Tarcza Antykryzysowa - małe firmy (do 50 pracowników)

Artykuł sponsorowany
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne

Małe firmy, które w wyniku pandemii koronawirusa odnotowały spadek obrotów mogą skorzystać z dofinansowania ze środków Funduszu Pracy na pokrycie części kosztów wynagrodzeń dla swoich pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Wysokość wsparcia uzależniona jest od wysokości spadku obrotów. W przypadku spadku obrotów o:

•co najmniej 30% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;
•co najmniej 50% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;
•co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika.

Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych. Co ważne, przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych. Przedsiębiorca nie może mieć m.in. zaległości finansowych związanych z odprowadzaniem podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r. Wniosek elektroniczny można złożyć za pośrednictwem portalu Praca.gov.pl lub osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Więcej szczegółów odnośnie tej formy wsparcia, jak również wszelkie niezbędne dokumenty dostępne są do pobrania pod adresem: https://rzeszow.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia

Dofinansowanie do pensji pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Małe firmy mają możliwość skorzystania z 3-miesięcznego dofinansowania wynagrodzenia swoich pracowników w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy oraz opłaty składek na ubezpieczenia społeczne.

Wsparcie jest udzielane małym firmom, które odnotowały spadek obrotów gospodarczych i zarazem nie spełniają przesłanek do ogłoszenia upadłości oraz nie zalegają w opłacaniu należności publiczno-prawnych do końca III kwartału 2019 roku.
Dofinansowanie obejmuje wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy w drodze porozumienia pomiędzy przedsiębiorcą a związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników.

W przypadku przestoju ekonomicznego możliwe jest uzyskanie dofinansowania do wynagrodzenia pracownika w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia; w przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy jest możliwe uzyskania dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika do połowy jego wynagrodzenia, jednakże nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia według wskaźnika GUS.

Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych. Wsparcie może być przyznane na okres nie dłuższy niż trzy miesiące (Rada Ministrów może jednak, w drodze rozporządzenia, przedłużyć ten okres, biorąc pod uwagę okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane).
Co ważne, przedsiębiorstwo nie może otrzymać dofinansowania z tego samego tytułu na tych samych pracowników z innych środków publicznych. Szczegółowe informacje oraz wszystkie niezbędne dokumenty dostępne są pod adresem: https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/swiadczenia.

Kompletną dokumentację należy składać drogą elektroniczną poprzez platformę Praca.gov.pl lub osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

To świadczenie, które rekompensuje utratę przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej powstałą w skutek COVID-19. Świadczenie postojowe wypłacane jest w wysokości 2 080 zł albo 1 300 zł i może być wypłacane ponownie, ale nie więcej niż trzykrotnie. Ponowne przyznanie świadczenia postojowego będzie mogło nastąpić nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty po raz pierwszy tego świadczenia, pod warunkiem wykazania w oświadczeniu, że sytuacja materialna nie uległa poprawie.

Ze świadczenia mogą skorzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie prawa przedsiębiorców i innych przepisów prawa (łącznie z przedsiębiorcami korzystającymi z „Ulgi na start” oraz ulg w ramach „Małego ZUS plus), które miały postój w konsekwencji COVID-19.

Przedsiębiorca otrzyma świadczenie postojowe w wysokości 2 080 zł jeśli:

•rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r. i nie zawiesił działalności, a przychód z miesiąca poprzedzającego miesiąc przed miesiącem, w którym złożył wniosek o świadczenie postojowe był o co najmniej 15 proc. niższy od przychodu, który uzyskał w miesiącu poprzedzającym
•rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r., ale zawiesił ją po 31 stycznia 2020 r.
•nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
•mieszka na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Wnioski o świadczenie postojowe (RSP-D) mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony stan epidemii. Wniosek można przekazać drogą elektroniczną, osobiście (skrzynka Tarcza Antykryzysowa) oraz za pośrednictwem poczty.

Szczegółowe informacje oraz wniosek RSP-D dostępne są pod adresem: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/2551468

Zwolnienie ze składek ZUS na okres 3 miesięcy

Małe przedsiębiorstwa mają możliwość uzyskania zwolnienia w opłacaniu składek za okres 3 miesięcy: od marca do maja 2020 r. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Zwolnienie z opłacenia 50% należności za dany miesiąc dotyczy małych firm, które:

1)prowadziły działalność przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosiły do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych,
2)prowadziły działalność w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosiły do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych,
3)prowadziły działalność w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosiły do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych.
Do liczby ubezpieczonych nie wlicza się pracowników młodocianych.

Należy pamiętać, aby złożyć wniosek RDZ do ZUS do dnia 30 czerwca 2020 r. Należy również złożyć dokumenty rozliczeniowe za okres marzec – maj 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. – chyba że zgodnie z przepisami mała firma jest zwolniona z ich składania.
Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znalazły się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek na ZUS, jak również płatnicy, którzy korzystają z „Ulgi na start”.

Wniosek RDZ wraz z instrukcją jego wypełniania oraz szczegółowe warunki, dotyczące możliwości skorzystanie z tej formy pomocy dostępne są pod adresem: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/2551396

Wniosek RDZ można składać drogą elektroniczną poprzez Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, osobiście w siedzibie ZUS (skrzynka Tarcza Antykryzysowa) lub za pośrednictwem poczty.

Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i będący płatnikami składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w celu zachowania płynności finansowej mają możliwość odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty należności z tytułu składek. Jeśli przedsiębiorca złoży wniosek w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub w okresie 30 dni od dnia odwołania wspomnianych stanów, opłata prolongacyjna nie zostanie naliczona za okres od 1 stycznia 2020 roku.
Poprawnie wypełniony wniosek RDU można złożyć drogą elektroniczną poprzez Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, osobiście w siedzibie ZUS (skrzynka Tarcza Antykryzysowa) lub za pośrednictwem poczty.

Więcej szczegółów na temat tej formy wsparcia, jak również wnioski RDU do pobrania dostępne są pod adresem: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/ulga-w-oplacaniu-skladek-bez-oplaty-prolongacyjnej-odroczenie-terminu-platnosci-lub-rozlozenie-na-raty-naleznosci-z-tytulu-skladek/2551351

Odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę w opłacaniu składek za okres od stycznia 2020 roku

Aby skorzystać z ulgi za zwłokę w opłacaniu składek od stycznia 2020 roku małe przedsiębiorstwo musi być płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Nie ma znaczenie od kiedy prowadzona jest działalność gospodarcza, nie ma również znaczenia wielkość firmy. Odstąpienie od pobierania odsetek jest możliwe w sytuacji, gdy składki już zostały opłacone, ale po ustawowym terminie płatności i w związku z tym powstały odsetki.

W celu odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę dla należności za okres od stycznia 2020 roku należy opłacić należność główną i złożyć wniosek o odstąpienie od odsetek (wniosek RDO). Wniosek można złożyć drogą elektroniczną poprzez Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, osobiście w siedzibie ZUS (skrzynka Tarcza Antykryzysowa) lub za pośrednictwem poczty. Skorzystanie z ulgi nie wyklucza możliwości korzystania z innych form wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Szczegółowe informacje dotyczące powyższej formy wsparcia dostępne są pod adresem: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/odstapienie-od-pobierania-odsetek-za-zwloke-dla-naleznosci-za-okres-od-stycznia-2020-r_/2562465

Tarcza Finansowa Polskiego Funduszy Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm

Tarcza Finansowa PFR to narzędzie, umożliwiające małym i średnim przedsiębiorcom uzyskanie finansowania na preferencyjnych warunkach. Finansowanie opiera się na niskooprocentowanych subwencjach finansowych, dostępnych w bankach komercyjnych i spółdzielczych, które przystąpiły do programu. Dofinansowanie jest częściowo bezzwrotne i ma za zadanie zapewnienie przedsiębiorstwom zachowanie płynności i stabilności finansowej w związku ze skutkami pandemii COVID-19.

Wysokość wsparcia zależy od spadku obrotów oraz spadku przychodów małej lub średniej firmy na skutek pandemii.

Obliczenie kwoty subwencji dla MŚP:

•4% przychodu ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy dla firm, które w wyniku pandemii straciły między 25 (włącznie) a 50% przychodów ze sprzedaży;
•6% przychodu ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy dla firm, które w wyniku pandemii straciły między 50 (włącznie) a 75% przychodów ze sprzedaży;
•8% przychodu ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy dla firm, które w wyniku pandemii straciły 75% przychodów ze sprzedaży lub więcej.
Maksymalna kwota wsparcia wynosi 3,5 mln zł.
Środki uzyskane w ramach Tarczy Finansowej PFR dla MŚP można przeznaczyć wyłącznie na pokrycie kosztów bieżącej działalności, w tym:
•pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników,
•kosztów zakupu towarów i materiałów,
•kosztów usług obcych,
•bieżących kosztów obsługi finansowania zewnętrznego,
•kosztów najmu (lub innych umów o podobnym charakterze) nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,
•wszelkich należności o charakterze publicznoprawnym,
•zakupu urządzeń i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego podmiotu (zakaz akwizycji).
Istnieje możliwość wykorzystania subwencji finansowej na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości subwencji finansowej. Obowiązuje zakaz przeznaczania środków z subwencji finansowej na płatności do właściciela, osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa.

Z Tarczy Finansowej PFR dla MŚP skorzystać mogą przedsiębiorcy spełniający poniższe warunki:

1.Przedsiębiorcy będący małymi lub średnimi przedsiębiorcami spełniający następujące kryteria:
•zatrudnia do 249 pracowników, z wyłączeniem właściciela,
•jego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR; przy czym:
– nie jest mikrofirmą
– nie jest beneficjentem programu rządowego Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm

2.Przedsiębiorcy, którzy odnotowują spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem lub analogicznym miesiącem ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19.

3.Przedsiębiorcy, którzy na dzień składania wniosku nie otworzyli likwidacji oraz wobec których na dzień składania wniosku nie zostało otwarte:
•postępowanie upadłościowe ani postępowanie restrukturyzacyjne.

4.Przedsiębiorca:
•który posiada rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
•który jest zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
•którego główny beneficjent rzeczywisty, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1) Ustawy AML nie posiada rezydencji podatkowej w tzw. rajach podatkowych w rozumieniu Konkluzji Rady UE w sprawie zrewidowanej listy państw nie współpracujących w celach podatkowych (2020/C 64/03). Odejście od tej zasady możliwe jest w sytuacji zobowiązania beneficjenta Programu i/lub jego głównego beneficjenta rzeczywistego do przeniesienia rezydencji podatkowej na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego w terminie do 9 miesięcy od dnia udzielenia finansowania w ramach Programu.

5.Przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.

6.Przedsiębiorca:
•nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień składania wniosku,
•nie zalega z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień składania wniosku, ale zalegał na dzień 31 grudnia 2019 r.
•nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r., ale zalega na dzień składania wniosku, przy czym:
– rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie
– zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, nie jest uznawane za zaległość.

7.Przedsiębiorca nie prowadzi działalności w zakresie:
•produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem wolności indywidualnych lub/oraz praw człowieka,
•działalności prowadzonej przez instytucje kredytowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, firmy inwestycyjne, instytucje pożyczkowe, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne i inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania oraz podmioty zarządzające aktywami, dostawców usług płatniczych oraz inne instytucje finansowe, a także agencje ratingowe,
•obszarów wątpliwych z powodów etyczno-moralnych.
Szczegółowy regulamin udzielania subwencji dostępny jest na stronie internetowej Polskiego Funduszy Rozwoju pod adresem: https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp.html#banki

Pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP

Małe przedsiębiorstwa mają możliwość skorzystania z pożyczki obrotowej na sfinansowanie wynagrodzeń swoich pracowników ze środków Agencji Rozwoju Przemysłu. Pożyczka jest przyznawana w oparciu o weryfikację luki płynnościowej na podstawie wyciągu z rachunku (potwierdzającym stan środków na poziomie „0 zł”) i analizy krótkiej płynności (analiza weryfikacyjna za pośrednictwem własnych zasobów lub za pośrednictwem agenta operacyjnego). Wraz z wnioskiem należy złożyć następujące dokumenty:

1.Sprawozdania finansowe za lata 2018-2019 (wraz z opinią biegłego rewidenta).
2.Informacje o zobowiązaniach finansowych bilansowych i pozabilansowych wraz z parametrami ich spłaty
3.Informacje o zatrudnieniu
4.Plan wpływów i wydatków najbliższych 12 miesięcy – przy wskazaniu przewidywanego ewentualnego ograniczenia działalności spowodowanego koronawirusem – w podziale na poszczególne kategorie wydatków (operacyjne – wynagrodzenia, składki ZUS/ paliwo, usługi obce: w tym dzierżawy/ najmy/ leasingi operacyjne/ serwis/ inne…, podatki, opłaty, pozostałe oraz finansowe: planowane spłaty leasingów finansowych i kredytów/pożyczek/ innych zobowiązań finansowych); wskazanie okresu na jaki zakładane jest ograniczenie działalności i niezbędne jest wsparcie płynności.
5.Dokumenty dotyczące proponowanych zabezpieczeń (w przypadku wyceny nieruchomości dopuszcza się przyjmowanie operatów szacunkowych nie starszych niż 24 miesiące od daty złożenia wniosku, zaś w przypadku maszyn i urządzeń dopuszcza się przyjęcie ich wartości księgowej netto wg stanu na max. dzień 31 grudnia 2019 roku i potwierdzenie ich wartości polisą ubezpieczeniową lub ich wyceny nie starszej niż 12 miesięcy od daty złożenia wniosku).
Wnioski, instrukcje oraz szczegółowe informacje dotyczące wypełniania wniosków dostępne są na stronie internetowej Agencji Rozwoju Przemysłu po adresem: https://www.arp-tarcza.pl/

Pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym

Małe przedsiębiorstwa, które mają deficyt w kapitale obrotowym i w roku 2019 osiągnęły ponad 4 mln zł obrotu mogą skorzystać z pożyczki obrotowej ze środków Agencji Rozwoju Przemysłu. Kwota pożyczki wynosi od 800 tys. do 5 mln zł, a okres finansowania – do 6 lat.

Wraz z wnioskiem należy złożyć następujące dokumenty:

1.Sprawozdania finansowe za lata 2018-2019 (wraz z opinią biegłego rewidenta).
2.Informacja o zobowiązaniach finansowych bilansowych i pozabilansowych wraz z parametrami ich spłaty (ew. z uwzględnieniem przewidywanych zmian w harmonogramach spłaty wraz informacją o ustanowionych zabezpieczeniach.
3.Informacja o zatrudnieniu – liczba osób/ etatów / forma zatrudnienia – na koniec 2019, na moment składania wniosku, planowana w okresie finansowania – informacja istotna przy szacowaniu zapotrzebowania na kapitał obrotowy (kwestie pracowników/ ew. zasiłków ZUS/płatności na rzecz działalności gospodarczych).
4.Plan wpływów i wydatków najbliższych 12 miesięcy – przy wskazaniu przewidywanego ewentualnego ograniczenia działalności spowodowanego koronawirusem – w podziale na poszczególne kategorie wydatków (operacyjne – wynagrodzenia, składki ZUS/ paliwo, usługi obce: w tym dzierżawy/ najmy/ leasingi operacyjne/ serwis/ inne…, podatki, opłaty, pozostałe oraz finansowe: planowane spłaty leasingów finansowych i kredytów/pożyczek/ innych zobowiązań finansowych); wskazanie okresu na jaki zakładane jest ograniczenie działalności i niezbędne jest wsparcie płynności.
5.Prognoza finansowa na kolejne lata finansowania (w tym prognoza uproszczona).
6.Dokumenty dotyczące proponowanych zabezpieczeń (w przypadku wyceny nieruchomości dopuszcza się przyjmowanie operatów szacunkowych nie starszych niż 24 miesiące od daty złożenia wniosku, zaś w przypadku maszyn i urządzeń dopuszcza się przyjęcie ich wartości księgowej netto wg stanu na max. 31 grudnia 2019 r. i potwierdzenie ich wartości polisą ubezpieczeniową lub ich wyceny nie starszej niż 12 miesięcy od daty złożenia wniosku).

Wnioski, instrukcje oraz szczegółowe informacje dotyczące wypełniania wniosków dostępne są na stronie internetowej Agencji Rozwoju Przemysłu po adresem: https://www.arp-tarcza.pl/

Pożyczki Płynnościowe z Programu Inteligentny Rozwój

Małe przedsiębiorstwa mają możliwość ubiegania się o unijne pożyczki płynnościowe w wysokości 15 mln zł. Pożyczka płynnościowa pozwala sfinansować wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej. Daje możliwość opłacenia:
•wynagrodzenia pracowników (również ZUS, US), koszty personelu pracującego na terenie firmy, a będącego formalnie na liście płac podwykonawców,
•zobowiązań publiczno-prywatnych, handlowych, zaległych faktur, kosztów użytkowania infrastruktury,
•zakupu towarów,
•zobowiązań i nieopłaconych wydatków na dzień 1 lutego 2020 r.
Przedsiębiorca będzie mógł wziąć więcej niż jedną pożyczkę płynnościową, pod warunkiem, że ich łączna kwota nie przekracza 15 mln zł, a także:
•nie może przekroczyć 25% łącznego obrotu firmy w 2019 r. lub
dwukrotności rocznej kwoty wynagrodzeń wypłaconych przez przedsiębiorcę, włącznie z kosztami świadczeń pracowniczych oraz kosztami personelu,
•kwota pożyczki może być też uzależniona od obrotów firmy i wysokości wynagrodzeń pracowników – o szczegóły należy pytać instytucje finansujące.

Co ważne - pożyczki są bezkosztowe – przedsiębiorca spłaca tylko raty kapitałowe.
Szczegółowe informacje odnośnie pożyczek płynnościowych, jak również innych from wsparcia ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego dla mikro i małych firm można znaleźć pod adresem: https://www.bgk.pl/pakietpomocy/mikro-i-male-firmy/

Odroczenie spłaty czynszów dla przedsiębiorców wynajmujących lokale komunalne

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w lokalach komunalnych w Rzeszowie, którzy zamknęli lokale w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. mogą starać się o odroczenie spłaty czynszu o 6 miesięcy. Mogą również ubiegać się o obniżenie czynszu do 80% w okresie trwania stanu epidemicznego. Przedsiębiorcy, którzy dobrowolnie zrezygnowali z prowadzenia działalności w lokalach komunalnych ze względu na zagrożenie zakażenia się i utracili całość lub część dochodów, mogą ubiegać się o obniżenie czynszu do 50%. Warunkiem uzyskania wsparcia jest udokumentowanie spadku dochodów (np. na podstawie raportów kasowych). Wnioski należy kierować na adres e-mail: bgm@bgm.erzeszow.pl.
Wszystkie sprawy są rozpatrywane w trybie indywidualnym. Szczegółowych informacji udziela Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa (tel. 17 875 46 95, 17 875 47 11).

Poza wymienionymi powyżej działaniami, małe firmy mają możliwość skorzystania z wielu innych form wsparcia w ramach przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19, m.in.:

•możliwość odroczenia należności podatkowych
•możliwość rozłożenia zaległości podatkowych na raty
•możliwość umorzenia zaległości podatkowych
•możliwość uzyskania korzystniejszych warunków gwarancji de minimis z Banku Gospodarstwa Krajowego
•czasowe wygaśnięcie umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy
•zawieszenie konieczności opłacania abonamentu i opłat audiowizualnych w czasie stanu epidemii
•ułatwienia w e-paragonach
•możliwość zawieszenia biegu terminów procesowych i sądowych w okresie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii
•ułatwienia w zakresie Prawa zamówień publicznych
•możliwość odroczenia płatności za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa lub gminy
•wstrzymanie administracyjnych postępowań egzekucyjnych

Dodaj ogłoszenie