1. Nowiny
  2. Komunikaty
  3. Wisłok Środkowy - obwieszczenie
Wróć do listy komunikatów

Wisłok Środkowy - obwieszczenie

O B W I E S Z C Z E N I E

W związku z realizacją projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn. „Opracowanie Planów Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000” współfinansowanego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działając na podstawie art. 28 ust. 3 i 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 t.j.), w związku
z art. 39 ust. 1 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

Z A W I A D A M I A,

o przystąpieniu do opracowywania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wisłok Środkowy z Dopływami PLH180030 w częściach leżących poza gruntami Lasów Państwowych, położonego w województwie podkarpackim, powiecie brzozowski, gminach: Domaradz, Haczów; powiecie Krosno, gminie Krosno; powiecie krośnieńskim, gminach: Korczyna, Krościeńko Wyżne, Rymanów, Wojaszówka; powiecie rzeszowskim, gminach: Boguchwała, Lubenia; pow. Rzeszów, gm. Rzeszów; powiecie sanockim, gminie Besko; powiecie strzyżowski, gminach: Czudec, Frysztak, Niebylec, Strzyżów, Wiśniowa.

Wykonawcą ww. projektu planu zadań ochronnych jest firma Usługi Ekologiczne Alojzy Przemyski, 28-340 Sędziszów, ul. Rajska 4, tel. 41-381-17-31, e-mail:
biuro@uslugi-ekologiczne.pl.

Plan Zadań Ochronnych jest narzędziem służącym skutecznej ochronie obszarów Natura 2000. Sporządzenie tego dokumentu ma na celu identyfikację zagrożeń, określenie celów i działań ochronnych, które pozwolą na utrzymanie i przywracanie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczone zostały te obszary, a także określenie kierunków i metod zagospodarowania terenu oraz prowadzenia gospodarki, w szczególności rolnej, leśnej i rybackiej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Metodyka sporządzania planu zadań ochronnych zakłada prowadzenie procesu planistycznego w sposób pozwalający wszystkim zainteresowanym stronom na aktywne uczestnictwo w jego tworzeniu. Z uwagi na to przewiduje się organizację serii spotkań z udziałem wszystkich osób zainteresowanych ochroną obszarów, jak również możliwość składania uwag i wniosków w ramach całego procesu tworzenia projektu planu zadań ochronnych.

Termin zakończenia prac nad projektem dokumentu upływa 15 listopada 2022 r.

Informacje o założeniach opracowywanego dokumentu, postępie prac, terminach planowanych spotkań oraz materiałach zgromadzonych w postępowaniu i możliwości zapoznania się z nimi uzyskać można:

- w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, pod numerem telefonu: (17) 785-00-44 wew. 666, 
e-mail: olimpia.bator.rzeszow@rdos.gov.pl lub krzysztof.cholewa.rzeszow@rdos.gov.pl.

- na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie w zakładce projektu pod adresem http://rzeszow.rdos.gov.pl/wislok-srodkowy-z-doplywami-plh180030.

Ponadto informacje na temat powstających dokumentów można otrzymać bezpośrednio od wykonawcy projektu planu.

 

Uwagi i wnioski dotyczące opracowywanego dokumentu można składać:

  • pisemnie na adres Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów,
  • faxem na nr: (17) 852-11-09,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres rzeszow@rdos.gov.pl,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
    w Rzeszowie.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

 

Obwieszczenie podlega publikacji w prasie lokalnej i podaniu do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty:

  • Urząd Gminy Wiśniowa, Wiśniowa 150, 38-124 Wiśniowa; Urząd Gminy w Wojaszówce, Wojaszówka 115, 38-471 Wojaszówka; Urząd Gminy i Miasta w Strzyżowie, ul. Przecławczyka 5, 38-100 Strzyżów; Urząd Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno; Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów; Urząd Miejski w Boguchwale, ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała; Urząd Gminy Frysztak, ul. Ks. Blajera 20, 38-130 Frysztak; Urząd Gminy w Czudcu, ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec; Urząd Gminy Niebylec, Niebylec 170, 38-114 Niebylec; Urząd Gminy Korczyna, ul. Rynek 18A, 38-420 Korczyna; Urząd Gminy Krościenko Wyżne, ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne; Urząd Gminy Rymanów, ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów; Urząd Gminy Domaradz, Domaradz 345, 36-230 Domaradz; Urząd Gminy Haczów, Haczów 573, 36-213 Haczów; Urząd Gminy Lubenia, Lubenia 131, 36-042 Lubenia; Gmina Besko, ul. Podkarpacka 5, 38-524 Besko;
  • Tablica ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, BIP.

 

 

 

 

p.o. ZASTĘPCY REGIONALNEGO DYREKTORA

OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

Antoni Pomykała

Regionalny Konserwator Przyrody w Rzeszowie