reklama

Regulamin Konkursu Fotograficznego Cztery Pory Roku

RedakcjaZaktualizowano 

I. Postanowienia Ogólne

Przedmiotem fotografii w konkursie fotograficznym Cztery Pory Roku powinny być krajobrazy i urokliwe miejsca Polski południowo -wschodniej sfotografowane w danej porze roku.
1. Organizatorem Konkursu są Media Regionalne Sp. z o.o. wydawca GC NOWINY i wydania internetowego www.nowiny24.pl z siedzibą w Warszawie (00-838) przy ul. Prostej 51, oddział w Rzeszowie przy ul. Unii Lubelskiej 3
2. Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany dla wszystkich czytelników Nowin oraz internautów portalu nowiny24.pl
3. Każdy z autorów może nadesłać nieograniczoną ilość fotografii. Ostateczną decyzję wyborze fotografii do publikacji podejmie Organizator konkursu.
4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy spółki Media Regionalne Oddział Rzeszów i ich najbliższa rodzina.
5. Technika wykonania prac jest dowolna.
6. Prace należy nadsyłać pocztą tradycyjną na adres redakcji: ul. Kraszewskiego 2, 35-016 Rzeszów z dopiskiem "Konkurs fotograficzny Cztery Pory Roku" lub pocztą elektroniczną przez Internet pod adres fotka@nowiny24.pl
7. Prace w formacie JPG o wymiarach min 1200x1600 pikseli i max w plikach nie przekraczających 1MB należy nadsyłać na adres fotka@nowiny24.pl. w formie załączników do listu elektronicznego.
8. Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.
9. W treści maila /listu elektronicznego należy podać: tytuł pracy, imię i nazwisko, adres autora, telefon kontaktowy, komentarz do zdjęcia, nazwę fotografowanego obiektu, miejsce dokonania zdjęcia, oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę na przeniesienie praw do publikacji zdjęć na Organizatora konkursu.
10. Przesłane pliki nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność organizatora, który przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.
11. Osoba nadsyłająca zgłoszenie ponosi pełną odpowiedzialność za przesłane zgłoszenie.

II. Czas trwania konkursu
12. Konkurs będzie podzielony na 4 etapy:
I Część - WIOSNA
Zgłaszanie: do 1 kwietnia 2011 do 1 czerwca 2011
Głosowanie od pierwszej publikacji zdjęć do 19 czerwca 2011 godz. 24.00
II Część - LATO
Zgłaszanie: od 21 czerwca 2011 do 21 sierpnia 2011
Głosowanie od pierwszej publikacji zdjęć do 18 września 2011 godz. 24.00
III Część - JESIEŃ
Zgłaszanie: od 23 września 2011 do 23 listopada 2011
Głosowanie od pierwszej publikacji zdjęć do 20 grudnia 2011 godz. 24.00
IV Część - ZIMA
Zgłaszanie: od 22 grudzień 2011 do 22 luty 2012
Głosowanie od pierwszej publikacji zdjęć do 18 marca 2012 godz. 24.00
13. Głosowanie na nadesłane prace odbywać się będzie za pośrednictwem sms-ów. Zdjęciom zostanie przydzielony numer 71466 prefiks: nfotka.numer zdjęcia Koszt jednego SMS-a to 1,23 z VAT. Serwis SMS-owy będzie czynny od 1 kwietnia 2011 do 18 marca 2012 do godz. 24.00
14. Jedna osoba może wysłać dowolną ilość SMS-ów.
15. SMS-y przesłane po zakończeniu głosowania, jak również sms-y zawierające błędną treść niezgodną z pkt. 13 nie zostaną uznane. Z tego tytułu Organizator nie zwraca ewentualnych kosztów.

16. Uczestnik konkursu poprzez wysłanie SMS-a z głosem na wybraną opcję, akceptuje regulamin konkursu oraz zamawia wiadomość informacyjno-reklamową sponsora konkursu i lub partnerów reklamowych organizatora. Wysyłanie wiadomości może być zablokowane po wysłaniu SMS-a o treści n.stop na nr 71466. Koszt wysłania wiadomości - 1 zł / 1,23 zł z VAT. Numer telefonu uczestnika zostanie usunięty z bazy w ciągu 48 godzin.

17. Numery telefonów osób biorących udział w głosowaniu SMS-owym będą przechowywane w celach marketingowych przez firmę M2A Sp. z o.o.

18. Nagrodzone prace będą opublikowane w serwisie Turystyka na portalu www.nowiny24.pl

III. Nagrody
19. Organizator przewiduje nagrodę główną w każdym etapie konkursu w postaci kursu fotograficznego.

20. Organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia puli nagród w konkursie w miarę pozyskiwania sponsorów.

21. Uczestnikom konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę równowartości nagrody w gotówce.

22. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną nagrodę. Decyzja o przyznaniu nagrody jest ostateczna. Nie odebrana nagroda pozostaje własnością Organizatora.

23. Zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Podatek od wygranej pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania. Przed odebraniem nagrody głównej Zwycięzca zobowiązany jest do uiszczeniu w kasie Organizatora podatku od wartości nagrody w wysokości 10% wartości nagrody.

24. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu.

25. Zwycięzcy konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie ich imienia i nazwiska, miejscowości zamieszkania wraz ze wskazaniem nagrody na łamach Gazety Codziennej Nowiny.

26. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

27. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Organizatora Konkursu. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu /ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.

IV. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

28. Dane osobowe uczestników konkursu są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia głosowania, to jest w celu identyfikacji uczestnika konkursu, wydania nagród i ewentualnie publicznego podania imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania osób nagrodzonych, nie dłużej niż przez okres przeprowadzania konkursu i do przedawnienia ewentualnych roszczeń.

29. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem
lub zniszczeniem.

30. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże nie podanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji osób nagrodzonych w konkursie może prowadzić do odmowy przyznania prawa do nagrody lub odmowy jej wydania.

31. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania danych osobowych, zdjęć i innych informacji o zwycięzcach konkursu jak również wywiadów z nimi na łamach prasy, radia w Internecie oraz telewizji.

V. Informacja o konkursie

32. Wszelkie informacje na temat konkursu zamieszczone zostaną na łamach Gazety Codziennej Nowiny oraz na portalu www.nowiny24.pl

VI. Postępowanie reklamacyjne

33. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu konkursu powinny być sporządzone przez uczestników konkursu na piśmie i przesłane pod adres: Media Regionalne Sp. z o. o., Gazeta Codzienna Nowiny, ul. Kraszewskiego 2, 35-016 Rzeszów, z dopiskiem na kopercie: "Konkurs Fotograficzny Cztery Pory Roku"

34. Reklamacje można składać przez czas trwania konkursu, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od ostatecznej daty opublikowania wyników na łamach Gazety Codziennej Nowiny.

35. O terminie złożenia reklamacji tj. o wpłynięciu jej do Media Regionalne Sp. z o. o, decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

36. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Sprawdzająca. Decyzja Komisji w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

37. Komisja rozpatruje prawidłowo złożoną reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania reklamacji.

38. Zainteresowani zostaną powiadomieni o wyniku rozpatrzenia reklamacji najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia.

39. Nie podlegają rozparzeniu reklamacje nie zawierające danych osoby zgłaszającej oraz opisu powstałego problemu.

VII. Postanowienia końcowe

40. Postanowienia niniejszego regulaminu konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do organizatora konkursu i jest ostateczna.

41. Niniejszy regulamin konkursu jest dostępny do wglądu w Siedzibie Organizatora, a także listownie, po przesłaniu przez uczestnika zaadresowanej zwrotnie koperty wraz z uiszczoną opłatą pocztową.

42. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do wyłonienia zdobywców nagród w oparciu o zasady określone w niniejszym Regulaminie.

43. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotów stanowiących nagrody w konkursie.

44. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telefonicznych (w tym SMS-owych) i za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione. Organizator nie będzie weryfikował danych wskazanych przez osobę biorącą udział w konkursie z danymi abonenta telefonu komórkowego, z którego wykonane zostało połączenie. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości powstałe w powyższym zakresie.

45. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu konkursie, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub, którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej, udział w konkursie, niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane, przerwy w funkcjonowaniu konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Organizatora, nie doręczenie nagrody spowodowane nie przesłaniem bądź przesłaniem przez Uczestnika błędnych danych osobowych niezbędnych do doręczenia nagrody.

46. W przypadku awarii systemu obsługującego ruch SMS nie zależnej od Organizatora Organizator zastrzega sobie możliwość zweryfikowania wyników głosowania i ich ponownego przeliczenia.

47. Deklarując wzięcie udziału w konkursie, w sposób przewidziany niniejszym regulaminem, uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

48. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian poszczególnych czynności konkursowych oraz specyfikacji nagród. W takim przypadku zobowiązany jest niezwłocznie podać informacje o tych zmianach na stronie internetowej.

49. Organizator ustanawia adres korespondencyjny związany z zapytaniami dotyczącymi konkursu: Media Regionalne Sp. z o.o. Oddział w Rzeszowie, Gazeta Codzienna Nowiny, ul. Kraszewskiego 2, 35-016 Rzeszów.

50. Organizator konkursu ma prawo wykluczyć Uczestnika konkursu w przypadku nie przestrzegania przepisów prawa, dobrych obyczajów, naruszenia niniejszego Regulaminu lub innego naruszenia praw lub interesów Organizatora.

51. Zaplecze techniczne zapewnia firma Mobile Marketing Alliance, właściciel systemu Cumulus.

Flesz - nowi marszałkowie Sejmu i Senatu, sukces opozycji

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 3

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

a
adam

Ten regulamin powinni wydrukować na bardzo miękkim papierze (najlepiej toaletowym), bo nadaje się tylko do wytarcia d... , szczególnie punkty 9 i 10. Kradną zdjęcia w majestacie prawa, no bo regulamin o tym mówi.

j
jola

genialny regulamin,ciekawe co za magik go stworzył..odechciewa się udziału

j
jola

o co chodzi z tym oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do zdjęć ? co mam w3pisać odnośnie tego?

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3