OBWIESZCZENIE O PRZETARGACH PUBLICZNYCH Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie

.Zaktualizowano 
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie Oddział w Sanoku 38-500 Sanok, ul. Sienkiewicza 12 ogłasza nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości

I. Przedmiotem pierwszego przetargu jest sprzedaż:
Prawa użytkowania wieczystego działki gruntu położonej w Ustrzykach Dolnych, ul. Naftowa 22, powiat bieszczadzki, obręb Ustrzyki Dolne, woj. podkarpackie, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń, tj.

Działka nr 1909 o pow. 0,2179 ha, wraz z prawem własności:
•budynku biurowego (dawnego Ośrodka Kopalń Ustrzyki) - pow. użytkowa 614 m2. Rok budowy -1923,
•budynku magazynu, pow. użytkowa 75 m2. Rok budowy -1982,
•wiaty napraw samochodowych - pow. użytkowa 51 m2. Rok budowy -1984

oraz:

a.Linia kablowa
b.Ogrodzenie ośrodka kopalń
c.Zbiornik magazyn gazoliny V-6M3 NR.194
d.Kocioł żeliwny wodny ECA IV

Działka, budynki, wiata oraz pozycje od a. do c. – nie będzie doliczany podatek VAT (będą zwolnione z podatku VAT). Pozycja d. ogłoszenia stawka podatku VAT 23%.

Cena wywoławcza (netto):291 000,00zł
Wadium:29 100,00zł
Minimalne postąpienie:3 000,00zł

Przetarg odbędzie się dnia 04.08.2016 r. o godzinie 1000 w siedzibie Oddziału w Sanoku przy ulicy Sienkiewicza 12, pokój nr 217B.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
i Gminy Ustrzyki Dolne: tereny istniejącego zainwestowania. Strefa zagospodarowania śródmiejska, usługowa i mieszkalna, tereny do przekształceń funkcji i rehabilitacji zabudowy.

Nieruchomość jest objęta Księgą Wieczystą numer KS2E/00030359/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lesku, VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Ustrzykach Dolnych.

Informacje dodatkowe o nieruchomości:
W obrębie działki mogą istnieć obiekty i urządzenia technologiczne pozostałe po działalności górniczej prowadzonej przez wcześniejszych właścicieli, które nie zostały zlikwidowane z powodu braku wiedzy o ich lokalizacji w terenie.

II. Przedmiotem drugiego przetargu jest sprzedaż:
Prawa użytkowania wieczystego gruntu działki niezabudowanej położonej
w Ustrzykach Dolnych, ul. Naftowa, powiat bieszczadzki, obręb Ustrzyki Dolne, woj. podkarpackie.
•Działka nr 1904/1 o pow. 0,1782 ha, wraz z udziałem 1/3 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki nr 1904/4 o powierzchni całkowitej 0,0707 ha – stanowiącej dojazd - (działki powstały z podziału dz. nr 1904)
Cena wywoławcza (netto):58 300,00zł
Wadium:5 830,00zł
Minimalne postąpienie:600,00zł

Przetarg odbędzie się dnia 04.08.2016 r. o godzinie 1100 w siedzibie Oddziału w Sanoku przy ulicy Sienkiewicza 12, pokój nr 217B.

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu dz. nr 1904/1, wraz z udziałem 1/3 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki nr 1904/4 podlegać będzie opodatkowaniu podstawową stawką VAT 23%.
Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne: tereny istniejącego zainwestowania. Strefa zagospodarowania śródmiejska, usługowa i mieszkalna, tereny do przekształceń funkcji i rehabilitacji zabudowy.

Dla przedmiotowego terenu działki wydana została Decyzja Burmistrza Ustrzyk Dolnych nr 92/15 znak GNP.IGP.6730.106.2015 z dnia 01.12.2015 r. o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Nieruchomość jest objęta Księgą Wieczystą numer KS2E/00030359/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lesku, VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Ustrzykach Dolnych

Informacje dodatkowe o nieruchomości:

W obrębie działki mogą istnieć obiekty i urządzenia technologiczne pozostałe po działalności górniczej prowadzonej przez wcześniejszych właścicieli, które nie zostały zlikwidowane z powodu braku wiedzy o ich lokalizacji w terenie.

III. Przedmiotem trzeciego przetargu jest sprzedaż:
Prawa użytkowania wieczystego gruntu działki niezabudowanej położonej
w Ustrzykach Dolnych, ul. Naftowa, powiat bieszczadzki, obręb Ustrzyki Dolne,
woj. podkarpackie.
•Działka nr 1904/2 o pow. 0,1665 ha, wraz z udziałem 1/3 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki nr 1904/4 o powierzchni całkowitej 0,0707 ha – stanowiącej dojazd - (działki powstały z podziału dz. nr 1904)
Cena wywoławcza (netto):54 900,00zł
Wadium:5 490,00zł
Minimalne postąpienie:550,00zł

Przetarg odbędzie się dnia 04.08.2016 r. o godzinie 1200 w siedzibie Oddziału w Sanoku przy ulicy Sienkiewicza 12, pokój nr 217B.

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu dz. nr 1904/2, wraz z udziałem 1/3 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki nr 1904/4 podlegać będzie opodatkowaniu podstawową stawką VAT 23%.
Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne: tereny istniejącego zainwestowania. Strefa zagospodarowania śródmiejska, usługowa i mieszkalna, tereny do przekształceń funkcji i rehabilitacji zabudowy.

Dla przedmiotowego terenu działki wydana została Decyzja Burmistrza Ustrzyk Dolnych nr 93/15 znak GNP.IGP.6730.107.2015 z dnia 01.12.2015 r. o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Nieruchomość jest objęta Księgą Wieczystą numer KS2E/00030359/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lesku, VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Ustrzykach Dolnych

Informacje dodatkowe o nieruchomości:

W obrębie działki mogą istnieć obiekty i urządzenia technologiczne pozostałe po działalności górniczej prowadzonej przez wcześniejszych właścicieli, które nie zostały zlikwidowane z powodu braku wiedzy o ich lokalizacji w terenie.

IV. Przedmiotem czwartego przetargu jest sprzedaż:
Prawa użytkowania wieczystego gruntu działki niezabudowanej położonej w Ustrzykach Dolnych, ul. Naftowa, powiat bieszczadzki, obręb Ustrzyki Dolne, woj. podkarpackie.
•Działka nr 1904/3 o pow. 0,2080 ha, wraz z udziałem 1/3 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki nr 1904/4 o powierzchni całkowitej 0,0707 ha – stanowiącej dojazd - (działki powstały z podziału dz. nr 1904)
Cena wywoławcza (netto):67 200,00zł
Wadium:6 720,00zł
Minimalne postąpienie:680,00zł

Przetarg odbędzie się dnia 04.08.2016 r. o godzinie 1300 w siedzibie Oddziału w Sanoku przy ulicy Sienkiewicza 12, pokój nr 217B.

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu dz. nr 1904/3, wraz z udziałem 1/3 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki nr 1904/4 podlegać będzie opodatkowaniu podstawową stawką VAT 23%.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne: tereny istniejącego zainwestowania. Strefa zagospodarowania śródmiejska, usługowa i mieszkalna, tereny do przekształceń funkcji i rehabilitacji zabudowy.

Dla przedmiotowego terenu działki wydana została Decyzja Burmistrza Ustrzyk Dolnych nr 94/15 znak GNP.IGP.6730.108.2015 z dnia 01.12.2015 r. o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Nieruchomość jest objęta Księgą Wieczystą numer KS2E/00030359/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lesku, VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Ustrzykach Dolnych

Informacje dodatkowe o nieruchomości:

W obrębie działki mogą istnieć obiekty i urządzenia technologiczne pozostałe po działalności górniczej prowadzonej przez wcześniejszych właścicieli, które nie zostały zlikwidowane z powodu braku wiedzy o ich lokalizacji w terenie.

Strony internetowe:
www.przetargi.pgnig.pl

Warunki i procedura przetargu:

1.Przetarg przeprowadzony zostanie w drodze publicznej licytacji zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27 poz. 177 z dn. 20 lutego 2007 z późn. zm.) oraz Procedurą gospodarowania składnikami aktywów trwałych w PGNiG SA stanowiącą Załącznik do Zarządzenia nr 64/2015 Prezesa Zarządu Spółki PGNiG S.A. w Warszawie z dnia 25 listopada 2015 r.

2.Przetarg przeprowadzi Przewodniczący Komisji Przetargowej zwany dalej „Licytatorem” z udziałem Komisji Przetargowej powołanej przez sprzedającego.

3.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu na rachunek sprzedającego w Banku Handlowym nr konta: 45 1030 1508 0000 0005 0190 1121 najpóźniej do godziny 24:00 w dniu poprzedzającym przetarg tj. do 03.08.2016 r.

4.Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy licytacji zobowiązani są okazać dowód tożsamości oraz złożyć:
a)dowód wpłaty wadium,
b)w przypadku pełnomocnika reprezentującego oferenta: pełnomocnictwo,
c)w przypadku osoby prawnej: aktualny odpis z właściwego rejestru (wydany przez Ekspozyturę Centralnej Informacji KRS nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed terminem licytacji),
d)przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG),
e)oświadczenie o przyjęciu bez zastrzeżeń warunków przetargu oraz stanu faktycznego i prawnego sprzedawanego majątku.

5.W przypadku złożenia kopii dokumentów wymienionych w pkt. a-d powyżej, powinny one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez oferenta zgodnie ze sposobem reprezentacji.

6.Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom licytacji zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.

7.Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.

8.Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli nabywca uchyli się od zawarcia umowy.

9.W celu ustalenia listy uczestników licytacji, niezwłocznie przed wywołaniem licytacji Licytator sprawdza na podstawie przedłożonych przez oferentów dokumentów, o których mowa w punkcie 5 powyżej, czy oferenci uiścili wymagane wadium zgodnie z pkt. 3,4.

10.Prowadzący licytację, wywołując licytację, podaje do wiadomości przedmiot przetargu oraz jego cenę wywoławczą.

11.Uczestnicy licytacji zgłaszają ustnie kolejne ceny z uwzględnieniem kwoty minimalnego postąpienia. Zaoferowana cena przestaje wiązać oferenta, gdy inny oferent zaoferuje cenę wyższą.

12.Po ustaniu postąpień Licytator uprzedza obecnych, że po trzecim ogłoszeniu najwyższej zaoferowanej ceny, dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte, po czym wywołuje trzykrotnie tę cenę, zamyka przetarg i udziela przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę.

13.Z przebiegu przetargu Licytator pod kierownictwem Komisji Przetargowej sporządza protokół podlegający odczytaniu w obecności oferentów. Protokół powinien zawierać w szczególności:
a)Wskazanie dysponenta uruchamiającego postępowanie, datę i numer jego pełnomocnictwa oraz datę i numer uchwały Zarządu, Rady Nadzorczej, Walnego Zgromadzenia Spółki (jeżeli są wymagane) oraz decyzji o powołaniu komisji przetargowej
b)oznaczenie czasu i miejsca licytacji,
c)imiona i nazwiska członków Komisji Przetargowej, wskazanie Licytatora,
d)przedmiot przetargu i wysokość ceny wywoławczej,
e)ilość ofert wraz z podaniem imion i nazwisk albo nazw (firm) oferentów i adresów albo listę uczestników licytacji z wyszczególnieniem wysokości wniesionego wadium,
f)najwyższą zaoferowaną cenę,
g)ceny pozostałych zaoferowanych ofert
h)wskazanie ofert, które pozostawiono bez rozpoznania
i)imię, nazwisko, miejsce zamieszkania albo firmę (nazwę) i siedzibę nabywcy
i wniosek o zatwierdzenie tego wyboru,
j)oznaczenie sumy, jaką nabywca uiścił na poczet ceny,
k)uzasadnienie unieważnienia przetargu, jeżeli postępowanie zostało unieważnione
l)uzasadnienie zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty,
m)uzasadnienie odwołania przetargu, jeżeli został odwołany,
n)wnioski i oświadczenia osób uczestniczących w licytacji,
o)podpisy członków Komisji Przetargowej,
p)podpis licytatora oraz podpis nabywcy albo wzmiankę o przyczynie braku jego podpisu,
q)wzmiankę o odczytaniu protokołu w obecności uczestników licytacji.

14.Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do:
a)zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia licytacji i miejscu wyznaczonym przez sprzedającego.
b)poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży, w tym kosztów opłat notarialnych, sądowych oraz podatków związanych
z przeniesieniem prawa własności, prawa użytkowania wieczystego oraz wszelkich innych kosztów z tym związanych,
c)zapłaty ceny zaoferowanej w przetargu, przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży. Nabywca, który najpóźniej w chwili zawarcia umowy notarialnej nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium,
d)przedłożenia przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego (w przypadku, jeżeli oferent jest osobą prawną) statutu lub umowy osoby prawnej oraz uchwały organów tej osoby prawnej, jeżeli statut, umowa, lub obowiązujące przepisy przewidują obowiązek uzyskania zgody tych organów na dokonanie czynności prawnej polegającej na nabyciu nieruchomości.

15.Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia lub warunków przetargu, a także do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty, odwołania przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn. Z tego tytułu nabywcy nie przysługują żadne roszczenia.

16.Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do odbycia przetargu.

17.Oferent, przystępując do przetargu, zgadza się na warunki postawione w ogłoszeniu i przyjmuje je bez zastrzeżeń oraz nie wnosi zastrzeżeń, co do stanu faktycznego i prawnego majątku będącego przedmiotem przetargu.

18.Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w PGNiG S.A. w Warszawie – Oddział w Sanoku, ul. Sienkiewicza 12, 38-500 Sanok w Dziale Zarządzania Nieruchomościami – tel. (13) 46 52 488, (13) 46 52 200 od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1400. Nieruchomości można oglądać do dnia przetargu po wcześniejszym uzgodnieniu pod nr tel. wskazanymi powyżej.

polecane: Flesz: otyłość zabija Polaków, problem rośnie i dotyczy nastolatków

Wideo

Materiał oryginalny: OBWIESZCZENIE O PRZETARGACH PUBLICZNYCH Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie - Nowiny

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.
Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3