1. Nowiny
  2. Komunikaty
  3. ZARZĄD JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W JELENIEJ...
Wróć do listy komunikatów

ZARZĄD JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W JELENIEJ GÓRZE

ZARZĄD JELENIOGÓRSKIEJ

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

W JELENIEJ GÓRZE UL. RÓŻYCKIEGO 19

www.jsmjg.pl, tel. 75 76 74 832 do 34, fax 75 75 43 290

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji obejmującej:

 

  1. Projekt hydroforni kontenerowej wraz z zasilaniem z sieci miejskiej (przyłącze) i unieczynnieniem istniejącego zasilania z hydroforni przy ul. Moniuszki 1 na potrzeby budynków przy ul. Moniuszki 5, 7 w Jeleniej Górze w zakresie obejmującym koncepcję oraz pozyskanie materiałów wyjściowych np warunków technicznych, danych dotyczących ciśnienia w sieci w punkcie wpięcia, warunków likwidacji kolizji jeżeli takie wystąpią itp. (mapa do celów projektowych nie stanowi materiału wyjściowego na etapie Koncepcji)
  2. Wykonanie ekspertyzy technicznej (pożarowo-budowlanej) i pozyskanie stanowiska Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w postępowaniu o udzielenie odstępstwa dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych  przy ul. Moniuszki 5, 7 w Jeleniej Górze,

Preferowany termin realizacji : do 31.07.2021 r.

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin Zamówień JSM.

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ )  można pobierać w siedzibie Administracji „JEDYNKA” przy ul Różyckiego 19 w Jeleniej Górze tel. 75 752 57 21(wejście C) pok. nr 5, nr 6 w godz .800-1400  ,  lub pocztą

od dnia 31.03.2021 r.

( cena SIWZ  30,00 zł netto + 23 % VAT = 36,90 zł. na konto JSM r-k w Banku Spółdzielczym w Kamiennej Górze nr  09 8395 0001 0023 3655 2000 0001)

 

Oferty  należy składać  w zamkniętych kopertach z napisem HYDROFORNIA  I EKSPERTYZA P.POŻ.”  zgodnie z procedurą podaną w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w sekretariacie Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Różyckiego 19,

 pok. nr 220,do dnia  15.04.2021 r. do godz. 10:00

 

Z uwagi na ograniczenia w okresie pandemii oferty należy wrzucić do skrzynki przy głównym wejściu do budynku JSM ul. Różyckiego 19 lub wysłać pocztą z odpowiednim wyprzedzeniem.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  15.04.2021 r.  o godz. 10:15

(Oferenci nie mogą brać udziału w otwarciu i odczytaniu ofert ze względu na epidemię )

 

Zarząd  JSM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub części.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferty  należy składać  w zamkniętych kopertach z napisem HYDROFORNIA  I EKSPERTYZA P.POŻ.”  zgodnie z procedurą podaną w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w sekretariacie Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Różyckiego 19, pok. nr 220,do dnia  16.02.2021 r. do godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  16.05.2020 r.  o godz. 11:00

( oferenci mogą brać udział w części dotyczącej  otwarcia i odczytania ofert )

Zarząd  JSM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub części.