MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Ważny komunikat od CKE. Tegoroczni maturzyści muszą go przeczytać. Znamy propozycje zmian na maturze i wnioski z egzaminów próbnych

Magdalena Konczal
Magdalena Konczal
Wideo
od 7 lat
Wyniki i wnioski z badania diagnostycznego przeprowadzonego w grudniu 2023 roku zostały opublikowane na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Z ważnego dla nauczycieli i uczniów komunikatu dowiadujemy się, z jakimi zadaniami tegoroczni maturzyści mieli problem, możemy także poznać cenne rady egzaminatorów, jak przygotować się do matury. Ponadto w dokumencie znajdują się informacje na temat planowanych zmian na maturze.

Spis treści

Wnioski z matury próbnej w grudniu 2023

Matury próbne organizowane przez CKE odbyły się w terminie 6-8 grudnia. Uczniowie zmierzyli się wówczas z przedmiotami na poziomie podstawowym, a więc językiem polskim, matematyką oraz językiem angielskim (lub innym językiem obcym).

uczniowie na sali egzaminacyjnej
Jak maturzystom poszła matura próbna? CKE podało nowe informacje. fot. Dariusz Bloch Polska Press / CKE

Po przeanalizowaniu testów diagnostycznych CKE opracowało dokument zatytułowany: „Informacja o wynikach i wnioskach z testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego w Formule 2023, przeprowadzonego w grudniu 2023 r.”. Znajdziemy w nim szczegółowe wiadomości na temat tego, jak tegoroczni maturzyści oceniają egzamin dojrzałości, z którymi zadaniami mieli problem, a z którymi dobrze sobie radzili, a także jakie są planowane zmiany na kolejne lata.

Jak wynika z komunikatu, do matury próbnej w grudniu 2023 roku przystąpiło ok. 2900 uczniów. Zadania w arkuszach z poszczególnych przedmiotów rozwiązało:

W zależności od przedmiotu oraz typu szkoły procentowy odsetek sukcesów przedstawiał się następująco:

 • Język polski – ogółem 71 proc. (82 proc. w przypadku liceów i 57 proc. jeżeli chodzi o technika. W technikum na taki wynik miał wpływ fakt, że ok. 20 proc. uczniów, którzy wzięli udział w diagnozie, nie napisali wypracowania);
 • Matematyka – ogółem 76 proc. (85 proc. w przypadku liceów i 65 proc. jeżeli chodzi o technika);
 • Język angielski – ogółem 96 proc. (99 proc. w przypadku liceów i 94 proc. jeżeli chodzi o technika).

Co się zmieni na maturze? Wnioski z badania diagnostycznego

W opublikowanym przez CKE komunikacie znalazły się m.in. propozycje zmian w egzaminie maturalnym (które mogą być wprowadzone w kolejnych latach). W przypadku języka polskiego chodzi o:

 • ujednolicenie (standaryzację) sposobu formułowania tematów wypracowań, w tym wyodrębnienie tematu o czysto „rozprawkowej” naturze (propozycję taką zgłosiło kilkoro egzaminatorów w ankiecie);
 • wyodrębnienie z kryterium „Kompetencji literackich i kulturowych” odrębnego kryterium dotyczącego poprawności rzeczowej wypracowania;
 • połączenie obecnych kryteriów „Struktura wypowiedzi” oraz „Spójność wypowiedzi” w jedno kryterium;
 • rezygnacja z oceniania stylu wypowiedzi lub włączenie stylu wypowiedzi w zakres merytoryczny innego kryterium;
 • zmiana sposobu oceniania „Zakresu i poprawności środków językowych”.

W przypadku matematyki proponowane są dwie następujące zmiany:

 • pozostawienie 46 pkt jako maksymalnej liczby punktów, które można uzyskać za rozwiązanie zadań w arkuszu egzaminacyjnych;
 • rezygnacja z włączania do arkusza egzaminacyjnego typów zadań niewykorzystywanych przed 2023 r., zawierających bardziej rozbudowane opisy lub wiele elementów do wyboru.

Jeżeli chodzi o język angielski, to proponuje się:

 • wykorzystanie w arkuszu egzaminacyjnym, w części sprawdzającej umiejętność rozumienia ze słuchu, zadania otwartego zamiast zadania prawda/fałsz (zadania 1.), które ze względu na związane z pandemią modyfikacje formatu arkusza zastąpiło zadanie otwarte, którego przykładowe realizacje zostały ogłoszone w Informatorze o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2022/2023;
 • zastąpienie zadania sprawdzającego znajomość funkcji językowych (zadanie 8.) dodatkowym zadaniem sprawdzającym znajomość środków językowych lub zmiana formy zadania 8. – zastąpienie zadania zamkniętego zadaniem otwartym, wymagającym samodzielnego wpisania odpowiedzi przez zdającego.

Jednocześnie CKE zaznacza, że wymienione wyżej korekty nie muszą zostać wprowadzone. Obecnie są to tylko propozycje. Jeżeli którekolwiek z tych zmian miałyby wejść w życie, zostaną ogłoszone do 1 września 2024 roku.

Język polski na maturze próbnej. Z czym uczniowie mieli problem?

W przypadku języka polskiego najtrudniejszymi zadaniami okazały się te sprawdzające:

 • interpretację tekstu ikonicznego w kontekście lektury obowiązkowej;
 • rozpoznawanie związku problematyki utworu z programem epoki literackiej;
 • przetwarzanie i porównywanie informacji zawartych we fragmentach różnych utworów;
 • tworzenie notatki syntetyzującej;
 • tworzenie wypowiedzi argumentacyjnej (wypracowania) w zakresie kompetencji literackich i kulturowych oraz różnorodności oraz poprawności środków językowych.

Uczniowie nie mieli z kolei problemu z zadaniami dotyczącymi odbioru tekstów kultury (w tym utworów literackich, na poziomie odczytywania znaczeń dosłownych), odczytania prostych, krótkich utworów literackich na poziomie znaczeń przenośnych, tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej (wypracowania) w zakresie spełnienia formalnych warunków polecenia oraz stylu.

Po przeanalizowaniu napisanych przez uczniów grudniowych matur próbnych przygotowano także rekomendacje dla maturzystów w zakresie języka polskiego. Oto one:

 1. Zaplanuj czas poświęcony na rozwiązanie zadań w każdym z testów i napisanie wypracowania.
 2. Uważnie czytaj polecenia w części testowej. Wyodrębnij w nich poszczególne elementy, a po napisaniu odpowiedzi sprawdź, czy uwzględniłeś(-aś) wszystkie elementy polecenia.
 3. Zanim zaczniesz rozwiązywać zadania w teście Język polski w użyciu, wyodrębnij informacje kluczowe w każdym z tekstów nieliterackich. W odpowiedziach do zadań nie cytuj tekstu, ponieważ powinieneś/powinnaś odpowiadać własnymi słowami.
 4. W części testowej zwróć szczególną uwagę na zadania, w których masz odwołać się do dwóch tekstów – nie zapominaj o tym w uzasadnieniu odpowiedzi.
 5. Zastanów się, czy rozumiesz wszystkie słowa użyte w temacie wypracowania. Jeśli nie, to wybierz inny temat.
 6. Zanim zaczniesz pisać wypracowanie, zastanów się, do których lektur obowiązkowych z listy lektur zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym możesz się odwołać, żeby potwierdzić swoje stanowisko. Wybierz te lektury, które dobrze znasz.
 7. W wypracowaniu odwołuj się do konkretnych sytuacji z lektury, które potwierdzają twój tok rozumowania.
 8. W swojej pracy formułuj argumenty, unikaj streszczeń oraz ogólników.
 9. Swoją argumentację wzmacniaj odwołaniami do różnorodnych kontekstów. Dzięki temu twoja praca będzie bogatsza merytorycznie, pogłębiona i wieloaspektowa.
 10. Treści swojej wypowiedzi argumentacyjnej ułóż problemowo.

Matura z matematyki. Co jeszcze trzeba powtórzyć?

W przypadku próbnej matury z matematyki uczniowie mieli szczególne problemy z zadaniami na dowodzenie podzielności liczb całkowitych, dotyczącymi funkcji kwadratowej (szczególnie trudne były one dla uczniów technikum), z kontekstem praktycznym oraz dotyczące geometrii (stereometrii i planimetrii).

Z kolei do łatwiejszych zadań, z którymi uczniowie zasadniczo sobie radzili, można zaliczyć te, w których nie trzeba wykonywać złożonych obliczeń, tylko wystarczy powołać się na jakąś własność albo w których rachunek jest elementarny, albo, do rozwiązania których wystarczy analiza i interpretowanie informacji z diagramu lub wykresu funkcji, a także z zamkniętymi dotyczącymi działań na liczbach rzeczywistych.

Warto poznać także rady egzaminatorów przed maturą z matematyki:

 1. W zadaniach, w których należy wykazać prawdziwość jakiejś ogólnej własności (np. podzielności), musisz przeprowadzić rozumowanie ogólne – podstawienie konkretnych wartości liczbowych i wnioskowanie na tej podstawie o prawdziwości tej własności nie jest poprawną metodą.
 2. Rozwiązując równania wielomianowe, zwróć szczególną uwagę na poprawny zapis wielomianu w postaci iloczynu.
 3. Czytaj uważnie treść zadania. Stosuj się do poleceń zadania. Zwróć uwagę na czasowniki operacyjne użyte w poleceniu.
 4. Korzystaj z „Wybranych wzorów matematycznych na egzamin maturalny z matematyki”. W tej broszurze znajdziesz dużo twierdzeń i wzorów, które mogą być pomocne w rozwiązaniu zadania.
 5. Zwróć uwagę na poprawność obliczeń rachunkowych i przekształceń.
 6. Przedstaw czytelnie pełne rozwiązanie, nie pomijaj istotnych obliczeń lub etapów rozumowania. Pisz starannie i wyraźnie. Wiele błędów wynika z przepisania do kolejnych linijek rozwiązania błędnie odczytanych wartości.
 7. Po rozwiązaniu zadania sprawdź, czy wykonałeś(-aś) wszystkie polecenia podane w zadaniu, oraz sprawdź poprawność otrzymanych wyników. W zadaniach o kontekście realistycznym zastanów się, czy otrzymany wynik jest sensowny.
 8. Sprawdź, czy wszystkie decyzje w wyborze odpowiedzi do zadań zamkniętych właściwie przeniosłeś(-aś) na kartę odpowiedzi. Zaznaczenia w arkuszu nie będą sprawdzane i oceniane.

Język angielski na maturze. Z tymi zadaniami uczniowie mają problem

Jeżeli chodzi o język angielski na maturze, to dla przyszłych maturzystów dość trudnymi zadaniami okazały się zadania sprawdzające:

 • znajdowanie w wypowiedzi pisemnej określonych informacji i przetwarzanie wypowiedzi (w zadaniu otwartym);
 • znajomość środków językowych.

Okazuje się jednak, że w przypadku tego przedmiotu maturzyści dobrze sobie radzą z większością zadań egzaminacyjnych, a w szczególności z zadaniami sprawdzającymi:

 • znajdowanie w tekście wysłuchanym lub przeczytanym określonych informacji;
 • określanie głównej myśli fragmentu tekstu;
 • rozpoznawanie i stosowanie typowych zwrotów stosowanych w życiu codziennym;
 • komunikatywne przekazanie wymaganych informacji w samodzielnie napisanym tekście.

W komunikacie CKE zamieszczono także rady egzaminatorów dla uczniów zdających egzamin z języka angielskiego:

1. Bardzo uważnie (wolno, ze zrozumieniem, najlepiej dwa razy) przeczytaj polecenie do każdego zadania, zwłaszcza do zadań otwartych. Pomocne może być np. podkreślenie kluczowych wyrazów z danego polecenia – są one ważne w celu poprawnego rozwiązania zadania i trzeba o nich pamiętać w trakcie jego wykonywania.

2. W przypadku zadań opartych na tekstach z lukami:

 • przed rozpoczęciem uzupełniana luk najpierw przeczytaj cały tekst do końca w celu zapoznania się z jego treścią/kontekstem, dowiedz się, o czym jest cały tekst
 • następnie – wypełniając luki – zwróć uwagę na otoczenie luki, czyli jakie wyrazy są przed luką i po luce. Pomaga to ustalić, jakiej informacji brakuje w danym fragmencie zdania, oraz rozstrzygnąć na przykład, jaka część mowy powinna być użyta, bądź jaka struktura gramatyczna będzie poprawnie uzupełniała lukę, biorąc pod uwagę wyraz poprzedzający daną lukę oraz wyraz znajdujący się po luce po uzupełnieniu każdej luki jeszcze raz przeczytaj całe zdanie, aby upewnić się, że uzupełnienie luki pasuje do zdania zarówno logicznie, jak i gramatycznie. Sprawdź, czy wpisana liczba wyrazów zgadza się z maksymalną liczbą wyrazów określoną w poleceniu (jeżeli taka liczba jest określona).

3. W przypadku wypowiedzi pisemnej dokładnie zapoznaj się z poleceniem, a po napisaniu wypowiedzi – uważnie ją przeczytaj oraz:

 • upewnij się, czy zrealizowałeś(-aś) wszystkie cztery „kropki” oraz czy przekazałeś(-aś) wszystkie informacje zawarte w każdej „kropce”
 • sprawdź, czy twoja wypowiedź napisana w reakcji na każdą „kropkę” jest wystarczająco rozwinięta – czy zawiera przynajmniej trzy elementy rozwijające.

4. Zwróć uwagę na staranność charakteru pisma, tak aby egzaminator nie miał problemu z odczytaniem zapisów. Nieczytelna wypowiedź może powodować zaburzenia komunikacji i mieć negatywny wpływ na ocenę treści. Czytelne pismo jest również ważne w zadaniach leksykalno-gramatycznych, w których wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.

Szczegółowe informacje na temat nowego komunikatu znajdują się na stronie CKE.

Matura 2024

Oto wszystkie najważniejsze informacje na temat matury w 2024 roku: harmonogram, czas trwania egzaminów, przebieg matury, przedmioty, które można ze sobą zabrać. Co trzeba zrobić, żeby zdać maturę i kto przystępuje do egzaminów dojrzałości w 2024 roku?

Jak wygląda matura w 2024 roku?

Większość uczniów piszących maturę w 2024 roku podejdzie do egzaminu w formule 2023, mniejsza grupa – do matury w formule 2015. Niezależnie od formuły uczniowie przystępują do egzaminów obowiązkowych na poziomie podstawowym (język polski, matematyka, język obcy nowożytny) oraz do egzaminów ustnych. Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, muszą zdać te egzaminy przynajmniej na 30 procent. 

Każdy obowiązkowo przystępuje także do przynajmniej jednej matury na poziomie rozszerzonym, ale w tym wypadku nie obowiązuje tzw. próg zdawalności.

Czy można wyjść z sali w trakcie matury?

Maturzysta, który zakończył pracę, może opuścić salę. Wszystkich obowiązują jednak konkretne zasady: 

 • maturzysta może opuścić salę najwcześniej po godzinie od rozpoczęcia egzaminu,
 • jeśli do oficjalnego zakończenia egzaminu zostało 15 minut lub mniej, maturzysta zobowiązany jest do pozostania na miejscu do jego końca,
 • uczeń, który chce opuścić salę, musi zamknąć arkusz i położyć go na brzegu ławki. Wtedy może zgłosić zamiar wyjścia, podnosząc rękę.

Kto przystępuje do matury w 2024 roku?

W 2024 roku do matury w formule 2023 przystępować będą osoby, które ukończą:

 • 4-letnie liceum ogólnokształcące;
 • szkołę artystyczną realizującą program 4-letniego liceum ogólnokształcącego;
 • 5-letnie technikum;
 • branżową szkołę II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej.

Z kolei do matury w formule 2015 podejdą uczniowie, którzy w roku szkolnym 2023/2024 ukończą szkołę branżową II stopnia na podbudowie gimnazjum, a także absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, a więc:

 • 3-letniego liceum ogólnokształcącego z lat 2005–2022,
 • szkoły artystycznej realizującej program 3-letniego liceum ogólnokształcącego,
 • 4-letniego technikum z lat 2006–2023,
 • branżowej szkoły II stopnia na podbudowie gimnazjum z lat 2022–2023,
 • liceum profilowanego oraz technikum uzupełniającego dla młodzieży, która ukończyła szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie,
 • uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie CKE w zakładce egzamin maturalny > formuła 2023/2025 > o egzaminie.

Kiedy jest matura poprawkowa 2024?

Matura poprawkowa odbędzie się odpowiednio: 

 • 20 sierpnia 2024 o godz. 9.00 (egzaminy pisemne);
 • 21 sierpnia 2024 (egzaminy ustne).

Kiedy będą wyniki matury 2024?

Ogłoszenie wyników matur zostało zaplanowane na 9 lipca 2024 roku.

Co można mieć ze sobą na maturze 2024?

Każdy zdający powinien mieć ze sobą długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem). Ponadto w zależności od zdawanego przedmiotu, może mieć przedmioty takie jak:

 • kalkulator prosty, linijka, cyrkiel, kartę wzorów matematycznych – w przypadku egzaminu z matematyki;
 • linijkę, kalkulator naukowy, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – w przypadku egzaminu z fizyki;
 • linijkę, kalkulator prosty, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – w przypadku egzaminu z biologii. 

Warto sprawdzić pełną listę materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie. Została ona opublikowana na stronie CKE.

Ile trwa matura z poszczególnych przedmiotów?

Matura w 2024 roku w zależności trwa:

 • 240 minut – egzaminu z języka polskiego (poziom podstawowy);
 • 180 minut – egzamin z matematyki (poziom podstawowy);
 • 120 minut – egzamin z języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy);
 • 180 minut – większość egzaminów na poziomie rozszerzonym (np. WOS, fizyka, geografia itd.).
 • 210 minut – niektóre przedmioty na poziomie rozszerzonym, np. język polski, informatyka.

Czas trwania tych egzaminów dotyczy matury w formule 2023.

Co trzeba zrobić, żeby zdać maturę w 2024 roku?

Uczeń, by zdać maturę musi przystąpić do wszystkich trzech obowiązkowych przedmiotów na poziomie podstawowym, a więc do egzaminu z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego (najczęściej jest to język angielski), a także uzyskać z tych przedmiotów przynajmniej 30 procent. Maturzysta musi również przystąpić do egzaminów ustnych i zdać je na minimum 30 procent. 

Dodatkowo należy podejść do przynajmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. W tym przypadku nie obowiązuje jednak tzw. próg zdawalności.

Jak wygląda matura ustna i czy jest obowiązkowa?

W 2024 roku uczniowie muszą przystąpić do egzaminów ustnych z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. W tym drugim przypadku nic się nie zmieniło. Zestaw egzaminacyjny zawiera trzy zadania, polecenia sformułowane są w języku polskim. Zdający odbywa rozmowę wstępną, następnie rozmowę z odgrywaniem ról, opisuje ilustrację i udziela odpowiedzi na trzy pytania, a następnie przedstawia wypowiedź na podstawie materiału stymulującego. 

W przypadku matury ustnej z języka polskiego, uczniowie którzy przystępują do egzaminu w formule 2023 losują dwa zadania:

 • pytanie niejawne oparte na tekście literackim, ikonicznym, dotyczącym języka;
 • pytanie jawne (z listy 110 jawnych zagadnień), które dotyczy lektury.

Uczeń tworzy wypowiedź, a następnie odpowiada na pytania egzaminatorów.

Kiedy jest matura 2024?

Harmonogram matur 2024 przedstawia się następująco:

7 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom podstawowy).

8 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom podstawowy);
 • godz. 14.00 – język kaszubski, język łemkowski, język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony)

9 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom podstawowy)
 • godz. 14.00 – język francuski, język hiszpański, język rosyjski, język włoski, język niemiecki (poziom podstawowy).

10 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język niemiecki (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

13 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny),
 • godz. 14.00 – filozofia (poziom rozszerzony).

14 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – biologia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język rosyjski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

15 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język francuski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

16 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – chemia (poziom rozszerzony),
 • Godz. 14.00 – historia muzyki (poziom rozszerzony).

17 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – geografia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom podstawowy).

20 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony).

21 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – historia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

22 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony).

23 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

Egzaminy ustne zostały zaplanowane w terminach:

 • od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja);
 • od 20 do 25 maja.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: Ważny komunikat od CKE. Tegoroczni maturzyści muszą go przeczytać. Znamy propozycje zmian na maturze i wnioski z egzaminów próbnych - Strefa Edukacji

Wróć na nowiny24.pl Nowiny 24