Urząd Miasta Krosna. Dane kontaktowe, numery telefonów, godziny otwarcia

redakcja
Urząd Miasta Krosna
Urząd Miasta Krosna Google Street View
Najważniejsze informacje dotyczące Urzędu Miasta Krosna w jednym miejscu. Sprawdź adresy, numery telefonów i inne informacje kontaktowe. Dowiedz się jakie urzędowe sprawy załatwić w poszczególnych wydziałach.

Urząd Miasta Krosna - adresy, numery telefonów

Urząd Miasta Krosna mieści się w trzech budynkach. Budynek główny znajduje się przy ul Lwowskiej 28a, adresy dwóch pozostałych to Staszica 2 i Prochownia 4.

Godziny pracy Urzędu Miasta w Krośnie:

 • poniedziałek - 7.30 - 16.30
 • wtorek - czwartek - 7.30 - 15.30
 • piątek - 7.30 - 14.30

Poniżej znajdziecie wszelkie potrzebne dane: adresy pocztowe i mailowe oraz numery telefonów.
Urząd Miasta Krosna
ul. Lwowska 28 a
38-400 Krosno

telefon: 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
e-mail: [email protected]

Sekretariat Prezydenta Miasta Krosna
telefon: 13 474 36 25
fax: 13 474 36 24

Wydziały i Biura Urzędu Miasta Krosna:

Biuro Gospodarki Lokalowej

adres: ul. Lwowska 28a
e-mail: [email protected]
telefon: 13 474 31 20

zakres spraw:

 • prowadzenie rozliczeń w zakresie utrzymania zasobu lokalowego, zarządzanego przez TBS-PM Sp. z o.o. w Krośnie,
 • weryfikacja wniosków o najem lokali,
 • wydawanie skierowań do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, lokalu socjalnego,
 • nadzór nad obiektami przekazanymi jednostkom pomocniczym do korzystania,
 • organizowanie przetargów na najem lokali użytkowych,
 • wydawanie skierowań do zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego.
 • nadzór nad obiektami przekazanymi jednostkom pomocniczym do korzystania,
 • organizowanie przetargów na najem lokali użytkowych,
 • wydawanie skierowań do zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego.

Biuro Informatyki

adres: ul. Lwowska 28 a
telefon: 13 474 33 17

zakres spraw:

 • koordynowanie działań Urzędu w zakresie stosowanych rozwiązań teleinformatycznych,
 • rozwój systemów teleinformatycznych.

Biuro Nadzoru Finansowego

adres: ul. Lwowska 28a
telefon: 13 474 33 05

zakres spraw:

 • prowadzeniem kontroli finansowej w Urzędzie oraz w miejskich jednostkach organizacyjnych,
 • analizą działalności finansowej Urzędu,
 • opracowywaniem opinii i analiz na temat działalności finansowej miejskich jednostek organizacyjnych,
 • nadzorem właścicielskim nad spółkami w których Miasto posiada udziały,
 • współpracą z wydziałami Urzędu w zakresie analiz kontrolingowych,
 • współpraca z wydziałami Urzędu w zakresie kontroli podmiotów otrzymujących dotacje z budżetu Miasta.

Biuro Obsługi Finansowej

adres: ul. Lwowska 28 a
telefon: 13 474 36 21, 13 474 33 09, 13 474 33 12

zakres spraw:

 • prowadzenie spraw związanych z wypłatami na rzecz pracowników,
 • wypłaty dla osób fizycznych z tytułu zawartych umów zleceń, o dzieło,
 • wypłaty diet radnych Rady Miasta i przewodniczących zarządów jednostek pomocniczych Miasta Krosna,
 • bieżąca obsługa kasy Urzędu Miasta Krosna,
 • obsługa finansowo-księgowa MPKZP,
 • wypłaty dla osób fizycznych z tytułu zawartych umów zleceń, o dzieło,
 • wypłaty za prace społeczno-użyteczne.

Biuro Prawne

adres: ul. Lwowska 28 a
e-mail: [email protected]
telefony: 13 474 32 22, 13 47 432 23, 13 474 32 24

zakres spraw:

 • obsługa prawna Urzędu Miasta Krosna.

Biuro Rady Miasta

adres: ul. Staszica 2
e-mail: [email protected]
telefon: 13 474 36 10

zakres spraw:

 • organizacyjno-techniczne przygotowanie i obsługa sesji Rady Miasta Krosna,
 • obsługa Biura Przewodniczącego Rady Miasta Krosna,
 • współpraca z organami jednostek Pomocniczych Miasta.

Biuro Zamówień Publicznych

adres: ul. Lwowska 28 a
e-mail: [email protected]
telefon: 13 474 32 18

zakres spraw:

 • przeprowadzanie postępowań powyżej 30.000 euro,
 • rozstrzygnięcia/unieważnienia postępowań, ogłoszeń o wyborze najkorzystniejszej oferty, zwrotu wadium, terminu zawarcia umowy z Wykonawcą,
 • korespondencja z wykonawcami dot. procedury przetargowej – od momentu ogłoszenia postępowania do momentu wyłonienia wykonawcy/unieważnienia postępowania,
 • przewodniczenie Komisji Przetargowej w postępowaniach o wartości szacunkowej pow. 70.000 euro,
 • reprezentowanie Zamawiającego w postępowaniach odwoławczych.

Biuro Zarządzania Kryzysowego i Obronności

adres: ul. Lwowska 28 a
e-mail: [email protected]
telefony: 13 474 31 05

zakres spraw:

 • rozpatrywanie wniosków oraz przygotowanie projektów decyzji na organizację imprez masowych oraz zgromadzeń publicznych,
 • planowanie działań na rzecz podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uzupełniania mobilizacyjnego,
 • zapewnienie stałej aktualności „Planu operacyjnego funkcjonowania miasta Krosna w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”,
 • sporządzanie list dla osób podlegających kwalifikacji wojskowej oraz zapewnienie warunków do realizacji zadań przez Powiatową Komisję Lekarską,
 • realizacja zadań wynikających z przepisów o ochronie informacji niejawnych,
 • opiniowanie planów działania podmiotów zobowiązanych do realizacji zadań Obrony Cywilnej,
 • organizowanie szkoleń oraz ćwiczeń dla członków formacji Obrony Cywilnej,
 • utrzymanie w stałej aktualności ,,Miejskiego Planu Obrony Cywilnej”,
 • nadzór nad realizacją zadań obrony cywilnej przez jednostki zobowiązane do ich realizacji,
 • utrzymanie w stałej sprawności sprzętu stanowiącego wyposażenie formacji Obrony Cywilnej, systemów łączności na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz ostrzegania i alarmowania ludności,
 • zapewnienie umundurowania oraz wyposażania technicznego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,
 • wydawanie i rozliczanie kart drogowych pojazdów, sprzętu pożarniczego oraz naliczanie równoważnika pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Biuro Zarządzania Należnościami i VAT

adres: ul. Lwowska 28 a
telefony: 13 474 32 13, 13 474 32 05

zakres spraw:

 • rozliczanie podatku VAT,
 • realizacja zadań z zakresu windykacji polubownej w celu odzyskania należności pieniężnych,
 • realizacja zadań z zakresu windykacji polubownej w celu odzyskania należności pieniężnych opłata dodatkowa i mandaty,
 • prowadzenie monitoringu spływu istniejących należności,
 • inicjowanie i monitorowanie administracyjnych postępowań egzekucyjnych.

Wydział Budżetowo-Finansowy

adres: ul. Lwowska 28 a
telefony: 13 474 33 18, 13 47 433 19

zakres spraw:

 • opracowywanie projektu budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna,
 • opracowywanie projektów zmian w uchwale budżetowej oraz w WPF,
 • informacja o stanie mienia komunalnego,
 • analiza sytuacji finansowej Miasta Krosna i zarządzanie jej płynnością,
 • analizy możliwości zaciągania kredytów, pożyczek i innych zobowiązań finansowych oraz ich spłat,
 • opracowanie projektu uchwały budżetowej budżetu Miasta Krosna,
 • wprowadzanie zmian w budżecie Miasta Krosna,
 • opracowanie półrocznej informacji z wykonania budżetu oraz z rocznego sprawozdania z wykonania budżetu,
 • przygotowanie informacji o stanie mienia komunalnego,
 • opracowywanie informacji o wykonaniu budżetu do publikacji w BIP.
 • obsługa płatności Gminy Miasta Krosna na rzecz kontrahentów wynikająca z zawartych umów.

Wydział Drogownictwa

adres: ul. Staszica 2 (I piętro)
e-mail: [email protected]
telefony: 13 474 36 16, 13 474 36 17, 13 47 436 18, 13 47 436 19

zakres spraw:

 • przygotowywanie postępowań przetargowych,
 • przygotowywanie umów na projekty i roboty drogowe.
 • prowadzenie spraw związanych z umieszczeniem reklam w pasie drogowym,
 • prowadzenie spraw związanych z dzierżawą pasa drogowego,
 • wydawanie abonamentów zerowych,
 • nadzorowanie i prowadzenie inwestycji drogowych,
 • prowadzenie spraw związanych z inżynierią ruchu (oznakowanie i sygnalizacja świetlna),
 • nadzór nad robotami remontowymi prowadzonymi na jezdniach i chodnikach,
 • prowadzenie spraw związanych z odszkodowaniami dotyczącymi szkód powstałych na drogach publicznych,
 • prowadzenie spraw związanych z opłatami parkingowymi,
 • rozliczanie wpływów z parkometrów,
 • przygotowywanie dokumentów dla sporządzenia tytułów komorniczych.
 • wydawanie pozwoleń na przejazd pojazdów ponadnormatywnych,
 • prowadzenie ewidencji dróg i mostów,
 • wykonywanie objazdów dróg,
 • prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą materiałów rozbiórkowych.

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krosna

adres: ul. Lwowska 28 a
e-mail: [email protected]
telefony: 13 47 433 24, 13 474 33 27

zakres spraw:

 • nadzorowanie remontów i inwestycji prowadzonych przez podległe jednostki,
 • nadzorowanie stanu technicznego i bieżącego utrzymania obiektów oświatowych oraz gospodarowania mieniem, w tym analiza umów najmu i użyczenia zawieranych przez jednostki,
 • współpraca z jednostkami oświatowymi i innymi podmiotami w zakresie pozyskiwania i obsługi środków unijnych, rządowych oraz pochodzących z innych źródeł,
 • nadzorowanie działań profilaktycznych.
 • koordynacja działań związanych z dowozem dzieci i młodzieży do szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,
 • koordynowanie i analiza umów najmu i użyczenia zawieranych przez jednostki oświatowe,
 • dofinansowanie dojazdów do szkół ponadpodstawowych - Program wyrównywania szans edukacyjnych,
 • miejskie inicjatywy społeczno-edukacyjne, w tym profilaktyka bezpieczeństwa.
 • prowadzenie spraw dotyczących pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych w Krośnie,
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją programów z zakresu profilaktyki zdrowotnej.
 • realizowanie zadań związanych z tworzeniem projektu i wykonywaniem budżetu miasta w zakresie oświaty,
 • analiza finansowych potrzeb miejskich jednostek organizacyjnych oświaty oraz monitoring wydatków jednostek oświatowych, w tym bieżąca analiza i monitoring bonu finansowego,
 • prowadzenie spraw dotyczących udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych,
 • obsługa systemu informacji oświatowej dla publicznych i niepublicznych jednostek organizacyjnych oświaty działających w mieście.

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

adres: ul. Lwowska 28 a
e-mail: [email protected]
telefony: 13 474 31 26, 13 474 31 16, 13 474 31 18, 13 474 31 24

zakres spraw:

 • organizowanie przetargów na obsługę geodezyjną UM,
 • uzgadnianie szczegółowych warunków wykonywania prac geodezyjnych,
 • weryfikacja i przyjmowanie operatów technicznych sporządzonych w wyniku prac geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pzgik),
 • kontrola i zatwierdzanie zawiadomień o prowadzeniu zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków (egib),
 • udzielanie informacji dotyczących pzgik oraz egib w zakresie: prowadzenia, dokonywania zmian, udostępniania materiałów aktualnych i archiwalnych, ogólnych zasad wykonywania prac geodezyjnych.
 • rozgraniczanie nieruchomości,
 • sprawy związane z ewidencją gruntów i budynków,
 • postępowania wyjaśniające w sprawie stanów prawnych nieruchomości, w tym;
 • sprawy uwłaszczeniowe,
 • sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami,
 • ewidencja gruntów - wprowadzanie zmian w części opisowej operatu ewidencji gruntów,
 • numeracja porządkowa nieruchomości,
 • nazewnictwo ulic, placów i obiektów infrastruktury miejskiej.
 • ochrona gruntów rolnych i leśnych,
 • naliczanie i aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów,
 • bonifikaty w opłatach za użytkowanie wieczyste,
 • przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • wywłaszczanie nieruchomości,
 • zwrot wywłaszczonych nieruchomości,
 • wydawanie zaświadczeń w sprawie wykreślenia z ksiąg wieczystych wpisów o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego.

Wydział Gospodarki Komunalnej

adres: ul. Staszica 2
e-mail: [email protected]
telefony: 13 474 36 65, 13 474 36 32, 13 474 36 29

zakres spraw:

 • utrzymanie czystości na zieleńcach,
 • koszenie traw w pasach drogowych ulic oraz na niezagospodarowanych działkach miejskich,
 • realizacja budżetu obywatelskiego i dotacji celowych,
 • nadzór nad cmentarzami komunalnymi,
 • planowanie i organizowanie publicznego transportu zbiorowego,
 • wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania,
 • nadzór nad pomnikami i miejscami pamięci,
 • utrzymanie czystości ulic i chodników,
 • zakup, montaż, opróżnianie koszy ulicznych,
 • nadzór nad miejskimi placami zabaw, boiskami sportowymi, siłowniami plenerowymi,
 • bieżące utrzymanie tablic i słupów ogłoszeniowych oraz ławek parkowych,
 • nadzór nad targowiskiem miejskim ul. Batorego w Krośnie,
 • nadzór nad eksploatacją kanalizacji deszczowej,
 • wydawanie warunków technicznych przyłączenia do kanalizacji deszczowej,
 • nadzór nad utrzymaniem i eksploatacją fontann i studni miejskich,
 • wszelkie działania związane z polityką energetyczną miasta,
 • wypełnianie obowiązków wynikających z ustawy Prawo Energetyczne,
 • utrzymanie oświetlenia ulicznego,
 • nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
 • naliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • wydawanie decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • realizacja działań kontrolnych w zakresie zgodności danych zawartych w deklaracjach ze stanem faktycznym.

Wydział Inwestycji

adres: ul. Lwowska 28 a
e-mail: [email protected]
telefony: 13 474 32 08, 13 474 32 06, 13 474 32 09, 13 474 32 10, 13 474 32 11

zakres spraw:

 • przygotowanie i rozliczanie inwestycji,
 • przygotowanie i realizacja inwestycji budowlanych,
 • przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie instalacji sanitarnych,
 • przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie sieci i instalacji elektrycznych.

Wydział Komunikacji i Transportu

adres: ul. Staszica 2 (parter)
e-mail: [email protected]
telefony: 13 474 37 11, 13 474 37 12, 13 474 37 13

zakres spraw:

 • wydawanie profili kandydata na kierowcę (pkk),
 • wydawanie i wymiana praw jazdy,
 • wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
 • cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdem silnikowym,
 • wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi,
 • wydawanie skierowań dla kierowców na badania lekarskie, psychologiczne lub egzamin sprawdzający.
 • rejestracja pojazdów,
 • przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdu,
 • wyrejestrowywanie pojazdów,
 • wpisywanie i wykreślanie adnotacji do dowodu rejestracyjnego (gaz, hak, VAT, inne),
 • zwrot zatrzymanych dowodów rejestracyjnych,
 • wydawanie zezwoleń, licencji i zaświadczeń z zakresu transportu drogowego osób i rzeczy,
 • nadzór nad przedsiębiorcami prowadzącymi transport drogowy osób i rzeczy,
 • udzielanie zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych stanowiących własność Gminy Miasto Krosno.
 • prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
 • wydawanie i cofanie uprawnień diagnostom,
 • nadzór nad stacjami kontroli pojazdów,
 • prowadzenie ewidencji wykładowców i instruktorów nauki jazdy,
 • prowadzenie ewidencji ośrodków szkolenia kierowców,
 • sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców.

Wydział Księgowości

adres: ul. Lwowska 28 a
telefony: 13 474 33 08, 13 474 33 23

Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miasta Krosna

adres: ul. Lwowska 28 a
e-mail: [email protected]
telefony: 13 474 33 34, 13 474 33 35

zakres spraw:

 • realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury,
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością miejskich jednostek organizacyjnych tj.: Muzeum Rzemiosła, Krośnieńską Biblioteką Publiczną, Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza, Biurem Wystaw Artystycznych,
 • wykonywanie kontroli zarządczej sposobu realizacji celów i zadań przez nadzorowanie w/w miejskich jednostek organizacyjnych,
 • prowadzenie rejestru miejskich instytucji kultury,
 • prowadzenie procedur konkursowych na realizację zadań z zakresu kultury wynikających z ustawy i działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz prowadzenie dokumentacji dotyczącej udzielania i rozliczania dotacji w zakresie kultury oraz ich kontrola,
 • współorganizacja wydarzeń o charakterze kulturalnym, sportowym i turystycznym na terenie miasta,
 • współpraca z instytucjami kultury i stowarzyszeniami działającymi na terenie miasta.
 • organizacja miejskich obchodów rocznicowych oraz imprez okolicznościowych,
 • realizacja zadań wykonywanych na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, w zakresie organizacji obchodu rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego,
 • koordynacja działań związanych z uczestnictwem miasta w stowarzyszeniach, związkach i organizacjach samorządowych,
 • prowadzenie spraw związanych z używaniem herbu miasta Krosna,
 • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagrody „Za zasługi dla Krosna” oraz „Za wrażliwość na potrzeby społeczne Krosna i jego mieszkańców”,
 • realizacja programu stypendialnego z zakresu sportu,
 • koordynacja spraw związanych z przyznawaniem nagród i wyróżnień za wysokie wyniki osiągane w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym,
 • wykonywanie zadań z zakresu drugiego poziomu kontroli zarządczej w stosunku do nadzorowanych miejskich jednostek organizacyjnych,
 • współorganizowanie wydarzeń o charakterze kulturalnym, sportowym i okolicznościowych,
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
 • tworzenie wniosków aplikacyjnych na dofinansowanie zadań ze środków rządowych na zadania wynikające z opracowanych przez MSiT programów inwestycyjnych z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu,
 • współpraca przy tworzeniu wniosków aplikacyjnych związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych dla zadań z zakresu rozwoju infrastruktury rekreacyjnej i sportowej miasta, ze szczególnym uwzględnieniem rozbudowy ścieżek i tras rowerowych,
 • nadzór i koordynacja nad realizacją projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych.
 • współpraca przy realizacji inwestycji związanych z rozbudową i modernizacją bazy sportowo–rekreacyjnej miasta, ze szczególnym uwzględnieniem rozbudowy ścieżek i tras rowerowych,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami pomocniczymi Miasta w zakresie organizacji wydarzeń o charakterze kulturalnym i sportowym.

Wydział Ochronny Środowiska

adres: ul. Staszica 2
e-mail: [email protected]
telefony: 13 474 36 66

zakres spraw:

 • realizacja zadań z zakresu geologii,
 • wydawanie decyzji w zakresie gospodarki wodno – ściekowej,
 • wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • wydawanie decyzji w zakresie gospodarki odpadami (podmioty gospodarcze),
 • gospodarka odpadami niebezpiecznymi,
 • inwentaryzacja i usuwania azbestu,
 • utrzymanie zieleni miejskiej,
 • edukacja ekologiczna,
 • udostępnianie informacji o środowisku,
 • wydawanie pozwoleń w zakresie wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza oraz przyjmowanie zgłoszeń instalacji,
 • udzielanie dotacji do instalacji solarnych,
 • wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
 • wydawanie zaświadczeń o pracy na gospodarstwie rolnym,
 • wydawanie zaświadczeń dot. uproszczonego planu urządzania lasu,
 • sprawy dot. bezdomności zwierząt,
 • wydawanie kart wędkarskich,
 • zaświadczenia o rejestracji łodzi,
 • przyjmowanie zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew,
 • wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
 • nadzór nad Ogródkiem Jordanowskim.

Wydział Organizacyjny, Zarządzania Kadrami i Kontroli

adres: ul. Lwowska 28 a
e-mail: [email protected]
telefon: 13 47 433 11

zakres spraw:

 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, warunków jego działania oraz prowadzenie spraw Miasta Krosna
 • koordynowanie pracy referatu Obsługi Obywatela i Urzędu,
 • utrzymanie budynków urzędu miasta,
 • prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • organizowanie praktyk studenckich oraz praktyk dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
 • obsługa administracyjna organizowanych prac społecznie-użytecznych i prac interwencyjnych,
 • organizowanie szkoleń dla pracowników Urzędu.

Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa

adres: ul. Lwowska 28 a
e-mail: [email protected]
telefony: 13 474 32 00, 13 474 32 02, 13 474 32 03

zakres spraw:

 • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
 • postanowienia opiniujące projektowane podziały nieruchomości,
 • miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
 • ustalanie i naliczanie wielkości opłaty planistycznej,
 • informacje, opinie, wypisy i wyrysy.
 • wydawanie decyzji o warunkach zabudowy,
 • wydawanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • udzielanie informacji w sprawach związanych z lokalizacją inwestycji.
 • wydawanie pozwoleń na budowę/rozbiórkę,
 • przenoszenie pozwoleń na budowę na rzecz innej osoby,
 • przyjmowanie zgłoszeń zamiaru budowy i robót budowlanych oraz zmian sposobu użytkowania,
 • wydawanie zaświadczeń związanych z budownictwem.

Wydział Podatków i Opłat

adres: ul. Lwowska 28 a
e-mail: [email protected]
telefony: 13 474 31 11, 13 474 31 12

zakres spraw:

 • ustalanie oraz korygowanie zobowiązań podatkowych,
 • załatwianie spraw dotyczących opłaty targowej,
 • załatwianie spraw dotyczących podatku od środków transportowych,
 • prowadzenie rejestru właścicieli psów, załatwianie spraw z zakresu opłaty od posiadania psów,
 • załatwianie podań o ulgi i umorzenia zaległości podatkowych,
 • załatwianie spraw osób prawnych nie będących rolnikami, dotyczących podatku od nieruchomości,
 • wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym,
 • ustalanie oraz korygowanie łącznych zobowiązań pieniężnych dla rolników,
 • prowadzenie spraw dotyczących zobowiązań podatkowych osób prawnych posiadających użytki rolne stanowiące gospodarstwo rolne lub użytki rolne nie stanowiące gospodarstwa rolnego,
 • załatwianie spraw z zakresu opłaty skarbowej,
 • prowadzenie spraw z zakresu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w tym przyznawanie zwrotu w drodze decyzji,
 • załatwianie podań o ulgi i umorzenia zaległości podatkowych rolników,
 • prowadzenie księgowości zobowiązań pieniężnych dla rolników wszystkich dzielnic Miasta Krosna,
 • prowadzenie księgowości podatku od nieruchomości osób prawnych,
 • prowadzenie księgowości podatku od środków transportowych,
 • prowadzenie księgowości opłaty targowej,
 • rozliczanie inkasentów z zainkasowanych wpłat,
 • sporządzanie i wysyłanie upomnień oraz tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe,
 • wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach.

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

adres: ul. Lwowska 28 a
e-mail: [email protected]
telefony: 13 474 30 14, 13 474 32 12, 13 474 32 20

zakres spraw:

 • prowadzenie spraw z zakresu polityki społecznej,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie udzielania dotacji na realizację zadań publicznych,
 • nadzór nad Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Krośnie, współpraca z domami pomocy społecznej,
 • wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień,
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,
 • współpraca z instytucjami rynku pracy w zakresie aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 • realizacja zadań z zakresu ekonomii społecznej, w tym nadzór nad Centrum Integracji Społecznej w Krośnie,
 • ustalanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych świadczeniobiorcom, innym niż ubezpieczeni,
 • realizacja programów polityki zdrowotnej,
 • ustalanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych świadczeniobiorcom, innym niż ubezpieczeni,
 • nadzór nad realizowanymi przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie zadaniami w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • sprawowanie kontroli nad rodzinami zastępczymi oraz Domem Dziecka w Krośnie,
 • obsługa programu Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny,
 • obsługa Krośnieńskiej Karty Mieszkańca,
 • dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej,
 • współpraca z Środowiskowym Domem Samopomocy w Krośnie przy ul. Gen. J. Hallera 6/4,
 • dofinansowania ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny Samorząd” - Moduł I – likwidacja bariery transportowej oraz likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym.

Wydział Promocji i Turystyki

adres: ul. Staszica 2 (I piętro)
e-mail: [email protected]
rzecznik prasowy, telefon: 13 474 36 27

zakres spraw:

 • kontakty z mediami,
 • promocja miasta,
 • administracja oficjalnej strony internetowej,
 • monitoring mediów,
 • dokumentacja fotograficzna wydarzeń.
 • promocja Krosna w kraju i zagranicą,
 • obsługa miejskich portali społecznościowych.
 • koordynowanie, inicjowanie i organizowanie prac związanych ze współpracą miasta z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi,
 • prowadzenie procedur konkursowych na realizację zadań z zakresu turystyki, wynikających z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie,
 • współpraca przy rozwoju infrastruktury turystycznej Krosna,
 • współorganizacja wydarzeń o charakterze turystycznym oraz uroczystości okolicznościowych,
 • Koordynowanie Budżetu Obywatelskiego Miasta Krosna.

Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów

adres: ul. Lwowska 28 a
e-mail: [email protected]
telefony: 13 474 33 02, 13 474 33 03, 13 474 33 04

zakres spraw:

 • pozyskiwanie funduszy zewnętrznych,
 • koordynacja realizacji projektów,
 • koordynowanie prac związanych z funkcjonowaniem Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec w Krośnie,
 • prowadzenie spraw dotyczących Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno,
 • opracowywanie zmian i monitoring realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna,
 • partnerstwo publiczno - prywatne.

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Krosna

adres: ul. Lwowska 28 a
e-mail: [email protected]

- Ewidencja Ludności
telefon:
13 47 431 07

zakres spraw:

 • zadania z zakresu obowiązku meldunkowego,
 • udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL,
 • wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania w oparciu o rejestr wyborców.
 • zadania z zakresu obowiązku meldunkowego,
 • udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL,
 • wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania w oparciu o rejestr wyborców,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o wymeldowanie z pobytu stałego.

- Dowody osobiste
telefon: 13 47 431 02

zakres spraw:

 • przyjmowanie wniosków i wydawania dowodów osobistych,
 • postępowanie w sprawie wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu,
 • udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym oraz w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych.

- Ewidencja Działalności Gospodarczej
telefon:
13 474 30 22

zakres spraw:

 • dokonywanie rejestracji wniosków o wpis, zmianę, zawieszenie, wznowienie i wykreślenie działalności gospodarczej,
 • zgłaszanie zgonów przedsiębiorców w celu wykreślenia ich przez Ministra Gospodarki,
 • sprostowania spisów,
 • obsługa przedsiębiorców (klientów) w zakresie dot. działalności gospodarczej

Straż Miejska Krosno

adres: ul. Staszica 2 (niski parter)
e-mail: [email protected]
telefony: 13 43 204 14 lub 13 47 43 607

Urząd Stanu Cywilnego w Krośnie

adres: ul. Prochownia 4
e-mail: [email protected]
telefony: 13 436 77 86, 13 474 33 90, 13 432 04 19, 13 474 33 92

zakres spraw:

 • rejestracja małżeństw,
 • rejestracja urodzeń,
 • rejestracja zgonów,
 • wydawanie decyzji administracyjnych,
 • wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego.

Miejski Konserwator Zabytków

adres: ul. Staszica 2
telefon: 13 474 36 31

zakres spraw:

 • prowadzenie spraw w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami,
 • nadzorowanie zasobu zabytkowego Krosna,
 • realizacja programu opieki nad zabytkami,
 • prowadzenie i aktualizacja gminnej ewidencji zabytków,
 • udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym w granicach administracyjnych miasta Krosna,
 • wydawanie decyzji konserwatorskich w sprawie umieszczania urządzeń technicznych, tablic, reklam, napisów na obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

Czy technologie niszczą psychikę dzieci?

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na nowiny24.pl Nowiny 24
Dodaj ogłoszenie