ZAKOCHANI 2018| Regulamin plebiscytu walentynkowego

PK
Regulamin plebiscytu pod nazwą „Zakochani 2018” zwanego dalej „Plebiscytem”

Art. 1
Informacje ogólne
1.Organizatorem Plebiscytu jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609.
2.Niniejszy regulamin (zwany dalej: regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Zakochani 2018”.
3.Plebiscyt polega na wyłonieniu w drodze głosowania sms najsympatyczniejszej pary zakochanych. Para zostanie wybrana na podstawie przesłanych zdjęć kandydatów zgłoszonych do udziału w Plebiscycie
4.Plebiscyt organizowany będzie od dnia 19 stycznia 2018 r. do dnia 16 marca 2018r.
5.Organizator powołuje komisję plebiscytową, zwaną dalej Komisją, w skład której wchodzą pracownicy Organizatora.
6.Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
7.Regulamin dostępny jest na www.nowiny24.pl/zakochani

Art. 2
Warunki udziału w plebiscycie
1.Plebiscyt ma charakter otwarty.
2.Kandydatami w Plebiscycie mogą być pełnoletnie pary mieszkające w województwie podkarpackim, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym regulaminem.
3.Dokonanie zgłoszenia kandydatury do udziału w Plebiscycie oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego pełną akceptację. Nadto jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody Organizatorowi nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanego zdjęcia z wizerunkiem pary zgłoszonej do udziału w Plebiscycie bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, przy czym zgoda dotyczy możliwości wykorzystania zdjęć na potrzeby plebiscytu. Zgoda obejmuje znane pola eksploatacji, a w szczególności wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć na łamach gazety oraz Serwisów.
4.W plebiscycie głos może oddać każdy mający pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z zasadami określonymi w pkt 7 -9 poniżej.
5.W przypadku zgłoszeń naruszających zapisy niniejszego regulaminu (np. zgłoszenie przez nieuprawnioną osobę) Kandydatowi przysługuje prawo żądania wycofania jego kandydatury z plebiscytu. W takim przypadku Organizator usunie kandydaturę. Głosy oddane na tę kandydaturę zostaną anulowane, jednak Organizator nie zwróci kosztów za sms-y wysłane na wycofana kandydaturę.
6.W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, ani członkowie ich rodzin, a także Współorganizatorzy plebiscytu. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
7.Głosy sms można oddawać tylko z terenu Rzeczpospolitej Polskiej korzystając z sieci polskich operatorów telefonii komórkowych mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
8.Organizator zastrzega, że uwzględniane będą jedynie głosy wysyłane za pomocą telefonu komórkowego za pośrednictwem sieci polskich operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, w szczególności nie będą uwzględniane SMS wysyłane za pomocą bramek oraz komunikatorów internetowych, a także stacjonarnych aparatów telefonicznych, w tym aparatów telefonicznych przeznaczonych do użytku publicznego Internetu.
9.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Plebiscycie Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu,
w szczególności:
a. Biorą udział w Plebiscycie korzystając ze sprzętu komputerowego, jak również generują tzw. „sztuczny ruch". Uczestnicy nie mogą w szczególności korzystać z urządzeń, które automatycznie wysyłają wiadomości SMS ani żadnych sposobów wysyłania wiadomości SMS, innych niż wysłanie ich z telefonu komórkowego (wyklucza to możliwość korzystania z modemów GSM podłączonych do komputera lub telefonów komórkowych podłączonych do komputera);
b. Biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnego nr telefonu (tj. nieobsługiwanego przez żadnego z operatorów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej).

Art. 3
Zasady przeprowadzania Plebiscytu
I. Zgłaszanie kandydatur
1. Etap przyjmowania zgłoszeń kandydatów będzie trwał w okresie od 19 stycznia 2018 r. do 21 lutego 2018 r. włącznie.
2. Zgłoszenie musi zawierać:
a. imiona i nazwiska (nazwisko) pary,
b. miejscowość zamieszkania pary,
c. zdjęcie pary zgłaszane do udziału w Plebiscycie wraz z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do zdjęcia oraz zgodą na jego nieodpłatne rozpowszechnianie i wykorzystanie w celach i na zasadach określonych regulaminem,
d. zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku pary w celach i na zasadach określonych regulaminem
e. dane osoby zgłaszającej parę do udziału w plebiscycie – imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail (do wiadomości Redakcji),
3. Zgłoszenie może dodatkowo zawierać:
a. treść życzeń z okazji Walentynek, które ukażą się w Nowinach 14.02.2018 – (dotyczy wyłącznie zgłoszeń złożonych w terminie do 09.02.2018 włącznie)
b. numer telefonu osoby z pary, która ma być poinformowana o publikacji zdjęcia w gazecie (do wiadomości Redakcji)

4. Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną na formularzu dostępnym na stronie internetowej www.nowiny24.pl/zakochani
5. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z regulaminem w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią pkt. 2 niniejszego artykułu oraz prawem. Organizator zastrzega sobie prawo do akceptacji zgłoszeń przez Komisję. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatury będą sukcesywnie dołączane do listy kandydatów. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy. W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6.
6. W dniu 14.02.2018 na łamach Nowin zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatów zgłoszonych do udziału w Plebiscycie w terminie do 09.02.2018 włącznie.

7. W dniu 22.02.2018 na stronie internetowej www.nowiny24.pl zostanie opublikowana pełna lista zweryfikowanych kandydatur biorących udział w Plebiscycie.

II. Głosowanie - etap pierwszy, regionalny
1.Głosowanie w pierwszym etapie będzie prowadzone osobno w regionach:
Region I: pow. stalowowolski, niżański, tarnobrzeski, mielecki, kolbuszowski,
Region II: pow. rzeszowski, łańcucki, strzyżowski, leżajski, ropczycko-sędziszowski, dębicki
Region III: pow. lubaczowski, jarosławski, przemyski, przeworski
Region IV: pow. jasielski, krośnieński, brzozowski, sanocki, leski, bieszczadzki

2.Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 14.02.2018 od godz. 12:59:59 do 28.02.2018 do godz.19:59:59 na następujących warunkach.:

a.Głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 7355 w treści wpisując prefiks podany na stronie nowiny24.pl/zakochani po kropce wpisując numer wybranego kandydata
b.Koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 3,69 zł z VAT (3 zł + VAT);
c.Jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na daną kandydaturę
d.Uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 7355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 3,69 zł brutto;
e.W obliczeniu wyników głosowania biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia głosowania; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach;
f.W przypadku wysłania SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu na numer z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
g.Obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
h.dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
2. O zwycięstwie w regionalnym etapie Plebiscytu decyduje największa liczba głosów.

3. W każdym z głosowań prowadzonych odrębnie w regionach wymienionych w pkt. 1, kandydaci, którzy zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce uzyskają awans do drugiego etapu (finału) plebiscytu. Kandydaci zachowają głosy zdobyte w pierwszym regionalnym etapie.
4. W przypadku, gdy dwoje lub więcej Kandydatów będzie miało łącznie taką samą liczbę głosów wyższe miejsce w końcowej klasyfikacji zajmie para wskazana przez Komisję.

III. Głosowanie - etap drugi, wojewódzki
1.Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 02.03.2018 od godz. 12:59:59 do 09.03.201 8do godz. 19:59:59 na następujących warunkach.:

a.Głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 7355 w treści wpisując prefiks podany na stronie nowiny24.pl/zakochani po kropce wpisując numer wybranego kandydata
b.Koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 3,69 zł z VAT (3 zł + VAT);
c.Jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na daną kandydaturę
d.Uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 7355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 3,69 zł brutto;
e.W obliczeniu wyników głosowania biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia głosowania; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach;
f.W przypadku wysłania SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu na numer z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
g.Obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
h.dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
2. O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa liczba głosów.
3.W przypadku, gdy dwoje lub więcej kandydatów będzie miało łącznie taką samą liczbę głosów wyższe miejsce w końcowej klasyfikacji zajmie para wskazana przez Komisję.

Art. 4
Ogłoszenie wyników Plebiscytu
1.Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu na stronie internetowej nowiny24.pl do 16 marca 2018 r.

Art. 5
Nagrody w Plebiscycie
1.Za wydanie nagród w plebiscycie odpowiada Organizator.
2.Odbiór nagród do 31.03.2018 r.
3.Pary, które zajmą pierwsze miejsca w każdym z czterech regionów otrzymają:
- voucher o wartości 492 zł na sukienkę wieczorową do wykorzystania w Centrum Mody Ślubnej Impresja w Rzeszowie
--awans do etapu wojewódzkiego
- zaproszenie dla dwóch osób do kina Helios
- zaproszenie na grę w kręgle w Kula Bowling&Club w Rzeszowie
Pary, które zajmą drugie miejsca w każdym z czterech regionów otrzymają:
-awans do etapu wojewódzkiego
- dwa fotokubki
- zaproszenie dla dwóch osób do kina Helios
- zaproszenie na grę w kręgle w Kula Bowling&Club w Rzeszowie
Pary, które zajmą trzecie miejsca w każdym z czterech regionów otrzymają:
- awans do etapu wojewódzkiego
- zaproszenie dla dwóch osób do kina Helios
- zaproszenie na grę w kręgle w Kula Bowling&Club w Rzeszowie

Para, która zdobędzie najwięcej głosów w etapie wojewódzkim (finałowym) otrzyma:
- bon wakacyjny ITAKA o wartości 3600 zł na wycieczkę do Paryża lub na dowolną wycieczkę z aktualnej oferty biura podróży ITAKA (do wykorzystania przez 2 lata od daty wystawienia).
Para, która zajmie drugie miejsce w etapie wojewódzkim otrzyma:
-voucher na pobyt w Bacówce Radawa Spa (ważny do 01.09.2018)
Para, która zajmie trzecie miejsce w etapie wojewódzkim otrzyma:
-voucher na pobyt w Bacówce Radawa Spa (ważny do 01.09.2018)
Para, która zajmie czwarte miejsce w etapie wojewódzkim otrzyma:
-voucher na pobyt w Hotelu Nowy Dwór w Świlczy (ważny do 30.06.2018)
4.Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
5.Nagrody rzeczowe mogą zostać odebrane osobiście w siedzibie Nowin mieszącej się pod adresem ul. Kraszewskiego2, 35-016 Rzeszów, lub mogą zostać dostarczone paczką pocztową lub kurierską na wskazany przez zwycięzcy adres pocztowy. W przypadku wysyłki nagród Nagroda zostanie wysłana na koszt Organizatora.
6.Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2016 roku, poz. 2032 ze zm.). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7.Organizator może przyznać wyżej wymienionym zwycięzcom dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez uczestnika.
Art. 6
Reklamacje
1.Reklamacje związane z plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres Redakcja Nowin ul. Kraszewskiego 2 35-016 Rzeszów z dopiskiem „Zakochani 2018- reklamacja”
2.Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4.Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.
Art. 7
Ochrona danych osobowych
1.Administratorem danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2.Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
3.Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
4.Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy hermes@polskapress.pl w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.
5.Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą osoby głosującej po otrzymaniu informacji o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy
w Plebiscycie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji osoby głosującej.
6.Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Plebiscytu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w w/w celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Plebiscytu.
7.Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: id_facebook, IP, data bez godziny (dla anonimId i fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, zestaw danych przeglądarki (między innymi informacje o nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ odpowiedzi serwera).

Wideo

Dodaj ogłoszenie