Pracodawca rozwiązał ze mną umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, bo chorowałam dłużej niż trwał okres pobierania z tego tytułu chorobowego. Czy mogę się starać o ponowne zatrudnienie u tego pracodawcy? - pyta pani Aneta z Białegostoku.

Jeżeli rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło bez zachowania okresu wypowiedzenia z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby trwającej dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku chorobowego oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące, pracodawca powinien w miarę możliwości ponownie zatrudnić pracownika.

Oczywiście, o ile taki pracownik , zgodnie z art. 53 § 5 Kodeksu pracy w okresie 6 miesięcy od dnia rozwiązania umowy o pracę zgłosi swój powrót do pracy niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn.

Określenie: pracodawca powinien w miarę możliwości zatrudnić pracownika, oznacza w istocie obowiązek zatrudnienia pracownika. Muszą jednak zostać spełnione warunki określone we wspomnianym przepisie.


  • Po pierwsze, pracodawca musi mieć faktycznie możliwość zatrudnienia pracownika. O tym, czy taka możliwość istnieje, będzie świadczyła np. prowadzona przez pracodawcę rekrutacja na stanowisko, na którym pracownik był zatrudniony lub które odpowiada kwalifikacjom podwładnego.

  • Po drugie, pracownik w terminie sześciu miesięcy od dnia rozwiązania umowy o pracę musi zgłosić swój powrót do pracy niezwłocznie po ustaniu przyczyn rozwiązania umowy o pracę. Jeśli oba te warunki zostały spełnione, pracodawca będzie musiał ponownie zatrudnić tę osobę.

Jeśli odmówi zatrudnienia, wówczas pracownikowi będzie przysługiwało prawo odwołania do sądu pracy i dochodzenia nawiązania stosunku pracy. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odmowie ponownego zatrudnienia.

Wyrok uwzględniający powództwo,tj. nakazujący zatrudnić pracownika, nie będzie równoznaczny z nawiązaniem stosunku pracy. Nawiązanie stosunku pracy dojdzie do skutku w chwili ponownego zawarcia umowy o pracę. Umowa taka nie musi zostać zawarta na warunkach identycznych jak poprzednio obowiązujące.

Źródło: Strefa Biznesu NTO