1. Nowiny
 2. Komunikaty
 3. ZARZĄD JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
Wróć do listy komunikatów

ZARZĄD JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

ZARZĄD JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

W JELENIEJ GÓRZE UL. RÓŻYCKIEGO 19

www.jsmjg.pl, tel. 75 76 74 832 do 34, fax 75 75 43 290

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót:

Malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych :

Zadanie nr 1 – budynki

 • Karłowicza 15 – klatka nr II
 • Karłowicza 41 – klatka nr I, II
 • Obr. Westerplatte 1 – klatka nr II

Zadanie nr 2 – budynki

 • Karłowicza 2           – klatka nr I, II
 • Karłowicza 3           – klatka nr IV, V
 • Karłowicza 4          –  klatka nr V, VI
 • Karłowicza 39         – klatka nr II, III
 • Moniuszki 2            – klatka nr I, II, III, IV

Zadanie nr 3 – budynki

 • Moniuszki 1       – klatka nr I
 • Moniuszki 3       – klatka nr I
 • Moniuszki 5       – klatka nr II
 • Moniuszki 10     – klatka nr I
 • Transportowa 24 - klatka nr I
 • Ptasia 12             – klatka nr I

Preferowany termin realizacji  do 20 grudnia 2021 r.

Oferent jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:

Zadanie nr 1 – 5 200,00  zł, Zadanie nr 2 –13 600,00 zł, Zadanie nr 3 –15 900,00 zł

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin Zamówień JSM.

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można pobierać w siedzibie Administracji „JEDYNKA” przy ul Różyckiego 19 w Jeleniej Górze tel. 75 752 57 21(wejście C) pok. nr 4 w godz .800-1400  lub pocztą od dnia 16.03.2021 r.   

(cena SIWZ  30,00 zł netto + 23 % VAT = 36,90 zł na konto JSM j.n.)

Oferty  należy składać  w zamkniętych kopertach z napisem „Malowanie klatek schodowych” zgodnie z procedurą podaną w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w sekretariacie Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Różyckiego 19, pok. nr 220,

do dnia  29.03.2021 r. do godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  29.03.2021 r.  o godz. 10:15

(Oferenci nie mogą brać udziału w części dotyczącej otwarcia i odczytania ofert ze względu na epidemię. Informację o złożonych ofertach Oferenci będą mogli uzyskać telefonicznie lub mailowo).

Wadium należy wpłacić w PLN przelewem bankowym na konto Spółdzielni w Banku Spółdzielczym w Kamiennej Górze nr 09 8395 0001 0023 3655 2000 0001.

Zarząd  JSM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub części.