reklama

REGULAMIN PLEBISCYTU NAJSYMPATYCZNIEJSZA MŁODA PARA 2011

RedakcjaZaktualizowano 
29 KWIECIEŃ 2011 - 31 LIPIEC 2011 ZASADY UCZESTNICTWA W PLEBISCYCIE z dnia 4 kwietnia 2011 roku.

Harmonogram przebiegu plebiscytu

Ramy czasowe plebiscytu: 29 kwietnia - 31 lipca 2011

I etap (29 kwietnia - 4 lipca 2011)
Czas zgłaszania par, druk kuponu zgłoszeniowego, kupon do pobrania również w internecie,
4.07.2011 r. Zakończenie przyjmowania zgłoszeń
II etap
Rozpoczęcie głosowania i publikacja informacji o kandydatkach: od momentu wpłynięcia pierwszych kandydatur, nie później niż 20 maja 2011 r.
III etap
Zakończenie głosowania SMS-ami - 31.07.2011., godz. 24.
Wyłonienie na podstawie SMS-ów NAJSYMPATYCZNIEJSZEJ MŁODEJ PARY 2011

I Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Plebiscytu na Najsympatyczniejszą Młodą Parę 2011 są Media Regionalne Sp. z o.o. wydawca GC NOWINY i wydania internetowego www.nowiny24.pl z siedzibą w Warszawie (00-838) przy ul. Prostej 51, oddział w Rzeszowie przy ul. Unii Lubelskiej 3

2. Plebiscyt obejmuje okres od: 29 kwietnia 2011 r. - 31 lipca 2011 r.
Organizator w uzasadnionej sytuacji zastrzega sobie możliwość przedłużenia czasu trwania plebiscytu.

3. Ideą Plebiscytu jest wybór Najsympatyczniejszej Młodej Pary 2011 z województwa podkarpackiego spośród par zgłoszonych do udziału w Plebiscycie.

4. Wybór Najsympatyczniejszej Młodej Pary 2011 nastąpi na podstawie raportu operatora z przesłanych SMS-ów. Zwycięży para, która otrzyma największą ilość SMS-ów.

5. Prawo do udziału w Plebiscycie przysługuje osobom posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych (osoba pełnoletnia) z wyłączeniem pracowników Organizatora, stałych współpracowników oraz ich rodzin. Pod pojęciem rodziny rozumie się rodziców, rodzeństwo oraz dzieci pracownika lub stałego współpracownika.

6. Nadawca SMS-a staje się automatycznie uczestnikiem Plebiscytu.

7. Usługa przeznaczona jest wyłącznie dla użytkowników sieci telefonii komórkowej zarejestrowanych na terenie Rzeczpospolitej Polski.

8. Wysłanie przez Użytkownika wiadomości SMS na zasadach określonych poniżej jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż wyraża on zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu

II Przepisy dotyczące zgłaszania par

1. Do tytułu Najsympatyczniejsza Młoda Para 2011 zgłosić można pary, które zawarły lub mają zamiar zawrzeć związek małżeński w 2011 roku.

2. Zgłoszenia par można dokonać na wyciętym z gazety kuponie zgłoszeniowym lub kuponie pobranym ze strony WWW.nowiny24.pl/mlodapara. Ważny jest kupon wycięty z GC Nowiny lub wydrukowany ze strony internetowej WWW.nowiny24.pl/mlodapara wypełniony odręcznie i czytelnie z czytelnym podpisem - zgoda na udział w plebiscycie, publikację wizerunku i umieszczenie zdjęcia.

3. Zgłoszenia wraz ze zdjęciami par można nadesłać lub dostarczyć do dnia 4 lipca 2011 r. na adres Redakcji: Gazeta Codzienna Nowiny, ul. Kraszewskiego 2, 35-016 Rzeszów z dopiskiem na kopercie "Najsympatyczniejsza Młoda Para 2011" na koszt nadającego. W przypadku przesyłek decyduje data stempla pocztowego.

Zgłoszenia wraz ze zdjęciami par można również nadsyłać mailowo na adres: para@nowiny24.pl. Dokonując zgłoszenia mailem należy przesłać wypełniony odręcznie i zeskanowany kupon zgłoszeniowy.
Dołączone zdjęcia w wszystkich zgłoszonych par opublikujemy w Nowinach oraz na stronie internetowej portalu Młoda Para. Jedno zdjęcie powinno mieć rozmiar nie przekraczający 1 MB
Każde zdjęcie powinno być opisane w następujący sposób:

Imiona i nazwisko (nazwiska), miejscowość, data ślubu

Nadesłanych zdjęć nie zwracamy.

4. Do udziału w Plebiscycie zostaną zakwalifikowane wyłącznie te zgłoszenia, które zostaną przesłane w podanym terminie w sposób podany przez Organizatora.

5. Każdy czytelnik ma prawo zgłosić dowolną liczbę par do Plebiscytu Najsympatyczniejsza Młoda Para 2011.

6. Każde przesłane zgłoszenie zostanie zweryfikowane przez Organizatora Plebiscytu.
7. Wysłanie zgłoszeń par do plebiscytu na zasadach określonych powyżej wraz z danymi osobowymi zgłaszającego jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie tych danych przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji Plebiscytu.

8. Wysyłający zgłoszenie przesyłając zgłoszenie oświadcza, iż wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

9. Osoba nadsyłająca zgłoszenie ponosi pełną odpowiedzialność za przesłane zgłoszenie. Osoba nadsyłająca ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich do zdjęć.

III Przebieg Plebiscytu i sposób głosowania

1. Pierwsza publikacja zdjęć nastąpi po zgromadzeniu nie mniej niż 5 zgłoszeń do Plebiscytu, jednak nie później niż do dnia 20.05.2011 r. Kolejne publikacje zdjęć będą następować sukcesywnie, w miarę napływania zgłoszeń.

2. Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem SMS-ów.

3. Dla osób głosujących za pośrednictwem SMS-ów został przydzielony numer 72069 i prefiks: npara.numer pary
Koszt jednego SMS-a to 2,46 z VAT.
Serwis SMS-owy będzie czynny
od 29.04.2011 r. do 31.07.2011 r. do godz. 24

4. W celu ułatwienia oddawania głosów za pośrednictwem SMS-ów poszczególnym parom zostaną przydzielone numery porządkowe.

5. Jedna osoba może wysłać dowolną ilość SMS-ów na dowolną parę z listy.

6. Wyniki głosowania publikowane będą systematycznie na łamach GC Nowiny oraz na podstronie WWW.nowiny24.pl/mlodapara.

7. Zakończenie głosowania nastąpi 31.07.2011 o godz. 24.

8. SMS-y przesłane po zakończeniu głosowania, jak również sms-y zawierające błędną treść niezgodną z pkt. III podpkt. 3 nie zostaną uznane. Z tego tytułu Organizator nie zwraca ewentualnych kosztów.

9. Uczestnik plebiscytu poprzez wysłanie SMS-a z głosem na wybraną opcję, akceptuje regulamin plebiscytu oraz zamawia wiadomość informacyjno-reklamową sponsora plebiscytu i lub partnerów reklamowych organizatora. Wysyłanie wiadomości może być zablokowane po wysłaniu SMS-a o treści n.stop na nr 71466. Koszt wysłania wiadomości - 1 zł / 1,23 zł z VAT. Numer telefonu uczestnika zostanie usunięty z bazy w ciągu 48 godzin.

10. Numery telefonów osób biorących udział w głosowaniu SMS-owym będą przechowywane w celach marketingowych przez firmę M2A Sp. z o.o.

IV Nagrody w Plebiscycie

1. Nagrodzimy 20 par, które otrzymają największą ilość SMS-ów:

1 miejsce - wycieczka, kosmetyki, zaproszenie na kolację
2 - 6miejsce -2 komplety pościeli, kosmetyki, zaproszenie na kolację
7 - 15 miejsce - komplet pościeli, kosmetyki, zaproszenie na kolację
16 - 20 miejsce - kosmetyki, zaproszenie na kolację

2. Wyniki Plebiscytu opublikujemy na łamach Gazety Codziennej Nowiny po zakończeniu Plebiscytu.

3. Zwycięzcy Plebiscytu wyrażają zgodę na zamieszczenie ich imienia i nazwiska, miejscowości zamieszkania wraz ze wskazaniem nagrody na łamach Gazety Codziennej Nowiny.

4. Organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia puli nagród w plebiscycie w miarę pozyskiwania sponsorów.

5. Uczestnikom Plebiscytu nie przysługują roszczenia o wypłatę równowartości nagrody w gotówce.

6. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną nagrodę. Decyzja o przyznaniu nagrody jest ostateczna. Nie odebrana nagroda pozostaje własnością Organizatora.

7. Zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Podatek od wygranej pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania. Przed odebraniem nagrody głównej Zwycięzca zobowiązany jest do uiszczeniu w kasie Organizatora podatku od wartości nagrody w wysokości 10% wartości nagrody.

V Przetwarzanie i ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników plebiscytu są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia głosowania, to jest w celu identyfikacji uczestnika Plebiscytu, wydania nagród i ewentualnie publicznego podania imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania osób nagrodzonych, nie dłużej niż przez okres przeprowadzania Plebiscytu i do przedawnienia ewentualnych roszczeń.

2. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem
lub zniszczeniem.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże nie podanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji osób nagrodzonych w plebiscycie może prowadzić do odmowy przyznania prawa do nagrody lub odmowy jej wydania.

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania danych osobowych, zdjęć i innych informacji o zwycięzcach Plebiscytu jak również wywiadów z nimi na łamach prasy, radia w Internecie oraz telewizji.

VI Informacja o Plebiscycie

1. Wszelkie informacje na temat Plebiscytu zamieszczone zostaną na łamach Gazety Codziennej Nowiny oraz na stronie Organizatora, tj. www.nowiny24.pl/mlodapara. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu - 17 8500280, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00 - 13.00.

VII Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Plebiscytu powinny być sporządzone przez uczestników Plebiscytu na piśmie i przesłane pod adres: Media Regionalne Sp. z o. o., Gazeta Codzienna Nowiny, ul. Kraszewskiego 2, 35-016 Rzeszów, z dopiskiem na kopercie: "NAJSYMPATYCZNIEJSZA MŁODA PARA 2011".

2. Reklamacje można składać przez czas trwania Plebiscytu, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od ostatecznej daty opublikowania wyników na łamach Gazety Codziennej Nowiny.

3. O terminie złożenia reklamacji tj. o wpłynięciu jej do Media Regionalne Sp. z o. o, decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

4. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Sprawdzająca. Decyzja Komisji w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

5. Komisja rozpatruje prawidłowo złożoną reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania reklamacji.

6. Zainteresowani zostaną powiadomieni o wyniku rozpatrzenia reklamacji najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia.

7. Nie podlegają rozparzeniu reklamacje nie zawierające danych osoby zgłaszającej oraz opisu powstałego problemu.

VIII Postanowienia końcowe

1. Postanowienia niniejszego regulaminu Plebiscytu są wyłączną podstawą prowadzenia Plebiscytu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do organizatora Plebiscytu i jest ostateczna.

2. Niniejszy regulamin Plebiscytu jest dostępny do wglądu w Siedzibie Organizatora, a także listownie, po przesłaniu przez uczestnika zaadresowanej zwrotnie koperty wraz z uiszczoną opłatą pocztową.

3. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do wyłonienia zdobywców nagród w oparciu o zasady określone w niniejszym Regulaminie.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotów stanowiących nagrody w Plebiscycie.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telefonicznych (w tym SMS-owych) i za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione. Organizator nie będzie weryfikował danych wskazanych przez osobę biorącą udział w Plebiscycie z danymi abonenta telefonu komórkowego, z którego wykonane zostało połączenie. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości powstałe w powyższym zakresie.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Plebiscycie, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub, którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej, udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane, przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Organizatora, nie doręczenie nagrody spowodowane nie przesłaniem bądź przesłaniem przez Uczestnika błędnych danych osobowych niezbędnych do doręczenia nagrody.

7. W przypadku awarii systemu obsługującego ruch SMS nie zależnej od Organizatora Organizator zastrzega sobie możliwość zweryfikowania wyników głosowania i ich ponownego przeliczenia.

8. Deklarując wzięcie udziału w Plebiscycie, w sposób przewidziany niniejszym regulaminem, uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

9. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Plebiscycie. Dotyczy to w szczególności zmian poszczególnych czynności Plebiscytowych oraz specyfikacji nagród. W takim przypadku zobowiązany jest niezwłocznie podać informacje o tych zmianach na stronie internetowej.

10. Organizator ustanawia adres korespondencyjny związany z zapytaniami dotyczącymi Plebiscytu: Media Regionalne Sp. z o.o. Oddział w Rzeszowie, Gazeta Codzienna Nowiny, ul. Kraszewskiego 2, 35-016 Rzeszów, tel. 17 8500280

11. Organizator Plebiscytu ma prawo wykluczyć Uczestnika Plebiscytu w przypadku nie przestrzegania przepisów prawa, dobrych obyczajów, naruszenia niniejszego Regulaminu lub innego naruszenia praw lub interesów Organizatora.

12. Zaplecze techniczne zapewnia firma Mobile Marketing Alliance, właściciel systemu Cumulus.

Komisja plebiscytu:
Alicja Hulak - Regionalny Kierownik Produktu ES - koordynator plebiscytu
Diana Burdzińska - specjalista ds. marketingu
Anna Ablewicz - dział reklamy
Opieka redakcyjna i strona internetowa:
Iwona Adamek - wydawca Gazety Codziennej Nowiny

Zadaniem komisji będzie sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu, przestrzeganiem zasad regulaminu oraz egzekwowanie jego postanowień i rozpatrywanie reklamacji.

Flesz - nowi marszałkowie Sejmu i Senatu, sukces opozycji

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 2

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

M
Michał

Popieram, poczynania tej pary zaszły za daleko. Sympatyczna osoba nie może nazywac innych chamami, palantami czy ludźmi z niższych warstw społecznych.. Jeśli NOWINY mają chodź trochę rozumu powinny położyc kres chamstwu i zdyskwalifikowac PARĘ NR 17. Para ta złamała przecież ich regulamin...

S
STAŁY CZYTELNIK

ZDYSKWALIFIKOWAĆ PARĘ NR 17!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
REGULAMIN : VIII p 11 / nie przestrzeganie dobrych obyczajów / Para nr 17 jest bardzo wulgarna!!! Wystarczy zaglądnąć na ich komentarze! TO MA BYĆ NAJSYMPATYCZNIEJSZA MŁODA PARA??? WSTYD DLA NOWIN, WSTYD DLA RZESZOWA, WSTYD DLA PODKARPACIA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3