Więcej oddanych mieszkań do użytkowania przy niższej stopie bezrobocia. Do tego tempo wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu w woj. podkarpackim w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. jest najwyższe w kraju.

W I półroczu 2018 r. na Podkarpaciu wyraźnie wzrosła produkcja sprzedana przemysłu w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Co najważniejsze, jest to najwyższy wzrost wśród wszystkich województw. W okresie pierwszych sześciu miesięcy 2018 r. produkcja sprzedana przemysłu na Podkarpaciu wyniosła 24 mld zł, w tym produkcja sprzedana w przetwórstwie przemysłowym osiągnęła wartość 23 mld zł - wynika z najświeższych danych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie.

Warto zwrócić uwagę na dynamikę, gdyż pozwala ona orientować się w tym, czy nadrabiamy dystans w stosunku do innych czy też go tracimy.

Produkcja sprzedana przemysłu na Podkarpaciu w I półroczu br, w porównaniu z I półroczem 2017 r, wzrosła o 11,8 proc. Pod tym względem Podkarpacie uplasowało się na 1. miejscu wśród naszych województw. Dla porównania na drugim biegunie znalazło się woj. śląskie ze wzrostem 3,5 proc., które zajęło ostatnią lokatę.

Dalsze informacje z Urzędu Statystycznego w Rzeszowie też są optymistyczne. W październiku 2018 r. w podkarpackiej gospodarce w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku nastąpił wyraźny wzrost. Zwiększyła się wartość produkcji sprzedanej przemysłu, stopa bezrobocia była niższa, oddano więcej mieszkań do użytkowania. Regres można zauważyć jedynie w rolnictwie i częściowo w finansach przedsiębiorstw.

Krzepiące dane napływają też z rynku pracy. Otóż przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 245,4 tys. osób. Zatrudnienie w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosło o 0,2 proc. i o 3,7 proc. w porównaniu z październikiem 2017 r. W urzędach pracy zarejestrowanych było 79300 osób bezrobotnych. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 8,4 proc. - to o 1,1 p. proc. mniej niż w październiku ub. r.

Wspomniana wcześniej produkcja sprzedana przemysłu osiągnęła w październiku wartość 4819,7 mln zł i była o 13,2 proc. wyższa niż w analogicznym okresie ub.r. Wzrost produkcji sprzedanej wystąpił w 22 działach przemysłu (na 31 występujących w woj. podkarpackim). Wzrosła też wydajność pracy na 1 zatrudnionego do poziomu 36,1 tys. zł i była o 8,1 proc. wyższa niż w październiku 2017 roku.

Rosną także zarobki. Jak podaje rzeszowski Urząd Statystyczny, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 4117,82 zł i było o 8 proc. wyższe niż w październiku 2017 r. Najwyższy wzrost wynagrodzeń odnotowano w obsłudze nieruchomości o 12 proc. i w budownictwie o 9,3 proc. Natomiast zmniejszyło się tylko w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej o 4,7 proc.

Według wstępnych danych, w październiku 2018 r. na Podkarpaciu oddano do użytkowania 648 mieszkań. Było to o 12,7 proc. więcej niż w tym samym okresie 2017 r. Rozpoczęto budowę 801 mieszkań, to natomiast o 30,5 proc. mniej w porównaniu z październikiem 2017 r.

Sprzedaż detaliczna w październiku br., według US w Rzeszowie, była o 9,6 proc wyższa niż przed rokiem, co dotyczy większość grup towarowych. Także sprzedaż hurtowa była o 13,5 proc. wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.