reklama

Regulamin plebiscytu Maluch na okładkę 2016

(eh)Zaktualizowano 
Regulamin plebiscytu MALUCH NA OKŁADKĘ 2016 Regulamin plebiscytu pod nazwą „Maluch na okładkę” edycja 2016 zwanego dalej „Plebiscytem”.

Art. 1

Informacje ogólne

1.Organizatorem Plebiscytu jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2.Niniejszy regulamin (zwany dalej: regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Maluch na okładkę”
3.Plebiscyt ma na celu wybór najsympatyczniejszego dziecka w wieku do 3 lat w dwóch kategoriach:
- dziewczynka do lat 3
- chłopiec do lat 3
4.Plebiscyt organizowany będzie od dnia 04.11.2016 r. do dnia 30.12.2016 r.
5.Organizator powoła 3 osobową komisję plebiscytową. W skład której wchodzą pracownicy Działu Marketingu i Redakcji Organizatora.
6.Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
7.Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
8. Regulamin dostępny jest nowiny24.pl

Art. 2

Warunki udziału w plebiscycie

1.Plebiscyt ma charakter otwarty. Kandydatem w Plebiscycie może być dziecko, które w chwili zgłoszenia do udziału w plebiscycie w kategorii do lat 3 nie ukończyło 3 roku życia, za uprzednią zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego (zwanych dalej Opiekunem dziecka), w którego imieniu zostanie przesłany formularz zgłoszeniowy wraz ze zdjęciem dziecka prezentującym jego zainteresowania lub cechy. Kandydaturę może zgłosić wyłącznie Opiekun dziecka będący użytkownikiem serwisu internetowego nowiny24.pl i posiadający ważne konto w tym serwisie. Zgłoszenie do plebiscytu może dodać jedynie osoba zamieszkała na terenie województwa podkarpackiego.
2.Dokonanie zgłoszenia kandydatury dziecka oznacza zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz jego pełną akceptację, w tym zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka w celach i na zasadach określonych niniejszym regulaminem. Zgłoszenie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody spółce Polska Press Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanych zdjęć z wizerunkiem dziecka bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, przy czym zgoda dotyczy możliwości wykorzystania zdjęć na potrzeby plebiscytu jak i umieszczenia wizerunku dziecka w kalendarzu oraz jego wykorzystania i rozpowszechniania. Zgoda obejmuje znane pola eksploatacji, a w szczególności wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć na łamach „Nowin” oraz na łamach portalu internetowego www.nowiny24.pl
3.W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
4.W plebiscycie nie mogą brać udziału także pracownicy oraz współpracownicy podmiotów którym powierzono jakąkolwiek czynność związaną z plebiscytem ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się osoby o których mowa w pkt. 3 .

Art. 3

Zasady przeprowadzania Plebiscytu

I Zgłaszanie kandydatur

1.Plebiscyt będzie się odbywał w dniach od 04.11.2016 do 30.12.2016 r..
2.Do udziału w plebiscycie Maluch na okładkę 2016 można zgłosić dzieci w wieku do 3lat w kategorii dziewczynka i chłopiec.
3.Zgłoszeń kandydatów do Plebiscytu można dokonać za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów dziecka, jeżeli zgłoszenie pochodzi od innych osób aniżeli przedstawiciel czy opiekun. W takim przypadku zgoda powinna być przesłana na adres Organizatora.
4.By zgłosić kandydaturę do konkursu, wystarczy skorzystać ze specjalnego formularza na stronie internetowej www.nowiny24.pl w okresie od 04.11.2016 r. do 25.11.2016 r. włącznie.
Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:
- imię i nazwisko dziecka,
- płeć dziecka,
- wiek dziecka,
- data urodzenia dziecka (tylko do wiadomości redakcji),
- miejscowość zamieszkania,
- imię i nazwisko rodzica/ opiekuna dziecka,
- telefon kontaktowy rodzica/ opiekuna dziecka,
- adres e-mail rodzica/opiekuna dziecka,
- zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie danych i wizerunku dziecka w celach i na zasadach określonych niniejszym regulaminem
W polu „Opis” można także wpisać opis dziecka zachęcający Czytelników do dodawania głosów na dziecko.
Zgłoszenia niezawierające wymaganych danych nie będą uwzględniane.
a. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem zgodności z treścią regulaminu.
b. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, kandydatury zostaną dołączone do listy kandydatów, o czym osoba zgłaszająca kandydata zostanie poinformowana na e-maila.
5.Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną na formularzu dostępnym na stronie internetowej. Prawidłowe zgłoszenia należy dostarczyć drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza do godz. 11.59 do 25.11.2016 roku
6.Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią pkt. 4 niniejszego artykułu oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów o czym zgłaszający zostanie poinformowany niezwłocznie przez Organizatora na podane dane kontaktowe z informacją o przyczynach negatywnej weryfikacji. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie dołączona do listy kandydatów.
W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6.

II Głosowanie

1.Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 18.11.2016 r.
od godz. 9.00 do 13.12.2016 r. do godziny 11.59 na następujących warunkach.:
a. głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie
„Nowin” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.Prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
b. głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując podany na stronie prefiks po kropce wpisując numer dziecka.
c. w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
d. koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
e. jeden wysłany SMS to 10 głosów w Plebiscycie na daną kandydaturę ;
f. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
g. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu;
h. w przypadku wysłania SMS o treści która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu na numer
z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
i. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
j. dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
2.O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa suma liczby głosów zliczona na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem SMS Premium.
3.W przypadku gdy dwie lub więcej osób będzie miało łącznie taką samą liczbę punktów wyższe miejsce w końcowej klasyfikacji zajmie osoba wskazana przez komisję plebiscytową plebiscytu której przysługuje 1 głos.

Art. 4

Ogłoszenie wyników Plebiscytu

1.Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu do 15.12.2016 na łamach gazety Nowiny oraz portalu nowiny24.pl.

Art. 5

Nagrody w Plebiscycie

1.Za wydanie nagród w plebiscycie odpowiada Organizator.
2.Odbiór nagród do 30.01.2017 r. z wyłączeniem 23.12.2016-27.12.2016, 30.12.2016 – 02.01.2017 oraz 06.01.2017 r..
3.Nagrodzimy 12 dzieci (6 dziewczynek i 6 chłopców) z największą liczbą głosów.
4.Zwycięzcy Plebiscytu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz następujące nagrody:
•1 miejsce dziewczynka – zdjęcie na okładkę dodatku do wydania Świątecznego Gazety Nowiny, kreatywna sesja plenerowa dziecięca 16-17.12.2016, voucher na przyjęcie urodzinowe w Centrum Zabaw Fantazja, rowerek biegowy, kosmetyki, klocki, słodycze, bajki
•1 miejsce chłopiec - zdjęcie na okładkę dodatku do wydania Sylwestrowego Gazety Nowiny, kreatywna sesja plenerowa dziecięca 16-17.12.2016, voucher na przyjęcie urodzinowe w Centrum Zabaw Fantazja, rowerek biegowy, kosmetyki, klocki, słodycze, bajki
•2 miejsce dziewczynka – mini sesja w studio, wejściówki do Centrum Zabaw Fantazja, kosmetyki, klocki, słodycze, bajki
•2 miejsce chłopiec - mini sesja w studio, wejściówki do Centrum Zabaw Fantazja, kosmetyki, klocki, słodycze, bajki
•Od 3 do 6 miejsca dziewczynka i chłopiec – kosmetyki, klocki, słodycze, bajki
5.Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
6.Nagrody rzeczowe do odebrania osobiście w siedzibie Nowin mieszczącej się pod adresem Kraszewskiego 2, 35-016 Rzeszów lub mogą zostać dostarczone paczką pocztową lub kurierską na wskazany przez zwycięzcy adres pocztowy. W przypadku wysyłki nagród zostaną one wysłane na koszt Organizatora.
7.Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2012, poz. 361 ze zm). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
8.Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez uczestnika.

Art. 6

Reklamacje

1.Reklamacje związane z plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres Nowiny, ul Kraszewskiego 2, 35-016 Rzeszów z dopiskiem Maluch na okładkę 2016
2.Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4.Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7

Ochrona danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2.Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
3.Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
4.Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy hermes@polskapress.pl w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.
5.Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą osoby głosującej po otrzymaniu informacji o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w Plebiscycie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji osoby głosującej.
6.Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Plebiscytu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w w/w celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Plebiscytu.
7.Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: id_facebook, IP, data bez godziny (dla anonimId i fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, zestaw danych przeglądarki ( między innymi informacje o nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ odpowiedzi serwera).

Flesz - nowi marszałkowie Sejmu i Senatu, sukces opozycji

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3