Regulamin Konkursu

Redakcja
Udostępnij:

Regulamin Konkursu

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą: Żubry czekają na polanie zwany dalej "Konkursem".

§ 2
Organizatorami Konkursu są:
1. Kompania Piwowarska z siedzibą w Poznaniu, adres: 61-285 Poznań, ul. Szwajcarska 11, zarejestrowana pod numerem KRS:0000086269, REGON:270546630, NIP: 646-032-51-55

2. Media Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000052204, o kapitale zakładowym w wysokości 42.977.500,00 PLN, NIP 897-10-10-229, REGON 930701694 zwanymi dalej "Organizatorem".

§ 3
1. Informacja o Konkursie wraz z niniejszym Regulaminem zostanie umieszczona na stronie internetowej pod adresem www.nowiny24.pl/regulaminzubra

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
§ 4

1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która zgłosiła chęć wzięcia udziału w Konkursie zgodnie z niniejszym Regulaminem, jednocześnie wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz posiadająca wszelkie prawa autorskie do przesłanego zdjęcia (zwana dalej "Uczestnikiem").

2. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz spółek należących do Grupy Media Regionalne i Kompanii Piwowarskiej, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.

§ 5
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w okresie od 6 kwietnia 2010 roku do 26 kwietnia 2010 roku wysłać zgłoszenie konkursowe zawierające:
a. dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres email (adres poczty elektronicznej),
b. zdjęcie, które będzie przedstawiało: najciekawsze, najbardziej niestandardowe, nieodkryte jego zdaniem miejsce w plenerze w woj. podkarpackim. Do zdjęcia można dołączyć własną fotografię lub nadesłać swoje zdjęcie na tle wybranego miejsca. Do nadesłanego zdjęcia należy dołączyć dokładny opis miejsca.
Zgłaszanie zdjęć do konkursu odbywa się drogą elektroniczną, na adres e-mail: [email protected]
Zdjęcia nadesłane inną drogą nie będą oceniane i nie wezmą udziału w konkursie.

2. Parametry fotografii:
- format pliku: jpg
- min. objętość pliku: 1MB
- max. objętość pliku: 3MB
3. Jeden Uczestnik może dokonać kilku Zgłoszeń.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Zgłoszeń, jeżeli było to skutkiem przyczyn technicznych, za które nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek przerwy w dostępie do sieci Internet i/lub serwisu www.nowiny24.pl błędów systemu komputerowego serwisu www.nowiny24.pl będących następstwem okoliczności od niego niezależnych.

5. Uczestnik wysyłając Zgłoszenie wyrażają zgodę na publikację imienia, nazwiska i miasta zamieszkania w Gazecie Codziennej Nowiny i na stronie www.nowiny24.pl w celu poinformowania o przyznaniu im nagrody.

§ 6
1. Uczestnik oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie do przesyłanych zdjęć. W chwili dokonania Zgłoszenia zgodnie z par. 5 ust 1 Uczestnik przenosi na Organizatora na zasadzie wyłączności wszelkie majątkowe prawa autorskie do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i rozporządzania nadesłanymi zdjęciami w dowolny sposób, wraz ze wszystkimi jego elementami, w całości lub w części w nieograniczonej ilości, na następujących polach eksploatacji:
- utrwalanie na dowolnych nośnikach techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową;
- zapisu magnetycznego oraz innymi znanymi w chwili przeniesienia praw technikami;
- zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową, zapisu
- magnetycznego oraz innymi znanymi w chwili przeniesienia praw technikami;
- publiczne wykonanie;
- publiczne wystawianie;
- publiczne wyświetlanie;
- publiczne odtwarzanie;
- wprowadzanie do obrotu w kraju i zagranicą;
- wprowadzanie do pamięci komputera;
- publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w czasie i
- miejscu przez siebie wybranym (w tym w sieciach Internet, extranet oraz intranet);
- najem oryginału lub egzemplarzy;
- użyczanie oryginału lub egzemplarzy;
- nadawanie drogą emisji radiowej lub telewizyjnej, przewodowej lub
- bezprzewodowej, w tym naziemnej lub satelitarnej;
- reemisja;
- wykorzystywanie w całości lub we fragmentach do celów promocyjnych i reklamy.

2. Przesłane zdjęcia nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich ani dóbr osobistych. Uczestnik będzie zobowiązany do uzyskania od osób, którym przysługują ww. prawa, wszelkich niezbędnych praw, licencji, zgód i upoważnień w zakresie niezbędnym do uczestnictwa w konkursie. Naruszenie przez Uczestnika powyższych postanowień będzie traktowane jako istotne naruszenie postanowień Regulaminu Konkursu, skutkujące jego natychmiastowym wykluczeniem z udziału w Konkursie. Uczestnik będzie wyłącznie odpowiedzialny za zgodność z prawem wykonanego Zadania Konkursowego i poniesie wszelkie konsekwencje wykorzystania Zadania Konkursowego przez Organizatora w związku z organizacją Konkursu.

3. Poprzez fakt wykonania Zadania Konkursowego Uczestnik gwarantuje, że do Zadania Konkursowego przysługują mu wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym wyłączne prawa autorskie, w szczególności umożliwiające reprodukcję, rozpowszechnianie i publikowanie.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania Zadania konkursowego dla własnych celów reklamowych i marketingowych. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zapłaty za powyższe wykorzystanie.

5. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez Organizatora i/lub osoby trzecie, spowodowane opublikowaniem Zadania Konkursowego, zawierającego wady prawne i zobowiązany jest zwolnić Organizatora i/lub osoby trzecie od wszelkich roszczeń wynikających z tego faktu. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają odpowiedzialności Uczestnika za naruszenie praw osób trzecich, określonej przepisami kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

NAGRODY W KONKURSIE
§ 7

1. Organizatorzy przewidzieli w Konkursie następujące nagrody:
a. I stopnia - 3 nagrody w postaci aparatu fotograficznego SONY Cyber-Shot DSC-W350P oraz publikacja nagrodzonej pracy w wydaniu magazynowym Gazety Codziennej Nowiny
b. II stopnia - 21 nagród w postaci grilli oraz publikacja nagrodzonej pracy w wydaniu magazynowym Gazety Codziennej Nowiny
c. III stopnia - 30 nagród w postaci koszy piknikowych

2. Informacje o przyznaniu nagrody w Konkursie zostaną opublikowane w kolejnych trzech wydaniach magazynowych Gazety Codziennej Nowiny
a. 30 kwietnia 2010 r.
b. 7 maja 2010 r.
c. 14 maja 2010 r.

3. Wszystkie nagrody zwane są łącznie "Nagrodami" albo każda z osobna "Nagrodą".

4. Uczestnicy, którzy dokonali Zgłoszenia i zostali Laureatami nie mogą przenieść prawa do Nagrody na osoby trzecie.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Nagród w czasie trwania Konkursu na
inne, bez podawania przyczyn dokonanych zmian jednakże z zastrzeżeniem, że zmiana taka nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
§ 8

1. Wyboru Laureatów Konkursu dokona Komisja Konkursowa w składzie: redaktor naczelny lub jego zastępca, kierownik działu fotograficznego oraz dziennikarz Gazety Codziennej Nowiny.

2. Po upływie czasu nadsyłania Zgłoszeń w Konkursie Komisja Konkursowa przyzna:
- Nagrody I, II i III stopnia Uczestnikom, którzy w swoim zgłoszeniu nadesłali zdaniem Komisji Konkursowej najciekawsze, najbardziej niestandardowe, nieodkryte miejsce wraz z krótkim uzasadnieniem.

3. Spośród nadesłanych zdjęć Jury wybierze 24 zdjęcia, które będą publikowane na łamach Gazety Codziennej Nowiny w wydaniach magazynowych gazety:
a. 30 kwietnia 2010 r.
b. 7 maja 2010 r.
c. 14 maja 2010 r.

4. Uczestnik, który dokonał poprawnego Zgłoszenia, może wygrać tylko jedną Nagrodę.

5. Decyzja Jury o wyłonieniu Laureata jest ostateczna, chyba że Jury uzyska wiarygodną informację, że treść wybranych Zadań Konkursowych narusza prawa osób trzecich lub jej autor w jakikolwiek sposób naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu. Jeżeli taki Laureat został wybrany, Jury może wstrzymać wydanie Nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości.

6. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Laureata Organizator może żądać zwrotu nagrody rzeczowej.

7. Decyzja Jury w zakresie oceny zadań konkursowych jest ostateczna i wiążąca.

8. Organizator Konkursu oraz Jury ma prawo dokonać cenzury wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych oraz usunięcia ich z systemu bez podawania przyczyn, jeśli uzna takie działanie za uzasadnione w szczególności w przypadkach naruszenia przez Uczestnika uzasadnionych interesów Organizatora lub łamania regulaminu Konkursu.

9. W przypadku, gdy Uczestnik nie spełni któregokolwiek z warunków określonych w pkt. 5 niniejszego paragrafu, wówczas nastąpi weryfikacja prawa do Nagrody kolejnego Uczestnika z listy rezerwowej. Ewentualna weryfikacja prawa do Nagrody Uczestników rezerwowych będzie prowadzona według kolejności umieszczenia Uczestników na liście wyników obrad Jury i zgodnie z procedurą określoną w poniższych punktach.

10. Weryfikacja Uczestników rezerwowych będzie prowadzona zgodnie z procedurą określoną powyżej. Jeżeli żaden z Uczestników z listy nie spełni warunków określonych w pkt. 2, 3 i 4 niniejszego paragrafu i tym samym nie uzyska prawa do Nagrody, Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.

11. Procedura weryfikacyjna rozpocznie się w dniu 27 kwietnia 2010 roku, a zakończy najpóźniej w dniu 28 kwietnia 2010 roku.

12. Uczestnik Konkursu utraci prawo do otrzymania Nagrody, jeżeli:

- nie dopełni w terminie któregoś z warunków niniejszego Regulaminu; lub
- z przyczyny leżącej po swojej stronie nie będzie mógł odebrać nagrody; lub
- odmówi podania swoich danych koniecznych do przesłania Nagrody

13. Uczestnik, który został pozytywnie zweryfikowany i uzyskał prawo do nagrody, zwany jest Laureatem.

OGŁASZANIE WYNIKÓW KONKURSU I WYDAWANIE NAGRÓD
§ 9

1. Podmiotem wydającym nagrodę jest Organizator.
I stopnia - Media Regionalne, wydawca Gazety Codziennej Nowiny
II stopnia i III stopnia - Kompania Piwowarska

2. Nagrody zostaną wysłane pocztą przesyłką poleconą lub przesyłką kurierską najpóźniej do dnia 30 czerwca 2010 roku. Za datę wydania Laureatowi Nagrody uważa się datę jej wysłania na adres podany przez Laureata w zgłoszeniu konkursowym.

3. Nieodebranie Nagród od kuriera bądź niezrealizowanie awizo jest równoznaczne z rezygnacją z Nagrody. W takim przypadku Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§ 10

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z poźn. zm.) jest Organizator.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu, o których mowa w par. 9 pkt 2, będą pobierane i wykorzystane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu.
3. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do odebrania Nagrody.
4. Dane osobowe Uczestników wykorzystane będą wyłącznie przez Organizatora na warunkach określonych w niniejszym paragrafie i w ramach niniejszego Konkursu.
5. Uczestnikowi, który podał swoje dane, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 11

1. Wszelkie spory wynikające z tytułu zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem będą rozstrzygane przed Sąd właściwy według siedziby Organizatora - Kompanii Piwowarskiej.
2. Zasady Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
3. Regulamin Konkursu dostępny będzie na stronie internetowej pod adresem www.nowiny24.pl/regulaminzubra.
4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiany te obowiązują od dnia zamieszczenia ich pod adresem internetowym: www.nowiny24.pl/regulaminzubra.
5. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych ustaw.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem Poczty Polskiej, operatorów serwisów internetowych, firm kurierskich oraz innych podmiotów trzecich, na których działania lub zaniechania Organizator nie ma wpływu. Organizator nie ponosi ponadto odpowiedzialności za okoliczności leżące po stronie Uczestników.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
8. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w związku z realizacją Promocji jest ograniczona do wysokości wartości Nagrody.
9. Zgłoszenie swojego udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z zapoznaniem się przez niego z treścią niniejszego Regulaminu i wyrażeniem przez niego zgody na postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze 1

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

~Stefan~
"W chwili dokonania Zgłoszenia zgodnie z par. 5 ust 1 Uczestnik przenosi na Organizatora na zasadzie wyłączności wszelkie majątkowe prawa autorskie do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i rozporządzania nadesłanymi zdjęciami w dowolny sposób, wraz ze wszystkimi jego elementami, w całości lub w części w nieograniczonej ilości, na następujących polach eksploatacji"
A myślałem, że do pozbycia się praw majątkowych wymagana jest forma pisemna, ogólnie złodziejski konkurs, czyli standard.
Więcej informacji na stronie głównej Nowiny 24
Dodaj ogłoszenie