Zamknij

Nowiny

Raport o działalności Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie w 2019 r.

Radni zapoznali się ze sprawozdaniem miejskiej policji. 

Oto niektóre dane: 

W 2019 r. na terenie miasta ogólna liczba stwierdzonych przestępstw wyniosła 3 172, w tym 2 198 stanowiły przestępstwa o charakterze kryminalnym. W porównaniu z rokiem 2018 nastąpił spadek ogólnej liczby przestępstw, było ich o 4 mniej. Nastąpił natomiast wzrost liczby przestępstw kryminalnych, było ich o 197 więcej aniżeli rok wcześniej. 

Wzrosła również liczba osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą, gdzie zdecydowanie najliczniejszą grupę stanowią kobiety i dzieci. W 2019 r. zatrzymano 49 osób, wobec których istniało podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie będąc pod wpływem alkoholu, 16 osób doprowadzono do Izby Wytrzeźwień lub innych tego typu placówek, a 1 osobę doprowadzono do Policyjnych Pomieszczeń Dla Osób Zatrzymanych.

W 2019 r. odnotowano niewielki wzrost ogólnej liczby przestępstw popełnianych przez nieletnich, w tym również w kategorii przestępstw kryminalnych (wliczając w to przestępstwa narkotykowe).

W 2019 r. w mieście i powiecie rzeszowskim odnotowano 5 813 zdarzeń drogowych (w analogicznym okresie 2018 r. – 5 637), w tym 500 wypadków – wzrost o 39 oraz 5 313 kolizji drogowych – wzrost o 137. Główną przyczyną wypadków drogowych jest nie ustąpienie pierwszeństwa przejazdu, nadmierna prędkość, niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami, niestosowanie się do znaków, nieprawidłowe wyprzedzanie oraz nieprawidłowe zachowanie wobec pieszych.

  • https://nowiny24.pl/sesja-rady-miasta-rzeszowa-zapraszamy-na-relacje-live/rz/c1-14990483/rw/260715