OBWIESZCZENIE O PRZETARGACH PUBLICZNYCH

red.
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie Oddział w Sanoku 38-500 Sanok, ul. Sienkiewicza 12 ogłasza nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości.

I. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż:
Prawa użytkowania wieczystego gruntu działki niezabudowanej położonej
w Ustrzykach Dolnych, ul. Naftowa, powiat bieszczadzki, obręb Ustrzyki Dolne,
woj. podkarpackie.
Działka nr 1904/1 o pow. 0,1782 ha, wraz z udziałem 1/3 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki nr 1904/4 o powierzchni całkowitej 0,0707 ha – stanowiącej dojazd - (działki powstały z podziału dz. nr 1904)

Cena wywoławcza (netto):
38 900,00zł
Wadium:
3 890,00zł
Minimalne postąpienie:
390,00zł

Przetarg odbędzie się dnia 28.10.2016 r. o godzinie 1000 w siedzibie Oddziału
w Sanoku przy ulicy Sienkiewicza 12, pokój nr 217B.

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu dz. nr 1904/1, wraz z udziałem 1/3 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki nr 1904/4 podlegać będzie opodatkowaniu podstawową stawką VAT 23%.
Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
i Gminy Ustrzyki Dolne: tereny istniejącego zainwestowania. Strefa zagospodarowania śródmiejska, usługowa i mieszkalna, tereny do przekształceń funkcji i rehabilitacji zabudowy.

Dla przedmiotowego terenu działki wydana została Decyzja Burmistrza Ustrzyk Dolnych
nr 92/15 znak GNP.IGP.6730.106.2015 z dnia 01.12.2015 r. o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu.
Nieruchomość jest objęta Księgą Wieczystą numer KS2E/00030359/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lesku, VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą
w Ustrzykach Dolnych
Informacje dodatkowe o nieruchomości:
W obrębie działki mogą istnieć obiekty i urządzenia technologiczne pozostałe po działalności górniczej prowadzonej przez wcześniejszych właścicieli, które nie zostały zlikwidowane
z powodu braku wiedzy o ich lokalizacji w terenie.
Wszelkie nieczynne urządzenia, o których mowa Nabywca usuwa na własny koszt
i zobowiązuję się nie wnosić do Sprzedającego roszczeń z tego tytułu.

II. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż:
Prawa użytkowania wieczystego gruntu działki niezabudowanej położonej
w Ustrzykach Dolnych, ul. Naftowa, powiat bieszczadzki, obręb Ustrzyki Dolne,
woj. podkarpackie.
Działka nr 1904/2 o pow. 0,1665 ha, wraz z udziałem 1/3 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki nr 1904/4 o powierzchni całkowitej 0,0707 ha – stanowiącej dojazd - (działki powstały z podziału dz. nr 1904)

Cena wywoławcza (netto):
36 600,00zł
Wadium:
3 660,00zł
Minimalne postąpienie:
370,00zł

Przetarg odbędzie się dnia 28.10.2016 r. o godzinie 1100 w siedzibie Oddziału
w Sanoku przy ulicy Sienkiewicza 12, pokój nr 217B.

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu dz. nr 1904/2, wraz z udziałem 1/3 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki nr 1904/4 podlegać będzie opodatkowaniu podstawową stawką VAT 23%.
Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
i Gminy Ustrzyki Dolne: tereny istniejącego zainwestowania. Strefa zagospodarowania śródmiejska, usługowa i mieszkalna, tereny do przekształceń funkcji i rehabilitacji zabudowy.

Dla przedmiotowego terenu działki wydana została Decyzja Burmistrza Ustrzyk Dolnych
nr 93/15 znak GNP.IGP.6730.107.2015 z dnia 01.12.2015 r. o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu.
Nieruchomość jest objęta Księgą Wieczystą numer KS2E/00030359/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lesku, VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą
w Ustrzykach Dolnych

Informacje dodatkowe o nieruchomości:
W obrębie działki mogą istnieć obiekty i urządzenia technologiczne pozostałe po działalności górniczej prowadzonej przez wcześniejszych właścicieli, które nie zostały zlikwidowane
z powodu braku wiedzy o ich lokalizacji w terenie.
Wszelkie nieczynne urządzenia, o których mowa Nabywca usuwa na własny koszt
i zobowiązuję się nie wnosić do Sprzedającego roszczeń z tego tytułu.
III. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż:
Prawa użytkowania wieczystego gruntu działki niezabudowanej położonej
w Ustrzykach Dolnych, ul. Naftowa, powiat bieszczadzki, obręb Ustrzyki Dolne,
woj. podkarpackie.
Działka nr 1904/3 o pow. 0,2080 ha, wraz z udziałem 1/3 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki nr 1904/4 o powierzchni całkowitej 0,0707 ha – stanowiącej dojazd - (działki powstały z podziału dz. nr 1904)
Cena wywoławcza (netto):
44 800,00zł
Wadium:
4 480,00zł
Minimalne postąpienie:
450,00zł

Przetarg odbędzie się dnia 28.10.2016 r. o godzinie 1200 w siedzibie Oddziału
w Sanoku przy ulicy Sienkiewicza 12, pokój nr 217B.

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu dz. nr 1904/3, wraz z udziałem 1/3 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki nr 1904/4 podlegać będzie opodatkowaniu podstawową stawką VAT 23%.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
i Gminy Ustrzyki Dolne: tereny istniejącego zainwestowania. Strefa zagospodarowania śródmiejska, usługowa i mieszkalna, tereny do przekształceń funkcji i rehabilitacji zabudowy.

Dla przedmiotowego terenu działki wydana została Decyzja Burmistrza Ustrzyk Dolnych
nr 94/15 znak GNP.IGP.6730.108.2015 z dnia 01.12.2015 r. o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu.
Nieruchomość jest objęta Księgą Wieczystą numer KS2E/00030359/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lesku, VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą
w Ustrzykach Dolnych

Informacje dodatkowe o nieruchomości:
W obrębie działki mogą istnieć obiekty i urządzenia technologiczne pozostałe po działalności górniczej prowadzonej przez wcześniejszych właścicieli, które nie zostały zlikwidowane
z powodu braku wiedzy o ich lokalizacji w terenie.
Wszelkie nieczynne urządzenia, o których mowa Nabywca usuwa na własny koszt
i zobowiązuję się nie wnosić do Sprzedającego roszczeń z tego tytułu.
Strony internetowe:
www.przetargi.pgnig.pl, www.sanok.pgnig.pl/sprzedaz-nieruchomosci
Warunki i procedura przetargu:
1. Przetarg przeprowadzony zostanie w drodze publicznej licytacji zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27 poz. 177 z dn. 20 lutego 2007 z późn. zm.) oraz Procedurą gospodarowania składnikami aktywów trwałych
w PGNiG SA, stanowiącą Załącznik do Zarządzenia Nr 64/2015 Prezesa Zarządu Spółki PGNiG S.A. z dnia 25 listopada 2015 r. Polityką zarządzania nieruchomościami non-core w GK PGNiG SA, stanowiącą Załącznik do Zarządzenia Nr 63/2015 Prezesa Zarządu Spółki PGNiG SA z dnia 25 listopada 2015 r. oraz Regulaminem zbywania nieruchomości non-core w spółce, stanowiącym Załącznik nr 4 do powyższej Polityki.
2. Przetarg przeprowadzi Przewodniczący Komisji Przetargowej zwany dalej „Licytatorem” z udziałem Komisji Przetargowej powołanej przez sprzedającego.
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości podanej
w ogłoszeniu na rachunek sprzedającego w Banku Handlowym nr konta:
45 1030 1508 0000 0005 0190 1121 najpóźniej do godziny 24:00 w dniu poprzedzającym przetarg tj. do 27.10.2016 r.
4. Oferent, który zamierza przystąpić do kilku przetargów zobowiązany jest wpłacić odrębne wadium na każdy przetarg.
5. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy licytacji zobowiązani są okazać dowód tożsamości oraz złożyć:
a) dowód wpłaty wadium,
b) w przypadku pełnomocnika reprezentującego oferenta: pełnomocnictwo,
c) w przypadku osoby prawnej: aktualny odpis z właściwego rejestru (z ostatnich 6 miesięcy) albo wydruk z KRS.
d) w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (lub wydruk
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG), w przypadku spółki cywilnej – umowa spółki
e) oświadczenie o przyjęciu bez zastrzeżeń warunków przetargu oraz stanu faktycznego i prawnego sprzedawanego majątku.
Oferent, który nie przedstawi/złoży w/w dokumentów nie zostanie dopuszczony do przetargu.
6. W przypadku złożenia kopii dokumentów wymienionych w pkt. a-d powyżej, powinny one być zaparafowane za zgodność z oryginałem przez oferenta zgodnie ze sposobem reprezentacji, albo przez osobę umocowaną przez oferenta do złożenia oferty (pełnomocnik oferenta), na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa.
7. Jeżeli z odpisu z właściwego rejestru nie wynika uprawnienie do reprezentowania oferenta, to należy przedłożyć dokumenty potwierdzające to to uprawnienie tj. pełnomocnictwo do zaciągania zobowiązań czytelnie podpisane imieniem i nazwiskiem (lub z podpisem notarialnie poświadczonym).
8. Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom licytacji zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.
9. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
10. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli nabywca uchyli się od zawarcia umowy.
11. W celu ustalenia listy uczestników licytacji, niezwłocznie przed wywołaniem licytacji Licytator sprawdza na podstawie przedłożonych przez oferentów dokumentów,
o których mowa w punkcie 5 powyżej, czy oferenci uiścili wymagane wadium zgodnie
z pkt. 3,4.
12. Prowadzący licytację, wywołując licytację, podaje do wiadomości przedmiot przetargu oraz jego cenę wywoławczą.
13. Uczestnicy licytacji zgłaszają ustnie kolejne ceny z uwzględnieniem kwoty minimalnego postąpienia. Zaoferowana cena przestaje wiązać oferenta, gdy inny oferent zaoferuje cenę wyższą.
14. Po ustaniu postąpień Licytator uprzedza obecnych, że po trzecim ogłoszeniu najwyższej zaoferowanej ceny, dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte, po czym wywołuje trzykrotnie tę cenę, zamyka przetarg i udziela przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę.
15. Z przebiegu przetargu Licytator pod kierownictwem Komisji Przetargowej sporządza protokół podlegający odczytaniu w obecności oferentów. Protokół powinien zawierać
w szczególności:
a) Wskazanie dysponenta uruchamiającego postępowanie, datę i numer jego pełnomocnictwa oraz datę i numer uchwały Zarządu, Rady Nadzorczej, Walnego Zgromadzenia Spółki (jeżeli są wymagane) oraz decyzji o powołaniu komisji przetargowej
b) oznaczenie czasu i miejsca licytacji,
c) imiona i nazwiska członków Komisji Przetargowej, wskazanie Licytatora,
d) przedmiot przetargu i wysokość ceny wywoławczej,
e) ilość ofert wraz z podaniem imion i nazwisk albo nazw (firm) oferentów i adresów albo listę uczestników licytacji z wyszczególnieniem wysokości wniesionego wadium,
f) najwyższą zaoferowaną cenę,
g) ceny pozostałych zaoferowanych ofert
h) wskazanie ofert, które pozostawiono bez rozpoznania
i) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania albo firmę (nazwę) i siedzibę nabywcy
i wniosek o zatwierdzenie tego wyboru,
j) oznaczenie sumy, jaką nabywca uiścił na poczet ceny,
k) uzasadnienie unieważnienia przetargu, jeżeli postępowanie zostało unieważnione
l) uzasadnienie zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty,
m) uzasadnienie odwołania przetargu, jeżeli został odwołany,
n) wnioski i oświadczenia osób uczestniczących w licytacji,
o) podpisy członków Komisji Przetargowej,
p) podpis licytatora oraz podpis nabywcy albo wzmiankę o przyczynie braku jego podpisu,
q) wzmiankę o odczytaniu protokołu w obecności uczestników licytacji.
16. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do:
a) zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia licytacji i miejscu wyznaczonym przez sprzedającego.
b) poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży, w tym kosztów opłat notarialnych, sądowych oraz podatków związanych
z przeniesieniem prawa własności, prawa użytkowania wieczystego oraz wszelkich innych kosztów z tym związanych,
c) zapłaty ceny zaoferowanej w przetargu, przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży. Nabywca, który najpóźniej w chwili zawarcia umowy notarialnej nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium,
d) przedłożenia przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego
(w przypadku, jeżeli oferent jest osobą prawną) statutu lub umowy osoby prawnej oraz uchwały organów tej osoby prawnej, jeżeli statut, umowa, lub obowiązujące przepisy przewidują obowiązek uzyskania zgody tych organów na dokonanie czynności prawnej polegającej na nabyciu nieruchomości.
17. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia lub warunków przetargu,
a także do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty, odwołania przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn. Z tego tytułu nabywcy nie przysługują żadne roszczenia.
18. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do odbycia przetargu.
19. Oferent, przystępując do przetargu, zgadza się na warunki postawione
w ogłoszeniu i przyjmuje je bez zastrzeżeń oraz nie wnosi zastrzeżeń, co do stanu faktycznego i prawnego majątku będącego przedmiotem przetargu.
20. Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w PGNiG S.A.
w Warszawie – Oddział w Sanoku, ul. Sienkiewicza 12, 38-500 Sanok w Dziale Zarządzania Nieruchomościami – tel. (13) 46 52 488, (13) 46 52 200 od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1400. Nieruchomości można oglądać do dnia przetargu po wcześniejszym uzgodnieniu pod nr tel. wskazanymi powyżej.

Wysokie czynsze, niewielu klientów. Restauratorzy zamykają biznesy.

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3