Regulamin Konkursu „Spisani na medal”

DzM
Udostępnij:

Regulamin Konkursu pn. „Spisani na medal”
zwanego dalej „Konkursem”

Art. 1 Postanowienia ogólne.
1.Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki realizacji Konkursu pod nazwą „Spisani na medal”.
2.Organizatorem Konkursu PPG jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609.
3.Konkurs realizowany jest na zlecenie i we współpracy z Urzędem Statystycznym z siedzibą w Rzeszowie, ul. Jana III Sobieskiego 10, NIP 813 12 89 732, REGON 000331688, zwanym dalej Partnerem.
4.Konkurs ma na celu wyłonienie najaktywniejszych sołectw i osiedli miejskich, w których spisze się jak najwięcej osób, mieszkańców danego sołectwa lub osiedla, w ramach „Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021” w okresie pomiędzy 27.08 a 30.09.2021 r.
5.Organizator powołuje Kapitułę, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora oraz Partnera. Zadaniem Kapituły jest nadzór nad realizacją rankingu, ostateczna akceptacja opracowanego rankingu oraz decyzja o ewentualnym przyznaniu dodatkowych nagród i wyróżnień.
6.Organizator powołuje również Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją, składającą się z przedstawicieli Organizatora. Zadaniem Komisji będzie przestrzeganiem zasad regulaminu oraz egzekwowaniem jego postanowień i rozpatrywaniem reklamacji.
7.Konkurs organizowany jest lokalnie przez Oddział w Rzeszowie i będzie prowadzony na łamach Nowin i serwisu www.nowiny24.pl nazywanych dalej „Gazetą". Konkurs prowadzony będzie w okresie od dnia 27.08 do 15.10.2021 r.

Art. 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie. Klasyfikacja.
1.Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie sołectwa i osiedla miejskie z terenu województwa podkarpackiego.
2.Sołectwa i osiedla miejskie biorą udział w Konkursie, pod warunkiem spisania się minimum 5 osób, które spisały się w ramach „Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021” w terminie pomiędzy 27.08 a 30.09.2021 r.
3.Zestawienie sołectw i osiedli miejskich zostanie przygotowane we współpracy z Urzędem Statystycznym w Rzeszowie.
4.Zwycięskie sołectwa i/lub osiedla miejskie zostaną wybrane na podstawie informacji (nazwa sołectwa i osiedla miejskiego, liczba spisanych osób w danym sołectwie i osiedlu miejskim oraz zajmowane miejsce sołectwa i osiedla miejskiego w rankingu) przekazanych Organizatorowi przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie.
5.Organizator uznaje za formalnego przedstawiciela sołectwa aktualnego sołtysa, a za przedstawiciela osiedla przewodniczącego rady osiedla, co oznacza, że wszelkie sprawy związane z Konkursem, jego wynikiem i ewentualną wygraną, będą komunikowane w szczególności właściwemu sołtysowi i/lub przewodniczącemu rady osiedla.
6.Partner Konkursu podaje do wiadomości, że Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do dostarczenia na adres e-mail lub na adres korespondencyjny wskazany przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie (z wyłączeniem Organizatora Konkursu) listy z adresami osób (bez innych danych osobowych), które wzięły udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 i mieszkają na terenie danego sołectwa lub/i osiedla mieszkaniowego. Liczy się data wpływu, najpóźniej do dnia 30.09.2021r. do godziny 23:59:59. Zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą uwzględniane.

Art. 3 Zasady realizacji Konkursu i ogłoszenie wyników.
1.W przypadku, kiedy więcej niż jedno sołectwo lub osiedle miejskie osiągnie identyczny wynik w liczbie spisanych w ramach „Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021”, przy wyłonieniu Zwycięzcy Kapituła weźmie pod uwagę wskaźnik procentowy, będący stosunkiem liczby spisanych do liczby w ogóle, a zwycięzcą będzie sołectwo lub osiedle, które uzyska wyższy wskaźnik.
2.Kapituła potwierdzi wybór zwycięzców do dnia 8.10.2021 r.
3.Wyniki Konkursu zostaną opublikowane do dnia 15.10.2021 r.
4.Każde zwycięskie sołectwo i/lub osiedle mieszkaniowe zostanie powiadomione o wygranej w terminie do 30.10.2021 r
5.Podsumowanie Konkursu nastąpi na łamach Dziennika do końca października 2021 r.

Art.4 Nagrody.
1. Nagroda główna dla sołectwa za zajęcie 1. miejsca w Konkursie „Spisani na medal”: słuchawki bezprzewodowe, power bank, myszka bezprzewodowa, bon zakupowy o wartości 1200 zł.
2.Nagroda główna dla osiedla miejskiego za zajęcie 1 miejsca w Konkursie „Spisani na medal”: słuchawki bezprzewodowe, power bank, myszka komputerowa bezprzewodowa, bon zakupowy o wartości 1200 zł.
3.Nagroda za zajęcie 2 miejsca w Konkursie „Spisani na medal”: słuchawki bezprzewodowe, power bank, myszka komputerowa bezprzewodowa, bon zakupowy o wartości 800 zł dla sołectwa i słuchawki bezprzewodowe, power bank, myszka komputerowa bezprzewodowa i bon zakupowy o wartości 800 zł dla osiedla.
4.Nagroda za zajęcie 3 miejsca w Konkursie „Spisani na medal”: power bank, myszka bezprzewodowa, bon zakupowy o wartości 600 zł dla sołectwa i power bank, myszka komputerowa bezprzewodowa i bon zakupowy o wartości 600 zł dla osiedla.
5.Nagroda za zajęcie miejsc 4-6 w Konkursie „Spisani na medal”, power banki, myszki bezprzewodowe i bony zakupowe o wartości 400 zł dla sołectw i osiedli miejskich.
6.Dodatkowo każde sołectwo i osiedle mieszkaniowe z miejsc 1-15 otrzyma także dyplom z podpisem komisarzy (wojewoda, dyrektor USRZE) i redaktora naczelnego gazety Nowiny oraz zestaw nagród rzeczowych ufundowanych przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie.
7.Nagrody zostaną dostarczone przez Organizatora osobiście lub listem poleconym, paczką pocztową lub kurierską na wskazany przez przedstawiciela zwycięskiego Sołectwa adres pocztowy w terminie do 45 dni od daty opublikowania wyników.
8.Nagrody wymienione w niniejszym Regulaminie w żadnym wypadku nie podlegają wymianie na inną formę gratyfikacji.
9.Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez Kandydata.

Art. 5 Reklamacje.
1.Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora na adres e-mail [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres Polska Press Oddz. Rzeszów ul. Kraszewskiego 2,35-016 Rzeszów z dopiskiem „Spisani na medal”.
2.Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie sołectwa lub osiedla mieszkaniowego, w imieniu którego działa sołtys lub przewodniczący osiedla (nazwa, imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania.
O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamację zostaną powiadomione pisemnie lub mailowo niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4.Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 6 Ochrona danych osobowych.
W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu w załączniku do niniejszego Regulaminu.

Załącznik do Regulaminu Konkursu pod nazwą „Spisani na medal”

NOTA INFORMACYJNA ws DANYCH OSOBOWYCH
1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 672) przy ul. Domaniewskiej 45 (dalej: „my”), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy po numerem KRS 0000002408, NIP: 522-01-03-609, kapitał zakładowy: 42 000 000 zł. Nasze pozostałe dane kontaktowe to e-mail: [email protected]
We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail [email protected]

2. DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu, włącznie z obsługą skarg i reklamacji. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest tutaj umowa, zawierana przez zgłoszenie udziału w konkursie.
Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.
Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych.
Zebrane dane będziemy także przetwarzać by rozwijać i monitorować naszą działalność biznesową, m.in. poprzez wykonywanie wewnętrznych analiz i statystyk oraz badań satysfakcji, co będzie następowało na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.
Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.
Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego marketingu bezpośredniego własnego oraz osób trzecich, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.
Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.

3. CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).
Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.

4. KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAC TWOJE DANE?
W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Twoich danych osobowych następującym grupom odbiorców:
· naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki,
· podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający/procesor) np. naszym podwykonawcom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, firmom windykacyjnym, agencjom reklamowym, dostawcom narzędzi informatycznych,
· innym odbiorcom danych – fundatorom nagród, sponsorom, naszym doradcom prawnym i podatkowym, spółkom z naszej grupy kapitałowej, bankom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe,
· sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAC TWOJE DANE?
Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.
Jeśli w związku z udziałem w konkursie/plebiscycie/loterii nabędziesz od nas za dodatkową opłatą towar lub usługę, wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres 6 lat z uwagi na przepisy prawa podatkowego.
W pozostałych przypadkach Twoje dane przekazane nam w związku z Twoim uczestnictwem w konkursie/plebiscycie lub loterii będziemy przechowywać przez okres 6 lat z uwagi na terminy przedawnienia roszczeń oraz z uwagi na przepisy ustawy o grach hazardowych (przy loteriach).
W zakresie działań marketingowych będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres w jakim cele wynikające ze zgody lub z naszego prawnie uzasadnionego interesu pozostają ważne, ale nie dłużej niż do chwili złożenia przez Ciebie sprzeciwu albo cofnięcia zgody, w każdym przypadku nie dłużej niż przez okres 6 lat od zakończenia konkursu/plebiscytu/loterii.
W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.
Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.

6. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych posiadasz szereg uprawnień.
Posiadasz prawo do:
· żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania,
· wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego,
· wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże w takiej sytuacji będziemy dalej przetwarzać Twoje dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał ku temu uzasadniony powód,
· przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody.
Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Twoja zgoda, wówczas posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia możesz wykonać poprzez zwrócenie się na adres kontaktowy: [email protected] albo pisemnie na nasz adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa.
Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych