Tarcza Antykryzysowa - jednoosobowe firmy

Artykuł sponsorowany
Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników

Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników (osoba samozatrudniona) może uzyskać dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów w wyniku pandemii koronawirusa. Działalność gospodarcza musi być prowadzona przez co najmniej rok poprzedzający dzień złożenia wniosku o dofinansowanie. Musi istnieć możliwość porównania dowolnych 2 kolejnych miesięcy przypadających w okresie między 1 stycznia 2020 r. a dniem złożenia wniosku, do 2 analogicznych miesięcy w 2019 r., aby wykazać spadek obrotów.

Wysokość wsparcia uzależniona jest od udokumentowanego spadku obrotów. W przypadku spadku obrotów o:

•co najmniej 30% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
•co najmniej 50% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
•co najmniej 80% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.

Minimalne wynagrodzenie w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w 2020 r. wynosi 2 600 zł.

Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych. Wsparcie może być przyznane na okres nie dłuższy niż trzy miesiące. Rada Ministrów może jednak, w drodze rozporządzenia, przedłużyć ten okres, biorąc pod uwagę okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych. Nie może mieć m.in. zaległości finansowych związanych z odprowadzaniem podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.

Wszelkie niezbędne dokumenty do pobrania oraz instrukcje wypełniania wniosków dostępne są na stronie Powiatowego Urzędu Pracy pod adresem: https://rzeszow.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/dofinansowanie.
Wypełnione dokumenty można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Praca.gov.pl lub osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie, w przeciągu 14 dni od ogłoszenia naboru wniosków.

Pożyczka w wysokości do 5 tys. zł ze środków Funduszu Pracy

Z niskooprocentowanej pożyczki w wysokości do 5 tys. zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej złotych mogą skorzystać przedsiębiorcy, który prowadzili działalność gospodarczą przed 1 kwietnia 2020 roku oraz w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie poniższe warunki:
1) zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników,
2)osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.
Z pożyczki mogą również skorzystać przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników. Pożyczka jest udzielana ze środków Funduszu Pracy za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie do wysokości 5 tys. zł, zaś jej oprocentowanie jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Co istotne, pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. We wniosku o umorzenie przedsiębiorca oświadcza pod rygorem odpowiedzialności karnej, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.
Przedsiębiorcy z obszaru miasta Rzeszowa mogą składać wnioski o pożyczkę osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie lub elektronicznie za pośrednictwem platformy www.praca.gov.pl. Dokumenty niezbędne do uzyskania pożyczki dostępne są pod adresem: https://rzeszow.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka

Zwolnienie ze składek ZUS na okres 3 miesięcy

Jednoosobowe firmy mają możliwość uzyskania zwolnienia w opłacaniu składek za okres 3 miesięcy: od marca do maja 2020 r. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Zwolnienie z opłacenia 100% należności za dany miesiąc dotyczy jednoosobowych firm, których właściciele wykonywali pozarolniczą działalność przed 1 kwietnia 2020 r., opłacali składki wyłącznie na własne ubezpieczenia i ich przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek, nie przekracza kwoty 15 681 zł, tj. 300 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020 r.

Należy pamiętać, aby złożyć wniosek RDZ do ZUS do dnia 30 czerwca 2020 roku. Należy również złożyć dokumenty rozliczeniowe za okres marzec – maj 2020 do 30 czerwca – chyba że zgodnie z przepisami firma jest zwolniona z ich składania.
Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znalazły się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 roku i nie regulowały należności, w tym składek na ZUS, jak również płatnicy, którzy korzystają z Ulgi na start.

Przepisy nie przewidują minimalnej i maksymalnej kwoty należności z tytułu składek, którą może objąć zwolnienie, z wyjątkiem osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących oraz duchownych, dla których obejmuje wyłącznie składki od najniższej podstawy ich wymiaru.

Wniosek RDZ wraz z instrukcją jego wypełniania oraz szczegółowe warunki, dotyczące możliwości skorzystanie z tej formy pomocy dostępne są pod adresem: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/2551396

Wniosek RDZ można składać drogą elektroniczną poprzez Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, osobiście w siedzibie ZUS (skrzynka Tarcza Antykryzysowa) lub za pośrednictwem poczty.

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

To świadczenie, które rekompensuje utratę przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej powstałą w skutek COVID-19. Świadczenie postojowe wypłacane jest w wysokości 2 080 zł albo 1 300 zł i może być wypłacane ponownie, ale nie więcej niż trzykrotnie. Ponowne przyznanie świadczenia postojowego będzie mogło nastąpić nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty po raz pierwszy tego świadczenia, pod warunkiem wykazania w oświadczeniu, że sytuacja materialna nie uległa poprawie.

Ze świadczenia mogą skorzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie prawa przedsiębiorców i innych przepisów prawa (łącznie z przedsiębiorcami korzystającymi z „Ulgi na start” oraz ulg w ramach „Małego ZUS plus), które miały postój w konsekwencji COVID-19.

Świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł otrzymasz jeśli:

•Rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r. i nie zawiesiłeś działalności, a przychód z miesiąca poprzedzającego miesiąc przed miesiącem, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe był o co najmniej 15 proc. niższy od przychodu, który uzyskałeś w miesiącu poprzedzającym.
•Rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r., ale zawiesiłeś ją po 31 stycznia 2020 r.
•Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
•Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.
Świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł otrzymasz, jeśli:
•Rozliczasz podatek kartą podatkową oraz jesteś zwolniony z opłacania podatku VAT.
•Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
•Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Świadczenie postojowe jest zwolnione z podatku dochodowego od przychodów.
Wnioski o świadczenie postojowe (RSP-D) należy składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony stan epidemii. Wniosek można przekazać drogą elektroniczną, osobiście (skrzynka Tarcza Antykryzysowa) oraz za pośrednictwem poczty.
Szczegółowe informacje oraz wniosek RSP-D dostępne są pod adresem: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/2551468

Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, niezatrudniający pracowników i będący płatnikami składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w celu zachowania płynności finansowej mają możliwość odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty należności z tytułu składek. Jeśli przedsiębiorca złoży wniosek w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub w okresie 30 dni od dnia odwołania wspomnianych stanów, opłata prolongacyjna nie zostanie naliczona za okres od 1 stycznia 2020 roku.

Poprawnie wypełniony wniosek RDU można złożyć drogą elektroniczną poprzez Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, osobiście w siedzibie ZUS (skrzynka Tarcza Antykryzysowa) lub za pośrednictwem poczty.
Więcej szczegółów na temat tej formy wsparcia, jak również wnioski RDU do pobrania dostępne pod adresem: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/ulga-w-oplacaniu-skladek-bez-oplaty-prolongacyjnej-odroczenie-terminu-platnosci-lub-rozlozenie-na-raty-naleznosci-z-tytulu-skladek/2551351

Pożyczki Płynnościowe z Programu Inteligentny Rozwój

Przedsiębiorcy samozatrudnieni mają możliwość ubiegania się o unijne pożyczki płynnościowe w wysokości 15 mln zł. Pożyczka płynnościowa pozwala sfinansować wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej. Daje możliwość opłacenia:

•wynagrodzenia pracowników (również ZUS, US), koszty personelu pracującego na terenie firmy, a będącego formalnie na liście płac podwykonawców,
•zobowiązań publiczno-prywatnych, handlowych, zaległych faktur, kosztów użytkowania infrastruktury,
•zakupu towarów,
•zobowiązań i nieopłaconych wydatków na dzień 1 lutego 2020 r.
Przedsiębiorca będzie mógł wziąć więcej niż jedną pożyczkę płynnościową, pod warunkiem, że ich łączna kwota nie przekracza 15 mln zł, a także:
•nie może przekroczyć 25% łącznego obrotu firmy w 2019 r. lub
dwukrotności rocznej kwoty wynagrodzeń wypłaconych przez przedsiębiorcę, włącznie z kosztami świadczeń pracowniczych oraz kosztami personelu,
•kwota pożyczki może być też uzależniona od obrotów firmy i wysokości wynagrodzeń pracowników – o szczegóły należy pytać instytucje finansujące.

Co ważne - pożyczki są bezkosztowe – przedsiębiorca spłaca tylko raty kapitałowe.

Szczegółowe informacje odnośnie pożyczek płynnościowych, jak również innych from wsparcia ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego dla mikro i małych firm można znaleźć pod adresem: https://www.bgk.pl/pakietpomocy/mikro-i-male-firmy/

Odroczenie należności podatkowych

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą aby nie utracić płynności finansowej mają możliwość odroczenia terminu płatności podatku, zaległości podatkowych oraz odsetek od niezapłaconych w terminie zaliczek na podatek.
W tym celu należy złożyć wniosek do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania.

Odroczenie spłaty czynszów dla przedsiębiorców wynajmujących lokale komunalne

Mikroprzedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w lokalach komunalnych w Rzeszowie, którzy zamknęli lokale w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. mogą starać się o odroczenie spłaty czynszu o 6 miesięcy. Mogą również ubiegać się o obniżenie czynszu do 80% w okresie trwania stanu epidemicznego. Przedsiębiorcy, którzy dobrowolnie zrezygnowali z prowadzenia działalności w lokalach komunalnych ze względu na zagrożenie zakażenia się i utracili całość lub część dochodów, mogą ubiegać się o obniżenie czynszu do 50%. Warunkiem uzyskania wsparcia jest udokumentowanie spadku dochodów (np. na podstawie raportów kasowych). Wnioski należy kierować na adres e-mail: [email protected]

Wszystkie sprawy są rozpatrywane w trybie indywidualnym. Szczegółowych informacji udziela Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa (tel. 17 875 46 95, 17 875 47 11).

Poza wyżej wymienionymi działaniami, przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z wielu innych form wsparcia w ramach przeciwdziałania skutkom koronawirusa, m.in.:

•możliwość zapłaty niższych zaliczek na podatek dochodowy
•możliwość uzyskania korzystniejszych warunków gwarancji de minimis z BGK
•czasowe wygaśnięcie umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy
•zawieszenie konieczności opłacania abonamentu i opłat audiowizualnych w czasie stanu epidemii
•możliwości odliczenia straty za rok 2020 od dochodu za 2019 rok
•możliwość zawieszenia biegu terminów procesowych i sądowych w okresie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na nowiny24.pl Nowiny 24
Dodaj ogłoszenie