Józefa Hrynkiewicz, PiS

mmazur
Odpowiedzi na wyborczą ankietę Nowin i portalu nowiny24.pl Józefy Hrynkiewicz z PiS.

Pytania

Pytania

I. Proszę wymienić jedną, najważniejszą i najpilniejszą dla Polski kwestię do rozwiązania, którą zajmie się Pani/Pan w Sejmie? Proszę krótko uzasadnić swój wybór (maksymalnie 500 znaków).

II. Proszę wymienić jedną, najważniejszą kwestię do rozwiązania dla mieszkańców Podkarpacia, którą zajmie się Pani/Pan w Sejmie? Proszę krótko uzasadnić swój wybór (maksymalnie 500 znaków).

III. Gospodarka i sprawy socjalne
1. Czy jest Pan/Pani za wprowadzeniem podatku liniowego w miejsce progresywnego?
2. Czy jest Pan/Pani za zniesieniem przywilejów branżowych, takich jak Karta Nauczyciela i emerytury górnicze?
3. Czy jest Pani/Pan za likwidacją KRUS?
4. Czy według Pana/Pani Polska powinna przyjąć europejską walutę w ciągu najbliższych 5 lat?
5. Czy dla ratowania budżetu rząd powinien sięgać po pieniądze z OFE?
6. Proszę wskazać, gdzie w budżecie państwa można znaleźć oszczędności. Na co powinniśmy przeznaczyć zaoszczędzone pieniądze?

IV. Edukacja i zdrowie
1, Czy jest Pan/Pani za likwidacją gimnazjów i powrotem do systemu nauki 8 plus 4?
2. Czy rząd powinien się wycofać z obowiązku posyłania od przyszłego roku 6-latków do szkół?
3. Czy jest Pani/Pan za prywatyzacją szpitali?
4. Czy jest Pani/Pan za zdecentralizowaniem NFZ?

V. Ustrój państwa i prawo wyborcze
1. Czy jest Pan/Pani za zmniejszeniem liczby posłów? Jeśli tak, to o ile?
2. Czy jest Pani/Pan za likwidacją Senatu?
3. Czy jest Pan/Pani za likwidacją powiatów?
4. Czy uważa Pan/Pani, że w wyborach do Sejmu kolejnej kadencji powinna obowiązywać ordynacja większościowa w okręgach jednomandatowych?
5. Czy jest Pan/Pani za zniesieniem finansowania partii politycznych z budżetu państwa na rzecz finansowania ich przez obywateli poprzez dobrowolne wpłaty celowe?
6. Czy jest Pan/Pani za zniesieniem obowiązku opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego?
7. Czy jest Pan/Pani za zmianą ustawy o radiofonii i telewizji, tak aby pozbawić polityków wpływu na publiczne media?
8. Czy jest Pan/Pani za ograniczeniem immunitetu parlamentarnego tylko do czynności związanych z pełnieniem mandatu?

VI. Sprawy międzynarodowe
1. Czy jest Pani/Pan za ujednolicaniem regulacji prawnych dotyczących kwestii światopoglądowych i etycznych na poziomie europejskim?
2. Proszę wymienić najważniejszy cel strategiczny Polski w Unii Europejskiej, który powinien być zrealizowany w nadchodzącej kadencji parlamentu.
3. Proszę wymienić dwóch największych sojuszników Polski.
4. Proszę wymienić dwóch największych przeciwników Polski.
5. Czy zdaniem Pana/Pani działania rządu w kwestii wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej były właściwe?

VII. Kwestie światopoglądowe
1. Czy jest Pani/Pan za liberalizacją aktualnie obowiązującej ustawy aborcyjnej i wprowadzeniem dowolności w tym względzie?
2. Czy jest Pan/Pani za zalegalizowaniem w Polsce związków homoseksualnych?
3. Czy jest Pan/Pani za finansowaniem z budżetu państwa zabiegów in vitro?
4. Czy jest Pani/Pan za finansowaniem nauczania religii z budżetu państwa?
5. Czy osoby głoszące treści antychrześcijańskie powinny być promowane w mediach publicznych?

VIII. Dlaczego warto na Panią/Pana oddać głos? Proszę odpowiedzieć w kilku zdaniach (maksymalnie 500 znaków)

I. Najważniejsza: polityka państwa wobec młodego pokolenia (pokolenia II wyżu demograficznego - osoby urodzone w końcu lat 70. oraz w latach 80. XX wieku). Celem tej polityki powinno być zatrzymanie emigracji zarobkowej młodego pokolenia (wyemigrowało wg szacunku GUS z sierpnia 2009 2210 tys.). Polityka ta powinna stworzyć warunki do uzyskania dobrego wykształcenia, uzyskania kwalifikacji potrzebnych na rynku pracy, stałego zatrudnienia, dochodu pozwalającego na założenie i utrzymanie rodziny, realnych warunków uzyskania mieszkania, dobrych warunków wspomagających rodziny w opiece nad dziećmi. Nie ma dziś ważniejszej sprawy, niż zapewnienie zastępowalności pokoleń. Wiem, że obecna emigracja młodych jest dziś niemal wszystkim "na rękę", bo nie ma tak wysokiego bezrobocia, jakie byłoby, nie ma proszących o zasiłek, o miejsce w przedszkolu, o mieszkanie, o pomoc medyczną, a są pieniądze przesyłane od emigrantów do Polski. Ale koszty tego stanu są trudne do wyobrażenia za… 20, 30 lat. Wtedy okaże się, że trzeba będzie sięgnąć po imigrantów. Jakie to przyniesie konsekwencje?

II. Ten sam problem ma do rozwiązania Podkarpacie, z którego wyemigrowało w okresie transformacji 200 tys. młodych jego mieszkańców. Jeżeli politycy, samorządowcy tego nie zrozumieją i nie będę tworzyć warunków do stabilizacji zawodowej i życiowej młodego pokolenia, to za kilka lat Polska, także Podkarpacie będą krajem starych, odchodzących do lepszego świata ludzi. Ten problem sam się nie rozwiąże! Potrzebna jest zgodna polityka wszystkich podmiotów życia społecznego i politycznego. Można oczywiście pozyskiwać środki, budować drogi i systemy komunikacyjne, tylko musimy mieć pewność, że robimy to dla następnych pokoleń!

III. Gospodarka i sprawy socjalne
1. W państwie o tak wysokim poziomie nierówności dochodowych, jak Polska nie można mówić o podatku liniowym. Powiększyłby on istniejące nierówności dochodowe. Tak duże zróżnicowanie dochodów, jakie ma miejsce w Polsce jest charakterystyczne dla krajów biednych i zacofanych.
2. Dyskusja o rzekomych przywilejach np. górników jest wymyślona po to, aby konfliktować społeczeństwo. Jeśli ktoś chce uzyskać przywileje górnicze, to powinien popracować pod ziemia i je nabyć (razem z pylicą płuc i schorzeniami kręgosłupa). Dyskusja o tzw. przywilejach niektórych grup jest problemem zastępczym.
3. Kolejny temat zastępczy. A co w zamian? Zasiłki z "miłosiernej gminy", która już ugina się pod ciężarem edukacji (za niskie subwencje) i pomocy społecznej? Jestem za utrzymaniem KRUS, gdyż jest dobrym instrumentem przemian struktury agrarnej w Polsce i skutecznie chroni starych rolników przez skrajnym ubóstwem (w istocie przed nędzą).
4. W obecnej niepewnej sytuacji ekonomicznej (finansowej) nikt rozsądny nie będzie projektował zmian na najbliższe lata.
5. Już to zrobił! I będzie robił to nadal. OFE z ekonomicznego punktu widzenia to złudzenie, że ktoś jakieś pieniądze pomnaża. W istocie OFE powiększa tylko dług publiczny. Jeśli któryś z ekonomistów jeszcze tego nie zrozumiał, to niech odda dyplom, który mu wydali i szybko zmieni zawód… Po 40 latach oszczędzania może okazać się, że kasa jest pusta. Kto wypłaci starym ludziom emeryturę? W Chile, gdzie po 30 latach 55% oszczędzających w OFE nie zebrało nic na jakąkolwiek emeryturę, 25% zebrało na mniej niż minimalną, a 20% na minimalną (tak, jakby u nas 450 zł). To powinno dać nam wszystkim do myślenia. Polecam publikację GUS: Otwarte Fundusze emerytalne w systemie zabezpieczenia społecznego, Warszawa grudzień 2009 (dostępna w Internecie - wejście przez Gogle), oraz książkę pod moją redakcją: Ubezpieczenia społeczne. 10 Lat reformowania, wyd. ISNS UW, Warszawa 2011.
6. To wymagałoby szerokiego wykładu i skomplikowanej analizy dotyczącej dochodów, a potem wydatków. Byłabym skłonna bardziej zadbać o dochody budżetu, gdyż około 80 proc. wydatków to są wydatki "sztywne", a tych nie można się tanio i łatwo pozbyć. Ich ograniczenie wymagałoby najpierw znaczącego wzrostu wydatków, a oszczędności byłyby po pewnym czasie.

IV. Edukacja i zdrowie
1. Byłam przeciwniczką gimnazjów. Teraz trzeba się poważnie zastanowić, co z nimi zrobić. Tak, jak jest nie może pozostać!
2. O wieku rozpoczynania nauki powinni decydować rodzice, bo najlepiej wiedzą, czy ich dziecko jest fizycznie, psychicznie i intelektualnie dojrzałe do podjęcia nauki szkolnej.
3. Jestem przeciwna prywatyzacji szpitali publicznych, gdyż będą działać dla zysku, co oznacza pozbywanie się ciężko i przewlekle chorych. Jestem zdecydowanie za tworzeniem sektora prywatnego w ochronie zdrowia na "zdrowych" zasadach: kredyt, wybudowanie i wyposażenie szpitala, zatrudnienie personelu oraz oddzielenie sektora publicznego od prywatnego. Niech każdy działa według właściwych mu reguł.
4. Jestem za likwidacją NFZ, gdyż wprowadza chaos i marnotrawi i tak skromne środki na ochronę zdrowia. Wiele decyzji tam podejmowanych przypomina praktyki znane ze słusznie minionego okresu "rządów ciemniaków". NFZ działa na szkodę społeczeństwa i tak szybko zlikwidować, jak szybko powstał (a powstał w ciągu 1 dnia obrad Sejmu, co osobiście pamiętam).

V. Ustrój państwa i prawo wyborcze
1. To temat zastępczy. Najlepsze ustawy w dwudziestoleciu międzywojennym wprowadzono mocą dekretów (np. kodeks handlowy). Może w ogóle Sejm nie jest potrzebny?
2. NIE. Senat powinien bardziej zająć się sprawami Polaków mieszkających za granicą.
3. Byłam przeciwna ich powoływaniu. Myliłam się. Są niektóre zadania (szkolnictwo ponadgimnazjalne, infrastruktura ochrony zdrowia, pomocy i opieki społecznej), które ktoś musi realizować na szczeblu ponadgminnym. Trzeba solidnie przeanalizować działalność wszystkich samorządów i zastanowić się nad ewentualnymi zmianami. Takiej rzetelnej analizy nie ma. Bez niej nie można podejmować decyzji o zmianach.
4. Nie powinna. Bo Sejm ma rozwiązywać problemy państwa, a nie społeczności lokalnych. Zadania lokalne dobrze rozwiązuje gmina.
5. A co w zamian? Wpłaty bogatych klientów?
6. NIE. Abonament jest dobrym narzędziem, ale źle używanym.
7. Może pozbawić nie, ale poważnie ograniczyć. Obecny stan jest klasycznym przykładem, jak nie powinno być z wpływem polityków na media publiczne.
8. Nie mam zdania. W wielu przypadkach mandat jest nadużywany. Ale też jest konieczny do wykonywania czynności poselskich, tych szczególnie, które wynikają z funkcji kontrolnej Sejmu.

VI. Sprawy międzynarodowe
1. NIE
2. Ujednolicenie zasad dot. dopłat do rolnictwa. Polityka wschodnia UE.
3. W różnych sprawach są różni sojusznicy.
4. W różnych sprawach są też i różni wrogowie.
5. Były wysoce niewłaściwe: od przygotowania wizyty Prezydenta, jak również po katastrofie. Ukazały w całej rozciągłości słabości rządu i państwa. Gdyby w Polsce media były istotnie wolne, to "rozszarpałyby" rząd na strzępy!

VII. Kwestie światopoglądowe
1. NIE.
2. Źle postawione pytanie. Związki te są legalne. Nikt nikogo nie karze za życie w takim związku. Nie wiem, czy komuś z tych związków zależy na ich formalizowaniu. Z badań wynika, że są one nietrwałe.
3. Jestem za wprowadzeniem wychowania prokreacyjnego, które jest nieobecne w Polsce w wychowaniu młodego pokolenia.
4. TAK. Nauczanie religii powinno być finansowane z budżetu państwa.
5. Żadne treści obrażające kogokolwiek nie powinny być upowszechniane w mediach, nie tylko publicznych. Dlaczego pytanie dot. tylko treści chrześcijańskich? Żadnych religii nie można dyskredytować i poniżać jej wyznawców.

VIII. Wiem, jakie ważne sprawy młodzieży, rodzin, rent, emerytur, ochrony zdrowia, edukacji, zatrudnienia, bezrobocia, ubóstwa, warunków życia, trzeba pilnie rozwiązywać. Wiem, jak to zrobić. Wiem, jak robili to w innych krajach. Mam dużą wiedzę z wieloletnich badań naukowych, z praktyki społecznej. Znam pracę Parlamentu (wiele lat byłam tam ekspertem). Mam duże doświadczenie w kierowaniu zespołami i instytucjami. Mam jasno określone poglądy i ugruntowany, tradycyjny system wartości: Bóg, Honor, Ojczyzna.

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3