Regulamin loterii "Mieszkanie za czytanie"

Redakcja
Udostępnij:

I. INFORMACJE WSTĘPNE:

1.Nazwa loterii: Mieszkanie za czytanie

2.Podmiot urządzający loterię (Organizator): Media Regionalne sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, Oddział w Rzeszowie, ul. Unii Lubelskiej 3, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000052204, o kapitale zakładowym w wysokości 47.813.500,00 PLN, NIP 897-10-10-229, REGON 930701694 (wydawca "Gazety Codziennej Nowiny") tel. 17 86 72 300, fax. 17 86 72 301)

3.Organ wydający zezwolenie: Dyrektor Izby Celnej w Warszawie

4.Obszar, na którym jest urządzana loteria: Loteria organizowana jest na terenie całego województwa podkarpackiego, części województwa lubelskiego (powiat: janowski), części województwa świętokrzyskiego (powiat: sandomierski), części województwa małopolskiego (powiat: tarnowski) - teren dystrybucji "Gazety Codziennej Nowiny".
4.1.Czas trwania loterii: 22 luty 2013 r. - 3 kwietnia 2014 r.

5.Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży towarów lub innych dowodów udziału w loterii promocyjnej: 22 luty 2013 r. - 10 października 2013 r. (160 dni wydawniczych).

II. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA LOTERII:

1. W loterii mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, będące czytelnikami "Gazety Codziennej Nowiny".

2. Z udziału w loterii wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin (pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia z osobami będącymi pracownikami Organizatora). Wyłączenie to dotyczy także osób fizycznych, będących stałymi współpracownikami Organizatora oraz członków ich najbliższych rodzin, jak również pracowników firm partnerujących loterii oraz członków ich najbliższych rodzin.
2.1.Powyższe ograniczenie obowiązuje przez okres od 22 lutego 2013 r. r. - 3 kwietnia 2014 r.

3.Przystąpienie do loterii jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem, zrozumieniem go i akceptacją jego warunków przez uczestnika loterii, który oświadcza, że zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w loterii oraz wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem loterii, w szczególności w celu komunikacji z uczestnikami oraz wydania nagród zwycięzcom, w tym również na publikację imiennej listy nagrodzonych, miejsca zamieszkania na łamach "Gazety Codziennej Nowiny" i na portalu www.nowiny24.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w loterii.
3.1 Dane osobowe uczestników loterii przetwarzane są w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem loterii, a w szczególności w celu komunikacji z uczestnikami oraz wydania nagród zwycięzcom, w tym również poprzez publikację imiennej listy osób nagrodzonych w środkach masowego przekazu za zgodą uczestników loterii wyrażoną pisemnie na kuponie loterii. Brak zgody na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem loterii wyklucza uczestnika loterii z udziału w loterii.
3.2 Uczestnik loterii może wyrazić zgodę również publikację wizerunku na łamach "Gazety Codziennej Nowiny" i na portalu www.nowiny24.pl. Zgoda na publikację wizerunku nie jest obowiązkowa i nie wyklucza udziału uczestnika w loterii.
3.3 Uczestnicy loterii przystępując do loterii, mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach reklamowych i marketingowych Organizatora loterii zgodnie z warunkami określonymi w ustawie O ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami). Uczestnicy loterii mogą wyrazić pisemną zgodę na ujawnienie dla celów reklamowych i marketingowych Organizatora loterii ich danych osobowych oraz wizerunku za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych. Wyrażenie takiej zgody nie uprawnia do otrzymania z tego tytułu wynagrodzenia. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych nie jest obowiązkowa i nie wyklucza udziału uczestnika w loterii.

4 Regulamin loterii jest do wglądu w Biurze Loterii w Rzeszowie, mieszczącym się przy ulicy Unii Lubelskiej 3 w Rzeszowie oraz na stronie www.nowiny24.pl Na pisemną prośbę uczestnika loterii może być on także przesłany drogą pocztową, po uprzednim przesłaniu zaadresowanej koperty ze znaczkiem.

5 Wszystkie kupony, które biorą udział w loterii muszą być kuponami oryginalnymi, wyciętymi z gazety (niedopuszczalne są kupony powielane: kserowane, skanowane, itp.), czytelnie wypełnionymi i nieuszkodzonymi (za kupon uszkodzony, a więc nieważny, uznaje się kupon przerwany lub zniszczony w taki sposób, że niemożliwe jest odczytanie zapisanych na nim informacji).

6 Organizator nie odpowiada za opóźnienia w działalności Poczty Polskiej S.A. oraz firm kurierskich ( wybranych przez uczestnika). Określony w regulaminie warunek wysłania lub dostarczenia koperty we wskazanym terminie uważa się za spełniony, gdy koperta w tym terminie znajdzie się w Biurze Loterii lub Redakcji "Gazety Codziennej Nowiny".

7 Loteria prowadzona jest przez Organizatora, w którego Biurze Loterii udostępniony jest regulamin loterii, w którym przyjmowane są kupony, reklamacje i wydawane są nagrody. Biuro Loterii mieści się w siedzibie firmy Media Regionalne sp. z o. o. Oddział w Rzeszowie, przy ulicy Unii Lubelskiej 3, 35-016 Rzeszów i czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00.

8 Nagrodę otrzymuje uczestnik, który spełni wymagania określone w regulaminie.

III. ZASADY UDZIAŁU W GRZE

1. Loteria składa się z 160 dni wydawniczych.

2. Codziennie w dniach wydawniczych od piątku 22 lutego 2013 r. do czwartku 10 października 2013 r. (z wyjątkiem: 1 kwietnia 2013 r., 1 i 3 maja 2013 r., 30 maja 2013, 15 sierpnia 2013 r.) na łamach "Gazety Codziennej Nowiny" publikowane są kupony. Każdy kupon jest numerowany od 1 do 160, jest oznaczony datą wydawniczą oraz dniem tygodnia.

3. Aby wziąć udział w loterii, Czytelnicy muszą wycinać kupony publikowane codziennie w dniach wydawniczych, zebrać z nich zestaw minimum 10 kolejnych kuponów i komplet taki przesłać lub dostarczyć do Biura Loterii w Rzeszowie, przy ulicy Unii Lubelskiej 3 lub do Redakcji "Gazety Codziennej Nowiny" przy ul. Kraszewskiego 2 w Rzeszowie.

4. Czytelnicy, którym do pełnego zestawu 10 kolejnych kuponów brakuje jednego lub więcej kuponu, mogą brakujące kupony zastąpić kuponami "Joker". Jeden kupon "Joker" zastępuje jeden dowolny brakujący kupon.

5. Kupony "Joker" są publikowane, obok zwykłych kuponów, w następujących dniach wydawniczych: 15.03.2013 r.; 19.04.2013 r.; 17.05.2013 r.; 14.06.2013 r.; 12.07.2013 r.; 9.08.2013 r.; 6.09.2013 r.; 4.10.2013 r.
6. Zbierane przez Czytelników zestawy 10 kuponów mogą składać się z:
a) ciągu kolejnych, następujących po sobie kuponów, w którym nie brakuje żadnego numeru kuponu oraz żaden numer nie powtarza się, zastępując numer brakujący. Przykładowy zestaw to kupony z następujących wydań: piątek - 22.02: kupon nr 1, poniedziałek 25.02: kupon nr 2; wtorek, 26.02: kupon nr 3, środa 27.02: kupon nr 4, czwartek - 28.02: kupon nr 5, piątek - 1.03: kupon nr 6, poniedziałek - 4.03: kupon nr 7, wtorek, 5.03: kupon nr 8, środa - 6.03: kupon nr 9, czwartek - 7.03: kupon nr 10, lub z innych dziesięciu kolejnych wydań.
b) zestawu 10 kuponów, w którym brakujące kupony są zastąpione kuponem "Joker". Przykładowy zestaw z kuponami "Joker" to: piątek - 22.02: kupon nr 1, poniedziałek 25.02: kupon nr 2; wtorek, 26.02: kupon nr 3, środa 27.02: kupon "Joker" zastępujący kupon nr 4, czwartek - 28.02: kupon nr 5, piątek - 1.03: kupon nr 6, poniedziałek - 4.03: kupon nr 7, wtorek, 5.03: kupon nr 8, środa - 6.03: kupon nr 9, czwartek - 7.03: kupon "Joker" zastępujący kupon nr 10. W zestawie, w którym brakujące kupony zostały zastąpione kuponem "Joker" musi znaleźć się minimum jeden kupon nie będący kuponem "Joker". Na przykład: piątek - 22.02: kupon nr 1 oraz 9 kuponów "Joker" zastępujących 9 kolejnych kuponów od nr 2 do nr 10, z dni wydawniczych od poniedziałku 25.02 do środy 7.03.
7. O tym, komu przypadną nagrody zadecydują cztery publiczne losowania (trzy losowania nagród dodatkowych i losowanie główne).

8. Do wzięcia udziału w losowaniu nagród upoważnia minimum jeden przesłany komplet, złożony z 10 oryginalnych kuponów (kuponów wycinanych z gazety) skompletowany zgodnie z punktem 6 rozdziału III.

9. Czytelnicy mogą zwiększyć swoje szanse w losowaniu, poprzez zgromadzenie jak największej ilości zestawów kuponów. Mogą to być zarówno zestawy gromadzone od pierwszego do ostatniego dnia publikacji kuponów (w sumie pełnych 16 zestawów), jak też ich zwielokrotnienie. Każdy komplet kuponów powinien być przesłany w innej kopercie. W przypadku przesłania kilku kompletów kuponów w jednej kopercie, zgłoszenie to jest traktowane jako pojedyncze zgłoszenie.

10.Zestawy kuponów należy przesyłać lub dostarczać do Biura Loterii w Rzeszowie, przy ul. Unii Lubelskiej 3 lub do Redakcji "Gazety Codziennej Nowiny" przy ul. Kraszewskiego 2 w Rzeszowie.
10.1. Aby wziąć udział w pierwszym losowaniu kupony należy przesłać lub dostarczać do Biura Loterii lub Redakcji "Gazety Codziennej Nowiny" do 24 kwietnia 2013 r. do godz. 15.00. Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora 24 kwietnia 2013 r po godz. 15.00, nie biorą udziału w pierwszym losowaniu, lecz trafiają do drugiego losowania. W dniu 24 kwietnia 2013 r, o godzinie 15.00 wewnętrzna komisja nadzoru, złożona z minimum dwóch przedstawicieli Organizatora loterii, zamyka urny z kuponami i zabezpiecza je do czasu losowania.
10.2. Aby wziąć udział w drugim losowaniu kupony należy przesłać lub dostarczać do Biura Loterii lub Redakcji "Gazety Codziennej Nowiny" do 5 czerwca 2013 r., do godz. 15.00. Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora 5 czerwca 2013 r. po godz. 15.00, nie biorą udziału w drugim losowaniu, lecz trafiają do trzeciego losowania. W dniu 5 czerwca 2013 r., o godzinie 15.00 wewnętrzna komisja nadzoru, złożona z minimum dwóch przedstawicieli Organizatora loterii, zamyka urny z kuponami i zabezpiecza je do czasu losowania.
10.3. Aby wziąć udział w trzecim losowaniu kupony należy przesłać lub dostarczać do Biura Loterii lub Redakcji "Gazety Codziennej Nowiny" do 21 sierpnia 2013 r. do godz. 15.00. Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora 21 sierpnia 2013 r. po godz. 15.00., nie biorą udziału w trzecim losowaniu, lecz trafiają do losowania głównego. W dniu 21 sierpnia 2013 r o godzinie 15.00 wewnętrzna komisja nadzoru, złożona z minimum dwóch przedstawicieli Organizatora loterii, zamyka urny z kuponami i zabezpiecza je do czasu losowania.
10.4. Aby wziąć udział w losowaniu głównym kupony należy przesłać lub dostarczać do Biura Loterii lub Redakcji "Gazety Codziennej Nowiny" do 6 listopada 2013 r. do godz. 15.00. Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora 6 listopada 2013 r. po godz. 15.00 nie są rozpatrywane. W dniu 6 listopada 2013 r., o godzinie 15.00 wewnętrzna komisja nadzoru, złożona z minimum dwóch przedstawicieli Organizatora loterii, zamyka urny z kuponami i zabezpiecza je do czasu losowania.

11. Wraz z każdym zestawem kuponów Uczestnik loterii musi przesłać drukowane przy każdym kuponie, minimum jedno podpisane oświadczenie: "Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem loterii, zrozumiałem go i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Jednocześnie oświadczam, że w rozumieniu niniejszego regulaminu nie jestem pracownikiem Organizatora oraz członkiem jego najbliższej rodziny (pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia z osobami będącymi pracownikami Organizatora). Nie jestem także stałym współpracownikiem Organizatora ani członkiem jego najbliższej rodziny, jak również nie jestem pracownikiem firm partnerujących loterii ani członkiem jego najbliższej rodziny" oraz jedno podpisane oświadczenie: "Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Media Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51, 00-838 Warszawa (administrator danych osobowych) podanych przeze mnie danych osobowych zawartych w niniejszym kuponie w celach związanych z przeprowadzaniem loterii. Oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowany/a o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także dobrowolności ich podania.

IV. NAGRODY

I losowanie
1 gotówka 10 000 zł
2 gotówka 1 400 zł
3 gotówka 1 400 zł
4 gotówka 1 400 zł
5 gotówka 1 000 zł
6 gotówka 1 000 zł
7 gotówka 500 zł
8 gotówka 500 zł
9 gotówka 500 zł
10 gotówka 500 zł

II losowanie

1 gotówka 10 000 zł
2 gotówka 1 400 zł
3 gotówka 1 400 zł
4 gotówka 1 400 zł
5 gotówka 1 000 zł
6 gotówka 1 000 zł
7 gotówka 500 zł
8 gotówka 500 zł
9 gotówka 500 zł
10 gotówka 500 zł

III losowanie

1 gotówka 10 000 zł
2 gotówka 1 400 zł
3 gotówka 1 400 zł
4 gotówka 1 400 zł
5 gotówka 1 000 zł
6 gotówka 1 000 zł
7 gotówka 500 zł
8 gotówka 500 zł
9 gotówka 500 zł
10 gotówka 500 zł

IV losowanie główne

1 mieszkanie 230 000 zł
2 gotówka 1 400 zł
3 gotówka 1 400 zł
4 gotówka 1 400 zł
5 gotówka 500 zł
6 gotówka 500 zł
7 gotówka 500 zł
8 gotówka 500 zł
9 gotówka 500 zł
10 gotówka 500 zł

Nagroda główna: Mieszkanie wykończone pod klucz, składające się z 2 pokoi, aneksu kuchennego, łazienki, balkonu, o łącznej pow. użytkowej 44,7 m2.
Nieruchomość położona w Rzeszowie, na osiedlu Zawiszy.
Łączna ilość nagród 40 szt., o łącznej wartości 291 800 zł brutto (słownie złotych: dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset złotych brutto 00/100).

Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego.
Nagroda główna w postaci mieszkania objęta jest standardową gwarancją dewelopera. Roszczenia z tytułu gwarancji powinny być kierowane bezpośrednio do dewelopera.

V. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1.Przyznanie nagród odbywa się w drodze czterech publicznych losowań.

2.Pierwsze losowanie nagród odbywa się 25 kwietnia 2013 r. Losowanie rozpoczyna się od losowania nagrody pieniężnej o wartości 10 000 zł. Następnie losowane są 3 nagrody pieniężne o wartości 1 400 zł, 2 nagrody pieniężne o wartości 1 000 zł oraz 4 nagrody pieniężne o wartości 500 zł.
3. Po pierwszym losowaniu, wszystkie kupony, które wzięły w nim udział, łącznie z kuponami nagrodzonymi, przechodzą do kolejnych trzech losowań. Organizator sporządza kserokopię zwycięskich kuponów w celu umożliwienia ich dalszego udziału w loterii. Oryginały są deponowane w Biurze Loterii do celów protokolarnych, zgodnie z ustawą o grach hazardowych. Sporządzone przez Organizatora kserokopie mają prawo wziąć udział w dalszych trzech losowaniach.

4.Drugie losowanie nagród odbywa się 6 czerwca 2013 r. Losowanie rozpoczyna się od losowania nagrody pieniężnej o wartości 10 000 zł. Następnie losowane są 3 nagrody pieniężne o wartości 1 400 zł, 2 nagrody pieniężne o wartości 1 000 zł oraz 4 nagrody pieniężne o wartości 500 zł.

5.Po drugim losowaniu, wszystkie kupony, które wzięły w nim udział, łącznie z kuponami nagrodzonymi, przechodzą do kolejnych dwóch losowań. Organizator sporządza kserokopię zwycięskich kuponów w celu umożliwienia ich dalszego udziału w loterii. Oryginały są deponowane w Biurze Loterii do celów protokolarnych, zgodnie z ustawą o grach hazardowych. Sporządzone przez Organizatora kserokopie mają prawo wziąć udział w dalszych dwóch losowaniach.

6.Trzecie losowanie nagród odbywa się 22 sierpnia 2013 r. Losowanie rozpoczyna się od losowania nagrody pieniężnej o wartości 10 000 zł. Następnie losowane są 3 nagrody pieniężne o wartości 1 400 zł, 2 nagrody pieniężne o wartości 1 000 zł oraz 4 nagrody pieniężne o wartości 500 zł.

7.Po trzecim losowaniu, wszystkie kupony, które wzięły w nim udział, łącznie z kuponami nagrodzonymi, przechodzą do kolejnego, głównego losowania. Organizator sporządza kserokopię zwycięskich kuponów w celu umożliwienia ich dalszego udziału w loterii. Oryginały są deponowane w Biurze Loterii do celów protokolarnych, zgodnie z ustawą o grach hazardowych. Sporządzone przez Organizatora kserokopie mają prawo wziąć udział w losowaniu głównym.

8.Losowanie główne, w którym wyłoniony zostanie laureat nagrody głównej - mieszkania, odbywa się w dniu 7 listopada 2013 r. w obecności radcy prawnego oraz Komisji Nadzoru. Losowanie główne rozpoczyna się od losowania nagrody głównej - mieszkania. Następnie losowane są 3 nagrody pieniężne o wartości 1 400 zł oraz 6 nagród pieniężnych o wartości 500 zł.

9.Wszystkie losowania odbywają się w Biurze Loterii, ul. Unii Lubelskiej 3, 35-016 Rzeszów w obecności Komisji Nadzoru, w skład której wchodzi osoba legitymująca się świadectwem zawodowym, uprawniającym do nadzorowania loterii, wydanym przez Ministra Finansów.

10. Złączone ze sobą kupony (spinaczem lub zszywaczem) powinny być dostarczone lub przesłane do Biura Loterii lub Redakcji "Gazety Codziennej Nowiny" w białej, zamkniętej, standardowej kopercie o formacie zbliżonym do C6, opatrzonej dopiskiem "Mieszkanie za czytanie".

11. Godziny losowań są podawane na łamach "Gazety Codziennej Nowiny" najpóźniej w dzień poprzedzający dzień losowania i każde z nich odbywa się o godz. 10.

12. Losowania odbywają się spośród wszystkich nadsyłanych lub dostarczanych kopert z zestawami kuponów w terminach określonych w rozdziale III punkcie 10.

13. Wszystkie nadesłane lub dostarczane przez Uczestników koperty są wysypywane na stos i wymieszane. Zwycięskie koperty losuje pracownik Biura Loterii.

14.Raz wylosowana koperta podczas każdego z losowań nie wraca do ponownego losowania. Po wylosowaniu koperty sprawdza się, czy spełnione są warunki określone w regulaminie. Jeśli nie są one spełnione, koperta zostaje odrzucona, a losowanie dla danej nagrody jest powtarzane do skutku.

15.Uczestnik loterii, który dla zwiększenia szans wylosowania przesłał więcej niż jedno zgłoszenie loteryjne (tj. kilka kompletów kuponów, każdy w osobnej kopercie), gdy zostanie wylosowany kilkakrotnie, kolejno otrzymuje wylosowane nagrody.

16. Ze wszystkich czterech losowań są sporządzane protokoły.

17.W przypadku, gdyby okazało się, iż zdobywcą którejkolwiek z nagród w losowaniach, wbrew podpisanemu przez Uczestnika loterii oświadczeniu, jest osoba wyłączona z udziału w loterii zgodnie z zapisami rozdziału II punkt 2. niniejszego Regulaminu, traci ona prawo do nagrody, a nagroda przechodzi na rzecz Organizatora.

VI. ZASADY WYDAWANIA NAGRÓD

1. Lista laureatów pierwszego losowania publikowana jest w "Gazecie Codziennej Nowiny" oraz na stronie nowiny24.pl najpóźniej w dniu 26 kwietnia 2013 r. Odbiór nagród z pierwszego losowania odbywa się od 26 kwietnia 2013 r. w Biurze Loterii w Rzeszowie ul. Unii Lubelskiej 3, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 15.00.

2. Ostateczny termin odbioru nagród z pierwszego losowania upływa 8 maja 2013 r.

3. Lista laureatów drugiego losowania publikowana jest w "Gazecie Codziennej Nowiny" oraz na stronie nowiny24.pl najpóźniej w dniu 7 czerwca 2013 r. Odbiór nagród z drugiego losowania odbywa się od 7 czerwca 2013 r. w Biurze Loterii jak w par. VI. pkt. 1 , od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 15.00.

4. Ostateczny termin odbioru nagród z drugiego losowania upływa 17 czerwca 2013 r.

5. Lista laureatów trzeciego losowania publikowana jest w "Gazecie Codziennej Nowiny" oraz na stronie nowiny24.pl najpóźniej w dniu 23 sierpnia 2013 r. Odbiór nagród z trzeciego losowania odbywa się od 23 sierpnia 2013 r. w Biurze Loterii jak w par. VI pkt. 1, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 15.00.

6. Ostateczny termin odbioru nagród z trzeciego losowania upływa 2 września 2013 r.

7. Lista laureatów czwartego (głównego) losowania publikowana jest w "Gazecie Codziennej Nowiny" oraz na stronie nowiny24.pl najpóźniej w dniu 8 listopada 2013 r. Odbiór nagród z czwartego losowania odbywa się od 8 listopada 2013 r w Biurze Loterii jak w par. VI pkt. 1, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 15.00.

8. Ostateczny termin odbioru nagród (nagrody pieniężne) z losowania głównego upływa 19 listopada 2013 r., a nagrody w postaci mieszkania 28 lutego 2014 roku.

9. Nieodebranie nagród z losowania: pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego w przewidzianym terminie oznacza rezygnację z nagrody. Nieodebrane nagrody przechodzą na rzecz Organizatora.

10. Nagrody należy odbierać w Biurze Loterii, legitymując się dokumentem tożsamości. Wypłata (wydanie) wygranej, oprócz nagrody głównej (mieszkania), może nastąpić także na rzecz innej osoby niż okaziciel kuponu, jeżeli przedstawi on pełnomocnictwo z podpisem poświadczonym notarialnie udzielone przez taką osobę. Pełnomocnictwo może obejmować również upoważnienie do odbioru zaświadczenia o uzyskanej wygranej.

11. Odbiór nagrody głównej następuje komisyjnie w obecności Laureata w terminie ustalonym przez Organizatora loterii. O terminie odbioru lokalu Organizator powiadomi Laureata telefonicznie, a w przypadku braku kontaktu listem poleconym przesłanym na wskazany przez Laureata adres do korespondencji.

12. Przekazanie Laureatowi w posiadanie nagrody głównej następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu Organizator powiadomi Laureata telefonicznie, a w przypadku braku kontaktu listem poleconym przesłanym na wskazany przez Laureata adres do korespondencji. W przypadku nie stawienia się Laureata w określonym terminie, Organizator loterii jeszcze raz wzywa do stawienia się do aktu.

13. Podpisanie aktu notarialnego nastąpi najpóźniej do dnia 28 lutego 2014 r.

14. Nieodebranie nagrody głównej, o której mowa w rozdziale IV Regulaminu poprzez nieodebranie lokalu, nie przystąpienie przez Laureata do aktu notarialnego pomimo dwukrotnego wezwania, nie wpłacenie podatku od nagrody, nie wyrażenie zgody na poniesienie kosztów, o których mowa w pkt. 15 jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody głównej bez jakichkolwiek roszczeń ze strony Laureata. W takim przypadku nagroda przechodzi na rzecz Organizatora loterii.

15.Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego oraz wszelkie opłaty notarialne i sądowe ponosi Laureat.

VII. SPOSÓB ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWOŚCI URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ

1. Nad prawidłowym przebiegiem loterii czuwa komisja, w skład której wchodzą reprezentujący Organizatora loterii:
a. Pracownik Organizatora
b. Pracownik Biura Loterii
c. Osoba legitymująca się świadectwem zawodowym wydanym przez Ministra Finansów

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA

Organizator oświadcza, że w ramach niniejszej loterii promocyjnej nagrody są wręczane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012r, poz. 361). Kwota stanowiąca 10% nagrody głównej - mieszkania zostanie pobrana przez Organizatora przed wydaniem nagrody i przeznaczona na zapłatę podatku dochodowego od wydawanych nagród w loteriach promocyjnych. Wygrane pieniężne w wysokości 10 000 zł, w chwili wypłaty zostaną pomniejszone o należny podatek w wysokości 10%.

IX.TRYB ZGŁASZANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI ORAZ PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ:

1. Reklamacje z tytułu loterii powinny być składane w Biurze Loterii, 35-016 Rzeszów, ul. Unii Lubelskiej 3, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty ostatecznego wydania nagród (w przypadku nadesłania drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego). Reklamacja musi być złożona w formie pisemnej z podaniem imienia, nazwiska, adresu uczestnika loterii, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaju gry oraz określeniem treści żądania. Ze względu na terminy działania poczty rozpatrzeniu podlegają reklamacje wniesione do 7 marca 2014 r. Reklamacje, które dotrą do Organizatora po 14 marca 2014 r., pomimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z data stempla pocztowego są uwzględniane.

2. Komisja Nadzoru rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania reklamacji (w tym powiadomienie Uczestnika loterii w formie pisemnej o ich wyniku). Termin rozpatrzenia reklamacji wraz z powiadomieniem upływa w dniu 3 kwietnia 2014 r.

3. Roszczenia z tytułu loterii promocyjnej przedawniają się z upływem 6 miesięcy liczonych od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. W razie zgłoszenia roszczenia w terminie, bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

4. Wszelkie spory, które nie zostaną rozwiązane w sposób polubowny, rozstrzyga właściwy sąd powszechny.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Więcej informacji na stronie głównej Nowiny 24
Dodaj ogłoszenie