REGULAMIN

Redakcja
REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ „MIESZKANIE ZA CZYTANIE”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Nazwa loterii promocyjnej: Loteria promocyjna zwana dalej „loterią” prowadzona jest pod nazwą Mieszkanie za czytanie.
2. Podmiot urządzający loterię (Organizator): Polska Press Sp. z o.o., z siedzibą: 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45; adres do korespondencji: Polska Press Sp. z o.o. Oddział w Rzeszowie, ul. Unii Lubelskiej 3, wpisana w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000002408, o kapitale zakładowym w wysokości: 42.000.000,00 zł. NIP: 522-01-03-609. REGON: 012047699, (wydawca Nowin) tel. 17 86 72 300, fax. 17 86 72 301.

3. Organ wydający zezwolenie na prowadzenie loterii: Dyrektor Izby Celnej w Warszawie

4. Obszar, na którym jest urządzana loteria: Loteria organizowana jest na terenie Polski - teren dystrybucji Nowin w formie papierowej i elektronicznej.

5. Czas trwania loterii: 4 grudnia 2015 roku – 15 maja 2017 roku

6. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży towarów lub innych dowodów udziału w loterii promocyjnej: od 4 grudnia 2015 roku do 19 września 2016 roku – łącznie 200 dni wydawniczych.

7. Regulamin loterii jest do wglądu w Biurze Loterii w Rzeszowie, mieszczącym się przy ulicy Kraszewskiego 2, pok. 3 w Rzeszowie oraz na stronie internetowej organizatora www.loterianowin.pl Na pisemną prośbę uczestnika loterii może być on także przesłany drogą pocztową, po uprzednim przesłaniu zaadresowanej koperty ze znaczkiem.

8. Wszystkie kupony z wydania papierowego, które biorą udział w loterii muszą być kuponami oryginalnymi, wyciętymi z gazety (niedopuszczalne są kupony powielane: kserowane, skanowane, itp.), czytelnie wypełnionymi i nieuszkodzonymi (za kupon uszkodzony, a więc nieważny, uznaje się kupon przerwany lub zniszczony w taki sposób, że niemożliwe jest odczytanie zapisanych na nim informacji).

9. W loterii biorą udział abonamenty uprawniające do dostępu do treści elektronicznych zakupione wyłącznie poprzez www.loterianowin.pl, zgodnie z regulaminem tego serwisu lub w stacjonarnym Biurze Ogłoszeń Organizatora, 35-016 Rzeszów, ul. Unii Lubelskiej 3. Można dokonać zakupu abonamentu miesięcznego lub kwartalnego.

10. W przypadku dowodów udziału w loterii czytelników, którzy zakupili abonament dostępu do treści elektronicznych poprzez www.loterianowin.pl, organizator drukuje z bazy zarejestrowane dowody udziału w loterii i umieszcza je w osobnych kopertach i tak przygotowane biorą udział w publicznych losowaniach.

11. Osobom, które zakupiły abonamenty dostępu do treści elektronicznych w stacjonarnym Biurze Ogłoszeń Organizatora, są w chwili zakupu wydawane oryginalne kupony. Kupony te są traktowane przez organizatora jak druki ścisłego zarachowania, opieczętowane i ponumerowane. Wydane w ten sposób kupony Czytelnik wypełnia i podpisuje zgodnie z wymogami regulaminu, samodzielnie umieszcza w kopercie z dopiskiem Mieszkanie za czytanie i dostarcza do biura loterii.

12. Organizator nie odpowiada za opóźnienia w działalności Poczty Polskiej S.A. oraz firm kurierskich wybranych przez uczestnika. Określony w regulaminie warunek wysłania lub dostarczenia koperty we wskazanym terminie uważa się za spełniony, gdy koperta w tym terminie znajdzie się w Redakcji Nowin lub w Biurze Ogłoszeń Nowin.

13. W przypadku problemów technicznych lub braku dostępu Czytelnika do Internetu, zakupu abonamentów dostępu do treści elektronicznych, każdorazowo można dokonać w stacjonarnym Biurze Ogłoszeń Organizatora.

14. Loteria prowadzona jest przez Organizatora, w którego Biurze Loterii udostępniony jest regulamin loterii, przyjmowane są kupony, reklamacje i wydawane są nagrody. Biuro Loterii ma swoją siedzibę w Redakcji Nowin przy ul. Kraszewskiego 2, pok. 3, 35-016 Rzeszów i czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00 (z wyjątkiem dni wolnych od pracy ustawowo, świąt oraz dni wolnych określonych wewnętrzny, regulaminem organizatora).

15. Nagrodę otrzymuje Laureat loterii, który spełni wymagania określone w regulaminie.

II. DOWODY UDZIAŁU W LOTERII
1. Kupony loteryjne publikowane są w każdym dniu wydawniczym Nowin od 4.12.2015 roku (piątek) do 19.09.2016 roku (poniedziałek) z wyjątkiem sobót i niedziel oraz dni: 25.12.2015 roku, 1.01.2016 roku, 6.01.2016 roku, 28.03.2016 roku, 3.05.2016 roku, 26.05.2016 roku, 15.08.2016 roku, w których nie ukazuje się gazeta. Dziesięć kolejnych, oryginalnych, z numeracją następującą po sobie Kuponów Loteryjnych stanowi Zestaw Kuponów biorących udział w loterii.

2. Karty abonamentowe – jako dowód udziału w grze przysługują Czytelnikom, którzy zakupili miesięczny lub kwartalny abonament dostępu do treści elektronicznych. Czytelnik, który zakupi dostęp miesięczny lub kwartalny traktowany jest jak Czytelnik, który zakupił prenumeratę papierowego wydania gazety. Czytelnikowi, który zakupi miesięczny dostęp do treści przysługują 4 Karty Abonamentowe. Czytelnikowi, który zakupi kwartalny dostęp do treści przysługuje 12 kart abonamentowych. Jedna Karta Abonamentowa dostarczona w osobnej kopercie traktowana jest jako Zestaw Kuponów biorących udział w loterii. W przypadku dostarczenia 10 Kart Abonamentowych w 1 kopercie, taki zestaw traktowany jest jako 1 dowód udziału w grze (Zestaw Kuponów) i nie zwiększa szans na wygraną.

3. Karta prenumeratora dostarczana jest wyłącznie prenumeratorom Nowin - dotyczy prenumeraty całotygodniowej (czyli wszystkich dni tygodnia w miesiącu). Karty Prenumeratora nie otrzymają prenumeratorzy np. tylko wydania poniedziałkowego lub tylko wydania piątkowego. Karta Prenumeratora jest równoważna zestawowi 10 kolejnych kuponów. Karty Prenumeratora emitowane są do 20-go dnia danego miesiąca z wyjątkiem września 2016 roku, w którym są wyemitowane do 19 września 2016 roku, w części gazety lub dodatku do gazety dostarczanych wyłącznie do prenumeratorów. Łącznie w loterii jest emitowanych 20 Kart Prenumeratora. W każdym miesiącu zostaną wydrukowane 2 Karty Prenumeratora. Jedna Karta Prenumeratora dostarczona w jednej kopercie traktowana jest w myśl tego regulaminu jako Zestaw Kuponów biorących udział w loterii. W przypadku dostarczenia 10 kart prenumeratora w 1 kopercie, taki zestaw traktowany jest jako 1 dowód udziału w grze i nie zwiększa szans na wygraną.

4. Kupon Joker zastępuje jeden brakujący Kupon Loteryjny. Nie zawiera numeru kolejnego. Publikowany jest w wydaniach piątkowych gazety raz w miesiącu. Publikowanych jest 10 Kuponów Joker na łamach piątkowych wydań gazety oraz dodatkowo 1 Kupon Joker na łamach wydania specjalnego gazetki, promującego loterię. Łącznie opublikowanych jest 11 Kuponów Joker. Kupony Joker nie mogą samodzielnie stanowić dowodu udziału w grze. Przesłanie 10 Kuponów Joker w jednej kopercie nie stanowi zestawu upoważniającego do udziału w grze. Kupon Joker nie przysługuje czytelnikom kupującym elektroniczne wydanie gazety.

5. Zestaw Kuponów – to forma dowodu udziału w grze, która prawidłowo wypełniona i dostarczona w odrębnej, pojedynczej kopercie bierze udział w losowaniu. Jest to zestaw dziesięciu wyciętych z gazety Kuponów Loteryjnych (z kolejną , następującą po sobie numeracją, w którym nie brakuje żadnego kuponu i żaden numer kuponu się nie powtarza) lub Kuponów Loteryjnych i Kuponów Joker (w tym przypadku w zestawie musi znaleźć się dowolna, nie mniejsza niż jeden liczba Kuponów Loteryjnych, i dowolna uzupełniająca zestaw do 10 sztuk, liczba Kuponów Joker – nie więcej niż 9 Kuponów Joker) lub Karta Prenumeratora (zastępuje 10 kuponów loteryjnych) lub Karta Abonamentowa. Zestawem Kuponów w rozumieniu niniejszej loterii nie jest komplet 10 Kuponów Joker i taki nie może wziąć udziału w loterii. Jeżeli w przesłanym zestawie uczestnik prześle więcej niż 10 kuponów, komisja przyjmuje jako prawidłowy zestaw 10 kolejnych z pośród nich, o ile spełniają pozostałe postanowienia regulaminu. Jeżeli uczestnik prześle 10 Kart Prenumeratora lub 10 Kart Abonamentowych w jednej kopercie, komisja przyjmuje je jako jeden dowód udziału w grze.

III. UCZESTNICY LOTERII
1. W loterii mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe na terenie Polski, które spełnią warunki regulaminu z zastrzeżeniem pkt. III. 2.

2. W loterii nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny (pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia z osobami będącymi pracownikami Organizatora). Wyłączenie to dotyczy także osób fizycznych, będących stałymi współpracownikami Organizatora oraz członków ich najbliższych rodzin.

3. Uczestnik przystępując do loterii powinien zapoznać się z treścią regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad i potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w loterii. oraz wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem loterii, w szczególności w celu komunikacji z uczestnikami oraz wydania nagród zwycięzcom, w tym również na publikację imiennej listy nagrodzonych, miejscowość zamieszkania na łamach Nowin, w serwisie www.loterianowin.pl i na www.nowiny24.pl.

IV. DANE OSOBOWE
1. Dane osobowe uczestników loterii przetwarzane są w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem loterii, a w szczególności w celu komunikacji z uczestnikami oraz wydania nagród zwycięzcom, w tym również poprzez publikację imiennej listy osób nagrodzonych w środkach masowego przekazu za zgodą uczestników loterii wyrażoną pisemnie na kuponie loterii. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w loterii. Brak zgody na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem loterii wyklucza uczestnika loterii z udziału w loterii.

2. Uczestnik loterii może wyrazić zgodę również na publikację wizerunku na łamach Nowin, na www.loterianowin.pl i na www.nowiny24.pl. Zgoda na publikację wizerunku nie jest obowiązkowa i nie wyklucza udziału uczestnika w loterii. Wyrażenie takiej zgody nie uprawnia do otrzymania z tego tytułu wynagrodzenia

3. Uczestnicy loterii przystępując do loterii, mogą wyrazić odrębnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach reklamowych i marketingowych Organizatora loterii zgodnie z warunkami określonymi w ustawie O ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 1182 t.j.). Uczestnicy loterii mogą wyrazić pisemną zgodę na ujawnienie dla celów reklamowych i marketingowych Organizatora loterii ich danych osobowych oraz wizerunku za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody, dane osobowe uczestnika mogą być użyte w celach marketingowych bezpośrednio własnych produktów lub usług oraz celach marketingowych produktów lub usług kontrahentów Organizatora. Wyrażenie takiej zgody nie uprawnia do otrzymania z tego tytułu wynagrodzenia. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych nie jest obowiązkowa i nie wyklucza udziału uczestnika w loterii. Każdy uczestnik loterii posiada prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

V. PRZEBIEG LOTERII
1. Loteria składa się z 200 dni wydawniczych.

2. W loterii można wziąć udział dostarczając Zestawy Kuponów na zasadach określonych w regulaminie:

WERSJA I – zestawy Kuponów Loteryjnych
Aby wziąć udział w loterii, uczestnik gry powinien wyciąć i zebrać minimum 10 kolejnych, z następującą po sobie numeracją kuponów (zwanych Zestawem Kuponów). Zestaw kuponów musi stanowić nieprzerwany ciąg, w którym nie brakuje żadnego numeru kuponu oraz żaden numer nie może się powtarzać, zastępując numer brakujący. Przykładowy zestaw to kupony z następujących wydań: kupon nr 1 (piątek, 4.12.2015); kupon nr 2 (poniedziałek, 7.12.2015); kupon nr 3 (wtorek, 8.12.2015); kupon nr 4 (środa, 9.12.2015); kupon nr 5 (czwartek, 10.12.2015); kupon nr 6 (piątek, 11.12.2015); kupon nr 7 (poniedziałek, 14.12.2015); kupon nr 8 (wtorek, 15.12.2015), kupon nr 9 (środa, 16.12.2015), kupon nr 10 (czwartek, 17.12.2015) lub z innych dziesięciu kolejnych wydań. Taki zestaw należy przesłać lub dostarczyć do Redakcji Nowin Rzeszowie przy ul. Kraszewskiego 2 lub do Biura Ogłoszeń Nowin Nowiny przy ulicy Unii Lubelskiej 3 w Rzeszowie, w standardowej, małej, białej kopercie zbliżonej do formatu C6, zamkniętej i opatrzonej dopiskiem „MIESZKANIE ZA CZYTANIE”.
Każdy kupon jest numerowany od 1 do 200, jest oznaczony datą wydawniczą oraz dniem tygodnia. Uczestnicy gry mogą włączyć się do udziału w loterii w tej wersji zbierania dowodów udziału w grze, w dowolnym momencie, jednak nie później niż 6.09.2016 roku, kiedy mija ostatnia szansa na możliwość zebrania 10 kolejnych Kuponów Loteryjnych.

WERSJA II – zestawy złożone z Kuponów Loteryjnych i Kuponów Joker
Uczestnicy gry, którym do pełnego zestawu 10 kolejnych Kuponów Loteryjnych brakuje jednego lub więcej kuponu, mogą brakujące kupony zastąpić Kuponami Joker. Jeden Kupon Joker zastępuje jeden dowolny brakujący kupon loteryjny - z zastrzeżeniem, że taki zestaw nie może być złożony wyłącznie z Kuponów Joker. Kupony Joker nie mogą samodzielnie stanowić dowodu udziału w grze. Oznacza to, że aby zestaw mógł wziąć udział w grze powinien zawierać minimum jeden Kupon Loteryjny oznaczony numerem kolejnym i dniem tygodnia i maksimum 9 Kuponów Joker. Przesłanie 10 Kuponów Joker w jednej kopercie nie stanowi zestawu upoważniającego do udziału w grze.
Kupony Joker są publikowane, obok zwykłych kuponów Loteryjnych w wydaniach piątkowych Nowin raz w miesiącu, w miesiącach grudzień 2015, styczeń 2016, luty 2016, marzec 2016, kwiecień 2016, maj 2016, czerwiec 2016, lipiec 2016, sierpień 2016, wrzesień 2016. Uczestnik gry może zakupić więcej niż jedno wydanie gazety z Kuponem Joker, zabezpieczając sobie możliwość zamiany większej liczby brakujących Kuponów Loteryjnych Kuponem Joker. 10 Kuponów Joker publikowanych jest na łamach piątkowych wydań gazety. Dodatkowo 1 Kupon Joker zostanie również wydrukowany w specjalnym wydaniu gazetki, promującym loterię. Łącznie zostanie wydrukowanych 11 Kuponów Joker.
Przykładowy zestaw z Kuponami Joker to: kupon nr 1 (piątek, 4.12.2015); kupon nr 2 (poniedziałek, 7.12.2015); kupon nr 3 (wtorek, 8.12.2015); kupon nr 4 (środa, 9.12.2015); kupon nr 5 (czwartek, 10.12.2015); kupon nr 6 (piątek, 11.12.2015); kupon nr 7 (poniedziałek, 14.12.2015); kupon Joker (zastępuje kupon nr 8 z wtorku, 15.12.2015), kupon nr 9 (środa, 16.12.2015), kupon Joker (zastępuje kupon 10 z czwartku, 17.12.2015).
Prawidłowo przygotowany zestaw w tej wersji należy przesłać lub dostarczyć do Redakcji Nowin w Rzeszowie przy ul. Kraszewskiego 2 lub do Biura Ogłoszeń Nowin przy ulicy Unii Lubelskiej 3 w Rzeszowie, w standardowej, małej, białej kopercie zbliżonej do formatu C6, zamkniętej i opatrzonej dopiskiem „MIESZKANIE ZA CZYTANIE” .
Uczestnicy gry mogą włączyć się do udziału w loterii w tej wersji zbierania dowodów udziału w grze, w dowolnym momencie, jednak nie później niż 19.09.2016 roku i pod warunkiem wcześniejszego zebrania 9 Kuponów Joker, które pozwolą na złożenie pełnego Zestawu Kuponów.

WERSJA III – Karta Prenumeratora
Karta Prenumeratora stanowi pojedynczy Zestaw Kuponów i jest równoważna zestawowi 10 kolejnych kuponów. Dzięki temu prenumeratorzy zyskują dodatkowe szanse w grze oprócz możliwości zebrania zwykłych zestawów kuponów. Karty Prenumeratora emitowane są do 20-go dnia danego miesiąca, w części gazety lub dodatku do gazety dostarczanych wyłącznie do prenumeratorów. Łącznie w loterii jest emitowanych 20 Kart Prenumeratora. W każdym miesiącu trwania loterii są emitowane 2 Karty Prenumeratora. Jedna Karta Prenumeratora dostarczona w jednej kopercie jest traktowana w myśl tego regulaminu jako Zestaw Kuponów biorących udział w loterii.
Karty Prenumeratora otrzymają osoby, które wykupią prenumeratę Nowin na grudzień 2015 i/lub na styczeń 2016 i/lub na luty 2016 i/lub na marzec 2016 i/ lub na kwiecień 2016 i/lub na maj 2016 i/lub na czerwiec 2016 i/lub na lipiec 2016 i/lub na sierpień 2016 i/lub na wrzesień 2016. Każdy, kto wykupi prenumeratę na jeden z tych miesięcy otrzymuje 2 Karty Prenumeratora stanowiące dwie dodatkowe szanse w loterii.
Prawidłowo przygotowany zestaw w tej wersji należy przesłać lub dostarczyć do Redakcji Nowin w Rzeszowie przy ul. Kraszewskiego 2, pok. nr 3 lub do Biura Ogłoszeń Nowin przy ulicy Unii Lubelskiej 3 w Rzeszowie, w standardowej, małej, białej kopercie zbliżonej do formatu C6, zamkniętej i opatrzonej dopiskiem „MIESZKANIE ZA CZYTANIE”.
Uczestnicy gry mogą włączyć się do udziału w loterii w tej wersji zbierania dowodów udziału w grze, w dowolnym momencie, jednak nie później niż 19 sierpnia, kiedy upływa termin zamówienia prenumeraty na wrzesień.
Jeżeli osoba, która dokonała zakupu prenumeraty na ww. miesiące nie otrzyma do 20 dnia miesiąca wydania gazety w którym znajdują się 2 Karty Prenumeratora przewidziane na dany miesiąc, powinna w ciągu 3 dni powiadomić o tym fakcie Biuro Loterii. Po sprawdzeniu przez Organizatora zgłoszenia, że uczestnik loterii na pewno nie otrzymał Kart Prenumeratorów na dany miesiąc, przesyła on na adres uczestnika odpowiednią liczbę Kart Prenumeratora lub przekazuje je poprzez Biuro Loterii w przypadku osobistego odbioru.

WERSJA IV – Karta abonamentowa
Karta Abonamentowa stanowi pojedynczy Zestaw Kuponów. Karty Abonamentowe otrzymają osoby, które wykupią abonament uprawniający do dostępu do treści elektronicznych na grudzień 2015 i/lub na styczeń 2016 i/lub na luty 2016 i/lub na marzec 2016 i/ lub na kwiecień 2016 i/lub na maj 2016 i/lub na czerwiec 2016 i/lub na lipiec 2016 i/lub na sierpień 2016 i/lub na wrzesień 2016. Każdy, kto wykupi abonament na jeden z tych miesięcy otrzymuje 4 Karty Abonamentowe stanowiące szanse w loterii.
Prawidłowo przygotowany zestaw w tej wersji w przypadku dowodów udziału w loterii czytelników, którzy zakupili abonament dostępu do treści elektronicznych, przygotuje organizator. Organizator wydrukuje z bazy zarejestrowane dowody udziału w loterii, umieści je w osobnych kopertach zgodnie z wymogami udziału w grze i tak przygotowane wezmą udział w publicznych losowaniach. Osobom, które zakupiły abonamenty dostępu do treści elektronicznych w stacjonarnym Biurze Ogłoszeń Organizatora, zostaną w chwili zakupu wydane oryginalne Karty Abonamentowe. Karty te będą traktowane przez organizatora jak druki ścisłego zarachowania, opieczętowane i ponumerowane. Wydane w ten sposób Karty Czytelnik wypełni zgodnie z wymogami regulaminu, podpisze wymagane zgody, samodzielnie umieści w kopercie z dopiskiem Mieszkanie za czytanie i dostarczy do biura loterii w Rzeszowie przy ul. Kraszewskiego 2, pok. 3 lub do Biura Ogłoszeń Nowin przy ulicy Unii Lubelskiej 3 w Rzeszowie, w standardowej, małej, białej kopercie zbliżonej do formatu C6, zamkniętej i opatrzonej dopiskiem „MIESZKANIE ZA CZYTANIE”
Uczestnicy gry mogą włączyć się do udziału w loterii w tej wersji zbierania dowodów udziału w grze, w dowolnym momencie, jednak nie później niż 19 września 2016 roku, kiedy można dokonać zakupu abonamentu dostępu do treści elektronicznych na miesiąc wrzesień (ostatni miesiąc emisji dowodów udziału w loterii: emisji Zestawów Kuponów w loterii, Jokera i możliwości zakupu prenumeraty wydania papierowego).

3. Do wzięcia udziału w losowaniu nagród upoważnia minimum jeden, oryginalny Zestaw Kuponów w rozumieniu niniejszej loterii (czyli zestaw 10 kolejnych oryginalnych Kuponów Loteryjnych lub zestaw 10 kuponów złożony z oryginalnych Kuponów Loteryjnych i oryginalnych Kuponów Joker lub oryginalna Karta Prenumeratora i Karta Abonamentowa).

4. Każdy dostarczony zestaw bierze udział w losowaniu/losowaniach.

5. Uczestnicy gry mogą zwielokrotnić swoje szanse na wygraną poprzez zebranie i dostarczenie większej liczby zestawów kuponów. Każdy z uczestników może dostarczyć nieograniczoną liczbę zestawów i przysługujących prenumeratorom Kart Prenumeratora i Kart Abonamentowych. Można także zwiększyć swoje szanse w losowaniach poprzez uczestnictwo w każdej z wymienionych w cz. V. pkt. 2 wersji udziału w grze.

6. O tym, komu przypadną nagrody decydują pięć publicznych losowań (cztery losowania nagród dodatkowych i losowanie główne).

VI. PRAWIDŁOWOŚĆ ZGŁOSZEŃ
1. Każdy Zestaw Kuponów i pojedyncza Karta Prenumeratora, Karta Abonamentowa muszą być przesłane w osobnej, standardowej, małej, białej kopercie zbliżonej do formatu C6, zamkniętej i opatrzonej dopiskiem „MIESZKANIE ZA CZYTANIE”. W przypadku przesłania kilku zestawów lub Kart Prenumeratora w jednej kopercie, zgłoszenie traktowane jest jako pojedynczy zestaw.

2. Wszystkie dowody udziału w grze (Kupony, Karty Prenumeratora, Karty Abonamentowe) muszą być oryginalne, niedopuszczalne jest ich kserowanie, powielanie, skanowanie, etc. i nieuszkodzone (za uszkodzony uważa się taki, który został przerwany lub zniszczony w sposób uniemożliwiający odczytanie zapisanych w nim informacji).

3. Prawidłowe zgłoszenie do losowania stanowi Zestaw Kuponów w rozumieniu niniejszej loterii. Przynajmniej jeden kupon w komplecie lub pojedyncza Karta Prenumeratora i Karta Abonamentowa musi zawierać dane uczestnika loterii: imię, nazwisko, adres zameldowania (kod, miasto, ulica, numer domu, numer mieszkania) oraz podpis pod oświadczeniami o braku przesłanek do wyłączenia z loterii (cz. III, pkt. 1-3). Podanie informacji o numerze telefonu lub e-mail nie jest obowiązkowe w przypadku zestawu kuponów z wydania papierowego lub zakupu abonamentu dostępu do elektronicznych treści w stacjonarnym biurze ogłoszeń, ale może utrudnić kontakt z uczestnikiem. Podanie adresu e-mail w przypadku zakupu abonamentu dostępu do treści elektronicznych poprzez serwis www.loterianowin.pl jest konieczne ze względu na świadczenie usług drogą elektroniczną. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach reklamowych i marketingowych innych niż w przebiegu loterii (zgodnie z cz. IV. pkt. 3) nie jest obowiązkowe.

4. W każdym Zestawie Kuponów uczestnik musi wypełnić i podpisać minimum jedno oświadczenie: „Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem loterii, zrozumiałem go i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Jednocześnie oświadczam, że w rozumieniu niniejszego regulaminu nie jestem pracownikiem Organizatora oraz członkiem jego najbliższej rodziny (pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia z osobami będącymi pracownikami Organizatora). Nie jestem także stałym współpracownikiem Organizatora ani członkiem jego najbliższej rodziny, jak również nie jestem pracownikiem firm partnerujących loterii ani członkiem jego najbliższej rodziny” oraz jedno podpisane oświadczenie: „Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1182 t.j.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polska Press Sp. z o.o.. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa (administrator danych osobowych) podanych przeze mnie danych osobowych zawartych w niniejszym kuponie w celach związanych z przeprowadzaniem loterii. Oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowany/a o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także dobrowolności ich podania.”

5. Zestawy Kuponów (w tym Karty Prenumeratora i Karty Abonamentowe) w których uczestnik zamieścił niekompletne lub nieczytelne dane osobowe lub niezawierające podpisu pod wymaganymi regulaminem oświadczeniami nie upoważniają do wzięcia udziału w loterii i otrzymania nagrody i mogą zostać odrzucone przez komisję nadzorującą losowanie.

VII. NAGRODY
1.Pula nagród wynosi 344 500 zł brutto, na którą składają się nagrody:

2. Rozkład nagród w poszczególnych losowaniach:

Nagroda główna - Mieszkanie z przysługującą komórką lokatorską i miejscem postojowym. Mieszkanie o łącznej pow. 46,09 mkw., składa się z 3 pokoi, aneksu kuchennego, łazienki, balkonu. Nieruchomość położona w Rzeszowie, w kompleksie osiedlowym Wisłok, przy ul. Siemieńskiego.
Łączna wartość mieszkania 300 000 zł brutto.

Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody głównej, ani do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego.

W przypadku wylosowania nagrody w trakcie trwania budowy mieszkania, wydanie nagrody nastąpi w formie aktu notarialnego potwierdzającego cesję praw do mieszkania ze strony Organizatora na laureata, a ostateczny akt notarialny przenoszący własność zostanie sporządzony pomiędzy developerem, a laureatem.

VIII. LOSOWANIE NAGRÓD
1. Przyznanie nagród następuje w drodze publicznych losowań. Losowania są prowadzone w sposób manualny. Wszystkie Zestawy Kuponów, przyniesione, przesłane lub wydrukowane (wydrukowane przez Organizatora są Karty Abonamentowe, stanowiące Zestaw Kuponów i umieszczone w białych kopertach zgodnie z regulaminem loterii), zostają wysypane. Następnie osoba prowadząca losowanie prosi osobę spośród publiczności o przemieszanie wysypanych Zestawów Kuponów. Osoba prowadząca losowanie po przemieszaniu Zestawów Kuponów poprosi kolejną osobę spośród publiczności, która dokona losowania nagród. W przypadku braku osób spośród publiczności chętnych do dokonania powyższych czynności, przemieszania i losowania dokonają pracownicy Organizatora.

2. Losowania nagród odbywają się w dniach: 21.01.2016 roku (czwartek), 24.03.2016 roku (czwartek), 19.05.2016 roku (czwartek), 21.07.2016 roku (czwartek) oraz losowanie główne 06.10.2016 roku w Redakcji Nowin w Rzeszowie przy ul. Kraszewskiego 2. Wszystkie losowania odbywają się w obecności Komisji, w skład której wchodzi osoba legitymująca się świadectwem zawodowym, uprawniającym do nadzorowania loterii, wydanym przez Ministra Finansów.

3. Pierwsze losowanie,
W pierwszym losowaniu, które odbywa się 21.01.2016 roku, biorą udział wszystkie Zestawy Kuponów dostarczone (przyniesione lub przesłane) do Biura Loterii najpóźniej do dnia 20.01.2016 roku (środa) do godziny 15. Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora 20.01.2016 roku (środa) po godzinie 15 nie biorą udziału w pierwszym losowaniu, lecz trafiają do drugiego losowania.

Nagrody losowane są zgodnie z poniższą kolejnością:
1 x 5 000 zł, 3 x 1 000 zł, 5 x 500 zł.
Po wylosowaniu koperty, Komisja sprawdza czy spełnione są warunki określone w regulaminie. Jeśli warunki nie są spełnione, koperta zostaje odrzucona, a losowanie dla danej nagrody jest powtarzane do skutku. Raz wylosowana koperta nie wraca do ponownego losowania w danej edycji losowania.
Po pierwszym losowaniu, wszystkie zgłoszenia, które wzięły w nim udział, łącznie ze zgłoszeniami wylosowanymi, biorą udział w kolejnych losowaniach (z wyłączeniem zgłoszeń, które nie spełniły warunków regulaminu). Organizator sporządza kserokopie wylosowanych kuponów/kart w celu umożliwienia ich dalszego udziału w loterii. Oryginały są zdeponowane w Biurze Loterii do celów protokolarnych.

4. Drugie losowanie,
W drugim losowaniu, które odbywa się 24.03.2016 roku, biorą udział wszystkie Zestawy Kuponów dostarczone (przyniesione lub przesłane) do Biura Loterii najpóźniej do dnia 23.03.2016 roku (środa) do godziny 15. Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora 24.03.2016 roku (środa) po godzinie 15 nie biorą udziału w drugim losowaniu, lecz trafiają do trzeciego losowania.

Nagrody losowane są zgodnie z poniższą kolejnością:
1 x 5 000 zł, 3 x 1 000 zł, 5 x 500 zł.
Po wylosowaniu koperty, Komisja sprawdza czy spełnione są warunki określone w regulaminie. Jeśli warunki nie są spełnione, koperta zostaje odrzucona, a losowanie dla danej nagrody jest powtarzane do skutku. Raz wylosowana koperta nie wraca do ponownego losowania w danej edycji losowania.
Po drugim losowaniu, wszystkie zgłoszenia, które wzięły w nim udział, łącznie ze zgłoszeniami wylosowanymi, biorą udział w kolejnych losowaniach (z wyłączeniem zgłoszeń, które nie spełniły warunków regulaminu). Organizator sporządza kserokopie wylosowanych kuponów/kart w celu umożliwienia ich dalszego udziału w loterii. Oryginały są zdeponowane w Biurze Loterii do celów protokolarnych.

5. Trzecie losowanie,
W trzecim losowaniu, które odbywa się 19.05.2016 roku, biorą udział wszystkie Zestawy Kuponów dostarczone (przyniesione lub przesłane) do Biura Loterii najpóźniej do dnia 18.05.2016 roku (środa) do godziny 15. Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora 18.05.2016 roku (środa) po godzinie 15 nie biorą udziału w trzecim losowaniu, lecz trafiają do czwartego losowania.

Nagrody losowane są zgodnie z poniższą kolejnością:
1 x 5 000 zł, 3 x 1 000 zł, 5 x 500 zł.
Po wylosowaniu koperty, Komisja sprawdza czy spełnione są warunki określone w regulaminie. Jeśli warunki nie są spełnione, koperta zostaje odrzucona, a losowanie dla danej nagrody jest powtarzane do skutku. Raz wylosowana koperta nie wraca do ponownego losowania w danej edycji losowania.
Po trzecim losowaniu, wszystkie zgłoszenia, które wzięły w nim udział, łącznie ze zgłoszeniami wylosowanymi, biorą udział w kolejnych losowaniach (z wyłączeniem zgłoszeń, które nie spełniły warunków regulaminu). Organizator sporządza kserokopie wylosowanych kuponów/kart w celu umożliwienia ich dalszego udziału w loterii. Oryginały są zdeponowane w Biurze Loterii do celów protokolarnych.

6. Czwarte losowanie,
W czwartym losowaniu, które odbywa się 21.07.2016 roku, biorą udział wszystkie Zestawy Kuponów dostarczone (przyniesione lub przesłane) do Biura Loterii najpóźniej do dnia 20.07.2016 roku (środa) do godziny 15. Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora 20.07.2016 roku (środa) po godzinie 15 nie biorą udziału w trzecim losowaniu, lecz trafiają do czwartego losowania - głównego.

Nagrody losowane są zgodnie z poniższą kolejnością:
1 x 5 000 zł, 3 x 1 000 zł, 5 x 500 zł.
Po wylosowaniu koperty, Komisja sprawdza czy spełnione są warunki określone w regulaminie. Jeśli warunki nie są spełnione, koperta zostaje odrzucona, a losowanie dla danej nagrody jest powtarzane do skutku. Raz wylosowana koperta nie wraca do ponownego losowania w danej edycji losowania.
Po trzecim losowaniu, wszystkie zgłoszenia, które wzięły w nim udział, łącznie ze zgłoszeniami wylosowanymi, biorą udział w kolejnych losowaniach (z wyłączeniem zgłoszeń, które nie spełniły warunków regulaminu). Organizator sporządza kserokopie wylosowanych kuponów/kart w celu umożliwienia ich dalszego udziału w loterii. Oryginały są zdeponowane w Biurze Loterii do celów protokolarnych.

7.Piąte losowanie - główne,
W piątym losowaniu, które odbywa się 06.10.2016 roku, biorą udział wszystkie Zestawy Kuponów dostarczone (przyniesione lub przesłane) do Biura Loterii najpóźniej do dnia 05.10.2016 roku (środa) do godziny 15. Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora 05.10.2016 roku (środa) po godzinie 15 nie są rozpatrywane.
Nagrody losowane są zgodnie z poniższą kolejnością:
1 x nagroda główna: mieszkanie, 5 x 500 zł.
Po wylosowaniu koperty, Komisja sprawdza czy spełnione są warunki określone w regulaminie. Jeśli warunki nie są spełnione, koperta zostaje odrzucona, a losowanie dla danej nagrody jest powtarzane do skutku. Raz wylosowana koperta nie wraca do ponownego losowania. Uczestnik loterii, który dla zwiększenia szans wylosowania przesłał więcej niż jedno zgłoszenie loteryjne (tj. kilka kompletów kuponów, każdy w osobnej kopercie), gdy zostanie wylosowany kilkakrotnie, kolejno otrzymuje wylosowane nagrody.

8.Ze wszystkich czterech losowań są sporządzane protokoły.

IX. OGŁASZANIE WYNIKÓW

Lista laureatów z poszczególnych losowań publikowana jest w Nowinach w pierwszym możliwym terminie po zakończeniu losowania oraz na stronie www.nowiny24.pl i serwisie www.loterianowin.pl

X. ODBIÓR NAGRÓD
1. Nagrody należy odbierać legitymując się ważnym dowodem tożsamości. Laureaci zobowiązani są odebrać nagrody na koszt własny.

2. Przekazanie nagrody głównej następuje po wpłaceniu przez laureata na konto Organizatora loterii podatku od nagrody w wysokości 10% równowartości nagrody, nie później niż 5 dni przed datą odbioru nagrody lub cesji praw do nagrody. Laureatowi nagrody głównej nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego.

3. Przekazanie Laureatowi w posiadanie nagrody głównej lub cesji praw do nagrody głównej następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego oraz wszelkie opłaty notarialne i sądowe ponosi Laureat. O terminie podpisania aktu Organizator powiadamia Laureata telefonicznie, a w przypadku braku kontaktu listem poleconym przesłanym na wskazany przez Laureata adres do korespondencji. W przypadku nie stawienia się Laureata w określonym terminie, Organizator loterii jeszcze raz wzywa do stawienia się do aktu.

4. Organizator dopuszcza możliwość przekazania nagrody w formie cesji praw w przypadku, kiedy mieszkanie nie może zostać przekazane w formie fizycznej (trwa budowa, wykańczanie).

5. Podpisanie aktu notarialnego następuje najpóźniej do dnia 30 marca 2017 roku. O terminie podpisania aktu notarialnego Organizator powiadamia telefonicznie, a w przypadku braku kontaktu listem poleconym przesłanym pod wskazany w zwycięskim zestawie adres korespondencyjny.

6. Nieodebranie nagrody głównej, poprzez nieodebranie lokalu, nie przystąpienie przez Laureata do umowy dotyczącej przekazania nagrody głównej lub cesji praw do nagrody głównej zawartej w formie aktu notarialnego pomimo dwukrotnego wezwania, nie wpłacenie podatku od nagrody, nie wyrażenie zgody na poniesienie kosztów, o których mowa w pkt. 3 jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody głównej bez jakichkolwiek roszczeń ze strony Laureata. W takim przypadku nagroda przechodzi na rzecz Organizatora loterii.

7. Nagrody pieniężne z poszczególnych losowań, Laureat może odebrać w Biurze Loterii w ciągu 12 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po dniu danego losowania, w godzinach od 9 do 15, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem innych dni wolnych, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym planowanego terminu odbioru nagrody w Biurze Loterii. Nagrody nieodebrane w terminie pozostają własnością Organizatora.

8. Nagrody pieniężne w wysokości 500 zł i 1000 zł mogą być odbierane osobiście przez laureata lub przez upoważnioną przez niego osobę. Pełnomocnik musi posiadać ważne pełnomocnictwo oraz dokument tożsamości. Pełnomocnictwo musi być sporządzone notarialnie.

9. Na życzenie laureata nagroda pieniężna o wartości 500 zł lub 1000 zł może zostać przekazana na jego konto bankowe lub przekazem pocztowym. W tym wypadku koszty operacji związanych z przelewem lub przekazem pocztowym są potrącane przez Organizatora z kwoty przysługującej do wypłaty. Aby Organizator mógł przekazać nagrodę w trybie przelewu, laureat jest zobowiązany do podania numeru konta bankowego potwierdzonego własnoręcznym podpisem zgodnym z podpisem z kuponu loteryjnego, listownie – w trybie priorytet, polecony lub pocztą kurierską. W przypadku przekazu pocztowego - również na pisemną prośbę laureata w trybie priorytet, polecony lub pocztą kurierską wypłata jest przekazana w oparciu o dane zamieszczone w kuponie loteryjnym. Polecenia przelewu i przekazy pieniężne zostaną zachowane do celów protokolarnych z uwagi na brak podpisu laureata loterii pod protokołem z odbioru nagrody.

10. Nagrody pieniężne o wartości 5 000 zł, są przekazywane laureatowi na konto bankowe po potrąceniu należnego podatku w wysokości 10%, jedynie po osobistym potwierdzeniu protokołu przyjęcia nagrody z wskazaniem numeru konta, na który należy ją przelać. W przypadku nagrody o tej wartości nie ma możliwości odebrania jej w formie gotówkowej. W wyjątkowych przypadkach w imieniu laureata w kwestii podpisania protokołu, może wystąpić pełnomocnik, posiadający ważne, potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo.

11. W przypadku, gdyby okazało się, iż zdobywcą którejkolwiek z nagród w losowaniach, wbrew podpisanemu przez Uczestnika loterii oświadczeniu, jest osoba wyłączona z udziału w loterii zgodnie z zapisami rozdziału III punkt 2. niniejszego Regulaminu, traci ona prawo do nagrody, a nagroda przechodzi na rzecz Organizatora.

12. Na żądanie laureata Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 Ustawy o grach hazardowych.

XI. SPOSÓB ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWOŚCI URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ
1. Organizator powołał wewnętrzną komisję nadzoru nad prawidłowością urządzania loterii zwaną Komisją i wydał regulamin jej działania. W skład komisji wchodzi osoba posiadająca świadectwo zawodowe uprawniające do nadzorowania loterii, wydane przez Ministra Finansów.

XII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA
1. Organizator oświadcza, że w ramach niniejszej loterii promocyjnej nagrody są wręczane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012r, poz. 361). Kwota stanowiąca 10% nagrody głównej – mieszkania jest pobierana przez Organizatora przed wydaniem nagrody i przeznaczona na zapłatę podatku dochodowego od wydawanych nagród w loteriach promocyjnych. Wygrane pieniężne w loterii w wysokości powyżej 2 280 zł brutto, w chwili wypłaty są pomniejszane o należny podatek w wysokości 10%.

XIII. TRYB ZGŁASZANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI ORAZ PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ:
1. Reklamacje z tytułu loterii mogą być zgłaszane na piśmie najpóźniej do dnia 19 kwietnia 2017 roku (data wpływu do Organizatora). Reklamacje, które wpłyną po tym terminie, nie są uwzględniane. Reklamacja musi być złożona w formie pisemnej, listem poleconym na adres Biura Loterii, mieszczącym się przy ulicy Kraszewskiego 2, pok. nr 3, 25-016 Rzeszów, z podaniem imienia, nazwiska, adresu uczestnika loterii, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy, rodzaju gry oraz określeniem treści żądania.
2. Komisja Nadzoru rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamacji. Termin rozpatrzenia reklamacji wraz z powiadomieniem upływa w dniu 15 maja 2017 roku.
3. Roszczenia z tytułu loterii promocyjnej przedawniają się z upływem 6 miesięcy liczonych od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. W razie zgłoszenia roszczenia w terminie, bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
4. Wszelkie spory, które nie zostaną rozwiązane w sposób polubowny, rozstrzyga właściwy sąd powszechny.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Każda zmiana niniejszego regulaminu wymaga zatwierdzenia przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie.
2. Niniejszy regulamin jest udostępniony uczestnikom loterii do wglądu w Biurze Loterii oraz na stronie internetowej Organizatora, w serwisie poświęconym loterii. Na pisemne życzenie uczestnika loterii, Organizator może przesłać mu kopię regulaminu po otrzymaniu od niego zaadresowanej koperty ze znaczkiem.
3. Biuro Loterii czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 15. (z wyjątkiem sobót, niedziel, świąt i innych dni wolnych).
4. W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Organizator

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3