Regulamin „Ranking Aktywności Gmin Podkarpacia”

Ewa Hemerling
Ewa Hemerling

Regulamin akcji Nowin „Ranking Aktywności Gmin Podkarpacia” zwanej dalej „Rankingiem”

Art. 1 Postanowienia ogólne
1.Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki realizacji rankingu pod nazwą „Ranking Aktywności Gmin Podkarpacia”.
2.Organizatorem Rankingu jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609 (dalej jako: “Organizator”).
3.Akcja realizowana jest we współpracy z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Oddział w Rzeszowie, 35-001 Rzeszów, Aleja J. Piłsudskiego 40/11, zwanym “Partnerem”.
4.Akcja ma na celu przedstawienie rankingu aktywności gmin konstruowany w oparciu o posiadane dane, w tym dane za rok 2021, zawarte w sprawozdaniach finansowych, statystycznych, innych dokumentach lub przekazane Organizatorowi na pośrednictwem formularza.
5.Organizator powołuje Kapitułę, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora oraz Partnera. Zadaniem Kapituły jest nadzór nad realizacją rankingu, ostateczna akceptacja opracowanego rankingu, wskazanie laureatów rankingu oraz decyzja o ewentualnym przyznaniu dodatkowych nagród i wyróżnień.
6.Ranking organizowany jest lokalnie przez Oddział w Rzeszowie i będzie prowadzony na łamach Nowin oraz portalu nowiny24.pl nazywanych dalej „Gazetą".
7.Akcja prowadzona będzie w okresie od dnia 28.10.2022 r. do 15.12.2022 r.

Art. 2 Warunki uczestnictwa w Rankingu
1.Uczestnikami Rankingu są gminy z terenu Województwa Podkarpackiego, których dane w toku realizacji rankingu pozyska Organizator zgodnie z art. 3 Regulaminu.

Art. 3 Zasady realizacji Akcji
1.Organizator przygotuje formularze danych (ankiety), do wypełnienia przez Uczestników rankingu. Ankiety będzie można pobrać ze strony, zostaną one również wysłane do gmin w formie papierowej i zawierać będą min. następujące Kategorie:
a)Inwestor Podkarpacia Kreator Kapitału Społecznego
b)Skuteczny Beneficjent Środków Unijnych
c)Turystyczna Gmina Podkarpacia
d)Lider Globalizacji
2.Na podstawie zebranych danych przygotowane zostaną zestawienia rankingowe
3.Kapituła może wskazać gminy do dodatkowych zestawień specjalnych, kategorii i wyróżnień Redaktora Naczelnego.
4.Formularze zostaną przekazane do podkarpackich gmin za pośrednictwem tradycyjnej poczty, a także umieszczone na stronie nowiny24.pl/setkagmin. Jeżeli formularze nie dotrą do danej gminy to na życzenie zostaną przesłane mailem pod wskazany adres.
5.Uzupełnienie i przesłanie formularza, jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu Rankingu Aktywności Gmin, w tym stanowi potwierdzenie zapoznania się z informacjami o administratorze danych osobowych i o zasadach ich przetwarzania (klauzula obowiązku informacyjnego).
6.Organizator oczekuje na przesłanie wypełnionych formularzy pod adresem: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, aleja J. Piłsudskiego 40/11, 35-001 Rzeszów lub mailem: [email protected], [email protected]
7.Organizator do realizacji rankingu może również pozyskać dane ze źródeł ogólnie dostępnych (publikacji, statystyk, itp.).

Art. 4 Ogłoszenie wyników Akcji
1.Ranking zostanie opublikowany do dnia 15.12.2022 r. na łamach Nowin i nowiny24.pl
2.Wyniki rankingu zostaną ogłoszone podczas uroczystej gali. O dacie i miejscu gali poinformujemy w zaproszeniach.

Art.5 Nagrody
1.Kapituła, na podstawie pozyskanych danych z rankingów przyzna nagrody, Kapituła przyzna nagrody według następującego podziału:
a)Gmina miejska
b)Gmina wiejska
c)Gmina miejsko - wiejska
2.Nagrody zostaną przyznane również w następujących kategoriach:
a)Inwestor Podkarpacia
b)Kreator Kapitału Społecznego
c)Skuteczny Beneficjent Środków Unijnych
d)Turystyczna Gmina Podkarpacia
e)Lider Globalizacji
3.Nagrody i wyróżnienia zostaną przyznane w postaci statuetek, dyplomów lub grawertonów.
4.Kapituła, na podstawie uzyskanych danych, może zdecydować o przyznaniu nagród i wyróżnień w dodatkowych kategoriach.

Art. 6 Reklamacje
1.Reklamacje związane z Akcją mogą być kierowane do Organizatora na adres e-mail [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres Polska Press Oddz. Rzeszów ul. Kraszewskiego 2, 35-016 Rzeszów z dopiskiem „Ranking”.
2.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania.
3.O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamację zostaną powiadomione pisemnie lub mailowo niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

Art. 7 Ochrona danych osobowych
1.W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych w załączniku do niniejszego Regulaminu.

Załącznik do Regulaminu akcji Nowin „Ranking Aktywności Gmin”

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO
Poniżej znajdziecie Państwo informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach organizowanej przez spółkę Polska Press sp. z o.o. akcji w postaci „Ranking Aktywności Gmin Podkarpacia”
Realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej: „RODO”) informujemy, że:

1.Administrator danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy po numerem KRS 0000002408, NIP: 522-01-03-609, kapitał zakładowy: 42 000 000 zł (dalej: „Administrator”, „Spółka” lub „my”) będąca organizatorem akcji pod nazwą „Ranking Aktywności Gmin Podkarpacia” (dalej jako: „Ranking”).

2.Inspektor Ochrony Danych
W Spółce został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną – na adres e-mail: [email protected] lub listownie - na adres: Inspektor Ochrony Danych, Polska Press sp. z o.o. ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa.

3.Źródło pozyskania danych osobowych
Państwa dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa, gdy dokonujecie Państwo zgłoszenia gminy jako uczestnika organizowanego przez nas Rankingu lub przesyłacie nam reklamację dotyczącą Rankingu. Niekiedy Państwa dane osobowe możemy również uzyskać ze źródeł publicznie dostępnych (jak np. Internet).

4.Zakres przetwarzanych danych osobowych
Przetwarzamy Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji celów, o których mowa w ust. 5 poniżej, tj. imię, nazwisko, a w przypadku osób zgłaszających reklamację także adres korespondencyjny lub adres e-mail. Możecie nam Państwo podać również swoje dodatkowe dane osobowe, jak na przykład numer telefonu, adres korespondencyjny, stanowisko zajmowane przez Państwa w gminie, sprawowana funkcja, etc.

5.Cele i postawy przetwarzania danych osobowych
Będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe w celu przyjęcia dokonywanego przez Państwa zgłoszenia danej gminy do uczestnictwa w Rankingu, w tym zapewnienie jego prawidłowej realizacji, a podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu rankingu dotyczącego obszaru życia społecznego o znaczeniu dla lokalnych lub regionalnych społeczności (w tym przypadku w odniesieniu do przedsiębiorczych gmin), a celem Administratora jest uhonorowanie i wzmocnienie lokalnej społeczności poprzez zaprezentowanie szczególnych osiągnięć uczestników i realizowanych przez nich inicjatyw. W przypadku otrzymania z Państwa strony skargi lub reklamacji, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu ich przyjęcia, rozpatrzenia, a także udzielenia Państwu odpowiedzi w zgłoszonej sprawie – w tym zakresie dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w ramach realizacji tzw. interesu prawnego Administratora polegającego na obsłudze reklamacji, obronie naszych praw oraz poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Dane osobowe mogą być przez nas również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń lub obrony naszych praw, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora jest w tym przypadku dochodzenie i obrona przed roszczeniami. W przypadku złożenia przez Państwa wniosku dotyczącego realizacji Państwa praw wynikających z przepisów RODO, podstawą prawną przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (realizacja obowiązków prawnych Administratora) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes polegający na obsłudze otrzymywanych zgłoszeń).

6.Dobrowolność podania danych osobowych
Podanie przez Państwa danych osobowych, w celach o których mowa w pkt 4 powyżej jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może niekiedy uniemożliwić realizację naszej współpracy, bądź udzielenie Państwu odpowiedzi w zgłaszanej przez Państwa sprawie.

7.Odbiorcy danych osobowych
Administrator może ujawnić Państwa dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z organizacją Rankingu, a także obsługę techniczną, informatyczną i administracyjną, w tym: usługi IT, analityczne, serwisowe, archiwizacji i niszczenia dokumentów, obsługi korespondencji, usługi doradcze i prawne, dostawcom narzędzi informatycznych, a także operatorom pocztowym i firmom kurierskim, jak również spółkom z naszej grupy kapitałowej Orlen w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowej realizacji wewnętrznych procesów biznesowo-administracyjnych.
1.Transfer danych poza EOG
Administrator nie planuje przekazywania Państwa danych osobowych do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy, na który składają się państwa członkowskie Unii Europejskiej, a także Islandia, Norwegia i Lichtenstein. W przypadku konieczności przekazania danych poza EOG, zagwarantujemy zastosowanie adekwatnych środków ochrony danych osobowych, w tym m.in.: a) art. 45 ust. 1 RODO – na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony (w przypadku krajów, wobec których została wydana taka decyzja), b) art. 46 ust. 2 lit. c) RODO - na podstawie zawartej umowy o transfer danych, opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską, c) art. 47 RODO - w ramach przyjętych wiążących reguł korporacyjnych. W przypadku przekazania danych poza obszar EOG, przysługuje Państwu prawo do informacji o sposobach uzyskania kopii zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia. Zapewniamy, że transfer realizowany jest przez Administratora wyłącznie w uzasadnionych przypadkach przy każdorazowym poszanowaniu Państwa prywatności.
2.Okres przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do umożliwienia Państwu dokonania zgłoszenia uczestnika do Rankingu, bądź – w przypadku otrzymania z Państwa strony skargi lub reklamacji – przez czas niezbędny do jej rozpatrzenia, weryfikacji, a także udzielenia Państwu odpowiedzi. W przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes, to dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania lub do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu, w zależności który warunek ziści się wcześniej. Dane osobowe mogą być także przetwarzane przez okres, w którym mogą się pojawić ewentualne roszczenia związane z Państwa uczestnictwem w wydarzeniu (np. w związku ze zgłoszoną reklamacją) – okres przedawnienia roszczeń określony jest przepisami Kodeksu cywilnego.
Jeżeli dalsze korzystanie z danych osobowych nie będzie konieczne lub nie będzie objęte obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, Administrator podejmie uzasadnione działania w celu usunięcia ich ze swoich systemów i archiwów lub podejmie działania w celu ich anonimizacji.
3.Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie będzie także dokonywać operacji przetwarzania danych w sposób całkowicie zautomatyzowany, które jednocześnie mogłyby prowadzić do wydawania decyzji, wywołujących wobec konkretnej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływających.
4.Pouczenie o przysługujących prawach
Przysługuje Państwu prawo żądania:
a.dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
b.ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
c.ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
d.ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
e.przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO.
W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Administratora w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów (o których mowa w pkt 3 – tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), osoba której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją.
Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia mogą Państwo zrealizować poprzez zwrócenie się na adres kontaktowy: [email protected] albo pisemnie na nasz adres: Polska Press sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa z dopiskiem „RODO”.
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

kup teraz

CENEO.PL

Realme C31 4/64GB Zielony

-

599,00 zł
Materiały promocyjne partnera
Wróć na nowiny24.pl Nowiny 24