1. Nowiny
  2. Komunikaty
  3. Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom informuje o przetargu na...
Wróć do listy komunikatów

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom informuje o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Wolbromiu

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom

podaje do publicznej wiadomości

wyciąg z ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Wolbromiu, będącej własnością Gminy Wolbrom, stanowiącej działkę nr 82 o pow. 0,0190 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta nr KR1O/00021878/2, prowadzona przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Olkuszu.

1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wolbrom uchwalonym przez Radę Miejską uchwałą Nr XXI/209/2020 z dnia 28 maja 2020 roku i ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego dnia 5 czerwca 2020 roku, Poz. 3769, działka nr 82 położona jest na terenach z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z zabudową usługową, oznaczonych na rysunku planu symbolem 9.35MN/U. Nieruchomość stanowiąca działkę nr 82 o pow. 0,0190 ha, położona jest w północno-zachodniej części miasta Wolbrom przy ul. Łabędziej, posiada wąski, niekorzystny kształt, jej teren porośnięty jest samosiejkami i wymaga odchwaszczenia oraz wyrównania. Przedmiotowa działka posiada dostęp do drogi o asfaltowej nawierzchni. W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się działki niezabudowane a w odległości kilkudziesięciu metrów w kierunku zachodnim usytuowana jest nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.

2. Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 82 o pow. 0,0190 ha wynosi 18.000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100). Do ceny osiągniętej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

3. Przetarg odbędzie się w dniu 14 czerwca 2022 roku o godz. 9.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Wolbromiu ul. Krakowska 1, sala nr 104.

4. Do udziału w przetargu dopuszczeni zostaną oferenci, którzy wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). Wadium należy wpłacić na konto Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu Bank Spółdzielczy w Wolbromiu nr 90 84500005 0000 0000 64930012 w taki sposób aby najpóźniej w dniu 07 czerwca 2022 roku wadium znajdowało się na w/w rachunku bankowym, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. W tytule wpłaty należy podać datę przetargu oraz oznaczenie nieruchomości. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom.

Pełna treść ogłoszenia została podana do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Wolbromiu ul. Krakowska 1, na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wolbrom oraz na stronie www.wolbrom.pl .

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Wolbromiu, ul. Krakowska 1 pok.225 tel. (32) 7065333 lub (32) 7065342.