1. Nowiny
  2. Komunikaty
  3. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Środzie Śląskiej ogłasza
Wróć do listy komunikatów

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Środzie Śląskiej ogłasza

Przetarg nieograniczony na wykonanie następujących robót:
1. Przedmiot przetargu: Montaż ściągów stalowych oraz stalowej konstrukcji wsporczej na ścianie szczytowej i klatce schodowej budynku mieszkalnego w Środzie Śląskiej przy ul. Wrocławskiej 59.
2. Data przetargu: 15.07.2020 (środa) godz. 11.00
3. Wadium na ww. roboty wynosi: - 6.000 zł
4.  Oferty na ww. roboty należy składać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Środzie Śląskiej, ul. Białoskórnicza 4, do dnia 14.07.2020 r. do godz. 14.00. Informacje można uzyskać pod numerem tel. 71 317 25 47, e-mail: spoldzielnia_srodaslaska@tlen.pl.
5.  Szczegółowe warunki przetargu, projekt naprawczy budynku, przedmiar robót można otrzymać w biurze Spółdzielni codziennie w godz. od 8.00 do 14.00 bądź drogą elektroniczną pod adresem spoldzielnia_srodaslaska@tlen.pl.
6.  Wadium należy wpłacić do dnia 14.07.2020 r. /wtorek/ do godz. 14.00 na podany niżej rachunek bankowy Spółdzielni Mieszkaniowej: BS w Środzie Śląskiej nr 16 9589 00030000 0420 2000 0010.
7. Zarząd zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.