Tomasz Kamiński (SLD)

mmazur
Odpowiedzi na wyborczą ankietę Nowin i portalu nowiny24.pl Tomasza Kamińskiego z SLD

Pytania

Pytania

I. Proszę wymienić jedną, najważniejszą i najpilniejszą dla Polski kwestię do rozwiązania, którą zajmie się Pani/Pan w Sejmie? Proszę krótko uzasadnić swój wybór (maksymalnie 500 znaków).

II. Proszę wymienić jedną, najważniejszą kwestię do rozwiązania dla mieszkańców Podkarpacia, którą zajmie się Pani/Pan w Sejmie? Proszę krótko uzasadnić swój wybór (maksymalnie 500 znaków).

III. Gospodarka i sprawy socjalne
1. Czy jest Pan/Pani za wprowadzeniem podatku liniowego w miejsce progresywnego?
2. Czy jest Pan/Pani za zniesieniem przywilejów branżowych, takich jak Karta Nauczyciela i emerytury górnicze?
3. Czy jest Pani/Pan za likwidacją KRUS?
4. Czy według Pana/Pani Polska powinna przyjąć europejską walutę w ciągu najbliższych 5 lat?
5. Czy dla ratowania budżetu rząd powinien sięgać po pieniądze z OFE?
6. Proszę wskazać, gdzie w budżecie państwa można znaleźć oszczędności. Na co powinniśmy przeznaczyć zaoszczędzone pieniądze?

IV. Edukacja i zdrowie
1, Czy jest Pan/Pani za likwidacją gimnazjów i powrotem do systemu nauki 8 plus 4?
2. Czy rząd powinien się wycofać z obowiązku posyłania od przyszłego roku 6-latków do szkół?
3. Czy jest Pani/Pan za prywatyzacją szpitali?
4. Czy jest Pani/Pan za zdecentralizowaniem NFZ?

V. Ustrój państwa i prawo wyborcze
1. Czy jest Pan/Pani za zmniejszeniem liczby posłów? Jeśli tak, to o ile?
2. Czy jest Pani/Pan za likwidacją Senatu?
3. Czy jest Pan/Pani za likwidacją powiatów?
4. Czy uważa Pan/Pani, że w wyborach do Sejmu kolejnej kadencji powinna obowiązywać ordynacja większościowa w okręgach jednomandatowych?
5. Czy jest Pan/Pani za zniesieniem finansowania partii politycznych z budżetu państwa na rzecz finansowania ich przez obywateli poprzez dobrowolne wpłaty celowe?
6. Czy jest Pan/Pani za zniesieniem obowiązku opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego?
7. Czy jest Pan/Pani za zmianą ustawy o radiofonii i telewizji, tak aby pozbawić polityków wpływu na publiczne media?
8. Czy jest Pan/Pani za ograniczeniem immunitetu parlamentarnego tylko do czynności związanych z pełnieniem mandatu?

VI. Sprawy międzynarodowe
1. Czy jest Pani/Pan za ujednolicaniem regulacji prawnych dotyczących kwestii światopoglądowych i etycznych na poziomie europejskim?
2. Proszę wymienić najważniejszy cel strategiczny Polski w Unii Europejskiej, który powinien być zrealizowany w nadchodzącej kadencji parlamentu.
3. Proszę wymienić dwóch największych sojuszników Polski.
4. Proszę wymienić dwóch największych przeciwników Polski.
5. Czy zdaniem Pana/Pani działania rządu w kwestii wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej były właściwe?

VII. Kwestie światopoglądowe
1. Czy jest Pani/Pan za liberalizacją aktualnie obowiązującej ustawy aborcyjnej i wprowadzeniem dowolności w tym względzie?
2. Czy jest Pan/Pani za zalegalizowaniem w Polsce związków homoseksualnych?
3. Czy jest Pan/Pani za finansowaniem z budżetu państwa zabiegów in vitro?
4. Czy jest Pani/Pan za finansowaniem nauczania religii z budżetu państwa?
5. Czy osoby głoszące treści antychrześcijańskie powinny być promowane w mediach publicznych?

VIII. Dlaczego warto na Panią/Pana oddać głos? Proszę odpowiedzieć w kilku zdaniach (maksymalnie 500 znaków)

I. Największym i najboleśniejszym problemem dzisiejszej Polski jest dramatyczna sytuacja młodych ludzi. Wchodzące na rynek pokolenie młodych, świetnie wykształconych i ambitnych staje się pomału pokoleniem straconym. Młodzi Polacy potrzebują wsparcia. Aktywne formy walki z bezrobociem, likwidacja "umów śmieciowych", zwiększenie dostępności kredytów mieszkaniowych, upowszechnienie dostępu do Internetu, przedszkoli i żłobków to mój cel na przyszłą kadencję.,

II. Jeden z głównych problemów Podkarpacia to dramatyczna sytuacja służby zdrowia w naszym regionie. Słaba infrastruktura, przestarzały sprzęt oraz coraz częściej występujące braki kadrowe to główne bolączki podkarpackich szpitali i przychodni wynikające m.in. z niedofinansowania, złego algorytmu oraz z nie wypłacania nadwykonań przez NFZ. W przyszłej kadencji zamierzam poświęcić się pracy na rzecz podkarpackiej służby zdrowia. Mieszkańcy naszego regionu zasługują na to by Państwo zatroszczyło się o to co dla nich najważniejsze, o ich zdrowie.

III. Gospodarka i sprawy socjalne
1. NIE. Należy obniżyć podatki dla najbiedniejszych, a podwyższyć dla najbogatszych. Solidaryzm społeczny był, jest i zawsze będzie jednym z sztandarowych postulatów lewicy.
2. NIE. Pewne zawody, ze względu na swe znaczenie społeczne (nauczyciele) lub wysoką cenę, jaką ponoszą ludzie je wykonujący (górnicy, hutnicy), powinny być szczególnie traktowane.
3. NIE. Jednak wraz ze zmianami zachodzącymi na polskiej wsi powinniśmy się zastanowić nad usprawnieniem, uszczelnieniem i reformowaniem KRUS-u.
4. Euro powinno być przyjęte wtedy, gdy polska gospodarka będzie na to gotowa.
5. NIE. Pieniądze zabrane z OFE trzeba będzie kiedyś zwrócić obywatelom.
6. Oszczędności: powrót do trzeciej stawki podatkowej, likwidacja drogich i niepotrzebnych instytucji takich jak CBA, IPN, ANR, likwidacja funduszu kościelnego, uszczuplenie rozrośniętej do granic przyzwoitości administracji. Oszczędności powinny być przeznaczone na aktywne formy zwalczania bezrobocia, reformę niewydolnego szkolnictwa zawodowego, a co najważniejsze na wsparcie młodych ludzi zagrożonych zjawiskami "dziedziczenia biedy" i wykluczenia społecznego.

IV. Edukacja i zdrowie
1. TAK, utworzenie gimnazjów to jedna z największych porażek polskiego systemu edukacji. System 8 plus 4 był dobrym, sprawdzonym systemem, i nikt do dzisiaj nie potrafi tak naprawdę podać żadnych logicznych argumentów za wprowadzeniem 3-letniego gimnazjum, które jak okazuje się przynosi więcej szkód w sferze wychowawczo - edukacyjnej niż korzyści. Uważam, że dla dobra młodzieży, dla ich lepszej przyszłości, powinno powrócić się do systemu 8 plus 4.
2. NIE, jednakże w chwili obecnej infrastruktura szkolna nie jest przygotowana na przyjęcie 6-latków.
3. NIE. Zdrowie obywateli powinno być najważniejszą wartością dla rządzących, a dostęp do świadczeń zdrowotnych nie powinien być uzależniony od zasobności portfela.
4. TAK, postulujemy takie rozwiązanie od kilku lat.

V. Ustrój państwa i prawo wyborcze
1. NIE, uważam iż przy zachowaniu obecnej liczby posłów kontakt pomiędzy nimi a ich wyborcami jest w miarę sprawny.
2. TAK, postulat likwidacji Senatu od lat jest obecny w programie SLD.
3. NIE, gdyż samorządność na każdym szczeblu jest najlepszą drogą do zbudowania społeczeństwa obywatelskiego.
4. NIE, gdyż prowadziłoby to do zmonopolizowania sceny politycznej w Polsce. W chwili obecnej dwie największe partie w Polsce to partie prawicowe, co przy jednomandatowych okręgach doprowadziłoby to do wykluczenia opozycji.
5. NIE, finansowanie partii z budżetu państwa zapobiega powstawaniu sytuacji korupcjogennych.
6. NIE, media publiczne mają do spełnienia szczególną misję, zwłaszcza w zakresie kształtowania postaw obywatelskich. Nie można dopuścić do finansowania ich wyłącznie ze źródeł komercyjnych, ponieważ zagrozi to realizacji celów społecznych, jakie przyświecają mediom publicznym.
7. TAK, jednak ostatnie dwadzieścia lat pokazało, że jest to postulat niezwykle trudny do realizacji.
8. TAK, parlamentarzyści nie powinni być "nadobywatelami".

VI. Sprawy międzynarodowe
1. NIE, na chwilę obecną sprawy te powinny zostać w gestii poszczególnych krajów, ze względu na różnice historyczne i kulturowe.
2. Umocnienie partnerstwa wschodniego, zwiększenie dopłat dla rolników i rozwój nowych technologii..
3. Unia Europejska traktowana jako jedność, oraz nasz wschodni sąsiad - Ukraina.
4. Mamy szczęście żyć w czasach, w których Polska nie ma wrogów, lecz jedynie nieliczne konflikty interesów.
5. Na pewno można wymienić wiele uchybień i zaniedbań w tej sprawie, jednakże ciężko mówić o złej woli rządu, czy jakimkolwiek naruszeniu prawa. Katastrofa smoleńska była sytuacją szczególną, której nikt nie był w stanie sobie wyobrazić, nie mówiąc już o opracowaniu specjalnych procedur na tego typu sytuacje. Trzeba zachować pamięć i oddać należyty hołd wszystkim jej ofiarom.

VII. Kwestie światopoglądowe
1. Tak dla liberalizacji, nie dla dowolności. W tej kwestii popieram projekt Marka Balickiego zakładający prawo kobiet do aborcji do 12 tygodnia ciąży, refundację środków antykoncepcyjnych, darmowe badania prenatalne oraz co najważniejsze, edukację seksualną w szkołach . Jednakże najważniejszą dla mnie kwestią jest pomoc i wsparcie dla kobiet, by nie musiały stawać przed dylematem moralnym, jakim jest aborcja
2. Związki homoseksualne nie są w Polsce "nielegalne". W 1932 polskie ustawodawstwo zdepenalizowało kontakty homoseksualne. Prawo powinno być równe dla wszystkich obywateli. W tym przypadku nie chodzi o nadawanie przywilejów dla określonej grupy społecznej, ale o zrównanie ją w prawach z resztą społeczeństwa.
3. TAK, ponieważ przyjęliśmy w Polsce założenie, że to, co jest chorobą - a niepłodność nią z pewnością jest - należy finansować ze środków publicznych. Według konstytucji, każdy obywatel ma prawo do ochrony zdrowia natomiast władze mają obowiązek zapewnienia wszystkim dostępu do świadczeń zdrowotnych. Szanuję przekonania katolików nie akceptujących tej metody oraz głos kościoła w tej sprawie jednakże za nadrzędną wartość powinniśmy uznać prawo rodzin do szczęścia płynącego z posiadania potomstwa. Pary dotknięte bezpłodnością powinny dostać wsparcie finansowe państwa by móc urzeczywistnić swoje marzenie o posiadaniu dzieci.
4. NIE . Po pierwsze, szkoła powinna być miejscem neutralnym światopoglądowo, po drugie, religia katolicka nie jest dyscypliną naukową, jest nią natomiast religioznawstwo, dla którego powinno znaleźć się miejsce w systemie oświaty. A po trzecie: czy można oceniać wiarę za pomocą sześciostopniowej, szkolnej skali ocen?
5 Przede wszystkim powinniśmy pamiętać, że wartością nadrzędną dla mediów publicznych powinno być poszanowanie prawa do wolności słowa. Gdyby nie wolność słowa, Europa nie byłaby dziś tym czym jest - kontynentem swobodnego poszukiwania i tworzenia. Wprowadzanie jakichkolwiek ograniczeń w tym zakresie, zwłaszcza uzasadnianych potrzebą zachowania różnorako rozumianej "poprawności politycznej", może doprowadzić do zahamowania dalszego rozwoju, może obudzić demony przeszłości. Należy bezwzględnie przestrzegać prawa do wolności słowa przy jednoczesnym bezwzględnym sprzeciwie dla mowy nienawiści.

VIII. Myślę, że skoro mam solidne doświadczenie w działalności publicznej, to mogę być przydatny. Jestem z Podkarpacia, tu urodziłem się dorastałem i tu obecnie żyję, DLATEGO TEŻ ZNAM PROBLEMY TEGO REGIONU I WIEM JAK JE ROZWIĄZYWAĆ. Jestem człowiekiem młodym jako jedyny z obecnych parlamentarzystów z Podkarpacia reprezentuję pokolenie "trzydziestolatków", dzięki czemu mam świeże spojrzenie na wiele spraw . Wyborcom, którzy chcieliby na mnie głosować, powiem tak. Chciałbym odmienić wizerunek polskiej sceny politycznej, chciałbym przywrócić polityce jej podstawową wartość, jaką jest służba wszystkim obywatelom.

Wideo

Komentarze 4

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

k
karol

Kaminski jak kazdy inny daje puste obietnice których nie spełni, szkoda na niego czasu
tylko Nowa Prawica może w tym kraju coś zminić, cała reszta walczy tylko o kasę dla siebie

T
Tomasz Kamiński

Szanowni Państwo, Drogie KOLEŻANKI, KOLEDZY,

Ostatnia prosta kampanii . Pomożecie ?

Przez ten czas można przekonać jeszcze wiele osób do naszej spraw !!!
... Gorąco wszystkich zachęcam do pomocy - w biurach SLD są ulotki które można rozdać wśród znajomych.
Jeśli ktoś ma możliwość rozwieszania plakatów - również zapraszam do naszych biur.

Możecie również wysłać maile i SMS-y do rodziny,znajomych i przyjaciół , by przypomnieć na kogo warto głosować. Pamiętajmy , że słowo to potężne oręże.

Pokażmy wszystkim, że jesteśmy liczącą się siłą w naszym kraju !!!

Tomasz Kamiński

A
Andrzej

Brawo panie Pośle! Konkretnie, jasno i przejrzyście...

j
ja

Mądre słowa, spójny światopogląd, Popieram.

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3