Urząd Miasta Krosna. Dane kontaktowe, numery telefonów, godziny otwarcia

redakcja
Urząd Miasta Krosna
Urząd Miasta Krosna Google Street View
Najważniejsze informacje dotyczące Urzędu Miasta Krosna w jednym miejscu. Sprawdź adresy, numery telefonów i inne informacje kontaktowe. Dowiedz się jakie urzędowe sprawy załatwić w poszczególnych wydziałach.

Urząd Miasta Krosna - adresy, numery telefonów

Urząd Miasta Krosna mieści się w trzech budynkach. Budynek główny znajduje się przy ul Lwowskiej 28a, adresy dwóch pozostałych to Staszica 2 i Prochownia 4.

Godziny pracy Urzędu Miasta w Krośnie:

 • poniedziałek - 7.30 - 16.30
 • wtorek - czwartek - 7.30 - 15.30
 • piątek - 7.30 - 14.30

Poniżej znajdziecie wszelkie potrzebne dane: adresy pocztowe i mailowe oraz numery telefonów.
Urząd Miasta Krosna
ul. Lwowska 28 a
38-400 Krosno

telefon: 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
e-mail: um@um.krosno.pl

Sekretariat Prezydenta Miasta Krosna
telefon: 13 474 36 25
fax: 13 474 36 24

Wydziały i Biura Urzędu Miasta Krosna:

Biuro Gospodarki Lokalowej

adres: ul. Lwowska 28a
e-mail: bgl@um.krosno.pl
telefon: 13 474 31 20

zakres spraw:

 • prowadzenie rozliczeń w zakresie utrzymania zasobu lokalowego, zarządzanego przez TBS-PM Sp. z o.o. w Krośnie,
 • weryfikacja wniosków o najem lokali,
 • wydawanie skierowań do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, lokalu socjalnego,
 • nadzór nad obiektami przekazanymi jednostkom pomocniczym do korzystania,
 • organizowanie przetargów na najem lokali użytkowych,
 • wydawanie skierowań do zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego.
 • nadzór nad obiektami przekazanymi jednostkom pomocniczym do korzystania,
 • organizowanie przetargów na najem lokali użytkowych,
 • wydawanie skierowań do zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego.

Biuro Informatyki

adres: ul. Lwowska 28 a
telefon: 13 474 33 17

zakres spraw:

 • koordynowanie działań Urzędu w zakresie stosowanych rozwiązań teleinformatycznych,
 • rozwój systemów teleinformatycznych.

Biuro Nadzoru Finansowego

adres: ul. Lwowska 28a
telefon: 13 474 33 05

zakres spraw:

 • prowadzeniem kontroli finansowej w Urzędzie oraz w miejskich jednostkach organizacyjnych,
 • analizą działalności finansowej Urzędu,
 • opracowywaniem opinii i analiz na temat działalności finansowej miejskich jednostek organizacyjnych,
 • nadzorem właścicielskim nad spółkami w których Miasto posiada udziały,
 • współpracą z wydziałami Urzędu w zakresie analiz kontrolingowych,
 • współpraca z wydziałami Urzędu w zakresie kontroli podmiotów otrzymujących dotacje z budżetu Miasta.

Biuro Obsługi Finansowej

adres: ul. Lwowska 28 a
telefon: 13 474 36 21, 13 474 33 09, 13 474 33 12

zakres spraw:

 • prowadzenie spraw związanych z wypłatami na rzecz pracowników,
 • wypłaty dla osób fizycznych z tytułu zawartych umów zleceń, o dzieło,
 • wypłaty diet radnych Rady Miasta i przewodniczących zarządów jednostek pomocniczych Miasta Krosna,
 • bieżąca obsługa kasy Urzędu Miasta Krosna,
 • obsługa finansowo-księgowa MPKZP,
 • wypłaty dla osób fizycznych z tytułu zawartych umów zleceń, o dzieło,
 • wypłaty za prace społeczno-użyteczne.

Biuro Prawne

adres: ul. Lwowska 28 a
e-mail: bp@um.krosno.pl
telefony: 13 474 32 22, 13 47 432 23, 13 474 32 24

zakres spraw:

 • obsługa prawna Urzędu Miasta Krosna.

Biuro Rady Miasta

adres: ul. Staszica 2
e-mail: br@um.krosno.pl
telefon: 13 474 36 10

zakres spraw:

 • organizacyjno-techniczne przygotowanie i obsługa sesji Rady Miasta Krosna,
 • obsługa Biura Przewodniczącego Rady Miasta Krosna,
 • współpraca z organami jednostek Pomocniczych Miasta.

Biuro Zamówień Publicznych

adres: ul. Lwowska 28 a
e-mail: zp@um.krosno.pl
telefon: 13 474 32 18

zakres spraw:

 • przeprowadzanie postępowań powyżej 30.000 euro,
 • rozstrzygnięcia/unieważnienia postępowań, ogłoszeń o wyborze najkorzystniejszej oferty, zwrotu wadium, terminu zawarcia umowy z Wykonawcą,
 • korespondencja z wykonawcami dot. procedury przetargowej – od momentu ogłoszenia postępowania do momentu wyłonienia wykonawcy/unieważnienia postępowania,
 • przewodniczenie Komisji Przetargowej w postępowaniach o wartości szacunkowej pow. 70.000 euro,
 • reprezentowanie Zamawiającego w postępowaniach odwoławczych.

Biuro Zarządzania Kryzysowego i Obronności

adres: ul. Lwowska 28 a
e-mail: kryzys@um.krosno.pl
telefony: 13 474 31 05

zakres spraw:

 • rozpatrywanie wniosków oraz przygotowanie projektów decyzji na organizację imprez masowych oraz zgromadzeń publicznych,
 • planowanie działań na rzecz podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uzupełniania mobilizacyjnego,
 • zapewnienie stałej aktualności „Planu operacyjnego funkcjonowania miasta Krosna w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”,
 • sporządzanie list dla osób podlegających kwalifikacji wojskowej oraz zapewnienie warunków do realizacji zadań przez Powiatową Komisję Lekarską,
 • realizacja zadań wynikających z przepisów o ochronie informacji niejawnych,
 • opiniowanie planów działania podmiotów zobowiązanych do realizacji zadań Obrony Cywilnej,
 • organizowanie szkoleń oraz ćwiczeń dla członków formacji Obrony Cywilnej,
 • utrzymanie w stałej aktualności ,,Miejskiego Planu Obrony Cywilnej”,
 • nadzór nad realizacją zadań obrony cywilnej przez jednostki zobowiązane do ich realizacji,
 • utrzymanie w stałej sprawności sprzętu stanowiącego wyposażenie formacji Obrony Cywilnej, systemów łączności na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz ostrzegania i alarmowania ludności,
 • zapewnienie umundurowania oraz wyposażania technicznego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,
 • wydawanie i rozliczanie kart drogowych pojazdów, sprzętu pożarniczego oraz naliczanie równoważnika pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Biuro Zarządzania Należnościami i VAT

adres: ul. Lwowska 28 a
telefony: 13 474 32 13, 13 474 32 05

zakres spraw:

 • rozliczanie podatku VAT,
 • realizacja zadań z zakresu windykacji polubownej w celu odzyskania należności pieniężnych,
 • realizacja zadań z zakresu windykacji polubownej w celu odzyskania należności pieniężnych opłata dodatkowa i mandaty,
 • prowadzenie monitoringu spływu istniejących należności,
 • inicjowanie i monitorowanie administracyjnych postępowań egzekucyjnych.

Wydział Budżetowo-Finansowy

adres: ul. Lwowska 28 a
telefony: 13 474 33 18, 13 47 433 19

zakres spraw:

 • opracowywanie projektu budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna,
 • opracowywanie projektów zmian w uchwale budżetowej oraz w WPF,
 • informacja o stanie mienia komunalnego,
 • analiza sytuacji finansowej Miasta Krosna i zarządzanie jej płynnością,
 • analizy możliwości zaciągania kredytów, pożyczek i innych zobowiązań finansowych oraz ich spłat,
 • opracowanie projektu uchwały budżetowej budżetu Miasta Krosna,
 • wprowadzanie zmian w budżecie Miasta Krosna,
 • opracowanie półrocznej informacji z wykonania budżetu oraz z rocznego sprawozdania z wykonania budżetu,
 • przygotowanie informacji o stanie mienia komunalnego,
 • opracowywanie informacji o wykonaniu budżetu do publikacji w BIP.
 • obsługa płatności Gminy Miasta Krosna na rzecz kontrahentów wynikająca z zawartych umów.

Wydział Drogownictwa

adres: ul. Staszica 2 (I piętro)
e-mail: wd@um.krosno.pl
telefony: 13 474 36 16, 13 474 36 17, 13 47 436 18, 13 47 436 19

zakres spraw:

 • przygotowywanie postępowań przetargowych,
 • przygotowywanie umów na projekty i roboty drogowe.
 • prowadzenie spraw związanych z umieszczeniem reklam w pasie drogowym,
 • prowadzenie spraw związanych z dzierżawą pasa drogowego,
 • wydawanie abonamentów zerowych,
 • nadzorowanie i prowadzenie inwestycji drogowych,
 • prowadzenie spraw związanych z inżynierią ruchu (oznakowanie i sygnalizacja świetlna),
 • nadzór nad robotami remontowymi prowadzonymi na jezdniach i chodnikach,
 • prowadzenie spraw związanych z odszkodowaniami dotyczącymi szkód powstałych na drogach publicznych,
 • prowadzenie spraw związanych z opłatami parkingowymi,
 • rozliczanie wpływów z parkometrów,
 • przygotowywanie dokumentów dla sporządzenia tytułów komorniczych.
 • wydawanie pozwoleń na przejazd pojazdów ponadnormatywnych,
 • prowadzenie ewidencji dróg i mostów,
 • wykonywanie objazdów dróg,
 • prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą materiałów rozbiórkowych.

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krosna

adres: ul. Lwowska 28 a
e-mail: edu@um.krosno.pl
telefony: 13 47 433 24, 13 474 33 27

zakres spraw:

 • nadzorowanie remontów i inwestycji prowadzonych przez podległe jednostki,
 • nadzorowanie stanu technicznego i bieżącego utrzymania obiektów oświatowych oraz gospodarowania mieniem, w tym analiza umów najmu i użyczenia zawieranych przez jednostki,
 • współpraca z jednostkami oświatowymi i innymi podmiotami w zakresie pozyskiwania i obsługi środków unijnych, rządowych oraz pochodzących z innych źródeł,
 • nadzorowanie działań profilaktycznych.
 • koordynacja działań związanych z dowozem dzieci i młodzieży do szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,
 • koordynowanie i analiza umów najmu i użyczenia zawieranych przez jednostki oświatowe,
 • dofinansowanie dojazdów do szkół ponadpodstawowych - Program wyrównywania szans edukacyjnych,
 • miejskie inicjatywy społeczno-edukacyjne, w tym profilaktyka bezpieczeństwa.
 • prowadzenie spraw dotyczących pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych w Krośnie,
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją programów z zakresu profilaktyki zdrowotnej.
 • realizowanie zadań związanych z tworzeniem projektu i wykonywaniem budżetu miasta w zakresie oświaty,
 • analiza finansowych potrzeb miejskich jednostek organizacyjnych oświaty oraz monitoring wydatków jednostek oświatowych, w tym bieżąca analiza i monitoring bonu finansowego,
 • prowadzenie spraw dotyczących udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych,
 • obsługa systemu informacji oświatowej dla publicznych i niepublicznych jednostek organizacyjnych oświaty działających w mieście.

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

adres: ul. Lwowska 28 a
e-mail: geod@um.krosno.pl
telefony: 13 474 31 26, 13 474 31 16, 13 474 31 18, 13 474 31 24

zakres spraw:

 • organizowanie przetargów na obsługę geodezyjną UM,
 • uzgadnianie szczegółowych warunków wykonywania prac geodezyjnych,
 • weryfikacja i przyjmowanie operatów technicznych sporządzonych w wyniku prac geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pzgik),
 • kontrola i zatwierdzanie zawiadomień o prowadzeniu zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków (egib),
 • udzielanie informacji dotyczących pzgik oraz egib w zakresie: prowadzenia, dokonywania zmian, udostępniania materiałów aktualnych i archiwalnych, ogólnych zasad wykonywania prac geodezyjnych.
 • rozgraniczanie nieruchomości,
 • sprawy związane z ewidencją gruntów i budynków,
 • postępowania wyjaśniające w sprawie stanów prawnych nieruchomości, w tym;
 • sprawy uwłaszczeniowe,
 • sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami,
 • ewidencja gruntów - wprowadzanie zmian w części opisowej operatu ewidencji gruntów,
 • numeracja porządkowa nieruchomości,
 • nazewnictwo ulic, placów i obiektów infrastruktury miejskiej.
 • ochrona gruntów rolnych i leśnych,
 • naliczanie i aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów,
 • bonifikaty w opłatach za użytkowanie wieczyste,
 • przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • wywłaszczanie nieruchomości,
 • zwrot wywłaszczonych nieruchomości,
 • wydawanie zaświadczeń w sprawie wykreślenia z ksiąg wieczystych wpisów o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego.

Wydział Gospodarki Komunalnej

adres: ul. Staszica 2
e-mail: gk@um.krosno.pl
telefony: 13 474 36 65, 13 474 36 32, 13 474 36 29

zakres spraw:

 • utrzymanie czystości na zieleńcach,
 • koszenie traw w pasach drogowych ulic oraz na niezagospodarowanych działkach miejskich,
 • realizacja budżetu obywatelskiego i dotacji celowych,
 • nadzór nad cmentarzami komunalnymi,
 • planowanie i organizowanie publicznego transportu zbiorowego,
 • wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania,
 • nadzór nad pomnikami i miejscami pamięci,
 • utrzymanie czystości ulic i chodników,
 • zakup, montaż, opróżnianie koszy ulicznych,
 • nadzór nad miejskimi placami zabaw, boiskami sportowymi, siłowniami plenerowymi,
 • bieżące utrzymanie tablic i słupów ogłoszeniowych oraz ławek parkowych,
 • nadzór nad targowiskiem miejskim ul. Batorego w Krośnie,
 • nadzór nad eksploatacją kanalizacji deszczowej,
 • wydawanie warunków technicznych przyłączenia do kanalizacji deszczowej,
 • nadzór nad utrzymaniem i eksploatacją fontann i studni miejskich,
 • wszelkie działania związane z polityką energetyczną miasta,
 • wypełnianie obowiązków wynikających z ustawy Prawo Energetyczne,
 • utrzymanie oświetlenia ulicznego,
 • nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
 • naliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • wydawanie decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • realizacja działań kontrolnych w zakresie zgodności danych zawartych w deklaracjach ze stanem faktycznym.

Wydział Inwestycji

adres: ul. Lwowska 28 a
e-mail: ik@um.krosno.pl
telefony: 13 474 32 08, 13 474 32 06, 13 474 32 09, 13 474 32 10, 13 474 32 11

zakres spraw:

 • przygotowanie i rozliczanie inwestycji,
 • przygotowanie i realizacja inwestycji budowlanych,
 • przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie instalacji sanitarnych,
 • przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie sieci i instalacji elektrycznych.

Wydział Komunikacji i Transportu

adres: ul. Staszica 2 (parter)
e-mail: kt@um.krosno.pl
telefony: 13 474 37 11, 13 474 37 12, 13 474 37 13

zakres spraw:

 • wydawanie profili kandydata na kierowcę (pkk),
 • wydawanie i wymiana praw jazdy,
 • wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
 • cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdem silnikowym,
 • wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi,
 • wydawanie skierowań dla kierowców na badania lekarskie, psychologiczne lub egzamin sprawdzający.
 • rejestracja pojazdów,
 • przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdu,
 • wyrejestrowywanie pojazdów,
 • wpisywanie i wykreślanie adnotacji do dowodu rejestracyjnego (gaz, hak, VAT, inne),
 • zwrot zatrzymanych dowodów rejestracyjnych,
 • wydawanie zezwoleń, licencji i zaświadczeń z zakresu transportu drogowego osób i rzeczy,
 • nadzór nad przedsiębiorcami prowadzącymi transport drogowy osób i rzeczy,
 • udzielanie zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych stanowiących własność Gminy Miasto Krosno.
 • prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
 • wydawanie i cofanie uprawnień diagnostom,
 • nadzór nad stacjami kontroli pojazdów,
 • prowadzenie ewidencji wykładowców i instruktorów nauki jazdy,
 • prowadzenie ewidencji ośrodków szkolenia kierowców,
 • sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców.

Wydział Księgowości

adres: ul. Lwowska 28 a
telefony: 13 474 33 08, 13 474 33 23

Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miasta Krosna

adres: ul. Lwowska 28 a
e-mail: k@um.krosno.pl
telefony: 13 474 33 34, 13 474 33 35

zakres spraw:

 • realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury,
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością miejskich jednostek organizacyjnych tj.: Muzeum Rzemiosła, Krośnieńską Biblioteką Publiczną, Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza, Biurem Wystaw Artystycznych,
 • wykonywanie kontroli zarządczej sposobu realizacji celów i zadań przez nadzorowanie w/w miejskich jednostek organizacyjnych,
 • prowadzenie rejestru miejskich instytucji kultury,
 • prowadzenie procedur konkursowych na realizację zadań z zakresu kultury wynikających z ustawy i działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz prowadzenie dokumentacji dotyczącej udzielania i rozliczania dotacji w zakresie kultury oraz ich kontrola,
 • współorganizacja wydarzeń o charakterze kulturalnym, sportowym i turystycznym na terenie miasta,
 • współpraca z instytucjami kultury i stowarzyszeniami działającymi na terenie miasta.
 • organizacja miejskich obchodów rocznicowych oraz imprez okolicznościowych,
 • realizacja zadań wykonywanych na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, w zakresie organizacji obchodu rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego,
 • koordynacja działań związanych z uczestnictwem miasta w stowarzyszeniach, związkach i organizacjach samorządowych,
 • prowadzenie spraw związanych z używaniem herbu miasta Krosna,
 • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagrody „Za zasługi dla Krosna” oraz „Za wrażliwość na potrzeby społeczne Krosna i jego mieszkańców”,
 • realizacja programu stypendialnego z zakresu sportu,
 • koordynacja spraw związanych z przyznawaniem nagród i wyróżnień za wysokie wyniki osiągane w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym,
 • wykonywanie zadań z zakresu drugiego poziomu kontroli zarządczej w stosunku do nadzorowanych miejskich jednostek organizacyjnych,
 • współorganizowanie wydarzeń o charakterze kulturalnym, sportowym i okolicznościowych,
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
 • tworzenie wniosków aplikacyjnych na dofinansowanie zadań ze środków rządowych na zadania wynikające z opracowanych przez MSiT programów inwestycyjnych z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu,
 • współpraca przy tworzeniu wniosków aplikacyjnych związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych dla zadań z zakresu rozwoju infrastruktury rekreacyjnej i sportowej miasta, ze szczególnym uwzględnieniem rozbudowy ścieżek i tras rowerowych,
 • nadzór i koordynacja nad realizacją projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych.
 • współpraca przy realizacji inwestycji związanych z rozbudową i modernizacją bazy sportowo–rekreacyjnej miasta, ze szczególnym uwzględnieniem rozbudowy ścieżek i tras rowerowych,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami pomocniczymi Miasta w zakresie organizacji wydarzeń o charakterze kulturalnym i sportowym.

Wydział Ochronny Środowiska

adres: ul. Staszica 2
e-mail: os@um.krosno.pl
telefony: 13 474 36 66

zakres spraw:

 • realizacja zadań z zakresu geologii,
 • wydawanie decyzji w zakresie gospodarki wodno – ściekowej,
 • wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • wydawanie decyzji w zakresie gospodarki odpadami (podmioty gospodarcze),
 • gospodarka odpadami niebezpiecznymi,
 • inwentaryzacja i usuwania azbestu,
 • utrzymanie zieleni miejskiej,
 • edukacja ekologiczna,
 • udostępnianie informacji o środowisku,
 • wydawanie pozwoleń w zakresie wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza oraz przyjmowanie zgłoszeń instalacji,
 • udzielanie dotacji do instalacji solarnych,
 • wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
 • wydawanie zaświadczeń o pracy na gospodarstwie rolnym,
 • wydawanie zaświadczeń dot. uproszczonego planu urządzania lasu,
 • sprawy dot. bezdomności zwierząt,
 • wydawanie kart wędkarskich,
 • zaświadczenia o rejestracji łodzi,
 • przyjmowanie zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew,
 • wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
 • nadzór nad Ogródkiem Jordanowskim.

Wydział Organizacyjny, Zarządzania Kadrami i Kontroli

adres: ul. Lwowska 28 a
e-mail: ok@um.krosno.pl
telefon: 13 47 433 11

zakres spraw:

 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, warunków jego działania oraz prowadzenie spraw Miasta Krosna
 • koordynowanie pracy referatu Obsługi Obywatela i Urzędu,
 • utrzymanie budynków urzędu miasta,
 • prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • organizowanie praktyk studenckich oraz praktyk dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
 • obsługa administracyjna organizowanych prac społecznie-użytecznych i prac interwencyjnych,
 • organizowanie szkoleń dla pracowników Urzędu.

Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa

adres: ul. Lwowska 28 a
e-mail: pb@um.krosno.pl
telefony: 13 474 32 00, 13 474 32 02, 13 474 32 03

zakres spraw:

 • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
 • postanowienia opiniujące projektowane podziały nieruchomości,
 • miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
 • ustalanie i naliczanie wielkości opłaty planistycznej,
 • informacje, opinie, wypisy i wyrysy.
 • wydawanie decyzji o warunkach zabudowy,
 • wydawanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • udzielanie informacji w sprawach związanych z lokalizacją inwestycji.
 • wydawanie pozwoleń na budowę/rozbiórkę,
 • przenoszenie pozwoleń na budowę na rzecz innej osoby,
 • przyjmowanie zgłoszeń zamiaru budowy i robót budowlanych oraz zmian sposobu użytkowania,
 • wydawanie zaświadczeń związanych z budownictwem.

Wydział Podatków i Opłat

adres: ul. Lwowska 28 a
e-mail: po@um.krosno.pl
telefony: 13 474 31 11, 13 474 31 12

zakres spraw:

 • ustalanie oraz korygowanie zobowiązań podatkowych,
 • załatwianie spraw dotyczących opłaty targowej,
 • załatwianie spraw dotyczących podatku od środków transportowych,
 • prowadzenie rejestru właścicieli psów, załatwianie spraw z zakresu opłaty od posiadania psów,
 • załatwianie podań o ulgi i umorzenia zaległości podatkowych,
 • załatwianie spraw osób prawnych nie będących rolnikami, dotyczących podatku od nieruchomości,
 • wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym,
 • ustalanie oraz korygowanie łącznych zobowiązań pieniężnych dla rolników,
 • prowadzenie spraw dotyczących zobowiązań podatkowych osób prawnych posiadających użytki rolne stanowiące gospodarstwo rolne lub użytki rolne nie stanowiące gospodarstwa rolnego,
 • załatwianie spraw z zakresu opłaty skarbowej,
 • prowadzenie spraw z zakresu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w tym przyznawanie zwrotu w drodze decyzji,
 • załatwianie podań o ulgi i umorzenia zaległości podatkowych rolników,
 • prowadzenie księgowości zobowiązań pieniężnych dla rolników wszystkich dzielnic Miasta Krosna,
 • prowadzenie księgowości podatku od nieruchomości osób prawnych,
 • prowadzenie księgowości podatku od środków transportowych,
 • prowadzenie księgowości opłaty targowej,
 • rozliczanie inkasentów z zainkasowanych wpłat,
 • sporządzanie i wysyłanie upomnień oraz tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe,
 • wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach.

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

adres: ul. Lwowska 28 a
e-mail: ps@um.krosno.pl
telefony: 13 474 30 14, 13 474 32 12, 13 474 32 20

zakres spraw:

 • prowadzenie spraw z zakresu polityki społecznej,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie udzielania dotacji na realizację zadań publicznych,
 • nadzór nad Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Krośnie, współpraca z domami pomocy społecznej,
 • wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień,
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,
 • współpraca z instytucjami rynku pracy w zakresie aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 • realizacja zadań z zakresu ekonomii społecznej, w tym nadzór nad Centrum Integracji Społecznej w Krośnie,
 • ustalanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych świadczeniobiorcom, innym niż ubezpieczeni,
 • realizacja programów polityki zdrowotnej,
 • ustalanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych świadczeniobiorcom, innym niż ubezpieczeni,
 • nadzór nad realizowanymi przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie zadaniami w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • sprawowanie kontroli nad rodzinami zastępczymi oraz Domem Dziecka w Krośnie,
 • obsługa programu Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny,
 • obsługa Krośnieńskiej Karty Mieszkańca,
 • dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej,
 • współpraca z Środowiskowym Domem Samopomocy w Krośnie przy ul. Gen. J. Hallera 6/4,
 • dofinansowania ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny Samorząd” - Moduł I – likwidacja bariery transportowej oraz likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym.

Wydział Promocji i Turystyki

adres: ul. Staszica 2 (I piętro)
e-mail: p@um.krosno.pl
rzecznik prasowy, telefon: 13 474 36 27

zakres spraw:

 • kontakty z mediami,
 • promocja miasta,
 • administracja oficjalnej strony internetowej,
 • monitoring mediów,
 • dokumentacja fotograficzna wydarzeń.
 • promocja Krosna w kraju i zagranicą,
 • obsługa miejskich portali społecznościowych.
 • koordynowanie, inicjowanie i organizowanie prac związanych ze współpracą miasta z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi,
 • prowadzenie procedur konkursowych na realizację zadań z zakresu turystyki, wynikających z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie,
 • współpraca przy rozwoju infrastruktury turystycznej Krosna,
 • współorganizacja wydarzeń o charakterze turystycznym oraz uroczystości okolicznościowych,
 • Koordynowanie Budżetu Obywatelskiego Miasta Krosna.

Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów

adres: ul. Lwowska 28 a
e-mail: ri@um.krosno.pl
telefony: 13 474 33 02, 13 474 33 03, 13 474 33 04

zakres spraw:

 • pozyskiwanie funduszy zewnętrznych,
 • koordynacja realizacji projektów,
 • koordynowanie prac związanych z funkcjonowaniem Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec w Krośnie,
 • prowadzenie spraw dotyczących Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno,
 • opracowywanie zmian i monitoring realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna,
 • partnerstwo publiczno - prywatne.

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Krosna

adres: ul. Lwowska 28 a
e-mail: so@um.krosno.pl

- Ewidencja Ludności
telefon:
13 47 431 07

zakres spraw:

 • zadania z zakresu obowiązku meldunkowego,
 • udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL,
 • wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania w oparciu o rejestr wyborców.
 • zadania z zakresu obowiązku meldunkowego,
 • udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL,
 • wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania w oparciu o rejestr wyborców,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o wymeldowanie z pobytu stałego.

- Dowody osobiste
telefon: 13 47 431 02

zakres spraw:

 • przyjmowanie wniosków i wydawania dowodów osobistych,
 • postępowanie w sprawie wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu,
 • udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym oraz w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych.

- Ewidencja Działalności Gospodarczej
telefon:
13 474 30 22

zakres spraw:

 • dokonywanie rejestracji wniosków o wpis, zmianę, zawieszenie, wznowienie i wykreślenie działalności gospodarczej,
 • zgłaszanie zgonów przedsiębiorców w celu wykreślenia ich przez Ministra Gospodarki,
 • sprostowania spisów,
 • obsługa przedsiębiorców (klientów) w zakresie dot. działalności gospodarczej

Straż Miejska Krosno

adres: ul. Staszica 2 (niski parter)
e-mail: sm@um.krosno.pl
telefony: 13 43 204 14 lub 13 47 43 607

Urząd Stanu Cywilnego w Krośnie

adres: ul. Prochownia 4
e-mail: usc@um.krosno.pl
telefony: 13 436 77 86, 13 474 33 90, 13 432 04 19, 13 474 33 92

zakres spraw:

 • rejestracja małżeństw,
 • rejestracja urodzeń,
 • rejestracja zgonów,
 • wydawanie decyzji administracyjnych,
 • wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego.

Miejski Konserwator Zabytków

adres: ul. Staszica 2
telefon: 13 474 36 31

zakres spraw:

 • prowadzenie spraw w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami,
 • nadzorowanie zasobu zabytkowego Krosna,
 • realizacja programu opieki nad zabytkami,
 • prowadzenie i aktualizacja gminnej ewidencji zabytków,
 • udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym w granicach administracyjnych miasta Krosna,
 • wydawanie decyzji konserwatorskich w sprawie umieszczania urządzeń technicznych, tablic, reklam, napisów na obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

Kolejne samoloty dla państwowych VIP-ów

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie