Regulamin konkursu plebiscytowego pod nazwą „Mama i Ja 2021- KONKURS PLEBISCYTOWY OGÓLNOPOLSKI”

Akcja specjalna Mama i Ja 2021 Finał Ogólnopolski
Udostępnij:

Regulamin konkursu plebiscytowego pod nazwą „Mama i Ja 2021- KONKURS PLEBISCYTOWY OGÓLNOPOLSKI” zwanego dalej „Konkursem Plebiscytowym PPG” lub "Konkursem Plebiscytowym "

Art. 1 Informacje ogólne.

1.Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia konkursu plebiscytowego pod nazwą „Mama i Ja 2021- KONKURS PLEBISCYTOWY OGÓLNOPOLSKI”.
2.Pierwszym Współorganizatorem Konkursu plebiscytowego PPG jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609, zwana dalej Organizatorem 1.
3.Drugim Współorganizatorem Konkursu plebiscytowego jest PRO Media Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 45-086 Opole wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000030307, z kapitałem zakładowym w wysokości 3.000.000,00 PLN, NIP 7540335245, zwana dalej Organizatorem 2.
4.Organizator 1 i Organizator 2 są dalej łącznie nazywani Organizatorem. Jeżeli nic innego nie wynika wyraźnie z treści Regulaminu wszelkie prawa przysługujące Organizatorowi na podstawie niniejszego Regulaminu przysługują Organizatorom solidarnie, a wszystkie zobowiązania Organizatora są zobowiązaniami solidarnymi obu Organizatorów.
5.Organizatorzy powołują trzyosobową Komisję Konkursu Plebiscytowego, zwaną dalej Komisją, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatorów. Zadaniem Komisji będzie sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Plebiscytowego, weryfikacją zgłoszeń, przestrzeganiem zasad regulaminu oraz egzekwowaniem jego postanowień i rozpatrywanie reklamacji.
6.Konkurs plebiscytowy będzie publikowany na łamach Dziennika Bałtyckiego, Dziennika Łódzkiego, Expressu Ilustrowanego, Dziennika Zachodniego, Echa Dnia, Gazety Codziennej Nowiny, Gazety Krakowskiej, Dziennika Polskiego, Gazety Lubuskiej, Gazety Pomorskiej, Expressu Bydgoskiego, Nowości Dziennika Toruńskiego, Gazety Wrocławskiej, Głosu Koszalińskiego, Głosu Pomorza, Głosu Szczecińskiego, Głosu Wielkopolskiego, Kuriera Lubelskiego, Gazety Współczesnej, Kuriera Porannego, Nowej Trybuny Opolskiej, Polska Times i Tygodnika Ostrołęckiego nazwanych dalej „Gazetami”.
7.Konkurs plebiscytowy publikowany będzie również na stronach serwisów: www.dziennikbaltycki.pl, www.dzienniklodzki.pl, www.expressilustrowany.pl, www.dziennikzachodni.pl, www.echodnia.eu, www.gazetakrakowska.pl, www.dziennikpolski24.pl, www.gazetalubuska.pl, www.pomorska.pl, www.expressbydgoski.pl, www.nowosci.com.pl , www.gazetawroclawska.pl, www.gloswielkopolski.pl, www.gk24.pl, www.gp24.pl, www.gs24.pl, www.kurierlubelski.pl, www.poranny.pl, www.wspolczesna.pl, www.nowiny24.pl, www.nto.pl, www.polskatimes.pl, www.to.com.pl (nazywanych dalej „Serwisami”).
8.Konkurs plebiscytowy prowadzony będzie w jednym, ogólnopolskim etapie od dnia12.07.2021 r. r. od godziny 12:00 do dnia 21.07.2021 r.. do godziny 21:00.
9.Konkurs plebiscytowy polega na wyłonieniu zwyciężczyń w drodze głosowania Czytelników spośród zdobywczyń pierwszych 10 miejsc w wojewódzkich rankingach liderek(z wyjątkiem regionów radomskiego i koszalińskiego, gdzie do ogólnopolskiego konkursu plebiscytowego awansowały zdobywczynie pierwszych 9 miejsc w wojewódzkich rankingach liderek), które zajęły w Konkursach Plebiscytowych „Mama i Ja 2021” przeprowadzonych lokalnie przez Organizatora 1 lub Organizatora 2 w 15 województwach.

10.Organizator zastrzega, iż Konkurs plebiscytowy nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi poprzez KLIK i w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy konkurs plebiscytowy.

Art. 2 Warunki udziału w Konkursie Plebiscytowym. Kandydaci.

1.Konkurs plebiscytowy ma charakter zamknięty.
2.Kandydatkami w Konkursie plebiscytowym są wyłącznie zdobywczynie pierwszych 10 miejsc w wojewódzkich rankingach liderek (z wyjątkiem regionów radomskiego i koszalińskiego, gdzie do ogólnopolskiego konkursu plebiscytowego awansowały zdobywczynie pierwszych 9 miejsc w wojewódzkich rankingach liderek), które zajęły je w Konkursach Plebiscytowych „Mama i Ja 2021” przeprowadzonych lokalnie przez Organizatora 1 lub Organizatora 2 w 15 województwach.
3.Laureatki przystępując do Konkursu plebiscytowego Ogólnopolskiego nie zachowują zdobytych wcześniej głosów.
4.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie plebiscytowym uczestników, tj. kandydatek i osób głosujących, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu lub z ważnych przyczyn społecznych.
5.Do mat eriałów konkursu plebiscytowego, przekazywanych na potrzeby Konkursu plebiscytowego przez Kandydatki, zastosowanie mają postanowienia regulaminu Serwisu, dostępnego na www.polskatimes.pl/regulamin, w szczególności w zakresie udzielanej do tych materiałów licencji na rzecz Organizatora.

Art. 3 Zasady przeprowadzania konkursu plebiscytowego. Głosowanie i wybór laureatów.

1.Głosowanie w Konkursie plebiscytowym będzie odbywało się na dwa sposoby: za pomocą SMS Premium oraz za pomocą tzw. KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu.
2.W przypadku głosowania za pomocą SMS Premium:
a.Głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując prefiks.numer kandydatki, np. ABC.1
b.Lista prefiksów wraz z numerami Kandydatek i przypisanymi do odpowiednich kategorii będzie dostępna w Serwisie Gazety (Art. 1 ust. 3) od dnia 12.07.2021 r.
c.W odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, Głosujący otrzymuje również kod dostępu do e-wydania Gazety, w której Konkursie plebiscytowym zagłosował (dalej jako „e-wydanie”). Kod dostępu dotyczy tylko e-wydania z dnia, w którym został oddany głos. Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem Prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść.
d.Koszt wysłania jednego SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT).
e.Jeden wysłany SMS to 1 głos w Konkursie plebiscytowym na jedną Kandydatkę.
f.Głosujący w Konkursie plebiscytowym za pomocą SMS Premium może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej liczby e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto.
g.W przypadku wysłania SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu na numer, z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana; SMS niespełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów, mimo że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi.
h.Obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Organizator, właściciel systemu Hermes; dostawcą ww. usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4, a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
i.Do dnia zakończenia głosownia w konkursie plebiscytowym na numer telefonu, z którego został oddany głos, mogą być wysyłane przez Organizatora informacje o przebiegu konkursu plebiscytowego i statusie kandydatki na którego został oddany głos, nie zawierające informacji handlowych.
3.Głosować będzie można również za pomocą KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk „GŁOSUJ KLIKIEM”, po zalogowaniu się w tym Serwisie.
4.W przypadku głosowania za pomocą KLIK-a:
a.Kredyty, upoważniające do głosowania KLIK-iem, otrzymuje Głosujący gratisowo jako dodatek do zakupionego w danym Serwisie dostępu do płatnych treści w tym Serwisie, inaczej do tzw. prenumeraty cyfrowej. Wariantami prenumeraty, gwarantującymi otrzymanie kredytów, są: Prenumerata na 5 dni (5 kredytów gratis), Prenumerata na 10 dni (10 kredytów gratis), Prenumerata na 50 dni (50 kredytów gratis).
b.Nabycie pakietów prenumeraty cyfrowej następuje zgodnie z treścią Regulaminu dostępnego pod adresem https://plus.polskatimes.pl/regulamin/
c.Każdy jeden kredyt, upoważniający do głosowania (dalej jako Kredyt), umożliwia oddanie jednego głosu na dowolnie wybraną Kandydatkę, w dowolnie wybranym Konkursie plebiscytowym i kategorii konkursu plebiscytowego.
d.Głosujący w konkursie plebiscytowym za pomocą przycisku „GŁOSUJ KLIKIEM” może oddać dowolną liczbę głosów.
1.W obliczeniu wyników konkursu plebiscytowego biorą udział te ważne głosy (zarówno te oddane za pomocą SMS Premium jak i te oddane za pomocą tzw. KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu), które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia konkursu plebiscytowego; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach konkursu plebiscytowego.
5.Głosować w konkursie plebiscytowym mogą wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem.
6.Głosować SMS-em można tylko z terenu Rzeczpospolitej Polskiej korzystając z sieci operatorów telefonii komórkowych mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Głos za pomocą KLIK-a oddanego za pośrednictwem Serwisu może oddać każda osoba będąca zarejestrowanym użytkownikiem jednego z Serwisów będących własnością Organizatora i posiadająca ważne konto w tym Serwisie. O zwycięstwie w konkursie plebiscytowym w poszczególnych kategoriach zdecyduje największa liczba głosów, zliczona na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem strony internetowej w Serwisie i za pomocą SMS Premium.
7.Poprzez udział w głosowaniu rozumiany jako oddanie głosu przez SMS lub KLIK głosujący akceptuje treść Regulaminu oraz zasady przetwarzania danych osobowych zgodnie z Notą informacyjną stanowiącą załącznik do Regulaminu.
8.W przypadku, gdy dwie lub więcej kandydatek będzie miało taką samą liczbę głosów zajmą oni miejsce ex aequo wynikające z liczby głosów miejsce w konkursie plebiscytowym.

Art. 4 Ogłoszenie wyników konkursu plebiscytowego. Nagrody w konkursie plebiscytowym.

1.Komisja konkursu plebiscytowego po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki konkursu plebiscytowego do dnia 22.07.2021 r.. na stronie internetowej w Serwisach.
2.Za wydanie nagród w konkursie plebiscytowym odpowiada Organizator. O wygranej oraz / albo miejscu w klasyfikacji decyduje ilość uzyskanych ważnie głosów.
3.Kandydatka, która w ogólnopolskim finale konkursu plebiscytowego Mama i Ja 2021 zdobędzie najwięcej głosów i tym samym zajmie pierwsze miejsce, otrzyma:

  • samochód – Citroen C3

4.Kandydatki, które w ogólnopolskim finale konkursu plebiscytowego Mama i Ja 2021 zajmą miejsca od 1 do 10, otrzymają:

  • rodzinne zaproszenie na czterodniowy pobyt w ENERGYLANDII

5.Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
6.Nagrody w konkursie plebiscytowym zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przy czym, jeżeli wartość nagrody przekroczy kwotę 2000 zł brutto, po stronie Uczestnika konkursu plebiscytowego powstaje obowiązek podatkowy.
7.W przypadku otrzymania wyłącznie nagrody rzeczowej laureat konkursu plebiscytowego przed odebraniem nagrody jest zobowiązany do wpłaty na konto Organizatora 10% wartości brutto nagrody tytułem podatku od nagród.
8.W przypadku otrzymania nagrody pieniężnej, lub nagrody łączonej pieniężnej i rzeczowej kwota na poczet podatku, zostanie potrącona z kwoty nagrody pieniężnej, na co Uczestnik konkursu plebiscytowego niniejszym wyraża zgodę.
9.Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez Kandydatkę. W przypadku przyznania dodatkowych nagród, jeżeli w związku z wartością takiej nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z tych nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w konkursie plebiscytowym.
10.Podatek od nagród zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 5 Reklamacje

1.Reklamacje związane z konkursem plebiscytowym mogą być kierowane do Organizatora na adres e-mail [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres Polska Press SP. z o.o. ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa z dopiskiem „Mama i Ja 2021- Konkurs Plebiscytowy OGÓLNOPOLSKI”.
2.Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamację zostaną powiadomione pisemnie lub mailowo niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4.Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 6 Ochrona danych osobowych.

W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu plebiscytowego (osób zgłaszanych i Zgłaszających oraz Głosujących, jak i Kandydatek) w załączniku do niniejszego Regulaminu.

Załącznik do Regulaminu konkursu plebiscytowego pod nazwą „Mama i Ja 2021 – konkurs Plebiscytowy ogólnopolski”
NOTA INFORMACYJNA ws. DANYCH OSOBOWYCH

1.KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli Polska Press spółka z o.o. w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 45, KRS 2408. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail: [email protected]

2.DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy dane osobowe Twoje i Twojego dziecka jest organizacja i przeprowadzenie konkursu plebiscytowego pod nazwą „Mama i Ja 2021- Konkurs Plebiscytowy OGÓLNOPOLSKI” (dalej jako Konkurs Plebiscytowy), włącznie z obsługą skarg i reklamacji.
Podstawą przetwarzania danych osobowych Twoich i Twojego dziecka jest umowa (o treści regulaminu konkursu plebiscytowego), zawierana przez zgłoszenie udziału w konkursie plebiscytowym albo przez głosowanie, gdy głosujesz.

Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.

Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych.

Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.

Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.
Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.

3.CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści regulaminu Konkursu Plebiscytowego) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).

Jeżeli pozyskujemy dane osobowe Twoje i Twojego dziecka w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.

4. KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE?
Odbiorcami danych osobowych Twoich i Twojego dziecka będą:
a.Nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;

b.Podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. doradcy podatkowi, kancelarie prawne, agencje reklamowe, dostawca usługi SMS Premium Digital Virgo S.A., podmiot obsługujący ankiety tj. Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek Spółka Jawna;

c.Inni odbiorcy danych - np. nasi partnerzy, fundatorzy nagród, sponsorzy, banki, firmy kurierskie, firmy telekomunikacyjne, spółki z naszej grupy kapitałowej;

d.Organy publiczne, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

5.JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?

Okres przechowywania danych osobowych Twoich i Twojego dziecka powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.

Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym umowa została wykonana. Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres 6 lat to możliwy okres przedawnienia Twoich roszczeń. Okres ten wydłużyliśmy dodatkowo o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 3 lata od Twojego ostatniego kontaktu z nami.

Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 6 lat od końca roku, w którym zakończył się konkurs plebiscytowy.

Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy dane osobowe Twoje i Twojego dziecka dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.

Po upływie wskazanych okresów czasu dane osobowe Twoje i Twojego dziecka zostaną usunięte lub zanonimizowane.

6. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych Twoich i Twojego dziecka przysługuje Ci szereg uprawnień.
Twoje prawa to:
a.Prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
b.Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
c.Prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;
d.Prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;
e.Jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać:
a.Droga mailową, wysyłając maila na adres: [email protected]
W treści takiego maila należy wpisać: dokładną nazwę Konkursu Plebiscytowego, tytuł Gazety, na łamach której organizowany jest Konkurs Plebiscytowy, imię i nazwisko osoby, której zgłoszenie dotyczy
b.Zwracając się do nas pisemnie na adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02 – 672 Warszawa. W treści Pisma należy wpisać: dokładną nazwę Konkursu Plebiscytowego, tytuł Gazety, na łamach której organizowany jest Konkurs Plebiscytowy, imię i nazwisko osoby, której zgłoszenie dotyczy
Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.

UWAGA - wyżej wskazana procedura oraz adresy kontaktowe nie służą do komunikacji w sprawach innych niże wykonywanie praw właścicieli danych osobowych odnośnie przetwarzania tych danych w ścisłym tego słowa znaczeniu.
W innych sprawach związanych z Konkursem Plebiscytowym prosimy kontaktować się z użyciem adresu: [email protected]

7. PRAWO DO SKARGI
Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych - w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8.SKĄD OTRZYMALIŚMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Dane osobowe Twoje i Twojego dziecka zostały pozyskane od Ciebie w zgłoszeniu do Konkursu Plebiscytowego
9.JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY?
Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych Twoich i Twojego dziecka:
a.Imię i nazwisko;
b.Kontaktowy numer telefonu;
c.miasto lub powiat i miejscowość
d.Numer telefonu, jeśli głosujesz z użyciem telefonu.
e.Wizerunek.

Materiał oryginalny: Regulamin konkursu plebiscytowego pod nazwą „Mama i Ja 2021- KONKURS PLEBISCYTOWY OGÓLNOPOLSKI” - Polska Times