedaży odzwierciedla przede wszystkim zmianę struktury sprzedaży.

Czym jest średnia ważona cena?

To miara używana w analizach finansowych oraz rachunkowości do obliczania przeciętnej ceny danego produktu, przy czym waga każdego z elementów uwzględniana jest proporcjonalnie do jego znaczenia lub udziału w całkowitej sprzedaży. Przenosząc tę definicję na grunt rynku motoryzacyjnego możemy stwierdzić, ile przeciętnie kosztuje auto kupowane na naszym rynku. Wagą wykorzystaną do obliczeń jest liczba zarejestrowanych aut. Aby więc obliczyć średnią ważoną cenę sprzedaży samochodu na naszym rynku należy pomnożyć cenę każdej konfiguracji oferowanego modelu przez odpowiadającą jej wagę, którą jest liczba zarejestrowanych egzemplarzy tej konfiguracji i następnie zsumować te wyniki. Uzyskaną sumę dzielimy przez sumę wag, czyli całkowitą liczbę zarejestrowanych samochodów.

Redakcja "Motofakty.pl" regulanie prezentuje naszym Czytelnikom raporty z rynku aut nowych i używanych przygotowywane przez Instytut
Redakcja "Motofakty.pl" regulanie prezentuje naszym Czytelnikom raporty z rynku aut nowych i używanych przygotowywane przez Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR. Wojciech Drzewiecki, prezes tego instytutu zaprezentował właśnie unikatowe na naszym rynku narzędzie do analizy rynku motoryzacyjnego, a nazwane - Mototrendy 3.1. Pozwala ono na wszechstronne "prześwietlenie" rynku - aktualnych cen, ich zmian na przestrzeni czasu, panujących trendów, preferencji klientów, etc. I - co ważne - dotyczy nie tylko aut nowych, ale także i używanych. Podczas spotkania zaprezentowano także Indeks Cenowy SAMAR (ICS), służący analizie cen nowych pojazdów na rynku. Dariusz Kowalczuk

Wskaźnik ten jest ważnym elementem analiz finansowych, w części może odzwierciedlać politykę cenową poszczególnych marek w odniesieniu do oferowanych przez nie modeli. W części, gdyż jego zmiana nie zawsze odzwierciedla zmiany w cennikach. Jego wzrost lub spadek może być efektem dostępności danych modeli, zwiększonego zainteresowania konkretnym typem aut, zmieniających się przepisów. Nie jest to jednak wskaźnik w pełni odzwierciedlający zmiany, jakie zachodzą w cennikach.
Do monitorowania zmian cen samochodów konieczne było opracowanie nowego parametru – indeksu cenowego, odzwierciedlającego ogólny trend cenowy na rynku motoryzacyjnym. Indeks musi być liczony w sposób ograniczający lub wręcz eliminujący wpływ zmian w strukturze sprzedaży na jego wartość. Indeks cenowy porównuje ceny w określonym czasie z cenami aktualnie obowiązującymi.

Czym jest Indeks Cenowy SAMAR (ICS)?

Redakcja "Motofakty.pl" regulanie prezentuje naszym Czytelnikom raporty z rynku aut nowych i używanych przygotowywane przez Instytut
Redakcja "Motofakty.pl" regulanie prezentuje naszym Czytelnikom raporty z rynku aut nowych i używanych przygotowywane przez Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR. Wojciech Drzewiecki, prezes tego instytutu zaprezentował właśnie unikatowe na naszym rynku narzędzie do analizy rynku motoryzacyjnego, a nazwane - Mototrendy 3.1. Pozwala ono na wszechstronne "prześwietlenie" rynku - aktualnych cen, ich zmian na przestrzeni czasu, panujących trendów, preferencji klientów, etc. I - co ważne - dotyczy nie tylko aut nowych, ale także i używanych. Podczas spotkania zaprezentowano także Indeks Cenowy SAMAR (ICS), służący analizie cen nowych pojazdów na rynku. Dariusz Kowalczuk

W przypadku Indeksu Cenowego SAMAR (ICS) aktualne ceny porównywane są z cenami sprzed roku. Z jednej strony Indeks prezentuje, jak zmieniają się ceny samochodów na polskim rynku, z drugiej zaś odzwierciedla on zmiany polityki cenowej poszczególnych marek w odniesieniu do modeli i ich konfiguracji. Indeks jest więc także dobrym parametrem porównawczym dla poszczególnych marek, pozwalającym na weryfikację ewentualnego wpływu zmiany polityki cenowej na liczbę sprzedawanych i rejestrowanych aut oraz ich pozycję konkurencyjną na rynku.

Jak liczony jest Indeks cenowy SAMAR?

Do obliczeń wykorzystywane są dane wszystkich aut oferowanych na naszym rynku. Porównanie obejmuje jednak tylko te samochody, które były dostępne w ofercie na początku oraz na końcu badanego okresu oraz te - jeżeli nastąpiła zmiana w ofercie - które są pod względem specyfikacji następcami modeli lub ich konfiguracji. Metodologia liczenia Indeksu Cenowego SAMAR zbliżona jest do metodologii liczenia średniej ważonej ceny sprzedaży. Różnica polega na odpowiednim wykorzystaniu wagi, czyli liczby rejestrowanych aut. Aby ograniczyć lub wręcz wyeliminować wpływ zmiany struktury jako pierwszą wagę przyjmujemy rejestracje z początku okresu analizy, którą łączymy z cenami na początku oraz na końcu okresu. Dzięki temu ewentualne zmiany w strukturze wyrażone poprzez liczbę rejestrowanych aut nie będą widoczne. Obliczony w ten sposób wskaźnik jest pierwszym elementem naszej kalkulacji. Drugim jest wskaźnik liczony w oparciu o dane rejestracyjne z końca analizowanego okresu, czyli dane bieżące. Ostateczna wartość Indeksu Cenowego Samar to średnia ważona z dwóch wskaźników, które otrzymaliśmy.
Wartość Indeksu weryfikowaliśmy w oparciu o zmiany cen cennikowych. Wynik za każdym razem odzwierciedlał procesy, które widzieliśmy w cennikach. Metodologia liczenia Indeksu została zweryfikowana i zatwierdzona przez jedną z dużych firm konsultingowych.

Indeks Cenowy SAMAR, wspólnie ze średnią ważoną ceną sprzedaży oraz trendami krótko, średnio i długoterminowymi, stanowi istotne uzupełnienie narzędzi wykorzystywanych do analiz rynku motoryzacyjnego. Parametry te, ze względu na konieczność połączenia kilku źródeł informacji oraz złożoność metodologii ich liczenia nie były dostępne w dotychczas oferowanych przez IBRM SAMAR narzędziach. Podjęcie współpracy z Qlik’iem i wykorzystanie rozwiązań typu BI umożliwiło stworzenie aplikacji, która te parametry uwzględnia.

Mototrendy 3.1 wchodzą do gry

Redakcja "Motofakty.pl" regulanie prezentuje naszym Czytelnikom raporty z rynku aut nowych i używanych przygotowywane przez Instytut
Redakcja "Motofakty.pl" regulanie prezentuje naszym Czytelnikom raporty z rynku aut nowych i używanych przygotowywane przez Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR. Wojciech Drzewiecki, prezes tego instytutu zaprezentował właśnie unikatowe na naszym rynku narzędzie do analizy rynku motoryzacyjnego, a nazwane - Mototrendy 3.1. Pozwala ono na wszechstronne "prześwietlenie" rynku - aktualnych cen, ich zmian na przestrzeni czasu, panujących trendów, preferencji klientów, etc. I - co ważne - dotyczy nie tylko aut nowych, ale także i używanych. Podczas spotkania zaprezentowano także Indeks Cenowy SAMAR (ICS), służący analizie cen nowych pojazdów na rynku. Dariusz Kowalczuk

Tą aplikacją, której częścią jest Indeks Cenowy IBRM SAMAR, są Mototrendy 3.1. To narzędzie, podobnie jak dotychczasowe comiesięczne raporty IBRM SAMAR, bazuje na ogólnodostępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, ale pozwala znacznie pogłębić analizę rynku motoryzacyjnego w Polsce. Umożliwia uzyskanie odpowiedzi na różne szczegółowe nieraz pytania, jest bardzo elastyczna daje możliwość zagłębiania się w dane według ścieżki wytyczonej przez konkretnego analityka.

- Bez względu na to czy zapytanie dotyczy aut używanych czy nowych, narzędzie umożliwi znalezienie odpowiedzi. Wiek, kanały sprzedaży, źródła pochodzenia, przedziały cenowe czy nawet poziomy wyposażenia. Wszystko to dostępne jest z perspektywy kraju województwa, miasta, a nawet powiatu – podkreśla Wojciech Drzewiecki, prezes Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR.

Redakcja "Motofakty.pl" regulanie prezentuje naszym Czytelnikom raporty z rynku aut nowych i używanych przygotowywane przez Instytut
Redakcja "Motofakty.pl" regulanie prezentuje naszym Czytelnikom raporty z rynku aut nowych i używanych przygotowywane przez Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR. Wojciech Drzewiecki, prezes tego instytutu zaprezentował właśnie unikatowe na naszym rynku narzędzie do analizy rynku motoryzacyjnego, a nazwane - Mototrendy 3.1. Pozwala ono na wszechstronne "prześwietlenie" rynku - aktualnych cen, ich zmian na przestrzeni czasu, panujących trendów, preferencji klientów, etc. I - co ważne - dotyczy nie tylko aut nowych, ale także i używanych. Podczas spotkania zaprezentowano także Indeks Cenowy SAMAR (ICS), służący analizie cen nowych pojazdów na rynku. Dariusz Kowalczuk

Według niego, połączenie danych rejestracyjnych dotyczących samochodów nowych i używanych, polityki cenowej producentów oraz średnich cen aut sprzedawanych w Polsce daje unikalną i niedostępną do tej pory możliwość badania rynku.

- Uwagę zwraca wiele unikatowych, a nieraz premierowych rozwiązań, jak choćby możliwość śledzenia trendów na rynku. Jeśli dla danej marki sytuacja rozwija się pomyślnie, w aplikacji symbolizuje to kolor zielony. Jeśli jednak pojawiły się problemy z dostępnością aut lub ktoś źle ustalił ceny na samochody, co odbija się na sprzedaży, w trendach pojawia się kolor żółty. Producenci mogą wtedy zareagować, by poprawić sytuację marki na rynku - mówi Wojciech Drzewiecki, prezes IBRM SAMAR.

Uznanie w oczach klientów

Aplikacja jest kierowana przede wszystkim do importerów, firm leasingowych, spółek z branży CFM (Car Fleet Management - zarządzających flotą samochodową) , towarzystw ubezpieczeniowych, firm konsultingowych czy dealerów samochodowych. Nowym narzędziem już teraz zainteresowało się wielu polskich importerów.

- Korzystałem już z Mototrendów 3.1 podczas teleprezentacji dla naszej centrali w Szwecji. Bardzo cenna okazała możliwość natychmiastowego znajdywania odpowiedzi na zadawane pytania. Chciano się na przykład dowiedzieć, dlaczego rynek aut klasy premium wzrósł o 15 proc., a nasze rejestracje tylko o 5 proc. Dzięki Mototrendom 3.1 błyskawicznie znalazłem odpowiedź. Okazało się, że rywale sprzedawali dużo samochodów z poprzednich lat, podczas gdy Volvo nie trzyma samochodów na placach u dealerów. Tak więc świetne jest wykorzystywanie tego narzędzia na gorąco i na gorąco uzyskiwanie odpowiedzi. Nie muszę przekopywać się jak do tej pory przez tabele w Excelu, co bywało nieraz bardzo czasochłonne. Co ważne, widać od razu, że to rzecz przygotowana z dużą pasją, szczerze więc polecam! - mówi Paweł Kaczmarek, dyrektor sprzedaży Volvo Car Poland.

Polska to dopiero początek

Według Wojciecha Drzewieckiego, Mototrendy 3.1 mają też duże szanse na wyjście poza granice Polski.

- Rozwiązania zawarte w aplikacji prezentowaliśmy już na rynku niemieckim i włoskim. Z aplikacją zapoznaje się obecnie Wojciech Halarewicz, wiceprezes Mazda Motor Europe, a podczas spotkania z zarządem Volkswagen Group Polska padł pomysł, by narzędzie zaprezentować w Mlada Boleslav, czyli siedzibie marki Skoda. To jednak nie wszystko. Widzę również potencjał na rynku ukraińskim, gdzie od kilku lat współpracujemy z lokalnym Instytutem Badań Rynku Motoryzacyjnego Ukrainy – podaje szef Samaru.

Rajd Pojazdów Zabytkowych

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: Mototrendy 3.1. Polskie, unikatowe narzędzie do analizy rynku motoryzacyjnego pokazane przez IBRM SAMAR - Motofakty

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na nowiny24.pl Nowiny 24
Dodaj ogłoszenie