18+

Treść tylko dla pełnoletnich

Kolejna strona może zawierać treści nieodpowiednie dla osób niepełnoletnich. Jeśli chcesz do niej dotrzeć, wybierz niżej odpowiedni przycisk!

reklama

Regulamin plebiscytu "Strażacy Podkarpacia"

(eh)Zaktualizowano 

Regulamin plebiscytu pod nazwą "Strażacy Podkarpacia"
zwanego dalej „Plebiscytem”

Art. 1
Informacje ogólne

1. Organizatorem Plebiscytu jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą "Strażacy Podkarpacia".
3. Celem Plebiscytu jest wyłonienie najlepszych Strażaków Zawodowych, Strażaków Ochotników oraz Jednostek OSP. Docenienie i uznanie ich trudu i wysiłku włożonego w niebezpieczną pracę.
4.W drodze głosowania czytelnicy wybiorą laureatów w 3 kategoriach.
Pierwsza kategoria Strażak Zawodowy Roku– zwycięzcy zostaną wyłonieni w jednym etapie: wojewódzkim. Głosowanie trwa od 07.04.2017 r. do 10.05.2017 r. do godziny 20:59:59.
Druga i trzecia kategoria: Strażak Ochotnik Roku i Jednostek OSP Roku – zwycięzcy zostaną wyłonieni w dwóch etapach: etap powiatowy - głosowanie trwa od 07.04.2017 r. do 26.04.2017 r. do godziny 20:59:59, etap wojewódzki – głosowanie trwa od 28.04.2017 r. od godziny 12:59:59 do 10.05.2017 r. do godziny 20:59:59. Do etapu drugiego wojewódzkiego przechodzą zwycięzcy z etapu pierwszego powiatowego.
5. Organizator powoła 3 osobową komisję plebiscytową. W skład której wchodzą pracownicy Organizatora.
6. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
7. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie liczbę i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
8. Plebiscyt będzie prowadzony na łamach Gazety Codziennej Nowiny oraz na stronie serwisu www.nowiny24.pl (nazywanego dalej „Serwisem”).

Art. 2
Warunki udziału w plebiscycie

1. Plebiscyt w kategorii Strażak Zawodowy Roku ma charakter zamknięty. W plebiscycie biorą udział Strażacy Nominowani przez Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.
Plebiscyt w kategorii Strażak Ochotnik Roku i Jednostka OSP Roku ma charakter otwarty, zgłoszenia przyjmowane są przez nominacje jak i samodzielne zgłoszenie.
2. Kandydatami w Plebiscycie mogą być strażacy zawodowi, strażacy ochotnicy i jednostki OSP z województwa podkarpackiego, zgłoszeni do udziału w Plebiscycie.
3. W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
4. W plebiscycie głos może oddać każda osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 3
Zasady przeprowadzania Plebiscytu

I. Zgłaszanie kandydatur do plebiscytu
1. Zgłoszenia kandydatur do plebiscytu w kategorii Strażak Zawodowy Roku dokonuje Podkarpacka Komenda Wojewódzka PSP.
2.Zgłoszenia w kategorii Strażak Ochotnik Roku i Jednostka OSP Roku można dokonać na stronie internetowej w serwisie nowiny24.pl/strazak do dnia 12.04.2017 r. do godz. 12:59.
3. Zgłoszenie internetowe odbywa się na podstawie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie nowiny24.pl/strazak .
4. Jeżeli zgłoszenie pochodzi od innej osoby aniżeli kandydat, kandydat ma prawo żądać wycofania swej kandydatury z plebiscytu w każdym czasie. W takim przypadku Organizator wycofuje kandydata.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonanych zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią pkt. 2 niniejszego artykułu. Negatywna weryfikacja oznacza, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie w dołączona do listy kandydatów. W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie zgłaszający może uzyskać informację o przyczynach negatywnej weryfikacji i można dokonać ponownego zgłoszenia lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6 niniejszego Regulaminu.
6. W dniu 07.04.2017 r. na stronie internetowej w Serwisie zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie.

II. Głosowanie w kategoriach Strażak Ochotnik Roku i Jednostka OSP Roku
1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium w dwóch etapach: etap I powiatowy i etap II wojewódzki.
W etapie II Plebiscytu wezmą udział ci kandydaci, którzy w każdym z głosowań prowadzonych odrębnie w powiatach województwa podkarpackiego w każdej kategorii plebiscytu zdobędą największą liczbę głosów. W etapie II Plebiscytu kandydaci zachowają głosy zdobyte w pierwszym, powiatowym etapie Plebiscytu.
Głosowanie w etapie I powiatowym będzie trwało od 07.04.2017 r. do 26.04.2017 r. do godziny 20:59:59, a w etapie II wojewódzkim od 28.04.2017 r. od godziny 12:59:59 do 10.05.2017 r. do godziny 20:59:59 na następujących warunkach
a. głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie „Nowin” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treści regulaminu dostępnego pod adresem www.prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
b. głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując:
noch. (po kropce numer wybranego kandydata) - głosując na kandydatów z kategorii Strażak Ochotnik Roku,
ndru. (po kropce numer wybranego kandydata) - głosując na kandydatów z kategorii Jednostka OSP Roku,
c. w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzyma również kod dostępu do e-wydania;
d. koszt wysłania SMS-a, zawierającego do 160 znaków, wynosić będzie 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
e. jeden wysłany SMS to jeden głos w Plebiscycie na daną kandydaturę;
f. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
g. w obliczeniu wyników Plebiscytu udział wezmą te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania, nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu, pomimo, że systemowo zostanie pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi;
h. w przypadku wysłania SMS o treści która nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu, na numer z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS niespełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
i. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
j. dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe w postaci dostępu do e-wydania realizowane jest przez Organizatora.
3. W przypadku zgłoszenia w danym powiecie mniej niż pięciu kandydatur w kategorii Strażak Ochotnik lub Jednostka OSP, komisja plebiscytowa podejmie decyzję o uruchomieniu głosowania w tych kategoriach w danych powiatach.
4. W każdym z głosowań prowadzonych odrębnie w powiatach województwa podkarpackiego w kategoriach Jednostka OSP Roku i Strażak Ochotnik Roku- kandydat, który zdobędzie największą liczbę głosów, uzyska awans do drugiego, wojewódzkiego etapu (finału) Plebiscytu. Kandydaci zachowają głosy zdobyte w pierwszym, powiatowym etapie Plebiscytu.
5. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało taką samą liczbę głosów, wszyscy uzyskają awans do drugiego, regionalnego (wojewódzkiego) etapu (finału) Plebiscytu.
6. W Kategorii Strażak Ochotnik Roku i Jednostka OSP Roku wyłonieni zostaną laureaci miejsc od 1 do 3 w obu kategoriach.

III. Głosowanie w kategorii Strażak Zawodowy Roku
1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 07.04.2017 r. do 10.05.2017 r. do godziny 20:59:59 na następujących warunkach:
a. głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie „Nowin” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treści regulaminu dostępnego pod adresem www.prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
b. głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując:
nzaw. (po kropce numer wybranego kandydata) - głosując na kandydatów z kategorii Strażak Zawodowy Roku,
c. w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzyma również kod dostępu do e-wydania;
d. koszt wysłania SMS-a zawierającego do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
e. jeden wysłany SMS to jeden głos w Plebiscycie oddany na daną kandydaturę;
f. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
k. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu, pomimo, że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi.
g. w przypadku wysłania SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu na numer z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
h. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
i. dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
5. O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa liczba oddanych głosów.
6. W Kategorii Strażak Zawodowy Roku wyłonieni zostaną laureaci miejsc od 1 do 3.
7. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało taką samą liczbę punktów zajmą oni ex aequo miejsce wynikające z liczby głosów w Plebiscycie.

Art. 4
Ogłoszenie wyników Plebiscytu

1. Po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosimy wyniki Plebiscytu do dnia 18.05.2017 na łamach Nowin.

Art. 5
Nagrody w Plebiscycie

1. Za wydanie nagród w Plebiscycie odpowiada Organizator.
2. Kandydaci, którzy w pierwszym, powiatowym etapie Plebiscytu, w każdym powiecie oraz w każdej kategorii Plebiscytu, zdobędą najwięcej głosów, uzyskają awans do drugiego, regionalnego (wojewódzkiego) etapu (finału) Plebiscytu oraz dyplom.
3. Kandydaci, którzy w drugim, regionalnym (wojewódzkim) etapie (finale) Plebiscytu będą zwycięzcami otrzymają:
a. w kategorii „Strażak Zawodowy Roku” otrzymają:
- za zajęcie miejsca 1 statuetkę, smartwatch, dyplom
- za zajęcie miejsca 2 statuetkę, dyplom
- za zajęcie miejsca 3 statuetkę, dyplom
Podkarpacki Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej może przyznać dodatkowe nagrody dla laureatów w tej kategorii.
b. w kategorii „Jednostka OSP Roku”
- za zajęcie miejsca 1 – statuetkę, 3 000zł,
- za zajęcie miejsca 2 – statuetkę , 2000zł,
- za zajęcie miejsca 3 – statuetkę, 1000zł,
c. w kategorii „Strażak Ochotnik Roku” otrzymają:
-- za zajęcie miejsca 1 - statuetkę, tablet
- za zajęcie miejsca 2 - statuetkę, tablet
- za zajęcie miejsca 3 - statuetkę, tablet
4. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jednolity z 2016, poz. 2032 ze zm. ). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Mogą zostać przyznane dodatkowe nagrody przez organizatora, niezależnie od wyniku głosów czytelników bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez uczestnika.
6. Partnerzy plebiscytu mogą przyznać dodatkowe nagrody na zasadach jak w pkt 5.

Art. 6
Reklamacje

1. Reklamacje związane z Plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres: Nowiny, ul Kraszewskiego 2, 35-016 Rzeszów z dopiskiem „Strażacy Podkarpacia”.
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora reklamacji (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń wynikających z organizacji plebiscytu we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
3. Właściciel danych osobowych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Polska Press Sp. z o.o. Nadto właściciel danych osobowych ma prawo w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych osobowych lub żądać ich usunięcia. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Polska Press Sp. z o.o. na piśmie na adres: 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45.
Podanie danych jest dobrowolne jednak do wzięcia udziału w Plebiscycie będzie konieczne.
4. Przystępując do udziału w niniejszym plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy hermes@polskapress.pl w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.
5. Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą osoby głosującej po otrzymaniu informacji
o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w Plebiscycie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji osoby głosującej.
6. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Plebiscytu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w w/w celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Plebiscytu.
7. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: id_facebook, IP, data bez godziny (dla anonimId i fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, zestaw danych przeglądarki ( między innymi informacje o nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ odpowiedzi serwera).

Flesz - nowi marszałkowie Sejmu i Senatu, sukces opozycji

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3