reklama

Przyznamy tutuł Kobiety Przedsiębiorczej 2010! Zgłaszajcie kandydatki!

ala kobieta@nowiny24.plZaktualizowano 
Nowiny i portal strefabiznesu.nowiny24.pl ogłaszają III edycję plebiscytu na najbardziej przedsiębiorczą kobietę roku 2010.

Do tytułu można zgłaszać kobiety z województwa podkarpackiego, które: prowadzą działalność gospodarczą, działają w organizacjach społecznych, politycznych, realizują się w różnych dziedzinach artystycznych. Tytuł KOBIETY PRZEDSIĘBIORCZEJ 2010 kapituła plebiscytu przyzna w trzech kategoriach: działalność gospodarcza, społeczno-polityczna oraz artystyczna. Dodatkowo swoją faworytkę wybiorą Czytelnicy. Otrzyma ona tytuł KOBIETY PRZEDSIĘBIORCZEJ 2010 CZYTELNIKÓW NOWIN.

Kandydatki zgłaszamy poprzez:

SMS - sms należy wysłać na nr 71466 w treści wpisując kobieta, imię i nazwisko kandydatki, instytucję, miejscowość, telefon kontaktowy do kandydatki oraz krótkie uzasadnienie (niekonieczne, w SMS-ie nie można przekroczyć 160 znaków). Koszt SMS-a - 1,23 z VAT.

e-mail – e-mail należy wysłać na adres kobieta@nowiny24.pl w tytule wpisując: KOBIETA PRZEDSIĘBIORCZA 2010, a w treści maila: imię i nazwisko kandydatki, instytucja, miejscowość, telefon kontaktowy do kandydatki, krótkie uzasadnienie oraz dane zgłaszającego: imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy.

Kupon - kupon publikowany w GC Nowiny należy dostarczyć pod adres Redakcji: Gazeta Codzienna Nowiny, ul. Kraszewskiego 2, 35-016 Rzeszów z dopiskiem na kopercie „Kobieta Przedsiębiorcza 2010”.

Każdy Czytelnik ma prawo zgłosić dowolną liczbę kandydatek. Zgłoszenia można nadsyłać do dnia 21 lutego.

A oto szczegółowy regulamin:

PLEBISCYT KOBIETA PRZEDSIĘBIORCZA 2010

21 STYCZNIA 2011 - 31 MARCA 2011

ZASADY UCZESTNICTWA W PLEBISCYCIE

z dnia 17 stycznia 2011 roku

Harmonogram przebiegu plebiscytu

Ramy czasowe plebiscytu: 21 stycznia 2011 r. – 31 marca 2011 r.

I etap – zgłoszenia do plebiscytu - 21 stycznia 2011 r. - 21 lutego 2011 r.

II etap – prezentacja sylwetek kandydatek na łamach GC Nowiny oraz serwisu Strefabiznesu od momentu wpłynięcia pierwszych kandydatur - styczeń 2011 r.

III etap rozpoczęcie głosowania od momentu zamieszczenia pierwszych publikacji

IV etap – 6 marca 2011 r. - zakończenie głosowania SMS Czytelników Nowin i wyłonienie Kobiety Przedsiębiorczej 2010 Czytelników Nowin na podstawie raportu operatora z ilości nadesłanych SMS-ów, wyłonienie przez Kapitułę plebiscytu Kobiety Przedsiębiorczej 2010 w następujących kategoriach: działalność gospodarcza, działalność społeczno-polityczna, działalność artystyczna

V etap - ogłoszenie wyników Plebiscytu podczas uroczystej gali - marzec 2011.

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Plebiscytu na Kobietę Przedsiębiorczą 2010 są Media Regionalne Sp. z o.o. wydawca Gazety Codziennej Nowiny oraz właściciel portalu www.strefabiznesu.nowiny24.pl z siedzibą w Warszawie (00-838) przy ul. Prostej 51, oddział w Rzeszowie przy ul. Unii Lubelskiej 3.

2. Plebiscyt obejmuje okres od: 21 stycznia 2011 r. – 31 marca 2011 r.

Organizator w uzasadnionej sytuacji zastrzega sobie możliwość przedłużenia czasu trwania plebiscytu.

3. Plebiscyt ma na celu wyróżnianie i promowanie zjawiska przedsiębiorczości wśród kobiet. Ideą Plebiscytu jest wybór KOBIETY PRZEDSIĘBIORCZEJ 2010 z województwa podkarpackiego przez kapitułę Plebiscytu w poszczególnych kategoriach: działalność gospodarcza, działalność społeczno-polityczna, działalność artystyczna oraz wybór przez Czytelników Nowin KOBIETY PRZEDSIĘBIORCZEJ 2010 CZYTELNIKÓW NOWIN z województwa podkarpackiego spośród kandydatek zgłoszonych do udziału w Plebiscycie.

4. Wybór KOBIETY PRZEDSIĘBIORCZEJ 2010 CZYTELNIKÓW NOWIN nastąpi na podstawie raportu operatora z przesłanych SMS-ów. Zwycięży kandydatka, która otrzyma największą ilość SMS-ów.

5. Wybór KOBIETY PRZEDSIĘBIORCZEJ 2010 w poszczególnych kategoriach: działalność gospodarcza, działalność społeczno-polityczna, działalność artystyczna nastąpi na podstawie wyników głosowania Kapituły Plebiscytu. Zwyciężą kandydatki, która otrzymają największą ilość punktów w głosowaniu.

6. Prawo do udziału w Plebiscycie przysługuje osobom posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych (osoba pełnoletnia) z wyłączeniem pracowników Organizatora, stałych współpracowników oraz ich rodzin. Pod pojęciem rodziny rozumie się rodziców, rodzeństwo oraz dzieci pracownika lub stałego współpracownika.

7. Nadawca SMS-a staje się automatycznie uczestnikiem Plebiscytu.

8. Usługa przeznaczona jest wyłącznie dla użytkowników sieci telefonii komórkowej zarejestrowanych na terenie Rzeczpospolitej Polski.

9. Wysłanie przez Użytkownika wiadomości SMS na zasadach określonych poniżej jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż wyraża on zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu

II. Przepisy dotyczące zgłaszania kandydatek

1. Do tytułu KOBIETA PRZEDSIĘBIORCZA 2010 zgłosić można kandydatki, które spełniają jeden z następujących warunków:

- prowadzą własną działalność gospodarczą,

- aktywnie działają w organizacjach społecznych, politycznych,

- posiadają ponadprzeciętne zdolności w różnych dziedzinach artystycznych.

2. Zgłoszenia udziału kandydatek na KOBIETĘ PRZEDSIĘBIORCZĄ 2010 można dokonać poprzez:

SMS – sms należy wysłać na nr 71466 w treści wpisując kobieta. imię i nazwisko kandydatki, instytucja, miejscowość, telefon kontaktowy do kandydatki oraz krótkie uzasadnienie (niekonieczne, w SMS-ie nie można przekroczyć 160 znaków). Koszt SMS-a 1,23 z VAT.

e-mail – e-mail należy wysłać na adres kobieta@nowiny24.pl w tytule wpisując: KOBIETA PRZEDSIĘBIORCZA 2010, a w treści maila: imię i nazwisko kandydatki, instytucja, miejscowość, telefon kontaktowy do kandydatki, krótkie uzasadnienie oraz dane zgłaszającego: imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy.

kupon - kupon publikowany w GC Nowiny.

3. Zgłoszenia można nadsyłać do dnia 21 lutego 2011 r. Kupony nożna nadesłać lub dostarczyć na adres Redakcji: Gazeta Codzienna Nowiny, ul. Kraszewskiego 2, 35-016 Rzeszów z dopiskiem na kopercie „Kobieta Przedsiębiorcza 2010” na koszt nadającego. W przypadku przesyłek decyduje data stempla pocztowego.

4. Do udziału w Plebiscycie zostaną zakwalifikowane wyłącznie te zgłoszenia, które zostaną przesłane w podanym terminie w sposób podany przez Organizatora w pkt.2.

5. Listę nominowanych kandydatek opublikujemy w GC Nowiny.

6. Każdy czytelnik ma prawo zgłosić dowolną liczbę kandydatek do Plebiscytu KOBIETA PRZEDSIĘBIORCZA 2010.

7. Każde przesłane zgłoszenie zostanie zweryfikowane przez Organizatora Plebiscytu.

8. Wysłanie zgłoszeń kandydatek do plebiscytu na zasadach określonych powyżej wraz z danymi osobowymi zgłaszającego jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie tych danych przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji Plebiscytu

9. Wysyłający zgłoszenie przesyłając zgłoszenie oświadcza, iż wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

10. Osoba nadsyłająca zgłoszenie ponosi pełną odpowiedzialność za przesłane zgłoszenie.

III. Przebieg Plebiscytu i sposób głosowania

1. Pierwsza publikacja zdjęć nastąpi w styczniu po zgromadzeniu pierwszych zgłoszeń do Plebiscytu, jednak nie później niż do dnia 08.02.2011 r. Kolejne publikacje zdjęć będą następować sukcesywnie, w miarę napływania zgłoszeń.

2. Głosowanie na Kobietę Przedsiębiorczą 2010 Czytelników Nowin odbywać się będzie za pośrednictwem SMS-ów.

3. Dla osób głosujących za pośrednictwem SMS-ów został przydzielony numer 72466 i prefiks: nkobieta.numer kandydatki

Koszt jednego SMS-a to 2,46 z VAT.

Serwis SMS-owy będzie czynny od 21.01.2011 r. do 6.03.2011 r. do godz. 23.59

4. W celu ułatwienia oddawania głosów za pośrednictwem SMS-ów poszczególnym kandydatkom do tytułu KOBIETA PRZEDSIĘBIORCZA 2010 zostaną przydzielone numery porządkowe.

5. Jedna osoba może wysłać dowolną ilość SMS-ów na dowolną kandydatkę z listy.

6. Wyniki głosowania publikowane będą systematycznie na łamach GC Nowiny oraz na portalu www.strefabiznesu.nowiny24.pl.

7. Zakończenie głosowania nastąpi 6.03.2011 o godz. 23.59.

8. SMS-y przesłane po zakończeniu głosowania, jak również sms-y zawierające błędną treść niezgodną z pkt. III podpkt. 3 nie zostaną uznane. Z tego tytułu Organizator nie zwraca ewentualnych kosztów.

9. Uczestnik plebiscytu poprzez wysłanie SMS-a z głosem na wybraną opcję, akceptuje regulamin plebiscytu oraz zamawia wiadomość informacyjno-reklamową sponsora plebiscytu i lub partnerów reklamowych organizatora. Wysyłanie wiadomości może być zablokowane po wysłaniu SMS-a o treści n.stop na nr 71466. Koszt wysłania wiadomości - 1 zł / 1,23 zł z VAT. Numer telefonu uczestnika zostanie usunięty z bazy w ciągu 48 godzin.

10. Numery telefonów osób biorących udział w głosowaniu SMS-owym będą przechowywane w celach marketingowych przez firmę M2A Sp. z o.o.

11. Głosowanie Kapituły i wybór KOBIETY PRZEDSIĘBIORCZEJ 2010 w poszczególnych kategoriach: działalność gospodarcza, działalność społeczno-polityczna, działalność artystyczna odbędzie się do dnia 6 marca 2011.

IV. Nagrody w Plebiscycie

1. Zwyciężczyniom plebiscytu Kobieta Przedsiębiorcza 2010 zostaną przyznane następujące nagrody:

Kobieta Przedsiębiorcza 2010 Czytelników Nowin (głosowanie SMS) - statuetka i broszka

Kobieta Przedsiębiorcza 2010 – wybierana przez kapitułę w kategoriach:

- działalność gospodarcza - statuetka i broszka

- działalność społeczno-polityczna - statuetka i broszka

- działalność artystyczna - statuetka i broszka

2. Wyniki Plebiscytu opublikujemy na łamach Gazety Codziennej Nowiny po zakończeniu Plebiscytu.

3. Zwycięzcy Plebiscytu wyrażają zgodę na zamieszczenie ich imienia i nazwiska, miejscowości zamieszkania wraz ze wskazaniem nagrody na łamach Gazety Codziennej Nowiny.

4. Organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia puli nagród w plebiscycie w miarę pozyskiwania sponsorów.

5. Uczestnikom Plebiscytu nie przysługują roszczenia o wypłatę równowartości nagrody w gotówce.

6. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną nagrodę. Decyzja o przyznaniu nagrody jest ostateczna. Nie odebrana nagroda pozostaje własnością Organizatora.

7. Zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Podatek od wygranej pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania. Przed odebraniem nagrody głównej Zwycięzca zobowiązany jest do uiszczeniu w kasie Organizatora podatku od wartości nagrody w wysokości 10% wartości nagrody.

V. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników plebiscytu są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia głosowania, to jest w celu identyfikacji uczestnika Plebiscytu, wydania nagród i ewentualnie publicznego podania imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania osób nagrodzonych, nie dłużej niż przez okres przeprowadzania Plebiscytu i do przedawnienia ewentualnych roszczeń.

2. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem

lub zniszczeniem.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże nie podanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji osób nagrodzonych w plebiscycie może prowadzić do odmowy przyznania prawa do nagrody lub odmowy jej wydania.

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania danych osobowych, zdjęć i innych informacji o zwycięzcach Plebiscytu jak również wywiadów z nimi na łamach prasy, radia w Internecie oraz telewizji.

VI. Informacja o Plebiscycie

1. Wszelkie informacje na temat Plebiscytu zamieszczone zostaną na łamach Gazety Codziennej Nowiny oraz na portalu www.strefabiznesu.nowiny24.pl Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – 17 8500280, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00 – 13.00.

VII. Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Plebiscytu powinny być sporządzone przez uczestników Plebiscytu na piśmie i przesłane pod adres: Media Regionalne Sp. z o. o., Gazeta Codzienna Nowiny, ul. Kraszewskiego 2, 35-016 Rzeszów, z dopiskiem na kopercie: „KOBIETA PRZEDSIĘBIORCZA 2010”.

2. Reklamacje można składać przez czas trwania Plebiscytu, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od ostatecznej daty opublikowania wyników na łamach Gazety Codziennej Nowiny.

3. O terminie złożenia reklamacji tj. o wpłynięciu jej do Media Regionalne Sp. z o. o, decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

4. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Sprawdzająca. Decyzja Komisji w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

5. Komisja rozpatruje prawidłowo złożoną reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania reklamacji.

6. Zainteresowani zostaną powiadomieni o wyniku rozpatrzenia reklamacji najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia.

7. Nie podlegają rozparzeniu reklamacje nie zawierające danych osoby zgłaszającej oraz opisu powstałego problemu.

 

VIII. Postanowienia końcowe

1. Postanowienia niniejszego regulaminu Plebiscytu są wyłączną podstawą prowadzenia Plebiscytu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do organizatora Plebiscytu i jest ostateczna.

2. Niniejszy regulamin Plebiscytu jest dostępny do wglądu w Siedzibie Organizatora, a także listownie, po przesłaniu przez uczestnika zaadresowanej zwrotnie koperty wraz z uiszczoną opłatą pocztową.

3. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do wyłonienia zdobywców nagród w oparciu o zasady określone w niniejszym Regulaminie.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotów stanowiących nagrody w Plebiscycie.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telefonicznych (w tym SMS-owych) i za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione. Organizator nie będzie weryfikował danych wskazanych przez osobę biorącą udział w Plebiscycie z danymi abonenta telefonu komórkowego, z którego wykonane zostało połączenie. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości powstałe w powyższym zakresie.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Plebiscycie, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub, którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej, udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane, przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Organizatora, nie doręczenie nagrody spowodowane nie przesłaniem bądź przesłaniem przez Uczestnika błędnych danych osobowych niezbędnych do doręczenia nagrody.

7. W przypadku awarii systemu obsługującego ruch SMS nie zależnej od Organizatora Organizator zastrzega sobie możliwość zweryfikowania wyników głosowania i ich ponownego przeliczenia.

8. Deklarując wzięcie udziału w Plebiscycie, w sposób przewidziany niniejszym regulaminem, uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

9. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Plebiscycie. Dotyczy to w szczególności zmian poszczególnych czynności Plebiscytowych oraz specyfikacji nagród. W takim przypadku zobowiązany jest niezwłocznie podać informacje o tych zmianach na stronie internetowej.

10. Organizator ustanawia adres korespondencyjny związany z zapytaniami dotyczącymi Plebiscytu: Media Regionalne Sp. z o.o. Oddział w Rzeszowie, Gazeta Codzienna Nowiny, ul. Kraszewskiego 2, 35-016 Rzeszów, tel. 17 8500280

11. Organizator Plebiscytu ma prawo wykluczyć Uczestnika Plebiscytu w przypadku nie przestrzegania przepisów prawa, dobrych obyczajów, naruszenia niniejszego Regulaminu lub innego naruszenia praw lub interesów Organizatora.

12. Zaplecze techniczne zapewnia firma Mobile Marketing Alliance, właściciel systemu Cumulus.

 

 

Komisja plebiscytu:

Alicja Hulak - Regionalny Kierownik Produktu Enterprise Sales - koordynator plebiscytu

Diana Burdzińska - Specjalista ds. Marketingu

Ewa Bończak – dział reklamy

Opieka redakcyjna:

Alina Bosak, Agnieszka Skowron - dziennikarz Gazety Codziennej Nowiny

Strona internetowa:

Alina Bosak - dziennikarz Gazety Codziennej Nowiny

Zadaniem komisji będzie sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu, przestrzeganiem zasad regulaminu oraz egzekwowanie jego postanowień i rozpatrywanie reklamacji.

 

 

 

Rząd robi poduszkę na ewentualne spowolnienie gospodarcze

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3