Menu Region

Nowiny

Regulamin plebiscytu

Najsympatyczniejsza Pierwsza Klasa 2016!

Regulamin plebiscytu
Regulamin plebiscytu pod nazwą
„Najsympatyczniejsza Pierwsza Klasa 2016”
zwanego dalej „Plebiscytem”

Art. 1
Informacje ogólne

1. Organizatorem Plebiscytu jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Najsympatyczniejsza Pierwsza Klasa 2016”
3. Plebiscyt ma na celu wybór najsympatyczniejszej I klasy z Podkarpacia spośród klas zgłoszonych do udziału w plebiscycie.
Plebiscyt organizowany będzie od dnia 14.10.2016 r. do dnia 27.01.2017 r.
4. Organizator powoła 3 osobową komisję plebiscytową. W skład której wchodzą pracownicy Działu Marketingu i Redakcji Organizatora.
5. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
6. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
7. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.

Art. 2
Warunki uczestnictwa w Plebiscycie

1. Plebiscyt ma charakter otwarty. W plebiscycie mogą wziąć udział pierwsze klasy szkoły podstawowej, które prześlą Organizatorowi swoje zdjęcie za zgodą opiekunów prawnych sfotografowanych dzieci.
Opiekunowie prawni zobowiązani są wyrazić pisemne zgody na publikację wizerunku dzieci wraz z imionami i nazwiskami w calach i na zasadach określonych niniejszym regulaminem. Dyrekcja szkoły zbiera w imieniu organizatora, od rodziców pisemne zgody na publikację wizerunku dzieci i przekazuje je do Organizatora.

2. Dokonanie zgłoszenia kandydatury klas oznacza zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz jego pełną akceptację, w tym zgodę na wykorzystanie wizerunku dzieci w celach i na zasadach określonych niniejszym regulaminem. Zgłoszenie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody spółce Polska Press Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanych zdjęć z wizerunkiem dzieci bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, przy czym zgoda dotyczy możliwości wykorzystania zdjęć na potrzeby plebiscytu jak i umieszczenia wizerunku w gazecie codziennej Nowiny, dodatku do gazety oraz jego wykorzystania i rozpowszechniania. Zgoda obejmuje znane pola eksploatacji, a w szczególności wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć na łamach „Nowin” oraz na łamach portalu internetowego www.nowiny24.pl
3. W plebiscycie głos może oddać każda osoba pełnoletnia – zarejestrowany użytkownik serwisu internetowego nowiny24.pl, posiadający ważne konto w tym serwisie oraz posiadający ważne konto w serwisie internetowym Facebook, który powiązał swoje konto w serwisie internetowym nowiny24.pl ze swoim kontem w serwisie Facebook i który umożliwił publikację postów na tablicy
w serwisie Facebook we własnym imieniu, z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora, osób którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Plebiscytu oraz członków ich najbliższych rodzin.
4. W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
5. W plebiscycie nie mogą brać udziału także pracownicy oraz współpracownicy podmiotów, którym powierzono jakąkolwiek czynność związaną z plebiscytem ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się osoby o których mowa w pkt. 4 .

Art. 3
Zasady przeprowadzania Plebiscytu
I. Zgłoszenia kandydatur

1. Zgłoszenia do Plebiscytu będą się odbywać w dniach od 14.10.2016 r. od godziny 9.00 do 23.11.2016 r. do godziny 11.59 poprzez panel plebiscytowy.
By zgłosić kandydaturę do konkursu, wystarczy skorzystać ze specjalnego formularza poprzez kliknięcie na przycisk DODAJ KANDYDATA.
Zgłoszenie powinno zawierać:
- zdjęcie grupowe zgłoszonej klasy
- w polu nazwa: nazwę szkoły i informację o klasie (np. klasa Ia ze Szkoły Podstawowej nr 99 z Rzeszowa)
- w polu opis: imiona i nazwisko (nazwiska) uczniów oraz wychowawcy ( lista uczniów podana alfabetycznie)
a. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem zgodności z regulaminem oraz wymaganymi zgodami.
b. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, zdjęcia zostaną opublikowane na portalu nowiny24.pl.
2. W plebiscycie można głosować na trzy sposoby: za pomocą SMS-ów, klików na portalu www.nowiny24.pl oraz poprzez portal społecznościowy facebook. Głos przez SMS to 10 punktów. Przez Facebooka to 2 punkty, przez klik na portalu www.nowiny24.pl to 1 punkt.

II. Głosowanie

1. Zasady głosowania SMS Premium
Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 01.12.2016 r. od godz. 11.59 do 09.01.2017 r. do godz. 11.59.
a. głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie „Gazety Codziennej Nowiny” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.Prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
b. głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując prefiks podany na portalu www.nowiny24.pl po kropce wpisując numer wybranej klasy,
c. w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
d. koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT).
e. jeden wysłany SMS to 10 punktów w Plebiscycie na daną klasę.
f. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
g. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu;
h. w przypadku wysłania SMS o treści która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu na numer
z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
i. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
j.dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
2. Zasady głosowania za pomocą aplikacji internetowej na portalu www.nowiny24.pl
Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem strony internetowej www. nowiny24.pl (dalej jako „strona www”) poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i będzie trwało od 01.12.2016 r. od godz. 11.59 do 09.01.2017 r. do godz. 11.59 na następujących warunkach.:
a. uczestnicy posiadające indywidualne konto na stronie www powinni zalogować się na to konto
b. uczestnicy nie posiadający indywidualnego konta na stronie www muszą dokonać rejestracji celem zalogowania się do strony www,
c. poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos na wskazane zdjęcie,
d. jedno kliknięcie oznacza oddanie jednego głosu
e. dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 1 z jednego urządzenia.
3. Zasady głosowania za pomocą aplikacji internetowej Facebook
Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem aplikacji internetowej Facebook (dalej jako „aplikacja FB”) poprzez kliknięcie na odpowiedni i będzie trwało od 01.12.2016 r. od godz. 11.59 do 09.01.2017 r. do godz. 11.59 na następujących warunkach.:
a. uczestnicy muszą zalogować się na swoje konto FB,
b. uczestnicy muszą powiązać swoje konto na FB, ze swoim kontem w serwisie www.nowiny24.pl,
c. warunkiem koniecznym do oddania głosu jest umożliwienie publikacji postu na tablicy właściciela konta w aplikacji FB w jego imieniu,
d. poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos na wskazane zdjęcie
e. jedno kliknięcie to 2 punkty na dane zdjęcie,
f. dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 1 głos za pośrednictwem jednego konta uczestnika w aplikacji FB.
4. O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje [największa suma liczby głosów zliczona na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem SMS Premium, strony internetowej www.nowiny24.pl oraz aplikacji internetowej Facebook).
5. W przypadku gdy dwie lub więcej klas będzie miało łącznie taką samą liczbę punktów, głos decydujący o zwycięstwie ma Komisja plebiscytowa.

Art. 4
Ogłoszenie wyników Plebiscytu
Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów w terminie do 16.01.2017 r. ogłosi wyniki Plebiscytu na łamach Nowin i na portalu nowiny24.pl.

Art. 5
Nagrody w Plebiscycie

1. Za wydanie nagród w plebiscycie odpowiada Organizator.
2. Odbiór nagród od 16.01.2017 r. do 27.01.2017 r..
3. Zwycięzcy Plebiscytu otrzymają następujące nagrody (dla maksymalnie 30 osób uczniowie i opiekunowie łącznie):
Nagroda za 1 miejsce – Dwudniowy pobyt w ośrodku Siedlisko Janczar, lekcja edukacyjna
Experymentarium 3Z
Nagroda za 2 miejsce – Jednodniowy pobyt w ośrodku Siedlisko Janczar, lekcja edukacyjna
Experymentarium 3Z
Nagroda za 3 miejsce – Jednodniowy Pobyt w Stadninie Koni Leśna Wola, lekcja edukacyjna
Experymentarium 3Z
Nagroda za 4 miejsce – Jednodniowy Pobyt w Stadninie Koni Leśna Wola
Nagroda za 5 miejsce – Dzień Językowy w Szkole Języków Obcych PROMAR
Nagroda za 6 miejsce – Dzień Językowy w Szkole Języków Obcych PROMAR
4. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
5. Nagrody rzeczowe do odebrania osobiście w siedzibie Nowin mieszczącej się pod adresem Kraszewskiego 2, 35-016 Rzeszów lub mogą zostać dostarczone paczką pocztową lub kurierską na wskazany przez zwycięzcy adres pocztowy. W przypadku wysyłki nagród zostaną one wysłane na koszt Organizatora.
6. Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez uczestnika.

Art. 6
Reklamacje

1. Reklamacje związane z plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres Nowiny, ul Kraszewskiego 2, 35-016 Rzeszów z dopiskiem „Najsympatyczniejsza Pierwsza Klasa 2016”
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
3. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
4. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy hermes@polskapress.pl w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.
5. Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą osoby głosującej po otrzymaniu informacji
o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w Plebiscycie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji osoby głosującej.
6. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Plebiscytu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w w/w celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Plebiscytu.
7. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: id_facebook, IP, data bez godziny (dla anonimId i fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, zestaw danych przeglądarki ( między innymi informacje o nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ odpowiedzi serwera).