1. Nowiny
  2. Komunikaty
  3. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w...
Wróć do listy komunikatów

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

REGIONALNY DYREKTOR

OCHRONY ŚRODOWISKA

W RZESZOWIE

al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

WPN.6320.2.8.2020.KCh.7

Rzeszów, dnia 14 lipca 2020 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

W związku z realizacją projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 „Opracowanie Planów Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000” współfinansowanego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działając na podstawie art. 28 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 55), w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.).

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

Z A W I A D A M I A,

o przystąpieniu do opracowywania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnego Sanu PLH180020 położonego w województwie podkarpackim, w:

- powiecie jarosławskim, mieście i gminie Jarosław, gminie Wiązownica;

- powiecie leżajskim, mieście i gminie Leżajsk, gminach: Kuryłówka, Nowa Sarzyna;

- powiecie niżańskim, miastach i gminach: Nisko, Rudnik nad Sanem, Ulanów, gminie Krzeszów;

- powiecie przeworskim, mieście i gminie Sieniawa, gminie Tryńcza;

- powiecie stalowowolskim, mieście Stalowa Wola, gminach: Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Zaleszany;

- powiecie tarnobrzeskim, gminie Gorzyce.

Wykonawcą ww. projektu planu zadań ochronnych jest Dominik Wróbel, ul. Kopernika 4/52, 38-200 Jasło (tel. 503765895, e-mail: pterido@interia.pl)

Plan Zadań Ochronnych jest narzędziem służącym skutecznej ochronie obszarów Natura 2000. Sporządzenie tego dokumentu ma na celu identyfikację zagrożeń, określenie celów i działań ochronnych, które pozwolą na utrzymanie i przywracanie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczone zostały te obszary, a także określenie kierunków i metod zagospodarowania terenu oraz prowadzenia gospodarki, w szczególności rolnej, leśnej i rybackiej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Metodyka sporządzania planu zadań ochronnych zakłada prowadzenie procesu planistycznego w sposób pozwalający wszystkim zainteresowanym stronom na aktywne uczestnictwo w jego tworzeniu. Z uwagi na to przewiduje się organizację serii spotkań z udziałem wszystkich osób zainteresowanych ochroną obszarów, jak również możliwość składania uwag i wniosków w ramach całego procesu tworzenia projektu planu zadań ochronnych.

Termin zakończenia prac nad projektem dokumentu upływa 15 listopada 2022 r.

Informacje o założeniach opracowywanego dokumentu, postępie prac, terminach planowanych spotkań oraz materiałach zgromadzonych w postępowaniu i możliwości zapoznania się z nimi uzyskać można:

- w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, pod numerem telefonu: (17) 785-00-44 wew. 666, e-mail: olimpia.bator.rzeszow@rdos.gov.pl lub krzysztof.cholewa.rzeszow@rdos.gov.pl.

- na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie w zakładce projektu pod adresem http://rzeszow.rdos.gov.pl/dolina-dolnego-sanu-plh180020.

Ponadto informacje na temat powstających dokumentów można otrzymać bezpośrednio od wykonawcy projektu planu.

Uwagi i wnioski dotyczące opracowywanego dokumentu można składać:

· pisemnie na adres Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów,

· faxem na nr: (17) 852-11-09,

· za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl,

· ustnie do protokołu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Obwieszczenie podlega publikacji w prasie lokalnej i podaniu do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty:

1) Urzędy Gmin według rozdzielnika: Urząd Miasta Jarosławia, Rynek 1, 37-500 Jarosław; Urząd Gminy Jarosław, ul. Piekarska 5, 37-500 Jarosław; Urząd Gminy Wiązownica, ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica; Urząd Miejski w Leżajsku, ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk; Urząd Gminy Leżajsk, ul. Łukasza Opalińskiego 2, 37-300 Leżajsk; Urząd Gminy Kuryłówka, Kuryłówka 527, 37-303 Kuryłówka; Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, ul. Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna; Urząd Gminy i Miasta Nisko, plac Wolności 14, 37-400 Nisko; Urząd Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem, ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem; Urząd Gminy i Miasta Ulanów, ul. Rynek 5 37-410 Ulanów; Urząd Gminy Krzeszów, ul. Rynek 2, 37-418 Krzeszów; Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie, ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa; Urząd Gminy w Tryńczy, 37-204 Tryńcza 127; Urząd Miasta Stalowej Woli, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 9, 37-450 Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola; Urząd Gminy w Pysznicy, ul. Wolności 322, 37- 403 Pysznica; Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem, ul. Rynek Duży 7, 37-455 Radomyśl nad Sanem; Urząd Gminy Zaleszany, ul. Tadeusza Kościuszki 16, 37-415 Zaleszany; Urząd Gminy Gorzyce, ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce

2) Tablica ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, BIP.

Z up. REGIONALNEGO DYREKTORA

OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

Antoni Pomykała

p.o. Z-cy Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Regionalny Konserwator Przyrody w Rzeszowie