REGULAMIN PLEBISCYTUNAJSYMPATYCZNIEJSZA MŁODA PARA 2010

Redakcja
ZASADY UCZESTNICTWA W PLEBISCYCIE

I Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Plebiscytu na Najsympatyczniejszą Młodą Parę 2010 są Media Regionalne Sp. z o.o. wydawca GC NOWINY i wydania internetowego www.nowiny24.pl z siedzibą w Warszawie (00-838) przy ul. Prostej 51, oddział w Rzeszowie przy ul. Unii Lubelskiej 3

2. Plebiscyt obejmuje okres od: 20 kwietnia 2010 r. - 30 czerwca 2010 r.
Organizator w uzasadnionej sytuacji zastrzega sobie możliwość przedłużenia czasu trwania plebiscytu.

3. Ideą Plebiscytu jest wybór Najsympatyczniejszej Młodej Pary 2010 z województwa podkarpackiego spośród par zgłoszonych do udziału w Plebiscycie.

4. Wybór Najsympatyczniejszej Młodej Pary 2010 nastąpi na podstawie raportu operatora z przesłanych SMS-ów. Zwycięży para, która otrzyma największą ilość SMS-ów.

5. Prawo do udziału w głosowaniu w Plebiscycie przysługuje osobom fizycznym, z wyłączeniem pracowników Organizatora oraz ich rodzin.

II Przepisy dotyczące zgłaszania par

1. Do tytułu Najsympatyczniejsza Młoda Para 2010 zgłosić można pary, które zawarły lub mają zamiar zawrzeć związek małżeński w 2010 roku.

2. Zgłoszenia par dokonuje się na wyciętym z gazety kuponie zgłoszeniowym lub kuponie pobranym ze strony www.nowiny24.pl/mlodapara. Ważny jest kupon wycięty z GC Nowiny lub wydrukowany ze strony internetowej www.nowiny24.pl/mlodapara wypełniony odręcznie i czytelnie z czytelnym podpisem - zgoda na udział w plebiscycie, publikację wizerunku i umieszczenie zdjęcia.

3. Zgłoszenia wraz ze zdjęciami par można nadesłać lub dostarczyć do dnia 14 czerwca 2010 r. na adres Redakcji: Gazeta Codzienna Nowiny, ul. Kraszewskiego 2, 35-016 Rzeszów z dopiskiem na kopercie "Najsympatyczniejsza Młoda Para 2010" na koszt nadającego. W przypadku przesyłek decyduje data stempla pocztowego.

Zgłoszenia wraz ze zdjęciami par można również nadsyłać mailowo na adres: a.hulak@nowiny24.pl. Dokonując zgłoszenia mailem należy przesłać wypełniony odręcznie i zeskanowany kupon zgłoszeniowy.
Dołączone zdjęcia w wszystkich zgłoszonych par opublikujemy w Nowinach oraz na stronie internetowej portalu Młoda Para. Jedno zdjęcie powinno mieć rozmiar nie przekraczający 1 MB
Każde zdjęcie powinno być opisane w następujący sposób:

Imiona i nazwisko (nazwiska), miejscowość, data ślubu

Nadesłanych zdjęć nie zwracamy.
4. Do udziału w Plebiscycie zostaną zakwalifikowane wyłącznie te zgłoszenia, które zostaną przesłane lub dostarczone osobiście w podanym terminie na adres podany przez Organizatora.
5. Każdy czytelnik ma prawo zgłosić dowolną liczbę par do Plebiscytu Najsympatyczniejsza Młoda Para 2010.
6. Każde przesłane zgłoszenie zostanie zweryfikowane przez Organizatora Plebiscytu.
7. Wysłanie zgłoszeń wraz z danymi osobowymi jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Plebiscytu w zakresie i w celach związanych z Plebiscytem oraz w celach marketingowych zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku, a także zgodą na przekazanie tych danych do Pro Media Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Powstańców Śl. 9, 45- 086 Opole i spółek powiązanych kapitałowo z Organizatorem Plebiscytu.
8. Osoba nadsyłająca zgłoszenie ponosi pełną odpowiedzialność za przesłane zgłoszenie.

III Przebieg Plebiscytu i sposób głosowania

1. Pierwsza publikacja zdjęć nastąpi 10.05.2010 r. po zgromadzeniu nie mniej niż 5 zgłoszeń do Plebiscytu, jednak nie później niż do dnia 14.05.2010 r. Kolejne publikacje zdjęć będą następować sukcesywnie, w miarę napływania zgłoszeń.
2. Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem SMS-ów.
3. Dla osób głosujących za pośrednictwem SMS-ów został przydzielony numer 72051 i prefiks: para.numer pary
Koszt jednego SMS-a to 2,44 z VAT.
Serwis SMS-owy będzie czynny
od 20.04.2010 r. do 30.06.2010 r. do godz. 23.59
4. W celu ułatwienia oddawania głosów za pośrednictwem SMS-ów poszczególnym parom zostaną przydzielone numery porządkowe.
5. Jedna osoba może wysłać dowolną ilość SMS-ów na dowolną parę z listy.
6. Wyniki głosowania publikowane będą systematycznie na łamach GC Nowiny oraz na podstronie www.nowiny24.pl/mlodapara.
7. Zakończenie głosowania nastąpi 30.06.2010 o godz. 23.59.
8. SMS-y przesłane po zakończeniu głosowania nie zostaną uznane.

IV Nagrody w Plebiscycie
1. Nagrodzimy 10 par, które otrzymają największą ilość SMS-ów:

1 miejsce - wycieczka zagraniczna, bon na zakupy AGD, biżuteria, kosmetyki
2 miejsce - bon na zakupy AGD, biżuteria
3 miejsce - biżuteria, kosmetyki
4 miejsce - kosmetyki
5 miejsce - kosmetyki
6 miejsce - kosmetyki
7 miejsce - kosmetyki
8 miejsce - kosmetyki
9 miejsce - kosmetyki
10 miejsce - kosmetyki

2. Uczestnikom Plebiscytu nie przysługują roszczenia o wypłatę równowartości nagrody w gotówce.
3. Wyniki Plebiscytu opublikujemy w wydaniu magazynowym Nowin po zakończeniu Plebiscytu.
4. Zwycięzcy Plebiscytu wyrażają zgodę na zamieszczenie ich imienia i nazwiska, miejscowości zamieszkania wraz ze wskazaniem nagrody na łamach GC Nowiny oraz portalu WWW.nowiny24.pl.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia puli nagród w plebiscycie dla nominowanych par w miarę pozyskiwania sponsorów.

V Przetwarzanie i ochrona danych osobowych.

1. Organizator (administrator danych osobowych) jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Uczestników Plebiscytu w zakresie i w celach związanych z Plebiscytem oraz w celach marketingowych w oparciu o przepisy ustawy z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Uczestnicy Plebiscytu przesyłając zdjęcie wraz z danymi osobowymi wyrażają również zgodę na przekazanie tych danych do Pro Media Sp. Z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Powstańców Śl. 9, 45- 086 Opole oraz spółek powiązanych kapitałowo z administratorem danych osobowych.
2. Organizatorzy są uprawnieni do przetwarzania w szczególności następujących danych osobowych Uczestników Plebiscytu:
Nazwisko i imiona
Numer ewidencyjny PESEL i NIP,
Adres zamieszkania, adres do korespondencji, nr telefonu
Adres poczty elektronicznej i ewentualnie witryny WWW
3. Organizatorzy mają prawo do przetwarzania również innych danych, jeżeli okaże się to niezbędne do nawiązania, ukształtowania lub rozwiązania stosunku prawnego z Uczestnikami Plebiscytu lub wykonania obowiązków.
4. Uczestnicy Plebiscytu akceptując warunki Regulaminu przyjmują do wiadomości, iż zostali poinformowani o dobrowolności podania danych, prawie do wglądu i poprawiania danych oraz prawie żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania danych osobowych, zdjęć i innych informacji o zwycięzcach Plebiscytu jak również wywiadów z nimi na łamach prasy, radia w Internecie oraz telewizji."

VI Informacja o Plebiscycie

1. Wszelkie informacje na temat Plebiscytu zamieszczone zostaną na łamach Gazety Codziennej Nowiny oraz na stronie Organizatora, tj. www.nowiny24.pl/mlodapara. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu - 17 8500280, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00 - 13.00.

VII Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Plebiscytu powinny być sporządzone przez uczestników Plebiscytu na piśmie i przesłane pod adres: Media Regionalne Sp. z o. o., Gazeta Codzienna Nowiny, ul. Kraszewskiego 2, 35-016 Rzeszów, z dopiskiem na kopercie: "Najsympatyczniejsza Młoda Para 2010".
2. Reklamacje można składać przez czas trwania Plebiscytu, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od ostatecznej daty opublikowania wyników na łamach na łamach GC Nowiny oraz portalu www.nowiny24.pl.
3. O terminie złożenia reklamacji tj. o wpłynięciu jej do Media Regionalne Sp. z o. o, decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.
4. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Sprawdzająca. Decyzja Komisji w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i wiążąca.
5. Komisja rozpatruje prawidłowo złożoną reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania reklamacji.
6. Zainteresowani zostaną powiadomieni o wyniku rozpatrzenia reklamacji najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia.
7. Nie podlegają rozparzeniu reklamacje nie zawierające danych osoby zgłaszającej oraz opisu powstałego problemu.

VIII Postanowienia końcowe

1. Postanowienia niniejszego regulaminu Plebiscytu są wyłączną podstawą prowadzenia Plebiscytu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do organizatora Plebiscytu i jest ostateczna.
2. Niniejszy regulamin Plebiscytu jest dostępny do wglądu w Siedzibie Organizatora, na podstronie www.nowiny24.pl/mlodapara, a także listownie, po przesłaniu przez uczestnika zaadresowanej zwrotnie koperty wraz z uiszczoną opłatą pocztową.
3. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do wyłonienia zdobywców nagród w oparciu o zasady określone w niniejszym Regulaminie.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotów stanowiących nagrody w Plebiscycie.
5. Podatek od nagród w Plebiscycie pokrywa zdobywca nagrody, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telefonicznych (w tym SMS-owych) i za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione. Organizator nie będzie weryfikował danych wskazanych przez osobę biorącą udział w Plebiscycie z danymi abonenta telefonu komórkowego, z którego wykonane zostało połączenie. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości powstałe w powyższym zakresie.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub, którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej, udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane, przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Organizatora, nie doręczenie nagrody spowodowane nie przesłaniem bądź przesłaniem przez Uczestnika błędnych danych osobowych niezbędnych do doręczenia nagrody.
8. Deklarując wzięcie udziału w Plebiscycie, w sposób przewidziany niniejszym regulaminem, uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu, w tym na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Organizatora i zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
9. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Plebiscycie. Dotyczy to w szczególności zmian poszczególnych czynności Plebiscytowych oraz specyfikacji nagród. W takim przypadku zobowiązany jest niezwłocznie podać informacje o tych zmianach na stronie internetowej.
10. Organizator ustanawia adres korespondencyjny związany z zapytaniami dotyczącymi Plebiscytu: Media Regionalne Sp. z o.o. Oddział w Rzeszowie, Gazeta Codzienna Nowiny, ul. Kraszewskiego 2, 35-016 Rzeszów, tel. 17 8500280
11. Organizator Plebiscytu ma prawo wykluczyć Uczestnika Plebiscytu w przypadku nie przestrzegania przepisów prawa, dobrych obyczajów, naruszenia niniejszego Regulaminu lub innego naruszenia praw lub interesów Organizatora.
12. Zaplecze techniczne zapewnia firma Bild Press , właściciel systemu Panoramix.

Harmonogram przebiegu plebiscytu

Ramy czasowe plebiscytu: 20 kwietnia - 30 czerwca 2010

I etap (20 kwietnia - 14 czerwca 2010)
Czas zgłaszania par, druk kuponu zgłoszeniowego raz w tygodniu w gazecie, kupon dostępny na str. Internetowej)
14.06.2010 r. Zakończenie przyjmowania zgłoszeń

II etap
Rozpoczęcie głosowania i publikacja informacji o kandydatkach: 10.05.2010r. od momentu wpłynięcia pierwszych 5-ciu kandydatur, nie później niż 14 maja 2010 r.
17.05.2010 r. Publikacja pierwszego rankingu w GC Nowiny

III etap
Zakończenie głosowania SMS-ami - 30 czerwca 2010r., godz. 23.59.
Wyłonienie na podstawie SMS-ów NAJSYMPATYCZNIEJSZEJ MŁODEJ PARY 2010

Komisja plebiscytu:
Alicja Hulak - koordynator ds. aktywizacji sprzedaży - koordynator plebiscytu
Diana Burdzińska - specjalista ds. marketingu
Patrycja Hatylak - specjalista ds. marketingu internetowego
Anna Ablewicz - dział reklamy

Opieka redakcyjna i strona internetowa:
Iwona Adamek - wydawca Gazety Codziennej Nowiny
Kontakt:
Alicja Hulak
tel. 017 850 02 80
email: a.hulak@nowiny24.pl

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie