Sesja Rady Miasta Rzeszowa. Zapraszamy na relację live

  Sesja Rady Miasta Rzeszowa. Zapraszamy na relację live

  Zdjęcie autora materiału

  Nowe wiadomości: 0

  Wszystkie wiadomości: 12

  Najnowsza -

  Sesja Rady Miasta Rzeszowa. Zapraszamy na relację live
  Dziś kolejna sesja Rady Miasta Rzeszowa prowadzona zdalnie. Radni zajmą się m.in. zmianami w budżecie, wyrażeniem zgody na wydzierżawienie miejsca nad Wisłokiem na działalność rekreacyjno - turystyczną z możliwością postawienia altany, przyjęciem planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Rzeszowie, uchwałami w sprawie utworzenia branżowych szkół II stopnia. Początek o godz. 8:30.
  Sesja Rady Miasta Rzeszowa. Zapraszamy na relację live
  • Zakończyła się sesja

   Zakończyła się sesja Rady Miasta

   • https://nowiny24.pl/sesja-rady-miasta-rzeszowa-zapraszamy-na-relacje-live/rz/c1-14990483/rw/260747
  • Wydzierżawienie działek

   Radni zajmują się punktami dotyczącymi sprzedaży i wydzierżawienia kilku działek. Jeden z dzierżawców zainteresowany jest działką nad zalewem, gdzie chce prowadzić działalność rekreacyjno - turystyczną i postawić altanę

   • https://nowiny24.pl/sesja-rady-miasta-rzeszowa-zapraszamy-na-relacje-live/rz/c1-14990483/rw/260743
  • Szkoły branżowe II stopnia

   Radni głosują nad utworzeniem branżowych szkół II stopnia i włączeniem ich do Zespołów Szkół: Gospodarczych, Samochodowych i Kształcenia Ustawicznego.   

   • https://nowiny24.pl/sesja-rady-miasta-rzeszowa-zapraszamy-na-relacje-live/rz/c1-14990483/rw/260741
  • Po przerwie wznowione zostały obrady

   Po przerwie wznowione zostały obrady Rady Miasta w Rzeszowie

   • https://nowiny24.pl/sesja-rady-miasta-rzeszowa-zapraszamy-na-relacje-live/rz/c1-14990483/rw/260739
  • Zamiana działek z Hartbexem

   Radni pytają, czy dojdzie do skutku zamiana działek miasta z Hartbexem. Uchwała w tej sprawie była podjęta 27 sierpnia 2019 r. Są uwagi co do wyceny. 

   • https://nowiny24.pl/sesja-rady-miasta-rzeszowa-zapraszamy-na-relacje-live/rz/c1-14990483/rw/260727
  • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rzeszowa

   Radni za moment zagłosują nad uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzania dokumentu "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa". 

   Studium określi kierunki rozwoju przestrzennego miasta, uwzględniając aktualne uwarunkowania: środowiskowe, społeczne, ekonomiczne, demograficzne i prawne. Uwzględni więc "potrzeby wynikające z dynamicznego rozwoju miasta, rosnące oczekiwania mieszkańców, przedsiębiorców i inwestorów chcących pracować i inwestować w rozwijającym się, innowacyjnym mieście, politykę miejską określoną w dokumentach krajowych i regionalnych oraz trendy współczesnej urbanistyki".  

   • https://nowiny24.pl/sesja-rady-miasta-rzeszowa-zapraszamy-na-relacje-live/rz/c1-14990483/rw/260721
  • Ocena zasobów pomocy społecznej

   W Rzeszowie funkcjonują 4 domy pomocy społecznej, które przeznaczone są dla osób przewlekle psychicznie chorych, osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych fizycznie.

   To: Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie im. Józefy Jaklińskiej ul. Powstańców Styczniowych 37, Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Bohaterów Westerplatte ul. Powstańców Śląskich 4, który przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych fizycznie i osób w podeszłym wieku, Dom Pomocy Społecznej ul. Mjr H. Sucharskiego 1, który przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych fizycznie, Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych ul. Załęska 7a.

   Przebywa w nich prawie 500 pensjonariuszy. 

   W 2019 r. w Rzeszowie najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin, a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną było: - ubóstwo - 1 828 rodzin - długotrwała lub ciężka choroba - 1 659 rodzin - bezrobocie - 1 221 rodzin - niepełnosprawność - 1 277 rodzin.

   • https://nowiny24.pl/sesja-rady-miasta-rzeszowa-zapraszamy-na-relacje-live/rz/c1-14990483/rw/260719
  • Raport o działalności Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie w 2019 r.

   Radni zapoznali się ze sprawozdaniem miejskiej policji. 

   Oto niektóre dane: 

   W 2019 r. na terenie miasta ogólna liczba stwierdzonych przestępstw wyniosła 3 172, w tym 2 198 stanowiły przestępstwa o charakterze kryminalnym. W porównaniu z rokiem 2018 nastąpił spadek ogólnej liczby przestępstw, było ich o 4 mniej. Nastąpił natomiast wzrost liczby przestępstw kryminalnych, było ich o 197 więcej aniżeli rok wcześniej. 

   Wzrosła również liczba osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą, gdzie zdecydowanie najliczniejszą grupę stanowią kobiety i dzieci. W 2019 r. zatrzymano 49 osób, wobec których istniało podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie będąc pod wpływem alkoholu, 16 osób doprowadzono do Izby Wytrzeźwień lub innych tego typu placówek, a 1 osobę doprowadzono do Policyjnych Pomieszczeń Dla Osób Zatrzymanych.

   W 2019 r. odnotowano niewielki wzrost ogólnej liczby przestępstw popełnianych przez nieletnich, w tym również w kategorii przestępstw kryminalnych (wliczając w to przestępstwa narkotykowe).

   W 2019 r. w mieście i powiecie rzeszowskim odnotowano 5 813 zdarzeń drogowych (w analogicznym okresie 2018 r. – 5 637), w tym 500 wypadków – wzrost o 39 oraz 5 313 kolizji drogowych – wzrost o 137. Główną przyczyną wypadków drogowych jest nie ustąpienie pierwszeństwa przejazdu, nadmierna prędkość, niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami, niestosowanie się do znaków, nieprawidłowe wyprzedzanie oraz nieprawidłowe zachowanie wobec pieszych.

   • https://nowiny24.pl/sesja-rady-miasta-rzeszowa-zapraszamy-na-relacje-live/rz/c1-14990483/rw/260715
  • Ostatnia taka sesja zdalna?

   Andrzej Dec, przewodniczący Rady Miasta, przypomina, że końcem maja mija termin składania oświadczeń majątkowych. Mówi też, że dzisiejsza sesja jest prawdopodobnie ostatnią prowadzoną zdalnie. Na kolejną szukają sali na tyle dużej, by zapewnić wymogi separacji.

   Marek Cierpiał - Wolan, dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie mówi, że w porównaniu  z danymi dla województwa w Rzeszowie widać mniejszy spadek, jesli chodzi o zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw. 

    

   • https://nowiny24.pl/sesja-rady-miasta-rzeszowa-zapraszamy-na-relacje-live/rz/c1-14990483/rw/260713
  • Uchwała w sprawie emisji obligacji

   Radni zagłosowali nad uchwałą w sprawie emisji obligacji.

   Rzeszów wyemituje 710 obligacji o wartości nominalnej 100 tys. zł każda, na łączną kwotę 71 mln zł. Obligacje zostaną wyemitowane w 2020 r. w pięciu seriach. Termin wykupu obligacji ustalony został na lata 2026 - 2030. 

   Zgodnie z ustawą o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 

   • https://nowiny24.pl/sesja-rady-miasta-rzeszowa-zapraszamy-na-relacje-live/rz/c1-14990483/rw/260711

  Właśnie dodaliśmy nowe informacje. Kliknij, żeby zobaczyć wpis.

  Komentarze

  Najpopularniejsze w Rzeszowie

  GALERIE

  WIDEO

  Polecamy

  GAZ-SYSTEM realizuje program społeczny „GAZ-SYSTEM dla edukacji”

  GAZ-SYSTEM realizuje program społeczny „GAZ-SYSTEM dla edukacji”

  Kwartalny dostęp do prenumeraty cyfrowej Nowin za POŁOWĘ CENY! ▶▶ KUP ◀◀

  Kwartalny dostęp do prenumeraty cyfrowej Nowin za POŁOWĘ CENY! ▶▶ KUP ◀◀