1. Nowiny
 2. Komunikaty
 3. Pisemny przetarg nieograniczony...
Wróć do listy komunikatów

Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabytkowej, zabudowanej znajdującej się w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwo Kaczory

 

                                                                                                                               Kaczory,  dnia  20 maja 2019 r.

                                                                       

S.2281.2.1.2018.AS

 

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Skarb  Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Kaczory

ul. Kościelna 17 , 64-810 Kaczory

tel./fax. 067 2831 461, 2831 462

 

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony   na sprzedaż nieruchomości zabytkowej, zabudowanej znajdującej się w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwo Kaczory.

 

 

I. Tryb sprzedaży.

Sprzedaż prowadzona jest na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach ( Dz. U. z 2017 r Nr 12 poz. 788) , Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia  20 kwietnia 2007 r w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego  oraz sposobu i warunków przeprowadzenia negocjacji  cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów  i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych oraz ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami art. 68 ust.3.

II.Opis przedmiotu sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży  jest:

1.„Zespół pałacowo-dworsko-parkowy” położony w miejscowości Grabówno, gm. Miasteczko Krajeńskie, powiat pilski obejmujący działkę oznaczoną nr 8168/16 o obszarze 1,7060 ha.

 Nieruchomość zabudowana jest :

a) Budynkiem pałacu (nr inw. 165/159) ;

Dane techniczne:

powierzchnia zabudowy:                                                     492,90 m2

powierzchnia użytkowa:                                                        834,00 m2

powierzchnia całkowita:      1 433,00 m2

kubatura:                             4 051,42 m3

b) budynkiem gospodarczym  (nr inw. 183/171);

 Dane techniczne:

 powierzchnia zabudowy:       195,05 m2

 powierzchnia użytkowa:        71,60 m2

 kubatura:                              454,74 m3

 

 budynki otoczone są parkiem dworskim.

 

Zespół  pałacowo – dworsko - parkowy wpisany jest do rejestru zabytków województwa  wielkopolskiego  pod  numerem  270/Wlkp/A  (zespól pałacowo-dworsko-parkowy(decyzja Wielkopolskiego  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  w  sprawie wpisania dobra  kultury  do rejestru zabytków z dnia 16 stycznia 2006 roku).

 

1.              Udział w części 160460/179751 we współwłasności działki nr 660 o obszarze 0,0040 ha zabudowanej biologiczną, przydomową oczyszczalnią ścieków (nieruchomość nie znajduje się     w rejestrze zabytków).                                                         

 

3.Opis  użytków  wg. ewidencji gruntów:

grunty orne                                          R IV A o pow. 0,30 ha

inne tereny                                          Bi o pow. 0,3100 ha

tereny rekreacyjno-wypoczynkowe   Bz o pow. 1,0960 ha

łącznie 1,7060 ha.

Nieruchomość posiada następujące urządzenia infrastruktury technicznej:

 przyłącze energetyczne ,

 przyłącze wodociągowe,

 przyłącze gazowe,

 

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

4. Stan prawny  nieruchomości  uregulowany jest w księdze wieczystej  KW nr PO2H/00017193/4.      (Sąd Rejonowy w Chodzieży, Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą                                     w Wyrzysku).Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń.

Do nieruchomości nie zgłoszono roszczeń.

5.Dla miejscowych działek nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.                                                                                                    W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasteczko  Krajeńskie przyjętego uchwałą Nr XXXIV/189/02 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 10 lipca 2002 r, działka 8168/16 oznaczona jest jako: teren parku, teren zainwestowany usługowy

inny a   działka 660 jako teren zainwestowany inny.

 

III. Cena nieruchomości:

1.Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na kwotę netto : 611 098,00                                                                                                                           (słownie: sześćset jedenaście tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych 00/100), na którą składa się:

 a) cena  nieruchomości zabytkowej:  587 000,00  zł  (słownie: pięćset  osiemdziesiąt siedem tysięcy  złotych  00/100), 

b) cena udziału we współwłasności działki o nr  660:  24 098,00  zł (słownie: dwadzieścia  cztery tysiące dziewięćdziesiąt osiem złotych  00/100).         

2. Do ww. ceny należy doliczyć obowiązujący podatek VAT (dotyczy udziału we współwłasności  działki  o nr 660).

3.Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu wraz z należytym podatkiem VAT płatna jest     jednorazowo nie  później niż 2 dni przed zawarciem umowy notarialnej przenoszącej  własność  nieruchomości.

4.Wpływ środków finansowych na konto bankowe Nadleśnictwa stanowić będzie podstawę do     zawarcia umowy notarialnej.

 

IV. Termin i miejsce przetargu.  Przetarg odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Kaczory  w Kaczorach przy ulicy Kościelnej 17   w  dniu  24.06.2019 r o godz. 12.00 w pokoju nr 5.

    

V. Warunki udziału w postępowaniu przetargowym:

 

1.Wpłacenie wadium w wysokości:  122 219,00  zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące dwieście dziewiętnaście złotych 00/100).

Wadium w ww. wysokości  może być wniesione w następujących formach: w pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego nr rachunku :PKO BP O/Piła 17 1020 3844 0000 1802 0054 9816 na poleceniu przelewu należy zamieścić tytuł postępowania

 „Wadium – pisemny przetarg  nieograniczony  na SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABYTKOWEJ   

 W  GRABÓWNIE”                            

lub w formie gwarancji bankowej w kasie siedziby Sprzedającego w terminie do dnia 24.06.2019 r. godz. 10.00. Wadium   wniesione  w  formie  gwarancji bankowej  przez  uczestnika  przetargu,  podlega  zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia.              

Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

 

2. Złożenie programu użytkowego dla obiektu zabytkowego zaopiniowanego przez  Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zaopiniowany  program użytkowy będzie podstawą do przyjęcia lub odrzucenia oferty.

Szczegółowe warunki udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym określa   INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW .

INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW została  umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Nadleśnictwa  Kaczory https://bip.lasy.gov.pl/pl./bip/dg/rdlp_pila/nadl_kaczory/ oraz na tablicy ogłoszeń w   siedzibie  nadleśnictwa.                                                                      

 

I.                          Kryterium wyboru oferty:

1.         Kryterium oceny ofert stanowi : cena 100%.

2.        Zaoferowana cena musi przewyższać cenę wywoławczą.

 

II.         Termin i miejsce składania i otwarcia ofert.

Oferty należy składać na odpowiednim formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1   do INSTRUKCJI DLA OFERENTÓW, w sekretariacie siedziby Nadleśnictwa Kaczory  w  terminie  do dnia 24.06.2019 do godz. 11.30

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 12.00 w sali narad (pokój nr 5) w siedzibie  Zamawiającego.                                                                                                                             

Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana i zostanie odesłana oferentowi bez otwierania . Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieuszkodzonym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości.

Ofertę należy opisać w  następujący sposób: Pisemny przetarg nieograniczony na   sprzedaż  Zabytkowego Zespołu pałacowo-dworsko-parkowego w Grabównie  - nie otwierać do dnia 24.06.2019 r .godz. 12.00.

 

III.      Warunki zapłaty ceny nabycia nieruchomości.

1.Oferent, którego oferta jest najkorzystniejsza zobowiązany jest zapłacić całą cenę nieruchomości ustaloną w wyniku przetargu nie później  niż 2 dni przed wyznaczonym terminem podpisania aktu notarialnego (liczy się data wpływu do nadleśnictwa).

2.Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi Kupujący.

3.Nie stawienie się Nabywcy w nakazanym terminie do podpisania umowy spowoduje odstąpienie sprzedającego od zawarcia umowy.

4.Odstąpienie od zawarcia umowy w nakazanym terminie spowoduje utratę wadium na rzecz Sprzedającego.

 

IV.                      Informacja o sposobie porozumiewania się ze sprzedającym.

1.                         Kontakt ze Sprzedającym odbywa się pisemnie drogą listowną, mailową, faksem.

2.             Dodatkowe informacje uzyskać można w siedzibie Sprzedającego w dni robocze w godz. od  8.00 do 14.00 lub pod nr telefonu 067 2831 461; osobą upoważniona do kontaktu jest Pani  Anna Salas Arieta - Sekretarz Nadleśnictwa Kaczory .

V.                       Postanowienia końcowe.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania, bądź zamknięcia przetargu bez wybrania  

którejkolwiek z ofert bez konieczności podania przyczyn, informując o tym w sposób właściwy dla ogłoszenia przetargu.

 

 

Zatwierdził:

 

Nadleśniczy

Nadleśnictwa Kaczory

Tomasz Michnowicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Kaczory

 

 Kaczory, dnia 20 maja 2019 r.

S.2281.2.1.2019.AS

 

 

          Z A T W I E R D Z A M                                                                                                                       

       

 

             

  Nadleśniczy Nadleśnictwa Kaczory

 

 

Instrukcja

dla oferentów składających oferty

w pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości.

 

            Tomasz Michnowicz

 

PRZEDMIOT PRZETARGU:

 

Nieruchomość zabytkowa, zabudowana  będąca własnością Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych  Nadleśnictwa Kaczory”.

 

 1. Opis przedmiotu sprzedaży: zespół pałacowo-dworsko-parkowy położony w miejscowości Grabówno, gm. Miasteczko Krajeńskie, powiat pilski obejmujący działkę oznaczoną nr 8168/16 o obszarze 1,7060 ha oraz udział w części 160460/179751 we współwłasności działki nr 660 o obszarze 0,0040 ha zabudowanej biologiczną, przydomową oczyszczalnia ścieków (nieruchomość nie znajduje się w rejestrze zabytków).

 

 1. Zespół pałacowo-dworsko-parkowy wpisany jest do księgi A rejestru zabytków Województwa Wielkopolskiego pod numerem  270/Wlkp/A

(decyzja Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków z dnia 16 stycznia 2006 roku).

 

 

 Sporządził:

 Anna Salas Arieta

 

Kaczory – 2019 r.

 

 1. Informacja ogólne.

 

Sprzedający:

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne                                 Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Kaczory

reprezentowane przez

Tomasza Michnowicza - Nadleśniczego

siedziba Nadleśnictwa

 1. Kościelna 17

64-810 Kaczory

tel. (067) 28 31 461, fax. (067) 28 31 461

województwo wielkopolskie

powiat pilski

 

 1. Tryb udzielania zamówienia

 

 1. Sprzedaż prowadzona jest na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 28  

września 1991 roku o lasach ( Dz. U. z 2017 r, poz. 788), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia  20 kwietnia 2007 r (Dz.U. z 2007 r. Nr 78 poz. 532) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego  oraz sposobu i warunków przeprowadzenia negocjacji  cenowej w przypadku sprzedaży lasów , gruntów  i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych oraz ustawy z dnia 21.08.1997 (Dz.U. z 2010 r  Nr 102 poz. 651)         o gospodarce nieruchomościami art. 68 ust.3.  

 1. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje Komisja Przetargowa,   

      zwana dalej Komisją , powołaną przez Nadleśniczego Nadleśnictwa.

 1. Nadleśniczy może z ważnych powodów odwołać ogłoszony przetarg , informując       o tym niezwłocznie w formach wskazanych dla ogłoszenia w przetargu.
 1. Stan prawny nieruchomości:
 1. Nieruchomość znajduje się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego, Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Kaczory.
 2. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej KW PO2H/00017193/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chodzieży, Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Wyrzysku.

Nieruchomość nie jest obciążona tytułem egzekucyjnym ani  żadnym ograniczonym prawem rzeczowym.

Nieruchomość wolna jest od wszelkich zobowiązań.

Do nieruchomości nie zgłoszono roszczeń.

 1. Nadleśnictwo Kaczory posiada zgodę Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych  z  dnia 06.08.2013r. (Zn.spr. ZS-T-2201-92-2/13) na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości.                                
 2. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w księdze A rejestru zabytków Województwa Wielkopolskiego pod numerem 270/Wlkp/A (decyzja Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków z dnia 16 stycznia 2006 r roku). Zapis  z rejestru zabytków : „park, dwór oraz pałac”.
 3. Nadleśnictwo Kaczory uzyskało opinię właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na sprzedaż (w załączeniu).
 4. Opis przedmiotu sprzedaży.

Przedmiotem sprzedaży  jest:

 1. Zespół pałacowo-dworsko-parkowy położony w miejscowości Grabówno,
 2. Miasteczko Krajeńskie, powiat pilski obejmujący działkę oznaczoną nr 8168/16 o obszarze 1,7060 ha. Zespół pałacowo - dworsko - parkowy wpisany jest do rejestru zabytków  województwa wielkopolskiego pod numerem  270/Wlkp/A

(decyzja Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków z dnia 16 stycznia 2006 roku).

Opis  użytków  dla działki 8168/16 wg. ewidencji gruntów:

 • grunty orne        R IV A  o pow.  0,3000 ha
 • inne tereny       Bi          o pow.  0,3100 ha
 • tereny rekreacyjno-wypoczynkowe  Bz         o pow.  1,0960 ha

 łącznie 1,7060 ha.

Nieruchomość posiada następujące urządzenia infrastruktury technicznej:

 • przyłącze energetyczne ,
 • przyłącze wodociągowe,
 • przyłącze gazowe.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Nieruchomość zabudowana jest:

Budynkiem pałacu (nr inw.165/159);

typ architektoniczny: duża willa w stylu eklektycznym  właściwym dla środowiska ziemiańskiego. Pałac jest budynkiem piętrowym w  korpusie głównym , z dwukondygnacyjną wnęką w elewacji frontowej na osi i  parterowymi częściami (skrzydłami) bocznymi. Nad korpusem głównym dach   czterospadowy o niewielkich spadkach , nad częściami bocznymi dachy płaskie jednospadowe. Konstrukcja dachu drewniana, płatwiowo-kleszczowa              z mieczami i zastrzałami.  Ściany murowane z cegły.  Stropy nad  piwnicami łukowe .  Stropy

międzykondygnacyjne belkowe drewniane z podsufitką Stolarka okienna i drzwiowa  drewniana (w dużym stopniu pierwotna ). Powstanie obiektu datuje się na II połowę XIX wieku. Budynek jest wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i c.o. Budynek otoczony jest parkiem dworskim. Park ma charakter krajobrazowy. Drzewostan założony został głównie z rodzimych gatunków drzew liściastych, wśród których dominują lipy, klony i buki. W parku zachowały się częściowo zatarte ale o dających rozpoznać się konturach aleje. Drzewostan pielęgnowany był w podstawowym zakresie i nie był odtwarzany.

Dane techniczne pałacu:

 • Powierzchnia zabudowy: 492,90 m2
 • Powierzchnia użytkowa:    834,00 m2
 • Powierzchnia całkowita: 1 433,00 m2
 • Kubatura;    4 051,42 m3

 Budynkiem gospodarczym (nr inw. 183/171);

Budynek 1- kondygnacyjny, murowany z cegły i kamienia na zaprawie cementowo wapiennej, dach dwuspadowy, konstrukcji drewnianej, kryty dachówką.    Funkcja: budynek gospodarczo- inwentarski oraz piwnica zagłębiona w ziemi murowana z cegły.

Dane techniczne:

 • Powierzchnia zabudowy: 195,05  m2
 • Powierzchnia użytkowa: 171,60  m2
 • Kubatura:          454,74 m3

 

 1. Udział w części 160460/179751we współwłasności działki nr 660 o obszarze 0,0040 ha zabudowanej przydomową biologiczną oczyszczalnią ścieków oznaczoną nr inw. 211/1333  (nieruchomość nie znajduje się w rejestrze zabytków).

III. Cena nieruchomości.

 

 1. Wartość nieruchomości została ustalona na kwotę netto: 611 098,00 zł               

      (słownie: pięćset osiemdziesiąt  siedem tysięcy złotych 00/100).

       na którą składa się:

 1. cena nieruchomości zabytkowej: 587 000,00 zł                                                

       (słownie: pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy  złotych 00/100)

 1. cena udziału we współwłasności  działki  o nr 660 :  24 098,00 zł                               

       (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesiąt osiem złotych  00/100).

 1. Do ww. ceny należy doliczyć obowiązujący podatek VAT (dotyczy udziału we współwłasności działki ).
 1. Sprzedający dopuszcza następujący sposób zapłaty:
 • 100% w dniu podpisania umowy kupna-sprzedaży.

 

 1. Nabywca obowiązany będzie uiścić cenę sprzedaży w pieniądzu, na dwa dni przed zawarciem umowy sprzedaży, przelewem na konto Nadleśnictwa Kaczory                           PKO BP O/Piła nr rachunku  17 1020 3844 0000 1802 0054 9816.

 

 1. Warunki uprawniające do występowania w przetargu
 2. Wpłacenie wadium w wysokości 122 219,00 zł.

(słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące dwieście dziewiętnaście złotych  00/100).

 1. Zobowiązanie w formie pisemnej do wypełnienia wytycznych konserwatorskich określonych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wytyczne konserwatorskie  zawiera  Załącznik  nr 2 do  „Instrukcji dla oferentów”.
 2. Opracowanie programu użytkowego dla zabytkowego zespołu pałacowo-dworsko-parkowego w Grabównie  wraz z harmonogramem prac remontowych     i konserwatorskich, który będzie uwzględniał przyszły sposób wykorzystania nieruchomości  zgodny z zasadami ochrony zabytków.                                                             Program użytkowy  należy uzgodnić z Kierownikiem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Pile (ul. Śniadeckich 46 , 64-920 Piła).                                                                                                                   Uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia zaopiniowanego  przez Konserwatora Zabytków programu użytkowego.

 

     Brak spełnienia ww. warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

 

 1. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.
 2. W przypadku gdy osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą należy dołączyć aktualną informację z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. W przypadku spółki cywilnej oryginał lub poświadczoną za zgodność                   z oryginałem przez notariusza kopię umowy spółki.
 4. W przypadku osoby prawnej należy dołączyć oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza kopię aktualnego (tj. wystawionego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia zgłoszenia do udziału w przetargu) odpisu właściwego rejestru, lub informację odpowiadającą aktualnemu odpisowi  z rejestru oraz dane osób /osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej.
 5. Spółki kapitałowe obowiązane są do przedstawienia uchwały wspólników bądź akcjonariuszy albo walnego zgromadzenia lub rady nadzorczej
 6. Wadium.

 

 1. Wadium.

Wadium w kwocie 122 219,00 zł  (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące dwieście dziewiętnaście  złotych 00/100) należy wnieść w formie:

 • pieniądza;
 • gwarancji bankowej

Wadium należy wnieść do kasy Nadleśnictwa Kaczory lub wpłacić przelewem na konto Nadleśnictwa Kaczory.

Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy PKO O/Piła nr rachunku: 17 1020 3844 0000 1802 0054 9816  z dopiskiem na blankiecie przelewu „Wadium - pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż NIERUCHOMOŚCI ZABYTKOWEJ W GRABÓWNIE”.

Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.

Warunek wniesienia wadium zostanie spełniony wówczas, jeżeli:

 • środki pieniężne znajdą się na w/w rachunku najpóźniej do godz. 10.00 w dniu przetargu,
 • w formie gwarancji bankowej , jeżeli zostaną zdeponowane w kasie nadleśnictwa w dniu przetargu do godz. 10.00.

 

 1. Zwrot wadium.

Wadium podlega zwrotowi w terminie 3 dni od dnia odwołania albo zamknięcia  przetargu.

 1. Utrata wadium.

Wadium ulegnie przepadkowi na rzecz sprzedającego w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika przetargu, którego ofertę wybrano.

 1. Zaliczenie wadium.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, przez którą rozumie się cenę nieruchomości ustaloną w wyniku przetargu, którą obowiązany jest on zapłacić.

Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.

 1. Zatrzymanie wadium.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie podanym                w zawiadomieniu o podpisaniu umowy sprzedaży, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

 1. Dokumenty i oświadczenia wymagane w przetargu na sprzedaż nieruchomości, sporządzenie oferty.

 

 1. Ofertę  należy  sporządzić  na   odpowiednim   formularzu  ofertowym,   stanowiącym  

    Załącznik nr 1 do „Instrukcji dla oferentów”.

 

 1. Do oferty należy załączyć następujące informacje, dokumenty i oświadczenia:
  • Wypełniony druk oferty w tym: imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres składającego ofertę wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru przedsiębiorców bądź aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarcze, zgodnie z zapisami rozdz. IV pkt. 5-8.
  • numery PESEL, NIP i REGON oferenta, o ile spoczywa na nim obowiązek ich uzyskania;
  • numer rachunku bankowego oferenta;
  • datę sporządzenia oferty;
  • oferowaną cenę za nieruchomość;
  • sposób proponowanego wykorzystania nieruchomości;
  • program użytkowy zagospodarowania „Zespołu pałacowo-dworsko-parkowego”  w Grabównie uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;
  • zobowiązanie do wykonania we wskazanym terminie prac remontowych wskazanych przez Konserwatora Zabytków;
  • oświadczenie, że oferent akceptuje sposób zapłaty ustalony przez Sprzedającego,
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym oraz dokumentacją formalno-prawną nieruchomości, a także warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzonego przetargu;
  • kopię lub oryginał dowodu wniesienia wadium.
 2. Sporządzenie oferty:
 • oferta powinna być napisana w języku polskim trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
 • Ofertę należy złożyć w kopercie opisanej następująco:

Nadleśnictwo Kaczory

 1. Kościelna 17

64-810 Kaczory

Oferta w postępowaniu na:

 „Sprzedaż zespołu pałacowo – dworsko - parkowego w Grabównie

„Nie otwierać przed dniem: 24.06.2019 r.  godz. 12.00”

 • Koperta oprócz opisu jw. winna zawierać w lewym górnym rogu nazwę i adres

                oferenta. Koperta zawierająca ofertę powinna być zamknięta i zabezpieczona  

                 przed otwarciem, bez uszkodzenia, gwarantująca zachowanie poufności jej treści  

                do czasu otwarcia.

 • Dokumenty sporządzone przez oferenta powinny być podpisane przez osobę uprawnioną.
 • Wszystkie kartki oferty powinny być ponumerowane i parafowane.
 • Oferta powinna być zabezpieczona w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty.
 • Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

 

VII. Odrzucenie oferty

 

Oferta zostanie odrzucona z następujących przyczyn:

 • Brak któregokolwiek z oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej Instrukcji.
 • Brak wymaganych podpisów na dokumentach załączonych do oferty;
 • Nieczytelność dokumentów tworzących ofertę, przeróbki i nieautoryzowane skreślenia w tekście dokumentacji ofertowej;
 • Brak potwierdzenia kopii dokumentów „za zgodność z oryginałem”.
 • Oferowana cena nabycia nieruchomości będzie poniżej ceny wywoławczej.

VIII. Osoba upoważniona do kontaktów.

 

Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest:

 • Anna Salas Arieta - tel. 0-67 283-14-61 w 330 w dni robocze w godzinach 900- 1400
 • Adres strony internetowej: pila.lasy.gov.pl/kaczory/

 

Obiekt można oglądać w terminie wcześniej uzgodnionym z osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami w dni robocze w godz. od  8°°do 14°°.

 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia  24 czerwca 2019 r. do godz. 11.30  na adres:

Nadleśnictwo Kaczory

 1. Kościelna 17

64-810 Kaczory

Sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 12.00 w Sali Narad w siedzibie Zamawiającego.

Otwarcie ofert jest jawne.

Podczas otwarcia ofert przewodniczący Komisji przetargowej odczyta:

1.Nazwisko ( nazwę) i adres oferenta;

2.Cenę nabycia nieruchomości w złotych.

Po zakończeniu otwarcia ofert, złożone oferty zostaną przeanalizowane pod względem formalnym przez Komisję przetargową powołaną przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Kaczory.

Oferty spełniające warunki określone w niniejszej Instrukcji zostaną zakwalifikowane do rozpatrywania.

Dla oferenta, który nie mógł przybyć na otwarcie ofert, na jego prośbę Komisja prześle zestawienie otwartych ofert.

Podczas otwarcia ofert, Komisja może żądać od oferentów udzielania wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.

 1. Ocena ofert.

 

 1. Złożone oferty komisja będzie oceniać na podstawie następujących kryteriów:
  • Cena za nieruchomość: 100%
 2. Ocena ofert odbywała się będzie w sposób następujący:
 • Kryterium „Cena”- oferta proponująca największą cenę otrzyma 100 pkt pozostałe oferty zostaną przeliczone proporcjonalnie w stosunku do oferty z najwyższą ceną wg wzoru:

pkt = …

gdzie:

   - proponowana cena oferty kolejnej

   - proponowana najwyższa cena oferty

1 pkt. odpowiada w punktacji końcowej 1 %

Komisja przetargowa wybierze ofertę najkorzystniejszą, która otrzyma największą ilość punktów zgodnie z przyjętym kryterium.

Z przebiegu przetargu zostanie sporządzony protokół , który podlega zatwierdzeniu przez Nadleśniczego.  

 

 1. Rozstrzygnięcie przetargu i zawiadomienie o wyborze oferty.

 

 1. Przetarg wygrywa ten oferent, który zaoferuje najwyższą cenę za nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu;
 2. W przypadku złożenia dwóch równorzędnych ofert, komisja przetargowa przeprowadzi licytację  pomiędzy  tymi  oferentami, którzy złożyli oferty równorzędne;
 3. Licytacja zostanie przeprowadzona w dniu następnym po złożeniu i otwarciu ofert;
 4. Zasady licytacji określa § 15 ust. 3 rozporządzenia;
 5. Informację o rozstrzygnięciu przetargu Sprzedający przekaże do publicznej wiadomości wywieszając na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz zamieszczając na stronie internetowej BIP Nadleśnictwa Kaczory.
 6. W ciągu 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu, sprzedający zawiadomi nabywcę o terminie i miejscu zawarcia umowy;
 7. Nabywca będzie związany ofertą do dnia zawarcia umowy;
 8. Za zakończenie przetargu uznaje się datę podpisania umowy;
 9. Nabywca ponosi wszelkie koszty związane z zawarciem notarialnej umowy sprzedaży (m.in. koszty notarialne , sądowe oraz podatki)
 10. Nie wstawienie się nabywcy w nakazanym terminie do podpisania umowy spowoduje odstąpienie sprzedającego od zawarcia umowy;
 11. Odstąpienie od zawarcia umowy w nakazanym terminie spowoduje utratę wadium na rzecz Sprzedającego.

XII. Postanowienia końcowe

 1. W razie nieuzasadnionego niestawienia się Nabywcy w wyznaczonym terminie i miejscu Sprzedający uzna, że Nabywca odstąpił od zamiaru nabycia nieruchomości.
 2. Czynności określone w treści niniejszej Instrukcji realizowane będą bezpośrednio i wyłącznie przez upoważnionych przedstawicieli Sprzedającego a z czynności tych sporządzony będzie protokół.
 3. Oferent we własnym zakresie i na własne ryzyko zapozna się ze stanem prawnym i fizycznym nieruchomości, co wyłącza odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie przetargu aż do momentu zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości. Oferentom nie przysługuje w takim przypadku prawo podnoszenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

 

 

W załączeniu:

 

 1. Zał. nr 1 - Formularz ofertowy (druk).
 2. Zał. nr 2 - Wytyczne konserwatorskie dotyczące obiektów zabytkowych określone przez

    Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Zn.spr.PoWN.6617.1.2012

    5173,6352,1,2012 r (skan).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

                                                        Załącznik nr 1

 • Formularz ofertowy
 •                        do:      
 • Nadleśnictwo Kaczory
 1. Kościelna 17
 •  64-810 Kaczory
 • OFERTA
 • w odpowiedzi na ogłoszenie przetargowe dotyczące pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabytkowej w Grabównie 2281.2.1.2019.AS
 • składam ofertę na:

zakup nieruchomości zabytkowej pn. Zespół-pałacowo-dworsko-parkowy w miejscowości Grabówno, działka 8168/16

wraz z udziałem we współwłasności działki 660                                                                     na podstawie

art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 12 poz. 59 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 78 poz. 532) oraz ustawy z dnia 21.08.1997 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651) o gospodarce nieruchomościami art. 68 ust. 3.

 

DANE OFERENTA:

Nazwa / Imię i nazwisko ....................................................................................................................................................

…….............................................................................................................................................

Adres / siedziba  ....................................................................................................................................................

Numer telefonu...........................................................................................................................

NIP.......................................REGON[1]......................................PESEL.......................................

Nr rachunku bankowego oferenta: .............................................................................................

 

Oferta cenowa netto: ………………………………………..………………………………….……..

 Słownie: (......................................................................................................................................................................................................................................................................................................)

 

Sposób proponowanego wykorzystania nieruchomości   …………………………………………                   ....................................................................................................................................................

 

Oświadczam, że:

 • zapoznałem się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 • zapoznałem się z opisem oraz stanem nieruchomości i nie wnoszę zastrzeżeń,
 • posiadam zdolność płatniczą, gwarantującą terminowe regulowanie zobowiązania Sprzedającemu,
 • wyrażam zgodę na gromadzenie oraz przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzanego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa kaczory, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r (Dz.U.2016 poz.2135,  z późniejszymi zmianami).

Do oferty załączam/my:

 • Program użytkowy wraz z harmonogramem prac remontowych i konserwatorskich dla zabytkowego zespołu pałacowo – parkowego w Grabównie.
 • .........................................................................................................................................
 • .........................................................................................................................................
 • .........................................................................................................................................
 • ……………………………………………………………………………………………………

 

 

 

Data sporządzenia oferty:

 

....................................................... dn.   ……………..  2019 r.

                                                                                              

 

                                                                                             ............................................................                                     

                                                                                      Pieczątka i podpis/podpis Oferenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

 

Wytyczne konserwatorskie dotyczące obiektów zabytkowych określone przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków –

 

Pismo z dnia 08.10.2012 r. Zn. spr. Po.WN.6617.1.2012 5173, 6352.1.2012  (skan).

 

* dotyczy Firm