Poseł Tomasz Poręba złożył do Komisji Europejskiej zapytanie pisemne w sprawie aktualnego stanu przepisów prawnych regulujących powstawanie elektrowni wiatrowych w Unii Europejskiej.

 

Zakładane ostatnio tak licznie farmy wiatrowe, również w Polsce, wzbudzają coraz więcej kontrowersji. Mieszkańcy domów, w okolicach których stawiane są wiatraki, często protestują. Brak jest natomiast jasnych przepisów regulujących lokalizację elektrowni wiatrowych w stosunku do istniejącej już okolicznej zabudowy.

Ile ferma wiatrowa ma stać od domu? 

Według Tomasza Poręby: Społeczność lokalna, mimo gwarancji ustawodawcy, często nie uczestniczy w procesie oceny oddziaływania danego przedsięwzięcia na środowisko i okolicznych mieszkańców.

Państwa europejskie naprawdę zainteresowane poważnym rozwojem tej branży energetycznej, tworzą narzędzia i przepisy zapewniające przestrzeganie najwyższych standardów ekologicznych i społecznych eksploatacji farm wiatrowych.

Tomasz Poręba w swojej interpelacji pyta m.in. o obowiązek przestrzegania przez państwa członkowskie zgodności procesu inwestycyjnego budowy farm wiatrowych z regulacjami UE, szczegółowe regulacje i warunki konieczne jakie powinny zostać spełnione w trakcie całego procesu przygotowania, realizacji i eksploatacji farm wiatrowych w państwach UE, a także o badania szkodliwego wpływu farm wiatrowych na zdrowie człowieka, w tym minimalną odległość farmy (przy założeniu, że wiatrak będzie posiadał wysokość 150 m) od zabudowań mieszkalnych i rolę Komisji w zakresie przestrzegania przez państwa członkowskie w procesie rozwoju energii wiatrowej standardów zapewniających poszanowanie środowiska i obywateli.

Fermy wiatrowe muszą powstawać z poszanowaniem praw lokalnych społeczności 

Interpelacja złożona została w trybie priorytetowym. Komisja Europejska ma trzy tygodnie na odpowiedź.

Prawo musi obligować inwestorów do ochrony interesów lokalnych społeczności, przestrzegania harmonii krajobrazu a przede wszystkim- poprzez przestrzeganie norm lokalizacyjnych - wyeliminowania każdego zagrożenia dla zdrowia człowieka. Liczę że, w swojej odpowiedzi Komisja Europejska przedstawi klarowną wykładnię warunków jakie muszą byc spełnione w państwach członkowskich, aby mogły w nich funkcjonować elektrownie wiatrowe - podkreślił Poręba.